ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flourishing

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flourishing-, *flourishing*, flourish
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flourishing(adj) ซึ่งเจริญรุ่งเรือง, See also: เฟื่องฟู, มั่งคั่ง, Syn. thriving, prospering

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your truth and love found here to keep... the future flourishing with joy and freedom.สัจธรรมและความรัก เธอหาได้จากที่นี่ เพื่อทำให้อนาคตเจริญรุ่งเรืองด้วยความปลื้มปิติ และเสรีภาพ โรงเรียนมันเซของพวกเรา ฉันว่า ฉันแย่เกินกว่าจะทำให้เด็กพวกนั้นโด่งดังได้ Spin Kick (2004)
we're all flourishing really, all except mr. muggles.พวกเรากำลังดีขึ้น จริงไม๊, ทุกคนเลย ยกเว้น คุณมักเกิลส์ Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
You're just flourishing your stick too much, try like thisฉันไม่มีหวังเลย นายต้องแกว่งไม้กายสิทธิ์ให้มากขึ้น ลองแบบนี้นะ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
Arts, culture and science are flourishing under the guidance of inspired minds.ศิลปะ วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ ล้วนเฟื่องฟูดัวยแรงบันดาลใจ Assassin's Creed: Lineage (2009)
Halley perfected the diving bell and used his invention to start a flourishing commercial salvage operation.แหลี สมบูรณ์ระฆังดำน้ำ และใช้สิ่งประดิษฐ์ของเขาที่จะเริ่มต้น การดำเนินการกอบกู้ค้าที่เจริญรุ่งเรือง When Knowledge Conquered Fear (2014)
It's when you take a business... say, a flourishing double glazing firm, you siphon off all the cash and at the same time, you run up crippling debts until it gets wound up.มันคือการที่นายเอาธุรกิจหนึ่ง สมมติว่าเป็นบริษัท หน้าต่างสองชั้นที่กำลังรุ่ง นายดูดเอาเงินสดทั้งหมด The Secret of Sales (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flourishingThe landscape of yellow, a mass of sunflowers flourishing beyond measure.
flourishingYour business is flourishing, I hear.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฟื่องฟู[feuangfū] (adj) EN: booming ; thriving ; prosperous ; flourishing  FR: prospère ; florissant
ไสว[sawai] (adj) EN: prosperous ; flourishing ; thriving ; luxuriant ; plentiful  FR: florissant ; prospère

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
flourishing

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flourishing

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shèng, ㄕㄥˋ, ] flourishing; vigorous; magnificent; extensively; surname Sheng #2,997 [Add to Longdo]
繁华[fán huá, ㄈㄢˊ ㄏㄨㄚˊ,   /  ] flourishing; bustling #7,610 [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] flourishing; prosperous; suddenly; abruptly #19,339 [Add to Longdo]
[fán, ㄈㄢˊ, ] flourishing; to reproduce #19,723 [Add to Longdo]
鼎盛[dǐng shèng, ㄉㄧㄥˇ ㄕㄥˋ,  ] flourishing; at its peak; a golden age #24,166 [Add to Longdo]
盛誉[shèng yù, ㄕㄥˋ ㄩˋ,   /  ] flourishing reputation #36,558 [Add to Longdo]
繁花[fán huā, ㄈㄢˊ ㄏㄨㄚ,  ] flourishing blossom; a mass of flowers; luxuriant flowers #38,137 [Add to Longdo]
全盛[quán shèng, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄥˋ,  ] flourishing; at the peak; in full bloom #59,424 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
繁栄[はんえい, han'ei] (n, vs) prospering; prosperity; thriving; flourishing; (P) #10,066 [Add to Longdo]
郁郁;郁々[いくいく, ikuiku] (adj-t, adv-to) flourishing; teeming with culture; aromatic; emitting an aroma [Add to Longdo]
栄落[えいらく, eiraku] (n) flourishing and declining [Add to Longdo]
昭和元禄[しょうわげんろく, shouwagenroku] (n) the flourishing mid-Showa period (1960s and early 1970s) of peace, rapid economic growth, and life of ease [Add to Longdo]
繁盛(P);繁昌[はんじょう, hanjou] (n, vs) prosperity; flourishing; thriving; (P) [Add to Longdo]
弥栄;彌榮(oK)[いやさか;やさか, iyasaka ; yasaka] (n) (1) prosperity; prospering; flourishing; (int) (2) (See 万歳・ばんざい・6) best of luck; all the best; hurray; hoorah [Add to Longdo]
隆々;隆隆[りゅうりゅう, ryuuryuu] (adj-t, adv-to) prosperous; flourishing; thriving; muscular; brawny [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flourish \Flour"ish\, v. i. [imp. & p. p. {Flourished}; p. pr. &
   vb. n. {Flourishing}.] [OE. florisshen, flurisshen, OF.
   flurir, F. fleurir, fr. L. florere to bloom, fr. flos,
   floris, flower. See {Flower}, and {-ish}.]
   1. To grow luxuriantly; to increase and enlarge, as a healthy
    growing plant; a thrive.
    [1913 Webster]
 
       A tree thrives and flourishes in a kindly . . .
       soil.                 --Bp. Horne.
    [1913 Webster]
 
   2. To be prosperous; to increase in wealth, honor, comfort,
    happiness, or whatever is desirable; to thrive; to be
    prominent and influental; specifically, of authors,
    painters, etc., to be in a state of activity or
    production.
    [1913 Webster]
 
       When all the workers of iniquity do flourish. --Ps.
                          xcii 7
    [1913 Webster]
 
       Bad men as frequently prosper and flourish, and that
       by the means of their wickedness.   --Nelson.
    [1913 Webster]
 
       We say
       Of those that held their heads above the crowd,
       They flourished then or then.     --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To use florid language; to indulge in rhetorical figures
    and lofty expressions; to be flowery.
    [1913 Webster]
 
       They dilate . . . and flourish long on little
       incidents.              --J. Watts.
    [1913 Webster]
 
   4. To make bold and sweeping, fanciful, or wanton movements,
    by way of ornament, parade, bravado, etc.; to play with
    fantastic and irregular motion.
    [1913 Webster]
 
       Impetuous spread
       The stream, and smoking flourished o'er his head.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. To make ornamental strokes with the pen; to write
    graceful, decorative figures.
    [1913 Webster]
 
   6. To execute an irregular or fanciful strain of music, by
    way of ornament or prelude.
    [1913 Webster]
 
       Why do the emperor's trumpets flourish thus? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. To boast; to vaunt; to brag. --Pope.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flourishing
   adj 1: very lively and profitable; "flourishing businesses"; "a
       palmy time for stockbrokers"; "a prosperous new
       business"; "doing a roaring trade"; "a thriving tourist
       center"; "did a thriving business in orchids" [syn:
       {booming}, {flourishing}, {palmy}, {prospering},
       {prosperous}, {roaring}, {thriving}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top