ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impaired

IH2 M P EH1 R D   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impaired-, *impaired*, impair, impaire
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impaired[ADJ] บกพร่อง, See also: ซึ่งเสียหาย, ซึ่งไม่สมบูรณ์, ซึ่งไม่แข็งแรง, ซึ่งอ่อนแอ, Syn. deteriorated

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impaired capitalทุนที่ลดมูลค่าลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
impaired riskการเสี่ยงภัยสูงกว่าปรกติ มีความหมายเหมือนกับ substandard risk [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As a safety precaution, we'll need to continually monitor your speech and sensory activity to insure the tissue being removed will not leave you impaired in any way.เพื่อความปลอดภัย เราจะดูจอมอนิเตอร์อยู่ตลอด การตอบสนองทางการพูดและประสาทของคุณเพื่อรับประกันว่าก้อนเนื้อนั้น จะถูกนำออกไปโดยไม่เกิดผลร้ายใดๆอีก Going Under (2008)
HAS SERIOUSLY IMPAIRED MY ABILITY TO GIGGLE,- ค่ะ ท่าน ผมแค่อยากจะขอบคุณที่คุณทำคดีนี้ได้ดีมาก House on Fire (2009)
You were impaired when you had it?นายทำให้มันเลวร้ายลง เมื่อนายทำมันไปรึ? Gimme Some Truth (2009)
They have no gizzards to be impaired by the power of the flecks.พลังอำนาจของแม่เหล็กไม่มีผลต่อพวกมัน Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Impaired cognitive function.ฟังก์ชั่นการรับรู้เสื่อมถอย The Einstein Approximation (2010)
I said we haven't impaired a tree nor a stone.เราจะไม่ทำลาย ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือก้อนหิน Episode #1.12 (2010)
I think he's mentally impaired because of an unknown psychological trauma.ฉันคิดว่าเขาได้รับความบอบช้ำทางจิตใจค่ะ Episode #1.16 (2010)
one shade the more, one ray the less, had half impaired the nameless grace that waves in every raven tress or softly lightens o'er her face.one shade the more, one ray the less, (คือหนึ่งเงาหรือนั้นมากไป คือหนึ่งแสงฉายหรือนั้นน้อยเกิน) had half impaired the nameless grace (มีเพียงครึ่งของความไม่สบบูรณ์ในความงามอันไร้นาม) that waves in every raven tress (ซึ่งพัดสยายในทุกเส้นเกศาสีดำขลับ) Upper West Side Story (2012)
Keith's judgment has been impaired lately, so I convinced him to let me make the decisions going forward.คีธได้ถูกตัดสิน ว่าเขาวิกลจริตมานานแล้ว ดังนั้น ฉันจึงทำให้เขามั่นใจ ที่จะให้ฉัน ทำการตัดสินใจ ที่จะเดินหน้าต่อไป All In (2012)
Impaired sensory awareness? Memory loss?การรับรู้ทางประสาทสัมผัสบกพร่อง ความทรงจำหายไป Trapped (2012)
His impaired social development would not allow him to move very far in the professional world.ทักษะการเข้าสังคมเขาต่ำ ทำให้เขาไปได้ไม่ไกลนัก ในโลกของมืออาชีพ In the Blood (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impairedHeavy smoking impaired his health.
impairedIt was proposed that the term "blind person" be replaced with the term "visually impaired person".

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิกล[adj.] (wikon) EN: deformed ; disfigured ; crippled ; weak ; feeble; impaired ; imperfect   

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPAIRED IH2 M P EH1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impaired (v) ˈɪmpˈɛəʳd (i1 m p e@1 d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sehstörung {f}impaired vision [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
言語障害者[げんごしょうがいしゃ, gengoshougaisha] (n) speech-impaired person; person with a speech impediment; mute [Add to Longdo]
交通弱者[こうつうじゃくしゃ, koutsuujakusha] (n) (1) vulnerable road users; (2) mobility impaired people; (3) people with out public transport access [Add to Longdo]
視覚障害者[しかくしょうがいしゃ, shikakushougaisha] (n) visually impaired person [Add to Longdo]
視覚障害者誘導用ブロック[しかくしょうがいしゃゆうどうようブロック, shikakushougaishayuudouyou burokku] (n) (See 視覚障害者) guidance, warning tile blocks for the visually impaired [Add to Longdo]
視力障害者[しりょくしょうがいしゃ, shiryokushougaisha] (n) visually handicapped person; visually impaired person; blind person [Add to Longdo]
聴覚障害者[ちょうかくしょうがいしゃ, choukakushougaisha] (n) hearing-impaired person; person with hearing difficulties; deaf person [Add to Longdo]
難聴者[なんちょうしゃ, nanchousha] (n) deaf person; hearing-impaired person [Add to Longdo]
名誉回復[めいよかいふく, meiyokaifuku] (n) restoring one's impaired reputation; regaining one's honor; redeeming oneself [Add to Longdo]
名誉挽回[めいよばんかい, meiyobankai] (n) restoring one's impaired reputation; regaining one's honor; redeeming oneself [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impair \Im*pair"\, v. t. [imp. & p. p. {Impaired}; p. pr. & vb.
   n. {Impairing}.] [Written also {empair}.] [OE. empeiren,
   enpeiren, OF. empeirier, empirier, F. empirer, LL.
   impejorare; L. pref. im- in + pejorare to make worse, fr.
   pejor worse. Cf. {Appair}.]
   To make worse; to diminish in quantity, value, excellence, or
   strength; to deteriorate; as, to impair health, character,
   the mind, value.
   [1913 Webster]
 
      Time sensibly all things impairs.    --Roscommon.
   [1913 Webster]
 
      In years he seemed, but not impaired by years. --Pope.
 
   Syn: To diminish; decrease; injure; weaken; enfeeble;
     debilitate; reduce; debase; deteriorate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impaired
   adj 1: diminished in strength, quality, or utility; "impaired
       eyesight" [ant: {unimpaired}]
   2: mentally or physically unfit [syn: {afflicted}, {impaired}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top