ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brandish

B R AE1 N D IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brandish-, *brandish*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brandish(n) การแกว่ง, See also: การกวัดแกว่ง
brandish(vt) แกว่ง, See also: กวัดแกว่ง, Syn. wave, swing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brandish(แบรน'ดิช) { brandished, brandishing, brandishes } vt. กวัดแกว่ง (อาวุธ) -n. คลื่น, การกวัดแกว่งอาวุธ, See also: brandisher n. ผู้กวัดแกว่ง อาวุธ

English-Thai: Nontri Dictionary
brandish(vt) แกว่ง, กวัดแกว่ง, ควงดาบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brandishShe shouted and threatened a policeman by brandishing a knife.
brandishWhile she was screaming, she brandished the knife.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกว่ง[kwaeng] (v) EN: sway ; swing ; brandish ; wave ; wobble ; oscillate ; rock  FR: osciller ; balancer ; brandir
กวัดแกว่ง[kwatkwaeng] (v) EN: wave ; wield ; swing ; brandish  FR: brandir ; balancer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BRANDISH B R AE1 N D IH0 SH
BRANDISHED B R AE1 N D IH0 SH T
BRANDISHES B R AE1 N D IH0 SH IH0 Z
BRANDISHING B R AE1 N D IH0 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brandish (v) brˈændɪʃ (b r a1 n d i sh)
brandished (v) brˈændɪʃt (b r a1 n d i sh t)
brandishes (v) brˈændɪʃɪz (b r a1 n d i sh i z)
brandishing (v) brˈændɪʃɪŋ (b r a1 n d i sh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一閃[いっせん, issen] (n, vs) flash; brandish [Add to Longdo]
紫電一閃[しでんいっせん, shiden'issen] (n, n-adv) flash of lightning; flash of a sword; brandishing a sword [Add to Longdo]
振りかざす;振り翳ざす;振り翳す[ふりかざす, furikazasu] (v5s, vt) (1) to raise (esp. overhead); to brandish (e.g. sword); to flourish; (2) to wield (e.g. power, authority); to proclaim one's principles [Add to Longdo]
振りかぶる;振り被る[ふりかぶる, furikaburu] (v5r, vi) to hold aloft (e.g. a sword); to brandish [Add to Longdo]
振り回す(P);振りまわす;振回す[ふりまわす, furimawasu] (v5s, vt) (1) to wield; to brandish; to flourish; to wave (about); to swing; (2) to display (one's knowledge); to show off; (3) to abuse (one's power); (4) to manipulate someone; (P) [Add to Longdo]
閃かす[ひらめかす, hiramekasu] (v5s, vt) to brandish; to flash; to display [Add to Longdo]
白刃一閃[はくじんいっせん, hakujin'issen] (n, n-adv) (with) a flash of a drawn sword; brandishing a sword [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brandish \Bran"dish\, v. t. [imp. & p. p. {Brandished}; p. pr. &
   vb. n. {Brandishing}.] [OE. braundisen, F. brandir, fr. brand
   a sword, fr. OHG. brant brand. See {Brand}, n.]
   1. To move or wave, as a weapon; to raise and move in various
    directions; to shake or flourish.
    [1913 Webster]
 
       The quivering lance which he brandished bright.
                          --Drake.
    [1913 Webster]
 
   2. To play with; to flourish; as, to brandish syllogisms.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brandish \Bran"dish\, n.
   A flourish, as with a weapon, whip, etc. "Brandishes of the
   fan." --Tailer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brandish
   n 1: the act of waving [syn: {flourish}, {brandish}]
   v 1: move or swing back and forth; "She waved her gun" [syn:
      {brandish}, {flourish}, {wave}]
   2: exhibit aggressively; "brandish a sword"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top