Search result for

launch

(88 entries)
(0.0371 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -launch-, *launch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
launch[N] การปล่อย (เรือ เครื่องบินฯลฯ), Syn. launching, sending
launch[N] การเริ่มปฏิบัติการ, See also: การออกตัวของสินค้า, Syn. start
launch[VT] ปล่อย (จรวด, ขีปนาวุธ, ดาวเทียม, ฯลฯ), See also: ยิง, Syn. release, fire, send
launch[VT] ปล่อยเรือลงน้ำ, Syn. set, propel
launch[VT] เริ่มดำเนินการ, See also: เริ่ม, เริ่มต้น, ริเริ่ม, เริ่มทำงาน, Syn. inaugurate, institute, initiate
launch[N] เรือบด, See also: เรือยนต์, Syn. motor boat
launcher[N] ผู้ปล่อย, See also: สิ่งที่ใช้ปล่อย, เครื่องปล่อย
launch at[PHRV] กระโจนใส่, Syn. launch on
launch on[PHRV] มุ่งโจมตี, See also: ส่งไปโจมตี, Syn. launch against
launch out[PHRV] เริ่มเดินทาง, See also: เริ่มเดินหน้า, เริ่มทำ, Syn. launch forth

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
launch(ลอนชฺ) {launched,launching,launches} vt. ปล่อย (เรือ) ลงน้ำปล่อย (ดาวเทียม,ทุ่นระเบิด) ,เหวี่ยง,ยิง,ทำให้เริ่มปฏิบัติการ,เริ่ม,ยื่น (คำคัดค้าน) ,ออกคำสั่ง. vi. เริ่ม,เข้าร่วม,ลงมือ. n. การปล่อย,การเริ่มปฏิบัติการ,การเข้าร่วม,เรือบด,เรือยนต์ คำที่มีความหม
launch padแท่นยิง จรวดขีปนาวุธ., Syn. launching pad
launcher(ลอน'เชอะ) n. ผู้ปล่อย,ผู้ลงมือ,สิ่งที่ปล่อย,เครื่องปล่อยขีปนาวุธ

English-Thai: Nontri Dictionary
launch(n) เรือ
launch(vi) ลงมือทำ,เริ่มงาน,เริ่มดำเนินการ,เข้าร่วม
launch(vt) ปล่อยลงน้ำ,ปล่อย(จรวด),ส่งหมัด,ประกาศ,กล่าว,ยิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
launch-on-warningการยิงเตือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Launch of Ishimura on schedule.ส่งอิชิมูระไปตามกำหนด Dead Space: Downfall (2008)
Arrest the doctor. Launch sequence for escape procedure's initiated.จับด็อกเตอร์เอาไว้ ยานฉุกเฉินถูกปล่อยออกไปแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
Shuttles 1 through 25 have launched.ยานหมายเลขที่ 1 ถึง 25 ถูกปล่อยออกไปแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
Stop the launches!หยุดการปล่อยยาน Dead Space: Downfall (2008)
Shuttles 26 through 50 have launched.ยานหมายเลข 26 ถึง 50 ถูกปล่อยออกไปแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
The enemy will fire at anything we launch.พวกนั้นต้องยิงทุกอย่าง ที่เราปล่อยออกไปแน่ๆ Ambush (2008)
Then launch all of them, you will.งั้นก็ปล่อยทุกลำเลย Ambush (2008)
Only 2 grenades, and 1 rocket for the launcher.ระเบิดมือ 2 ลูก กับจรวดอีก 1 Ambush (2008)
Launch everything we have.ปล่อยยานทุกลำที่มีออกไป Downfall of a Droid (2008)
Launch the fighters.ปล่อยยานได้ Shadow of Malevolence (2008)
The republic has launched a small strike force to attack the Malevolence.พวกสาธารณรัฐส่งหน่วยจู่โจมขนาดเล็ก ไปโจมตียานเมลโวแลนซ์ Shadow of Malevolence (2008)
Launch fighters and bring the ship around.ปล่อยยานรบออกไป แล้วนำยานไปล้อมมัน Shadow of Malevolence (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
launchA fund was launched to set up a monument in memory of the dead man.
launchA moon rocket will be launched tonight.
launchA new oil tanker was launched.
launchA satellite was launched into orbit to monitor melting glaciers.
launchFor the first time a satellite was launched into orbit.
launchHe is planning to launch his business.
launchHe launched his son in the world.
launchLaunch a new product.
launchMariner 9 was launched on May 30, 1971.
launchRecently he launched a new business.
launchThe artificial satellite launched at the cost of the welfare budget did not work properly.
launchThe artificial satellite was launched into the orbit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรือยนต์[N] motor ship, See also: launch, Example: เมื่อคณะเดินทางไปถึงฝั่งทะเลสาบ ก็เห็นเรือยนต์ลำเล็กๆ จอดคอยอยู่แล้ว, Count unit: ลำ
ก่อการ[V] start, See also: launch, initiate, Syn. ริเริ่ม, Example: ผู้ร้ายวางแผนการที่จะก่อการคืนนี้
ริเริ่ม[V] start, See also: launch, initiate, begin, originate, Syn. เริ่ม, Example: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มกิจการออมสินขึ้นในปีพ.ศ. 2450, Thai definition: เริ่มคิดเริ่มทำเป็นคนแรก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก่อการ[v.] (køkān) EN: start ; launch ; initiate ; promote ; originate   FR: initier ; susciter
นำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด[v. exp.] (nam phalittaphan mai øk sū talāt) EN: launch a new product   FR: lancer un nouveau produit
เรือยนต์[n.] (reūa yon) EN: powerboat ; motorboat ; motor ship ; launch   FR: bateau à moteur [m]
ริเริ่ม[v.] (riroēm) EN: start ; launch ; initiate ; begin ; originate ; commence ; be the first   FR: initier ; entreprendre
ยิงดาวเทียม[v. exp.] (ying daothiam) EN: launch an artificial satellite   
ยิงจรวด[v. exp.] (ying jaruat) EN: launch a rocket   FR: lancer une fusée

CMU English Pronouncing Dictionary
LAUNCH    L AO1 N CH
LAUNCHED    L AO1 N CH T
LAUNCHER    L AO1 N CH ER0
LAUNCHES    L AO1 N CH AH0 Z
LAUNCHERS    L AO1 N CH ER0 Z
LAUNCHING    L AO1 N CH IH0 NG
LAUNCHINGS    L AO1 N CH IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
launch    (v) (l oo1 n ch)
launched    (v) (l oo1 n ch t)
launcher    (n) (l oo1 n ch @ r)
launches    (v) (l oo1 n ch i z)
launchers    (n) (l oo1 n ch @ z)
launching    (v) (l oo1 n ch i ng)
launching-pad    (n) - (l oo1 n ch i ng - p a d)
launching-pads    (n) - (l oo1 n ch i ng - p a d z)
launching-site    (n) - (l oo1 n ch i ng - s ai t)
launching-sites    (n) - (l oo1 n ch i ng - s ai t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einführung {f} (eines neuen Produktes)launch (of a new product) [Add to Longdo]
Premierenfeier {f}; Buchpremiere {f}launch party [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SLBM[エスエルビーエム, esuerubi-emu] (n) (See 潜水艦発射弾道ミサイル) submarine-launched ballistic missile; SLBM [Add to Longdo]
テト攻勢[テトこうせい, teto kousei] (n) Tet Offensive (North Vietnamese offensive launched in January 1968) [Add to Longdo]
ボタン戦争[ボタンせんそう, botan sensou] (n) (obsc) war started or ended with the push of a single 'launch' button (wasei [Add to Longdo]
ラーンチャ[, ra-ncha] (n) {comp} launcher [Add to Longdo]
ランチ[, ranchi] (n,vs) (1) lunch; (2) (See ローンチ) launch; (3) ranch; (P) [Add to Longdo]
ランチャー[, rancha-] (n) launcher [Add to Longdo]
ローンチ[, ro-nchi] (n,vs) launch [Add to Longdo]
ロケットランチャー[, rokettorancha-] (n) rocket launcher [Add to Longdo]
ロケット弾発射機[ロケットだんはっしゃき, roketto danhasshaki] (n) (obsc) rocket launcher [Add to Longdo]
ロケット発射筒[ロケットはっしゃとう, roketto hasshatou] (n) rocket launcher [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下水礼[xià shuǐ lǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧˇ, / ] launching ceremony [Add to Longdo]
发射场[fā shè chǎng, ㄈㄚ ㄕㄜˋ ㄔㄤˇ, / ] launchpad; launching site [Add to Longdo]
发射站[fā shè zhàn, ㄈㄚ ㄕㄜˋ ㄓㄢˋ, / ] launch pad (for rocket or projectile) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ラーンチャ[らーんちゃ, ra-ncha] launcher [Add to Longdo]
起動[きどう, kidou] startup (vs), launch, starting (e.g. engine, computer) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Launch \Launch\, v. i.
   To move with force and swiftness like a sliding from the
   stocks into the water; to plunge; to make a beginning; as, to
   launch into the current of a stream; to launch into an
   argument or discussion; to launch into lavish expenditures;
   -- often with out.
   [1913 Webster]
 
      Launch out into the deep, and let down your nets for a
      draught.                 --Luke v. 4.
   [1913 Webster]
 
      He [Spenser] launches out into very flowery paths.
                          --Prior.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Launch \Launch\ (l[add]nch or l[aum]nch), v. i. [imp. & p. p.
   {Launched} (l[add]ncht or l[aum]ncht); p. pr. & vb. n.
   {Launching}.] [OE. launchen to throw as a lance, OF.
   lanchier, another form of lancier, F. lancer, fr. lance
   lance. See {Lance}.] [Written also {lanch}.]
   1. To throw, as a lance or dart; to hurl; to let fly.
    [1913 Webster]
 
   2. To strike with, or as with, a lance; to pierce. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Launch your hearts with lamentable wounds.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to move or slide from the land into the water; to
    set afloat; as, to launch a ship.
    [1913 Webster]
 
       With stays and cordage last he rigged the ship,
       And rolled on levers, launched her in the deep.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To send out; to start (one) on a career; to set going; to
    give a start to (something); to put in operation; as, to
    launch a son in the world; to launch a business project or
    enterprise.
    [1913 Webster]
 
       All art is used to sink episcopacy, and launch
       presbytery in England.        --Eikon
                          Basilike.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Launch \Launch\, n.
   1. The act of launching.
    [1913 Webster]
 
   2. The movement of a vessel from land into the water;
    especially, the sliding on ways from the stocks on which
    it is built.
    [1913 Webster]
 
   3. [Cf. Sp. lancha.] (Naut.) The boat of the largest size
    belonging to a ship of war; also, an open boat of any size
    driven by steam, naphtha, electricity, or the like.
    [1913 Webster]
 
   {Launching ways}. (Naut.) See {Way}, n. (Naut.).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 launch
   n 1: a motorboat with an open deck or a half deck
   2: the act of propelling with force [syn: {launching}, {launch}]
   v 1: set up or found; "She set up a literacy program" [syn:
      {establish}, {set up}, {found}, {launch}] [ant: {abolish},
      {get rid of}]
   2: propel with force; "launch the space shuttle"; "Launch a
     ship"
   3: launch for the first time; launch on a maiden voyage; "launch
     a ship"
   4: begin with vigor; "He launched into a long diatribe"; "She
     plunged into a dangerous adventure" [syn: {plunge}, {launch}]
   5: get going; give impetus to; "launch a career"; "Her actions
     set in motion a complicated judicial process" [syn: {launch},
     {set in motion}]
   6: smoothen the surface of; "launch plaster"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top