ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

launch

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -launch-, *launch*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
launch(n) การปล่อย (เรือ เครื่องบินฯลฯ), Syn. launching, sending
launch(n) การเริ่มปฏิบัติการ, See also: การออกตัวของสินค้า, Syn. start
launch(vt) ปล่อย (จรวด, ขีปนาวุธ, ดาวเทียม, ฯลฯ), See also: ยิง, Syn. release, fire, send
launch(vt) ปล่อยเรือลงน้ำ, Syn. set, propel
launch(vt) เริ่มดำเนินการ, See also: เริ่ม, เริ่มต้น, ริเริ่ม, เริ่มทำงาน, Syn. inaugurate, institute, initiate
launch(n) เรือบด, See also: เรือยนต์, Syn. motor boat
launcher(n) ผู้ปล่อย, See also: สิ่งที่ใช้ปล่อย, เครื่องปล่อย
launch at(phrv) กระโจนใส่, Syn. launch on
launch on(phrv) มุ่งโจมตี, See also: ส่งไปโจมตี, Syn. launch against
launch out(phrv) เริ่มเดินทาง, See also: เริ่มเดินหน้า, เริ่มทำ, Syn. launch forth

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
launch(ลอนชฺ) { launched, launching, launches } vt. ปล่อย (เรือ) ลงน้ำปล่อย (ดาวเทียม, ทุ่นระเบิด) , เหวี่ยง, ยิง, ทำให้เริ่มปฏิบัติการ, เริ่ม, ยื่น (คำคัดค้าน) , ออกคำสั่ง. vi. เริ่ม, เข้าร่วม, ลงมือ. n. การปล่อย, การเริ่มปฏิบัติการ, การเข้าร่วม, เรือบด, เรือยนต์ คำที่มีความหม
launch padแท่นยิง จรวดขีปนาวุธ., Syn. launching pad
launcher(ลอน'เชอะ) n. ผู้ปล่อย, ผู้ลงมือ, สิ่งที่ปล่อย, เครื่องปล่อยขีปนาวุธ

English-Thai: Nontri Dictionary
launch(n) เรือ
launch(vi) ลงมือทำ, เริ่มงาน, เริ่มดำเนินการ, เข้าร่วม
launch(vt) ปล่อยลงน้ำ, ปล่อย(จรวด), ส่งหมัด, ประกาศ, กล่าว, ยิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
launch-on-warningการยิงเตือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've decided to launch an attack that will reduce Rock Ridge to ashes!ฉันต้องบดขยี้ร็อคริดจ์ให้เป็นผุยผง Blazing Saddles (1974)
There is a launch window in 31 days when Earth is in the proper position.มีหน้าต่างเปิดตัวใน 31 วันคือ เมื่อโลกอยู่ในตำแหน่งที่ เหมาะสม 2010: The Year We Make Contact (1984)
The launch window for re-entry is 28 days.หน้าต่างเปิดตัวรายการใหม่เป็น 28 วัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
The launch windows are critical for both spacecrafts.หน้าต่างเปิดตัวมีความสำคัญ สำหรับทั้งยานอวกาศ 2010: The Year We Make Contact (1984)
But we have to initiate an escape launch in two days.แต่เราต้องเริ่มต้น เปิดตัวอย่างหลบหนีในวันที่ สอง 2010: The Year We Make Contact (1984)
To get enough velocity for an escape launch with Earth that far out of position we will need a full power burn from Discovery of over 120 seconds.ที่จะได้รับความเร็วพอสำหรับ การเปิดตัวหลบหนี กับโลกที่ไกลออกจากตำแหน่ง เราจะต้องมีการเผาไหม้ พลังงานเต็มรูปแบบจาก 2010: The Year We Make Contact (1984)
Otherwise, why would we be leaving weeks ahead of our launch window?สัปดาห์ที่ผ่านมาจะออกไป ข้างหน้าของหน้าต่างการเปิดตัวของเราหรือไม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Is that why we are making our escape launch before the launch window?นั่นคือเหตุผลที่เราจะทำให้การ เปิดตัวการหลบหนีของเรา ก่อนที่จะเปิดหน้าต่างหรือไม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
ok. start sending the launch sequence in reverse order. yes, sir.เราจะสลับวงจรการบิน ป้อนวงจรการบินย้อนกลับ Fitz-Hume ถือสายนี้ไว้ ให้สายต่อกันตลอด Spies Like Us (1985)
Launch of the shuttle has been delayed... due to adverse weather conditions at the launch site.การยิงกระสวยขึ้นเกิดความล่าช้า... เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดี ต่อการปฏิบัติการ Toy Story (1995)
Launch pad is being constructed.การปฏิบัติการปล่อยกระสวย กำลังติดตั้ง Toy Story (1995)
Uh, Mission Control, is the launch pad construction complete? Uh, roger.อ่า มิชชั่น คอลโทรล การติดตั้งกระสวย เป็นไงบ้าง Toy Story (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
launchA fund was launched to set up a monument in memory of the dead man.
launchA moon rocket will be launched tonight.
launchA new oil tanker was launched.
launchA satellite was launched into orbit to monitor melting glaciers.
launchFor the first time a satellite was launched into orbit.
launchHe is planning to launch his business.
launchHe launched his son in the world.
launchLaunch a new product.
launchMariner 9 was launched on May 30, 1971.
launchRecently he launched a new business.
launchThe artificial satellite launched at the cost of the welfare budget did not work properly.
launchThe artificial satellite was launched into the orbit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรือยนต์(n) motor ship, See also: launch, Example: เมื่อคณะเดินทางไปถึงฝั่งทะเลสาบ ก็เห็นเรือยนต์ลำเล็กๆ จอดคอยอยู่แล้ว, Count Unit: ลำ
ก่อการ(v) start, See also: launch, initiate, Syn. ริเริ่ม, Example: ผู้ร้ายวางแผนการที่จะก่อการคืนนี้
ริเริ่ม(v) start, See also: launch, initiate, begin, originate, Syn. เริ่ม, Example: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มกิจการออมสินขึ้นในปีพ.ศ. 2450, Thai Definition: เริ่มคิดเริ่มทำเป็นคนแรก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก่อการ[køkān] (v) EN: start ; launch ; initiate ; promote ; originate  FR: initier ; susciter
นำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด[nam phalittaphan mai øk sū talāt] (v, exp) EN: launch a new product  FR: lancer un nouveau produit
เรือยนต์[reūa yon] (n) EN: powerboat ; motorboat ; motor ship ; launch  FR: bateau à moteur [ m ]
ริเริ่ม[riroēm] (v) EN: start ; launch ; initiate ; begin ; originate ; commence ; be the first  FR: initier ; entreprendre
ยิงดาวเทียม[ying daothiam] (v, exp) EN: launch an artificial satellite
ยิงจรวด[ying jaruat] (v, exp) EN: launch a rocket  FR: lancer une fusée

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
launch
launched
launcher
launches
launches
launchers
launching
launchings

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
launch
launched
launcher
launches
launchers
launching
launching-pad
launching-pads
launching-site
launching-sites

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发射场[fā shè chǎng, ㄈㄚ ㄕㄜˋ ㄔㄤˇ,    /   ] launchpad; launching site #44,287 [Add to Longdo]
下水礼[xià shuǐ lǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧˇ,    /   ] launching ceremony #482,421 [Add to Longdo]
发射站[fā shè zhàn, ㄈㄚ ㄕㄜˋ ㄓㄢˋ,    /   ] launch pad (for rocket or projectile) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einführung { f } (eines neuen Produktes)launch (of a new product) [Add to Longdo]
Premierenfeier { f }; Buchpremiere { f }launch party [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
発売[はつばい, hatsubai] (n, vs) sale; offering for sale; release (for sale); launch (product); (P) #236 [Add to Longdo]
発足[ほっそく(P);はっそく, hossoku (P); hassoku] (n, vs) starting; inauguration; launch; founding; establishment; start-up; (P) #1,749 [Add to Longdo]
進出[しんしゅつ, shinshutsu] (n, vs) advance (into a new market or stage of progress); launching (a new career or venture); expanding (into a new market); stepping forward; emerging; (P) #1,838 [Add to Longdo]
創刊[そうかん, soukan] (n, vs) launching (e.g. newspaper); first issue; (P) #3,886 [Add to Longdo]
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1, vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1, vi) (22) (of the tide) to come in; (v1, vi, vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P) #5,990 [Add to Longdo]
打ち上げ(P);打上げ;打ち揚げ;打揚げ[うちあげ, uchiage] (n) (1) launching; launch; (2) end (of a theatrical run, etc.); (P) #6,078 [Add to Longdo]
着手[ちゃくしゅ, chakushu] (vs) (1) to start work (on); to undertake; (n) (2) embarkation; launch; (P) #6,566 [Add to Longdo]
進水[しんすい, shinsui] (n, vs) (ship's) launching #6,763 [Add to Longdo]
起動[きどう, kidou] (n, vs, adj-no) startup; activation; starting (e.g. engine, computer); launch #7,066 [Add to Longdo]
旗揚げ(P);旗揚;旗挙げ;旗挙[はたあげ, hataage] (n, vs) (1) raising an army; (2) launching business; (P) #13,794 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ラーンチャ[らーんちゃ, ra-ncha] launcher [Add to Longdo]
起動[きどう, kidou] startup (vs), launch, starting (e.g. engine, computer) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Launch \Launch\, v. i.
   To move with force and swiftness like a sliding from the
   stocks into the water; to plunge; to make a beginning; as, to
   launch into the current of a stream; to launch into an
   argument or discussion; to launch into lavish expenditures;
   -- often with out.
   [1913 Webster]
 
      Launch out into the deep, and let down your nets for a
      draught.                 --Luke v. 4.
   [1913 Webster]
 
      He [Spenser] launches out into very flowery paths.
                          --Prior.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Launch \Launch\ (l[add]nch or l[aum]nch), v. i. [imp. & p. p.
   {Launched} (l[add]ncht or l[aum]ncht); p. pr. & vb. n.
   {Launching}.] [OE. launchen to throw as a lance, OF.
   lanchier, another form of lancier, F. lancer, fr. lance
   lance. See {Lance}.] [Written also {lanch}.]
   1. To throw, as a lance or dart; to hurl; to let fly.
    [1913 Webster]
 
   2. To strike with, or as with, a lance; to pierce. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Launch your hearts with lamentable wounds.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to move or slide from the land into the water; to
    set afloat; as, to launch a ship.
    [1913 Webster]
 
       With stays and cordage last he rigged the ship,
       And rolled on levers, launched her in the deep.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. To send out; to start (one) on a career; to set going; to
    give a start to (something); to put in operation; as, to
    launch a son in the world; to launch a business project or
    enterprise.
    [1913 Webster]
 
       All art is used to sink episcopacy, and launch
       presbytery in England.        --Eikon
                          Basilike.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Launch \Launch\, n.
   1. The act of launching.
    [1913 Webster]
 
   2. The movement of a vessel from land into the water;
    especially, the sliding on ways from the stocks on which
    it is built.
    [1913 Webster]
 
   3. [Cf. Sp. lancha.] (Naut.) The boat of the largest size
    belonging to a ship of war; also, an open boat of any size
    driven by steam, naphtha, electricity, or the like.
    [1913 Webster]
 
   {Launching ways}. (Naut.) See {Way}, n. (Naut.).
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 launch
   n 1: a motorboat with an open deck or a half deck
   2: the act of propelling with force [syn: {launching}, {launch}]
   v 1: set up or found; "She set up a literacy program" [syn:
      {establish}, {set up}, {found}, {launch}] [ant: {abolish},
      {get rid of}]
   2: propel with force; "launch the space shuttle"; "Launch a
     ship"
   3: launch for the first time; launch on a maiden voyage; "launch
     a ship"
   4: begin with vigor; "He launched into a long diatribe"; "She
     plunged into a dangerous adventure" [syn: {plunge}, {launch}]
   5: get going; give impetus to; "launch a career"; "Her actions
     set in motion a complicated judicial process" [syn: {launch},
     {set in motion}]
   6: smoothen the surface of; "launch plaster"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top