ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

欠陥

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -欠陥-, *欠陥*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
欠陥[けっかん, kekkan] (n) ข้อบกพร่อง,ปมด้อย,ข้อเสียหาย,สิ่งที่ขาดตกบกพร่อง

Japanese-English: EDICT Dictionary
欠陥[けっかん, kekkan] (n) (1) defect; fault; deficiency; deformity; (2) shortage; gap; (P) [Add to Longdo]
欠陥を補う[けっかんをおぎなう, kekkanwooginau] (exp,v5u) to make up for a fault [Add to Longdo]
欠陥[けっかんしゃ, kekkansha] (n) defective car; car with a (structural) defect [Add to Longdo]
欠陥商品[けっかんしょうひん, kekkanshouhin] (n) defective merchandise [Add to Longdo]
欠陥[けっかんひん, kekkanhin] (n) defective merchandise [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This system has obvious defects.このシステムには明らかな欠陥がある。
This system is bristling with defects and drawbacks.この制度は欠陥だらけだ。
As your goods for which you are charging us were imperfect, we will not pay this account.ご請求分の商品は欠陥品でしたので、私どもとしてはお支払いいたしかねます。
The customer insisted on a price reduction because of defects in the product.そのお客は、商品に欠陥があるといつでもあくまで値引きを主張した。
The experiment failed because of some minor faults.その実験はいくつかの小さな欠陥のために失敗した。
We detected a great fault in the system.その組織の大欠陥を見つけた。
What defect can you find in the present system of education?現代の教育制度にはどんな欠陥が見られますか。
Recent investigations have demonstrated that the application of Emmet's theory is not always without defects.最近の研究が証明していることは、エメット理論を適用することが常に欠陥なしとはいえないということである。
There must be a defect in the experimental method.実験方法に欠陥があるに違いない。
The vehicles are inspected for defects at least every three months.車両は欠陥が無いか最低3ヶ月に1回検査される。
Crashes in the early days of commercial jets tended to be caused by technical faults, such as metal fatigue in the airframe or engines.初期のジェット旅客機の墜落事故は機体とエンジンの金属疲労のような技術的欠陥が原因で起こることが多かった。
Boeing, which builds more than half the world's commercial airliners, is understandably keen to draw attention to what can go wrong besides planes.世界の旅客機の半数以上を製造しているボーイング社は、もっともなことだが、機体の他に欠陥を起こす可能性のあるものに、注意を引こうと躍起になっている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now why take something that didn't work?[JA] なぜ、欠陥機だと決めつけた? ARQ (2016)
There really was a glitch in your system. It just wasn't the computer.[JA] お前が言う欠陥だ コンピューターの問題ではない Money Monster (2016)
Genetic defect?[JA] 遺伝的な欠陥かな? The Autopsy of Jane Doe (2016)
A flaw so small and powerful, they'll never find it.[JA] 絶対に見つからない 非常に小さくて強力な欠陥 Rogue One: A Star Wars Story (2016)
- Glitch![JA] - 欠陥だと! Money Monster (2016)
Barring any pre-existing condition, I'd say... chronic dehydration.[JA] 元々の欠陥があることを除いて 慢性の脱水だな A Cure for Wellness (2016)
Not the glitch.[JA] "欠陥" じゃないぞ Money Monster (2016)
There is only one flaw in your plan[JA] あなたの計画には一つ 欠陥があるわ The Fate of the Furious (2017)
So even if that very magical Dreamstone doesn't work, it's still a big-ass ruby.[JA] ドリーム・ストーンが 欠陥品でも... 充分に価値がある Justice League Dark (2017)
- We'll build one that's better.[JA] - 欠陥品だ Ghost in the Shell (2017)
Examine them one by one, decommission the faulty ones.[JA] 1体ずつ検査して 欠陥品は破棄して The Original (2016)
But it's only just come to light that there is a major design flaw in the plastic frames of those windows that no-one could have foreseen.[JA] あの窓枠に 欠陥が見つかったんです 誰も予想できませんでした Salesmen Are Like Vampires (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
欠陥[けっかん, kekkan] -Mangel, -Fehler [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top