ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disfigured

D IH0 S F IH1 G Y ER0 D   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disfigured-, *disfigured*, disfigur, disfigure
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Scored it. - You disfigured government property?วิธีที่คุณกล้าเสียโฉมทรัพย์สิน ของรัฐบาล? How I Won the War (1967)
A man so disfigured by crashes, that he's forced to wear a mask.ชายที่เสียโฉมจากอุบัติเหตุ และต้องใส่หน้ากากไว้ Death Race (2008)
What if the victim used his wife's camera to strike back at the company that disfigured him?ถ้าผู้ตายใช้ กล้องของภรรยาเขา เพื่อที่จะดัดหลังบริษัท ที่ทำให้เขาเสียโฉมละ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Perhaps the unsub is disfigured himself.บางทีคนร้ายอาจจะเสียโฉมก็ได้ Proof (2011)
- Yeah, it's perfect- except for the part when you get horribly disfigured by the other skaters.ตอนคุณโดยผู้เล่นอื่นมาทำให้เสียโฉมอย่างร้ายแรง The Doll in the Derby (2013)
Am I a disfigured monster?ฉันเป็นปีศาจร้ายที่เสียโฉมใช่ไหม? The Walking Dead (2013)
The same acid that disfigured my daughter did this.กรดเดียวกันกับที่ทำให้ ลูกสาวฉันเสียโฉม Burn, Witch. Burn! (2013)
The same acid that disfigured my daughter did this!กรดเดียวกันกับที่ทำให้ลูกสาวฉัน เสียโฉมไม่ใช่เหรอไง! Burn, Witch. Burn! (2013)
So ten years ago, their boss, Lucy Mirando, went inside the lab and dug around amongst all the disfigured creatures to find the 26 prettiest ones, like your Okja.เมื่อสิบปีก่อน เจ้านายพวกเขา ลูซี่ มิรานโด จึงเข้าไปในห้องทดลอง และค้นหา ท่ามกลางหมู่สัตว์ที่พิกลพิการ เพื่อเลือกตัวที่หน้าตาดีที่สุด 26 ตัว Okja (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิกล[ADJ] deformed, See also: disfigured, crippled, weak, feeble, impaired, imperfect, Syn. ไม่ปกติ, อ่อนแอ, ไม่สมบูรณ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กพิการ[n. exp.] (dek phikān) EN: disabled child ; deformed child ; disfigured child   FR: enfant handicapé [m] ; enfant handicapée [f]
เสียโฉม [adj.] (sīachōm) EN: disfigured   FR: défiguré
วิกล[adj.] (wikon) EN: deformed ; disfigured ; crippled ; weak ; feeble; impaired ; imperfect   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISFIGURED D IH0 S F IH1 G Y ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disfigured (v) dˈɪsfˈɪgəd (d i1 s f i1 g @ d)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disfigure \Dis*fig"ure\ (?; 135), v. t. [imp. & p. p.
   {Disfigured}; p. pr. & vb. n. {Disfiguring}.] [OF.
   desfigurer, F. d['e]figurer; pref. des- (L. dis-) + figurer
   to fashion, shape, fr. L. figurare, fr. figura figure. See
   {Figure}, and cf. {Defiguration}.]
   To mar the figure of; to render less complete, perfect, or
   beautiful in appearance; to deface; to deform.
   [1913 Webster]
 
      Disfiguring not God's likeness, but their own.
                          --Milton.
 
   Syn: To deface; deform; mar; injure.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 disfigured \disfigured\ adj.
   having the appearance spoiled; as, a disfigured face; strip
   mining left a disfigured landscape.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disfigured
   adj 1: having the appearance spoiled; "a disfigured face";
       "strip mining left a disfigured landscape"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top