Search result for

ethnic

(73 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ethnic-, *ethnic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ethnic[ADJ] เกี่ยวกับชาติพันธุ์, See also: เกี่ยวกับเชื้อชาติ, เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์
ethnicity[N] ลักษณะของเชื้อชาติหรือกลุ่มชนที่เหมือนกันหรือต่างกัน
ethnic group[N] กลุ่มชาติพันธุ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ethnic(เอธ'นิค) adj. ดู ethnical,เกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย n. สมาชิกชนกลุ่มน้อย., See also: ethnically adv.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ethnic cleansingการล้างเผ่าพันธุ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ethnic groupกลุ่มชาติพันธุ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ethnic groupกลุ่มชาติพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ethnic minorityชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ethnic nationalityสัญชาติตามชาติพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ethnic conflictความขัดแย้งที่เกิดจากความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ [การทูต]
Ethnic Group กลุ่มชาติพันธุ์
กลุ่มคนที่มีวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ประเพณีเหมือนกัน หรือหมายถึงกลุ่มเชื้อชาติก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Ethnic groupsกลุ่มชาติพันธุ์ [TU Subject Heading]
Ethnic identityเอกลักษณ์ชาติพันธุ์ [TU Subject Heading]
Ethnic relationsความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ [TU Subject Heading]
Ethnic restaurantsร้านอาหารพื้นเมือง [TU Subject Heading]
Ethnicityความเป็นชาติพันธุ์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ethnically (adv ) อย่างเกี่ยวกับชนชาติ, ตามลักษณะพิเพษจำเพาะของชนชาติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So this has nothing to do with my ethnicity?นี่มันไม่ได้เกี่ยวกับเชื้อชาติผมใช่มั้ย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
There is an ethnic group, the Chraumah, in the Near East.แถวๆตะวันออกกลาง มีชนเผ่ากลุ่มหนึ่งชื่อชนเผ่า ชาเรามาห์ Cyborg Girl (2008)
Yeah. Well, college is time for experimentation, psychedelic drugs, ethnic food...ใช่ แน่นอนอยู่แล้ว มหาลัยเป็นช่วงของการทดลองหนิ The Lost Boy (2009)
You know about the ethnic cleansing in Burma?เธอรู้เรื่องชนเผ่าที่ถูกกวาดล้างในพม่าไหม? Spanish 101 (2009)
Hey, say hello to our ethnically neutral mascot...กล่าวทักทายตัวมาสคอตของเราหน่อย... Football, Feminism and You (2009)
See, I was thinking ethnic.ฟังนะ ผมกำลังนึกถึง ชนกลุ่มน้อย 9 Crimes (2010)
Some ethnic food. It's some ethnicity that's not ours.เรามีอาหารเพียบ ทั้งอาหารต่างชาติ Theatricality (2010)
Women of different ethnicitiesผู้หญิงต่างกลุ่มกัน The Uncanny Valley (2010)
Something ethnic.อะไรประมาณนั้น Chuck Versus the Role Models (2010)
7 different victims, various ages, sex, and ethnicity.เหยื่อ 7 รายต่างกัน ทั้งอายุ เพศและเชื้อชาติ Devil's Night (2010)
Like you with your little boobs or me experimenting with ethnic food.เหมือนที่คุณจะแก้ไขนมเล็กๆ และผมจะลองกินอาหารพื้นเมือง Bad Teacher (2011)
Little bit of an ethnic spring clean?ต้นตระกูลที่ขาวสะอาดนิดหน่อย A Lonely Place to Die (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ethnicEthnic minorities struggle against prejudice and poverty.
ethnicEthnic minorities struggle against prejudice, poverty and so on.
ethnicEthnic minorities struggle prejudice, poverty, and oppression.
ethnicIt is not sufficient to describe the differences in attitude between these two ethnic groups.
ethnicMany ethnic groups traditionally give money as a wedding gift.
ethnicSoviet and Western observers have warned that if the Muslim republics do not join the commonwealth, they may form a separate group, setting up a volatile ethnic and religious split.
ethnicThe point about enclosure is that the configuration of ethnic groups must be clearly described.
ethnicThese foods are associated with ethnic groups.
ethnicThis ethnic dish is arranged in a Japanese style.
ethnicWe find diverse ethnic and economic interests here.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาติพันธุ์[N] ethnic, See also: race, tribe, lineage, origin stock, Syn. เชื้อชาติ, เผ่าพันธุ์, เผ่า, เชื้อสาย, Example: คนอินโดนีเซียและมาเลเซียมีชาติพันธุ์เดียวกัน, Count unit: ชาติพันธุ์, Thai definition: กลุ่มที่มีพันธะเกี่ยวข้องกัน และที่แสดงเอกลักษณ์ออกมา โดยการผูกพันลักษณาการของเชื้อชาติและสัญชาติเข้าด้วยกัน
กลุ่มชาติพันธุ์[N] ethnic group, See also: ethnography, Example: ลักษณะบุคคลอำนาจนิยมคือ ไม่สนใจความคิดใหม่ มีอคติ รังเกียจ กลุ่มชาติพันธุ์และเชื้อชาติ รักชาติอย่างรุนแรง, Count unit: กลุ่ม
เผ่าพันธุ์[N] lineage, See also: ethnic group, origin, stock, clan, Syn. เชื้อสาย, Example: แรงขับทางเพศมีไว้เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์, Thai definition: กลุ่มชนที่มีเชื้อชาติเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวไทยใหญ่[n. prop.] (Chāo Thaiyai) EN: ethnic tribe in northern Thailand   
ชาติพันธุ์[n.] (chāttiphan) EN: race ; ethnic ; tribe ; lineage ; origin stock   FR: race ]f] ; ethnie [f]
กลุ่มชาติพันธุ์[n. exp.] (klum chāttiphan) EN: ethnic group   FR: groupe ethnique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ETHNIC    EH1 TH N IH0 K
ETHNICS    EH1 TH N IH0 K S
ETHNICAL    EH1 TH N IH0 K AH0 L
ETHNICITY    EH0 TH N IH1 S AH0 T IY0
ETHNICALLY    EH1 TH N IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ethnic    (j) (e1 th n i k)
ethnically    (a) (e1 th n i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
deutscher Aussiedlerethnic German (emigrant) [Add to Longdo]
Volksgruppe {f}ethnic group [Add to Longdo]
ethnische Säuberung {f}ethnic cleansing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men [Add to Longdo]
エスニシズム[, esunishizumu] (n) ethnicism [Add to Longdo]
エスニシティ[, esunishitei] (n) ethnicity [Add to Longdo]
エスニシティー[, esunishitei-] (n) ethnicity [Add to Longdo]
エスニック[, esunikku] (adj-na,n) ethnic; (P) [Add to Longdo]
エスニッククレンジング[, esunikkukurenjingu] (n) ethnic cleansing [Add to Longdo]
エスニックグループ[, esunikkuguru-pu] (n) ethnic group [Add to Longdo]
エスニックフード[, esunikkufu-do] (n) ethnic food [Add to Longdo]
エスニックファッション[, esunikkufasshon] (n) ethnic fashion [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
少数民族乡[shǎo shù mín zú xiāng, ㄕㄠˇ ㄕㄨˋ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄒㄧㄤ, / ] ethnic township (formal village level subdivision of PRC county) [Add to Longdo]
族群[zú qún, ㄗㄨˊ ㄑㄩㄣˊ, ] ethnic group; community [Add to Longdo]
种族清除[zhǒng zú qīng chú, ㄓㄨㄥˇ ㄗㄨˊ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˊ, / ] ethnic cleansing [Add to Longdo]
华人[Huá rén, ㄏㄨㄚˊ ㄖㄣˊ, / ] ethnic Chinese person or people [Add to Longdo]
华裔[huá yì, ㄏㄨㄚˊ ㄧˋ, / ] ethnic Chinese; non-Chinese citizen of Chinese ancestry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ethnic \Eth"nic\, Ethnical \Eth"nic*al\, a. [L. ethnicus, Gr. ?,
   fr. ? nation, ? ? the nations, heathens, gentiles: cf. F.
   ethnique.]
   1. Belonging to races or nations; based on distinctions of
    race; ethnological.
    [1913 Webster]
 
   2. Pertaining to the gentiles, or nations not converted to
    Christianity; heathen; pagan; -- opposed to {Jewish} and
    {Christian}.
    [1913 Webster]
 
   3. of or pertaining to a group having a distinct racial,
    cultural, religious or linguistic character; as, ethnic
    differences within a population can cause civil war.
    [PJC]
 
   4. being a member of a distinct racial or cultural minority
    within a larger population; as, ethnic Chinese own most of
    the businesses in Indonesia.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ethnic \Eth"nic\n.
   1. A heathen; a pagan. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       No better reported than impure ethnic and lay dogs.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. a member of an ethnic group.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ethnic
   adj 1: denoting or deriving from or distinctive of the ways of
       living built up by a group of people; "influenced by
       ethnic and cultural ties"- J.F.Kennedy; "ethnic food"
       [syn: {cultural}, {ethnic}, {ethnical}]
   2: not acknowledging the God of Christianity and Judaism and
     Islam [syn: {heathen}, {heathenish}, {pagan}, {ethnic}]
   n 1: a person who is a member of an ethnic group

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top