ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brandish

B R AE1 N D IH0 SH   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brandish-, *brandish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brandish[N] การแกว่ง, See also: การกวัดแกว่ง
brandish[VT] แกว่ง, See also: กวัดแกว่ง, Syn. wave, swing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brandish(แบรน'ดิช) {brandished,brandishing,brandishes} vt. กวัดแกว่ง (อาวุธ) -n. คลื่น,การกวัดแกว่งอาวุธ, See also: brandisher n. ผู้กวัดแกว่ง (อาวุธ)

English-Thai: Nontri Dictionary
brandish(vt) แกว่ง,กวัดแกว่ง,ควงดาบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Disdaining fortune, with his brandish'd steel which smoked with bloody execution.อยากจะหยุดโชคชะตา, ด้วยดาบที่แกว่งไกว... ...คราคร่ำด้วยควันปืนและโลหิต. V for Vendetta (2005)
"Suspect exited vehicle brandishing a firearm"."ผู้ต้องสงสัยออกจากรถ ควงปืนเข้ามา The Third Man (2010)
"it must be brandished by humans alone, for it will"มันต้องถูกแทงโดยมนุษย์เท่านั้น เพราะมัน The Dinner Party (2011)
If you told me yesterday that the idea of Junior Rennie brandishing a shotgun would be reassuring I'd have laughed my head off.ถ้าคุณบอกฉันตั้งแต่เมื่อวาน เกี่ยวกับความคิดของจูเนียร์ เรนนี่ เอาปืนลูกซองมาขู่กัน มันคงจะทำให้สบายใจขึ้นมั้ง... ฉันคงจะ ไม่สนอะไรเเล้วเเหละ Outbreak (2013)
These stones, it seems, can only be brandished by beings of extraordinary strength.อำนาจของมณีเหล่านี้ เหมือนจะสั่งการได้ โดยสิ่งมีชีวิตที่มีพลังสูงเท่านั้น Guardians of the Galaxy (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brandishShe shouted and threatened a policeman by brandishing a knife.
brandishWhile she was screaming, she brandished the knife.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกว่ง[v.] (kwaeng) EN: sway ; swing ; brandish ; wave ; wobble ; oscillate ; rock   FR: osciller ; balancer ; brandir
กวัดแกว่ง[v.] (kwatkwaeng) EN: wave ; wield ; swing ; brandish   FR: brandir ; balancer

CMU English Pronouncing Dictionary
BRANDISH    B R AE1 N D IH0 SH
BRANDISHED    B R AE1 N D IH0 SH T
BRANDISHES    B R AE1 N D IH0 SH IH0 Z
BRANDISHING    B R AE1 N D IH0 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brandish    (v) brˈændɪʃ (b r a1 n d i sh)
brandished    (v) brˈændɪʃt (b r a1 n d i sh t)
brandishes    (v) brˈændɪʃɪz (b r a1 n d i sh i z)
brandishing    (v) brˈændɪʃɪŋ (b r a1 n d i sh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一閃[いっせん, issen] (n,vs) flash; brandish [Add to Longdo]
紫電一閃[しでんいっせん, shiden'issen] (n,n-adv) flash of lightning; flash of a sword; brandishing a sword [Add to Longdo]
振りかざす;振り翳ざす;振り翳す[ふりかざす, furikazasu] (v5s,vt) (1) to raise (esp. overhead); to brandish (e.g. sword); to flourish; (2) to wield (e.g. power, authority); to proclaim one's principles [Add to Longdo]
振りかぶる;振り被る[ふりかぶる, furikaburu] (v5r,vi) to hold aloft (e.g. a sword); to brandish [Add to Longdo]
振り回す(P);振りまわす;振回す[ふりまわす, furimawasu] (v5s,vt) (1) to wield; to brandish; to flourish; to wave (about); to swing; (2) to display (one's knowledge); to show off; (3) to abuse (one's power); (4) to manipulate someone; (P) [Add to Longdo]
閃かす[ひらめかす, hiramekasu] (v5s,vt) to brandish; to flash; to display [Add to Longdo]
白刃一閃[はくじんいっせん, hakujin'issen] (n,n-adv) (with) a flash of a drawn sword; brandishing a sword [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brandish \Bran"dish\, v. t. [imp. & p. p. {Brandished}; p. pr. &
   vb. n. {Brandishing}.] [OE. braundisen, F. brandir, fr. brand
   a sword, fr. OHG. brant brand. See {Brand}, n.]
   1. To move or wave, as a weapon; to raise and move in various
    directions; to shake or flourish.
    [1913 Webster]
 
       The quivering lance which he brandished bright.
                          --Drake.
    [1913 Webster]
 
   2. To play with; to flourish; as, to brandish syllogisms.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brandish \Bran"dish\, n.
   A flourish, as with a weapon, whip, etc. "Brandishes of the
   fan." --Tailer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brandish
   n 1: the act of waving [syn: {flourish}, {brandish}]
   v 1: move or swing back and forth; "She waved her gun" [syn:
      {brandish}, {flourish}, {wave}]
   2: exhibit aggressively; "brandish a sword"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top