Search result for

cultural

(89 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cultural-, *cultural*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cultural[ADJ] ทางวัฒนธรรม
cultural[ADJ] ทางศิลปะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cultural(คัล'เชอะเริล) adj. เกี่ยวกับวัฒนธรรม,เกี่ยวกับเพาะปลูก

English-Thai: Nontri Dictionary
cultural(adj) เกี่ยวกับวัฒนธรรม,เกี่ยวกับการเพาะปลูก
agricultural(adj) เกี่ยวกับเกษตรกรรม,เกี่ยวกับการเกษตร,เกี่ยวกับกสิกรรม
horticultural(adj) เกี่ยวกับการทำสวน,เกี่ยวกับพืชสวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Cultural Attachéผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cultural primitivismบรรพกาลนิยมเชิงวัฒนธรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
cultural revolutionการปฏิวัติทางวัฒนธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cultural animationการสืบสานวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Cultural assimilationการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Cultural Attachéผู้ช่วยทูตด้านวัฒนธรรม [การทูต]
Cultural Deprivationการขาดแรงกระตุ้นทางวัฒนธรรม [การแพทย์]
Cultural Diplomacyการทูตวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมด้านวัฒนธรรมในกรอบกว้าง ทั้งภาษา ความคิด อุดมการณ์ ทัศนคติ ประเพณี วิทยาการความรู้ การกีฬาและวิถีชีวิต (ไม่เพียงแต่การส่งคณะนาฏศิลป์ไปแสดงในต่างประเทศเท่านั้น) ทั้งนี้ เพื่อ ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกัน โดยใช้แนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในลักษณะซึมลึกเพื่อให้เข้าถึงประชาชน [การทูต]
Cultural Factorsปัจจัยทางวัฒนธรรม [การแพทย์]
Cultural landscapesภูมิทัศน์วัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Cultural policyนโยบายวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Cultural propertyทรัพย์สินทางวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Cultural relationsความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And there shouldn't be a problem for being designated as a Special Cultural Zone.และถ้าไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ก็คงจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษ Beethoven Virus (2008)
Property values will rise once we have the Special Cultural Zone designation.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะต้องดีขึ้นอีกครั้ง ถ้าเราได้รับแต่งตั้งเป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษ Beethoven Virus (2008)
I don't care about cultural insecurity issues. I don't care if Hani trusts me or not.ฉันไม่สนเรื่องวัฒนธรรมติงต๊องหรอก ฮานี่จะเชื่อใจหรือไม่ก็ช่าง Body of Lies (2008)
I am assistant cultural attachคุณเข้าใจผิดแล้ว Burn After Reading (2008)
There are various social programs! cultural stuff 1 can sign you up for.Iมีโครงการฝึกอบรมมากมาย ที่ผมพาคุณไปสมัครได้ The Reader (2008)
paul has been appointed cultural Affairs Commissioner for the South of France.พอลถูกส่งไปเป็นผู้ดูแลเรื่องวัฒณธรรม ที่ทางไต้ของฝรั่งเศษ Julie & Julia (2009)
The library was a not only cultural but a religious symbol,... a place where the pagans worshiped their ancestral gods.หอสมุดนี้ไม่ใช่แค่เป็นสัณลักษณ์ทางวัฒนธรรม\ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาอีกด้วย ที่ที่พวกเพเกินกราบไหว้สักการะเทพเจ้าผู้เป็นบรรพบุรุษของตน Agora (2009)
In order to perpetuate this cultural argument, the Taiji dolphin hunters started giving the dolphin meat away free to the school system.ตลาดซึคิจิ กรุงโตเกียว ตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก พวกเรามองเห็นมหาสมุทรเป็นแหล่ง อาหารทะเลคุณภาพเยี่ยมไม่มีวันหมด และผมคิดว่าเรากำลังได้รับบทเรียน หนักหนาสาหัสกันอยู่ The Cove (2009)
Despite our cultural differences, I think you and I could be good friends.I think you and I could be good friends. Did You Hear About the Morgans? (2009)
They own the Su Am Cultural Foundation, a European soccer team, and a Major League team.พวกเค้าเป็นเจ้าของมูลนิธิศูนย์ศิลปะซูอัม, ทีมฟุตบอลในยุโรป รวมถึงทีมในเมเจอร์ ลีกด้วย Episode #1.1 (2009)
This town's a cultural desert.เมืองนี้มันช่างห่างไกลความเจริญ Release Me (2009)
Contextually defined, dependent on cultural specifics.ถ้าดูโดยบริบทแล้ว มันก็ขึ้นอยู่แต่ละวัฒนธรรม A New Day in the Old Town (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
culturalA cultural heritage is handed down to posterity.
culturalAs a citizen of the world, I know ways of overcoming cultural barriers.
culturalAs cultural exchange continued between the two countries their mutual understanding became even deeper.
culturalHe devoted himself to many cultural activities.
culturalIf the other person does mention his family, then it is perfectly OK to ask about the ages of the children, and if you have children, to compare educational and cultural differences in raising children.
culturalIn the case of language, however, it is only the ability to talk and understand that we inherit genetically; the particular language or languages that we speak are passed on to us not by genetic transmission but by cultural transmission.
culturalIt is very important to consider the cultural background of the family.
culturalLaughter is a human instinct, and when it comes to instinct, cultural barriers don't exist.
culturalNara is rich in National Treasures and Important Cultural Assets.
culturalNo cultural background is necessary to understand art.
culturalOur company supports several cultural events.
culturalThe amount of paper produced by a country is closely related to its cultural standards.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้านวัฒนธรรม[ADJ] cultural, Example: หนังสือของท่านจะเน้นความรู้ด้านวัฒนธรรมของถิ่นนั้นๆ มากเป็นพิเศษ, Thai definition: ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของหมู่คณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
มรดกทางวัฒนธรรม[N] cultural heritage, Example: มรดกโลกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ มรดกทางวัฒนธรรม และมรดกทางธรรมชาติ, Thai definition: สถานที่ซึ่งเป็นโบราณสถาน ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม หรือแหล่งโบราณคดีทางธรรมชาติ
ทางวัฒนธรรม[ADJ] cultural, Example: ขอนแก่นเป็นเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมของชนชาติโบราณมากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม[n. exp.] (børibot thāng sangkhom lae watthanatham) EN: socio-cultural context   FR: contexte socio-culturel [m]
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม[n. exp.] (kān patirūp thīdin pheūa kasēttrakam = kān patirūp thīdin pheūa kasēttakam) EN: agricultural land reform   
การปฏิวัติวัฒนธรรม[n. exp.] (kān patiwat watthanatham) EN: cultural revolution   FR: révolution culturelle [f]
การส่งออกสินค้าเกษตร[n. exp.] (kān song-øk sinkhā kasēt) EN: ​agricultural exports   FR: exportations agricoles [fpl]
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวัฒนธรรม[n. exp.] (kān trīem feuk prasopkān wichāchīp thāng dān watthanatham) EN: preparation for professional experience in cultural studies   
การวิจัยวัฒนธรรม[n. exp.] (kān wijai watthanatham) EN: cultural research   
เกษตร[adj.] (kasēt) EN: agricultural   FR: agricole
เกษตร-[pref. (adj.)] (kasēttra-) EN: agricultural   FR: agricole
เกษตรศาสตร์[n.] (kasēttrasāt = kasēttasāt) EN: agricultural science ; agronomy ; science of agriculture   FR: sciences agricoles [fpl] ; agronomie [f]
เกี่ยวกับเกษตรกรรม[adj.] (kīokap kasēttrakam = kīokap kasēttakam) EN: agricultural   FR: agricole

CMU English Pronouncing Dictionary
CULTURAL    K AH1 L CH ER0 AH0 L
CULTURALLY    K AH1 L CH ER0 AH0 L IY0
CULTURALISM    K AH1 L CH ER0 AH0 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cultural    (j) (k uh1 l ch @ r @ l)
culturally    (n) (k uh1 l ch @ r @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kulturerbe {n}cultural heritage [Add to Longdo]
Kulturgeschichte {f}cultural history [Add to Longdo]
Kulturlandschaft {f}cultural landscape; land developed and cultivated by man [Add to Longdo]
Kulturpolitik {f}cultural and educational policy [Add to Longdo]
Kulturrevolution {f}cultural revolution [Add to Longdo]
Kulturwandel {m}cultural change [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JAS[ジャス, jasu] (n) Japanese Agricultural Standard; JAS; (P) [Add to Longdo]
アグリカルチュラル[, agurikaruchuraru] (n) agricultural [Add to Longdo]
カルチュラルスタディーズ[, karuchurarusutadei-zu] (n) cultural studies [Add to Longdo]
シンクレティズム[, shinkureteizumu] (n) syncretism (interworking of two or more cultural perspectives into one system) [Add to Longdo]
異文化交流[いぶんかこうりゅう, ibunkakouryuu] (n) cultural exchange; cross-cultural communication; contacts between different cultures [Add to Longdo]
園芸農業[えんげいのうぎょう, engeinougyou] (n) horticultural agriculture [Add to Longdo]
架け橋となる[かけはしとなる, kakehashitonaru] (exp,v5r) to bridge (e.g. cultural divides, technical differences, etc.); to bring together [Add to Longdo]
外国産[がいこくさん, gaikokusan] (adj-no) foreign (product, esp. agricultural); of foreign manufacture [Add to Longdo]
交流[こうりゅう, kouryuu] (n,vs) (1) (cultural) exchange; interchange; interaction; (inter-) mingling; (social, etc.) networking; intercourse; (2) alternating current; AC; (P) [Add to Longdo]
交流会[こうりゅうかい, kouryuukai] (n) (cultural) exchange meeting; gathering; assembly; social; fellowship; mixer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古文运动[gǔ wén yùn dòng, ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] cultural movement aspiring to study and emulate classic works, at different periods of history, esp. Tang and Song [Add to Longdo]
文化交流[wén huà jiāo liú, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ, ] cultural exchange [Add to Longdo]
文化传统[wén huà chuán tǒng, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄔㄨㄢˊ ㄊㄨㄥˇ, / ] cultural tradition [Add to Longdo]
文化大革命[Wén huà Dà gé mìng, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄚˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, ] Cultural Revolution (1966-1976) [Add to Longdo]
文化宫[wén huà gōng, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ, / ] cultural palace [Add to Longdo]
文化的交流[wén huà de jiāo liú, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ, ] cultural exchange [Add to Longdo]
文化冲击[wén huà chōng jī, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄔㄨㄥ ㄐㄧ, / ] cultural shock [Add to Longdo]
文化遗产[wén huà yí chǎn, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄧˊ ㄔㄢˇ, / ] cultural heritage [Add to Longdo]
文化障碍[wén huà zhàng ài, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄓㄤˋ ㄞˋ, / ] cultural barrier [Add to Longdo]
文物[wén wù, ㄨㄣˊ ˋ, ] cultural relic; historical relic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cultural \Cul"tur*al\ (k?l"t?r-al), a.
   Of or pertaining to culture.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cultural
   adj 1: of or relating to the arts and manners that a group
       favors; "cultural events"; "a person of broad cultural
       interests"
   2: denoting or deriving from or distinctive of the ways of
     living built up by a group of people; "influenced by ethnic
     and cultural ties"- J.F.Kennedy; "ethnic food" [syn:
     {cultural}, {ethnic}, {ethnical}]
   3: of or relating to the shared knowledge and values of a
     society; "cultural roots"
   4: relating to the raising of plants or animals; "a cultural
     variety"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top