ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crippled

K R IH1 P AH0 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crippled-, *crippled*, crippl, cripple
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Crippled you.มันเป็นสิ่งสำคัญมาก How I Won the War (1967)
The only way I can tell if the game's not been contaminated the pod is not about to be crippled for life because of my negligence is to play eXistenZ with somebody friendly.ทางเดียวที่จะบอกได้ ว่าเกมปลอดภัย ไม่ติดเชื้อนะ พอดไม่จะเสีย โดยการพิสูจน์ด้วย eXistenZ (1999)
I haven't crippled anyone yet.ผมไม่เคยทำใครเป็นง่อยมาก่อน eXistenZ (1999)
I need to not die emotionally crippled and alone.ฉันไม่อยากตายอย่างโดดเดียวและหดหู่ Kung Fu Fighting (2007)
I was wondering why people... that would never dream of laughing at a blind or crippled man... would laugh at a moron.ผมสงสัยว่าทำไมคน ที่จะไม่เคยฝันของการหัวเราะ ที่คนตาบอดหรือพิการ จะหัวเราะเยาะปัญญาอ่อน Sex Trek: Charly XXX (2007)
Last night, the FAA was forced to ground all aircraft, leaving thousands stranded when electronic failures and mysterious power outages crippled the western United States.เมื่อคืนนี้ FAA ได้ถูกบังคับให้ลงสู่ภาคพื้นดิน ผู้โดยสารตกค้างนับพัน เมื่อ ระบบอีเล็คโทรนิคส์ล้มเหลว และพลังงานลึกลับ ได้ตัดกำลังซีกตะวันตกของสหรัฐ แต่ข่าวใหญ่วันนี้ Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
Crippled by all the shit they're afraid of.เป็นง่อยหมดแรงทำอะไรไม่ได้ พวกเขากลัว Seeds (2008)
Before the battleship Malevolence could destroy an Outer Rim clone medical base, a Republic strike force, under the command of Jedi Anakin Skywalker, crippled the warship, disabling its dreaded ion cannon.ก่อนที่ยานเมลโวแลนซ์จะสามารถ ทำลายฐานพยาบาลโคลนที่ขอบนอกอวกาศได้ หน่วยจู่โจมของสาธารณรัฐภายใต้การนำของ อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ ได้สร้างความเสียหายให้กับยานนี้อย่างหนัก และสามารถทำลายปืนใหญ่ไอออนลงได้ Destroy Malevolence (2008)
She's crippled the entire shipนางทำให้ยานทั้งลำพิการ Cloak of Darkness (2008)
We just towed crippled ships. Scraps of metal, really.เราแค่พาเรือเก่าๆเข้าไป ซึ่งจริงๆดูเหมือนเศษโลหะมากกว่า The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You're at the place where the killers meet to decide what to do with the crippled girl.เธออ่านถึงตรงที่ฆาตกรมาพบกัน เพื่อตัดสินใจว่าจะทำยังไงกับเด็กสาวพิการนั่น The Happening (2008)
I'm no longer crippled by her loss.แต่ผมทนทุกข์กับการ สูญเธอไปไม่ได้นานนัก You're Undead to Me (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crippledOld and crippled, he had courage enough to do the work.
crippledThe Tokaido Line was crippled by the typhoon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ง่อย(adj) lame, See also: crippled, disabled, Syn. พิการ, ง่อยเปลี้ยเสียขา, Ant. ปกติ, Example: สมศักดิ์รู้สึกหมดกำลังเหมือนดังคนมือเท้าง่อยตกอยู่ในทุกขเวทนา, Thai Definition: อาการที่แขนหรือขาพิการเคลื่อนไหวไม่ได้อย่างปกติ
พิกลพิการ(adj) deformed, See also: crippled, Syn. พิการ, Example: ท่านสามารถแกล้งคนพิกลพิการอย่างพวกเขาได้ลงคอหรือ, Thai Definition: มีรูปร่างที่ผิดปกติไป
ขจอก(adj) crippled, See also: limping, lame, Syn. ง่อย, ขาเขยก
ทุพพลภาพ(adj) disabled, See also: crippled, deformed, maimed, Syn. พิการ, เป็นอัมพาต, เป็นง่อย, Thai Definition: หย่อนกำลังความสามารถที่จะประกอบการงานตามปกติได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กุด(adj) maimed, See also: crippled, mutilated, dismembered, Syn. ด้วน, Ant. ยาว, Example: สัตว์พวกหมีทุกชนิดจะมีหางกุดนิดเดียว หรือจะเรียกว่าไม่มีหางเลยก็ว่าได้, Thai Definition: ด้วนสั้นหรือเหี้ยนเข้าไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ง่อย[ngøi] (adj) EN: lame ; crippled ; disabled  FR: paralysé ; perclus ; éclopé ; infirme
ง่อยเปลี้ยเสียขา[ngøiplīasīakhā] (v) EN: be lame ; be crippled ; be disabled
พิการ[phikān] (x) EN: crippled; deformed ; disabled ; maimed ; handicapped ; defective  FR: estropié ; boiteux ; infirme ; handicapé ; mutilé
ตาย[tāi] (v) EN: be paralyzed ; be disabled ; be crippled ; be incapacitated ; be lame
ทุพพลภาพ[thupphonlaphāp] (adj) EN: disabled ; maimed; crippled  FR: infirme ; impotent ; estropié
วิกล[wikon] (adj) EN: deformed ; disfigured ; crippled ; weak ; feeble; impaired ; imperfect

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CRIPPLED K R IH1 P AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crippled (v) krˈɪpld (k r i1 p l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
廃兵;癈兵[はいへい, haihei] (n) disabled soldier; crippled soldier [Add to Longdo]
片端;片輪[かたわ, katawa] (adj-na, n) (1) (sens) crippled; deformed; (2) imperfect; incomplete; (3) (片輪 only) one wheel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crippled \Crip"pled\ (kr?p"p'ld), a.
   Lamed; lame; disabled; impeded. "The crippled crone."
   --Longfellow.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cripple \Crip"ple\, v. t. [imp. & p. p. {Crippled} (-p'ld); p.
   pr. & vb. n. {Crippling} (-pl?ng).]
   1. To deprive of the use of a limb, particularly of a leg or
    foot; to lame.
    [1913 Webster]
 
       He had crippled the joints of the noble child. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. To deprive of strength, activity, or capability for
    service or use; to disable; to deprive of resources; as,
    to be financially crippled.
    [1913 Webster]
 
       More serious embarrassments . . . were crippling the
       energy of the settlement in the Bay. --Palfrey.
    [1913 Webster]
 
       An incumbrance which would permanently cripple the
       body politic.             --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crippled
   adj 1: disabled in the feet or legs; "a crippled soldier"; "a
       game leg" [syn: {crippled}, {halt}, {halting}, {lame},
       {gimpy}, {game}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top