ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thriving

TH R AY1 V IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thriving-, *thriving*, thriv
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A couple hundred years agoNthis place was booming plenty of food and thriving culture.หลายร้อยปีก่อน \ที่นี่ อุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าอาหาร หรือ วัฒนธรรม Next (2007)
What started as a one-man operation Soon grew into a thriving businessผู้ที่เริ่มจากตัวคนเดียว จนกระทั่งมาเป็นธุรกิจที่เจริญรุ่งเรือง Self Made Man (2008)
You want us to sell our thriving businessคุณจะให้เราขายธุริกิจที่เราสร้างมากับมือ Mirror, Mirror (2008)
We still have half the world's forests, thousands of rivers, lakes and glaciers, and thousands of thriving species.เรายังเหลือป่าอีกครึ่งโลก แม่น้ำ, ทะเลสาบและธารน้ำแข็งนับพัน และสิ่งมีชีวิตที่เติบโตขึ้นนับพัน Home (2009)
I am living, breathing, thriving proof there wasn't no fraud.แม่ยังมีชีวิต ยังหายใจ นั่นคือข้อพิสูจน์ เขาไม่ได้ต้มเรา Nothing But the Blood (2009)
There wasn't a thriving missing children's network in 1975.เขาไม่อยู่ในกลุ่มรายชื่อเด็กหาย ในปี 1975 Haunted (2009)
Once a thriving coconut plantation, จากสวนมะพร้าวที่เคยเจริญงอกงาม.. Peleliu Landing (2010)
If we find alien microbes outside the Earth or even Earth microbes thriving on other worlds, it greatly raises the odds that life is scattered across the universe.ของดวงจันทร์ของดาวเสาร์ หากเราพบจุลินทรีย์ มนุษย์ต่างดาวนอกโลก Are We Alone? (2010)
This was a thriving village.ที่นี่เป็นหมู่บ้านที่เจริญรุ่งเรือง Kung Fu Panda 2 (2011)
I have a thriving social life.ที่ฉันมีสังคมที่รุ่งเรืองสดใส The Skank Reflex Analysis (2011)
Only to see their dreams of turning this swamp into a thriving Metropolis burst like a proverbial bubble.เห็นแค่เพียงความฝันของเขา ที่จะเปลี่ยนที่ดินนี่เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง แต่กลับเป็นฟองสบู่แตก Intuition (2012)
It's not thriving as it should, and I'm determined to revive it.มันไม่โตเท่าที่ควร และผมตัดสินใจที่จะชุบชีวิตมัน Dark Cousin (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฟื่องฟู(adj) booming, See also: thriving, prosperous, flourishing, Syn. รุ่งเรือง, เฟื่อง, รุ่งโรจน์, เจริญก้าวหน้า, Example: การอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ได้ถึงยุคเฟื่องฟูขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน, Thai Definition: ที่มีความเจริญก้าวหน้า, ที่รุ่งเรืองสดใส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฟื่องฟู[feuangfū] (adj) EN: booming ; thriving ; prosperous ; flourishing  FR: prospère ; florissant
ไสว[sawai] (adj) EN: prosperous ; flourishing ; thriving ; luxuriant ; plentiful  FR: florissant ; prospère

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
THRIVING TH R AY1 V IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thriving (v) θrˈaɪvɪŋ (th r ai1 v i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生意兴隆[shēng yì xīng lóng, ㄕㄥ ㄧˋ ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ,     /    ] thriving and prosperous business or trade #25,476 [Add to Longdo]
勃勃[bó bó, ㄅㄛˊ ㄅㄛˊ,  ] thriving; vigorous; exuberant #45,976 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
繁栄[はんえい, han'ei] (n, vs) prospering; prosperity; thriving; flourishing; (P) #10,066 [Add to Longdo]
商売繁盛[しょうばいはんじょう, shoubaihanjou] (n, vs) thriving (prosperous) business; rush of business [Add to Longdo]
盛んな商売[さかんなしょうばい, sakannashoubai] (n) thriving business [Add to Longdo]
賑あう[にぎあう, nigiau] (v5u, vi) (incorrect variant of 賑わう) (See 賑わう) to prosper; to flourish; to do thriving business; to be crowded with people [Add to Longdo]
賑わう[にぎわう, nigiwau] (v5u, vi) to prosper; to flourish; to do thriving business; to be crowded with people; (P) [Add to Longdo]
繁盛(P);繁昌[はんじょう, hanjou] (n, vs) prosperity; flourishing; thriving; (P) [Add to Longdo]
隆々;隆隆[りゅうりゅう, ryuuryuu] (adj-t, adv-to) prosperous; flourishing; thriving; muscular; brawny [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thrive \Thrive\ (thr[imac]v), v. i. [imp. {Throve} (thr[=o]v) or
   {Thrived} (thr[imac]vd); p. p. {Thrived} or {Thriven}
   (thr[i^]v"'n); p. pr. & vb. n. {Thriving}.] [OE.
   [thorn]riven, Icel. [thorn]r[imac]fask; probably originally,
   to grasp for one's self, from [thorn]r[imac]fa to grasp; akin
   to Dan. trives to thrive, Sw. trifvas. Cf. {Thrift}.]
   1. To prosper by industry, economy, and good management of
    property; to increase in goods and estate; as, a farmer
    thrives by good husbandry.
    [1913 Webster]
 
       Diligence and humility is the way to thrive in the
       riches of the understanding, as well as in gold.
                          --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. To prosper in any business; to have increase or success.
    "They by vices thrive." --Sandys.
    [1913 Webster]
 
       O son, why sit we here, each other viewing
       Idly, while Satan, our great author, thrives?
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       And so she throve and prospered.   --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To increase in bulk or stature; to grow vigorously or
    luxuriantly, as a plant; to flourish; as, young cattle
    thrive in rich pastures; trees thrive in a good soil.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thriving
   adj 1: very lively and profitable; "flourishing businesses"; "a
       palmy time for stockbrokers"; "a prosperous new
       business"; "doing a roaring trade"; "a thriving tourist
       center"; "did a thriving business in orchids" [syn:
       {booming}, {flourishing}, {palmy}, {prospering},
       {prosperous}, {roaring}, {thriving}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top