ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nasty

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nasty-, *nasty*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nasty(adj) น่าคลื่นไส้, See also: น่าสะอิดสะเอียน, ไม่น่ายินดี, ไม่น่าพอใจ
nasty(adj) อันตราย, See also: น่าวิตก, ยากที่จะแก้, ยากลำบาก, ร้ายแรง, Syn. malicious, abusive, mean
nasty(n) สิ่งที่น่ารังเกียจ, See also: คนที่น่ารังเกียจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nasty(แนส'ที) adj. สกปรกอย่างน่าชัง, กลิ่นเหม็น, น่าชัง, น่ารังเกียจ, ลามก, หยาบคาย, สามหาว, ร้าย, ฉุนเฉียว, เลว., See also: nastily adv. nastiness n.
dynasty(ได'นัสที) n. ราชวงศ์, ขัตติยวงศ์., See also: dynastic adj. ดูdynasty dynastical adj. ดูdynasty dynastically adv. ดูdynasty

English-Thai: Nontri Dictionary
nasty(adj) สกปรก, น่ารังเกียจ, น่าสะอิดสะเอียน, ฉุนเฉียว
dynasty(n) ราชวงศ์, ขัตติยวงศ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Loaded. - Well, fire the nasty thing.ก็ยิงสิ่งที่น่ารังเกียจ ยิงตอนนี้ ซาเฮบ Help! (1965)
That was a nasty moment.โอเคทั้งหมดเข้าด้วยกันใน ขณะนี้ How I Won the War (1967)
Take those nasty Nazi clothes off and play cricket.เล่นคริกเก็ตบาง สอนจิต วิญญาณของทีมคุณ How I Won the War (1967)
Here, your Blueness, have some nasty medicine.ที่นี่คุณสีน้ำเงิน, มีบางยาที่น่ารังเกียจ Yellow Submarine (1968)
"... but never nasty or obscene.♪ แต่ไม่เคยมีเกะกะระราน ♪ Blazing Saddles (1974)
Dr Jones, whatever are you doing in such a nasty place?ดร.โจนส์, ไม่ว่าคุณจะทำอะไร ในที่ ที่น่ารังเกียจมาก? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You nasty German!คุณเยอรมันที่น่ารังเกียจ! Idemo dalje (1982)
- Pretty nasty out. 35 knots.from way down around here for a long time. The Thing (1982)
Very nasty monkeys, old boy.ลิงที่น่ารังเกียจมาก, เด็กอายุ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
You know, I'd make a desperate effort to raise somebody... just in the hope of gettin' away from your nasty mouth, Steel.ฉันพยายามหาคน ในที่อื่นๆมาตลอด เผื่อจะได้ไป ให้พ้นคนปากเสียอย่างนายซะที Day of the Dead (1985)
You little cheat. You nasty little cheat.เธอโกงนี่ เธอขี้โกงชัดๆ Labyrinth (1986)
Just strut your nasty stuff Wiggle in the middle, yeahก็แค่ปล่อยวาง ปล่อยให้มันแกว่งไปมา ช่าย Labyrinth (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nastyHe caught a nasty cold because he stayed up late last night.
nastyHe doesn't look that way, but he's really a nasty piece of work.
nastyHe is nasty.
nastyHe is not such a nasty fellow as you think.
nastyHis brother was nasty to me.
nastyHis nasty comments fueled the argument.
nastyI can't get rid of a nasty cold.
nastyI can't stand that nasty attitude of his any longer.
nastyI got a nasty sting from a wasp.
nastyI was given a nasty look when I asked for my prescription at the local doctor's.
nastyRecently there have been a lot of nasty incidents with fraud.
nastyShe gives me a nasty look every time she sees me.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผ่นดิน[phaendin] (n) EN: reign ; dynasty ; regime ; government  FR: règne [ m ]
พระบรมวงศานุวงศ์[Phra børomma wong sānu wong] (n, prop) EN: family member of the Chakri Dynasty  FR: membre de la dynastie des Chakri
เปลี่ยนแผ่นดิน[plīen phaendin] (v, exp) EN: change of reign ; change of dynasty ; have a change of monarch ; have a new king ; change of government
ราชวงศ์[rātchawong] (n) EN: dynasty ; royal house  FR: dynastie [ f ] ; famille royale [ f ]
ราชวงศ์จักรี[Rātchawong Jakkrī] (n, prop) EN: Chakri Dynasty ; House of Chakri  FR: dynastie des Chakri [ f ]
สมัย[samai] (n) EN: era ; time ; period ; age ; stage ; season ; epoch ; days ; times ; dynasty  FR: ère [ f ] ; époque [ f ] ; période [ f ] ; temps [ m ] ; âge [ m ] ; dynastie [ f ]
โสโครก[sōkhrōk] (adj) EN: dirty ; soiled ; unclean ; foul ; nasty  FR: dégoûtant ; immonde
โสมม[sōmom] (adj) EN: dirty ; filthy ; obscene ; nasty ; soiled ; foul  FR: sale ; dégoûtant
วงศ์[wong] (n) EN: family ; lineage ; pedigree ; dynasty ; ancestry ; clan ; race ; tribe  FR: famille [ f ] ; descendance [ f ] ; lignée [ f ] ; dynastie [ f ]
ยุค[yuk] (n) EN: time ; period ; age ; epoch ; era ; dynasty ; generation  FR: période [ f ] ; époque [ f ] ; âge [ m ] ; ère [ f ] ; temps [ m ] ; génération [ f ] ; siècle [ m ] ; dynastie [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
nasty

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nasty

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
污秽[wū huì, ㄨ ㄏㄨㄟˋ,   /  ] nasty; sordid; filthy #38,811 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eklig { adj } | ekliger | am ekligstennasty | nastier | nastiest [Add to Longdo]
garstig { adj } | garstiger | am garstigstennasty | nastier | nastiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[げん, gen] (n) (1) { math } unknown (e.g. in an equation); (2) { math } element (of a set); (3) yuan (monetary unit of China); (4) Yuan dynasty (China) #170 [Add to Longdo]
[しん, shin] (n-pref, n, n-suf) (1) new; neo-; (n) (2) (abbr) (See 新暦) Gregorian calendar; (3) Xin (dynasty of China); (P) #173 [Add to Longdo]
[きん, kin] (n, n-suf) (1) gold; golden (color); metaphor for (most) valuable; gold (medal, cup); (2) money (written before an amount); (3) (abbr) (See 金曜) Friday; (4) (See 五行・1) metal (fourth of the five elements); (5) Jin (dynasty of China; 1115-1234 CE); (6) (abbr) (See 金将) gold general (shogi); (7) (abbr) (col) (See 金玉・きんたま) testicles; (suf, ctr) (8) karat; carat; (P) #176 [Add to Longdo]
[ちょう, chou] (n, suf) (1) dynasty; (2) reign; (3) period; epoch; age; (4) court #769 [Add to Longdo]
[なつ, natsu] (n) Xia (dynasty of China; perhaps mythological) #895 [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (1) teacher; master; one's mentor; (n, suf) (2) religious leader; (suf) (3) specialist; (n) (4) (arch) five-battalion brigade comprising 2500 men (Zhou-dynasty Chinese army) #908 [Add to Longdo]
[めい, mei] (n) Ming (dynasty of China, 1368-1644) #1,177 [Add to Longdo]
[しん, shin] (n) Qing (dynasty of China, 1616-1912); Ch'ing #1,295 [Add to Longdo]
[りょ, ryo] (n) 500-man battalion (Zhou-dynasty Chinese army) #1,493 [Add to Longdo]
[しゅう, shuu] (n) (1) Zhou (dynasty of China); Chou; (2) (geometric) perimeter; (n-suf, ctr) (3) counter for laps or circuits #1,899 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ナスティグラム[なすていぐらむ, nasuteiguramu] nastygram [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nasty \Nas"ty\ (n[.a]s"t[y^]), a. [Compar. {Nastier}
   (n[.a]s"t[i^]*[~e]r); superl. {Nastiest}.] [For older nasky;
   cf. dial. Sw. naskug, nasket.]
   1. Offensively filthy; very dirty, foul, or defiled;
    disgusting; nauseous.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, loosely: Offensive; disagreeable; unpropitious;
    wet; drizzling; as, a nasty rain, day, sky.
    [1913 Webster]
 
   3. Characterized by obscenity; indecent; indelicate; gross;
    filthy.
    [1913 Webster]
 
   4. Vicious; offensively ill-tempered; insultingly mean;
    spiteful; as, a nasty disposition.
    [PJC]
 
   5. Difficult to deal with; troublesome; as, he fell of his
    bike and got a nasty bruise on his knee. [slang]
    [PJC]
 
   Syn: {Nasty}, {Filthy}, {Foul}, {Dirty}.
 
   Usage: Anything nasty is usually wet or damp as well as
      filthy or dirty, and disgusts by its stickiness or
      odor; but filthy and foul imply that a thing is filled
      or covered with offensive matter, while dirty
      describes it as defiled or sullied with dirt of any
      kind; as, filthy clothing, foul vapors, etc.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nasty
   adj 1: offensive or even (of persons) malicious; "in a nasty
       mood"; "a nasty accident"; "a nasty shock"; "a nasty
       smell"; "a nasty trick to pull"; "Will he say nasty
       things at my funeral?"- Ezra Pound [syn: {nasty},
       {awful}] [ant: {nice}]
   2: exasperatingly difficult to handle or circumvent; "a nasty
     problem"; "a good man to have on your side in a tight
     situation" [syn: {nasty}, {tight}]
   3: characterized by obscenity; "had a filthy mouth"; "foul
     language"; "smutty jokes" [syn: {cruddy}, {filthy}, {foul},
     {nasty}, {smutty}]
   4: disgustingly dirty; filled or smeared with offensive matter;
     "as filthy as a pigsty"; "a foul pond"; "a nasty pigsty of a
     room" [syn: {filthy}, {foul}, {nasty}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top