Search result for

agricultural

(91 entries)
(0.0229 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agricultural-, *agricultural*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agricultural[ADJ] ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม, Syn. farming, rustic
agriculturalist[N] กสิกร, See also: ชาวไร่, เกษตรกร, Syn. agriculturist

English-Thai: Nontri Dictionary
agricultural(adj) เกี่ยวกับเกษตรกรรม,เกี่ยวกับการเกษตร,เกี่ยวกับกสิกรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agricultural labourerคนงานภาคเกษตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
agricultural populationประชากรภาคเกษตร [ดู farm population] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
agricultural workerคนทำงานภาคเกษตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural administrationการบริหารการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural administrationการบริหารเกษตรกรรม [TU Subject Heading]
Agricultural assistanceความช่วยเหลือทางการเกษตร [TU Subject Heading]
Agricultural assistance, Americanความช่วยเหลือทางการเกษตรของสหรัฐอเมริกา [TU Subject Heading]
Agricultural assistance, Japaneseความช่วยเหลือทางการเกษตรของญี่ปุ่น [TU Subject Heading]
Agricultural bankธนาคารเพื่อการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural based petroleum substituteสารทดแทนน้ำมันที่ได้จากการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural biotechnologyเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural biotechnologyความช่วยเหลือทางการเกษตรของญี่ปุ่น, เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร [TU Subject Heading]
Agricultural censusสำมะโนการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
agricultural and farm products พืชผลทางเกษตร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Howard Scuderi runs Agrisow, which is the world's largest agricultural conglomerate.ฮาวเวิร์ด สคูเดอรี่ เจ้าของ บ.อะกริซาว ซึ่งเป็นบริษัทเกษตรกรรม ใหญ่ที่สุดในโลก Blow Out (2008)
It is an agricultural industry.มันคืออุตสาหกรรมการเกษตร Home (2009)
Florida has laws against the disparagement of agricultural productsฟลอริด้ามีกฎหมายปกป้อง ผู้ผลิตทางการเกษตรที่ถูกหมิ่นประมาท Bad Seed (2009)
Bixton foods is a reputable agricultural company.บิกซ์ตัน ฟู้ดส์ เป็นบริษัทเกษตรกรรมที่มีชื่อเสียง Bad Seed (2009)
Agricultural settlement.ชุมชนเกษตรซะอีก The Mandalore Plot (2010)
I am trying to save my daddy's ranch, which is on the verge of an agricultural meltdown while you're playing patty-cake with this here trollop!ฉันจะพยายามรักษาที่ดินของพ่อไว้ กำลังเจอวิกฤตมัวเล่นอะไรอยู่ Rango (2011)
Those agricultural patents will be worth a fortune.Unknown (2011)
And that's how paleolithic hunting tribes overtook early agricultural civilizations.และนั่นคือเหตุที่ทำให้ชนเผ่านักล่าในยุคเพลิโอลีธิค ก้าวทันอารยธรรมการเกษตรยุคแรก Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)
Agricultural detail is down a man.คนงานด้านการเกษตร กำลังขาดคน Genesis: Part 1 (2011)
Agricultural duty.หน้าที่ทำเกษตร Genesis: Part 1 (2011)
The agricultural department, a quarter mile that way, dad.ภาคการเกษตร อยู่ห่างไปทางนั้น 1/4 ไมล์ พ่อ Genesis: Part 1 (2011)
The United States proposes using China's money to fund agricultural programs to support Ethiopia's sustainable farms.อเมริกาขอเสนอใช้เงินของจีน เป็นทุนเพื่อการฟื้นฟูแผนเกษตรกรรม เพื่อสนับสนุนฟาร์มที่ยั่งยืนของเอธิโอเปีย Geography of Global Conflict (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agricultural82% - more than four-fifths - of the island's exports is agricultural produce.
agriculturalGlobal agricultural output was expanding.
agriculturalJapan's competitiveness is very strong in industrial products, but weak in agricultural products.
agriculturalThanks to the development of agricultural science, world food production has managed to keep up with population growth - but only at the. expense of the future.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส.ป.ก.[N] Agricultural Land Reform Office, See also: ALRO, Syn. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
อุปกรณ์การเกษตร[N] agricultural equipment, Syn. เครื่องมือการเกษตร
สวนเกษตร[N] agricultural garden
ประเทศเกษตรกรรม[N] agrarian country, See also: agricultural country, Ant. ประเทศอุตสาหกรรม, Example: ไทยกำลังเปลี่ยนแปลงจากประเทศเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม และขยายความเจริญทางเศรษฐกิจออกสู่ชนบท, Thai definition: ประเทศที่ประชาชนทำการเกษตรกรรมเป็นหลัก
ภูมิศาสตร์การเกษตร[N] agricultural geography, Thai definition: วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่ง ศึกษาเกี่ยวกับการกสิกรรม การเลี้ยงสัตว์ การป่าไม้ และการประมง
เกษตรศาสตร์[N] agricultural science, See also: agriculture, agronomy, science of agriculture, Example: ผลงานที่จะเสนอในที่ประชุม ประกอบด้วย 3 หมวดวิชาการ คือ หมวดเกษตรศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และหมวดศึกษาศาสตร์, Thai definition: วิชาว่าด้วยเกษตรกรรม, Notes: (สันสกฤต)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม[N] Agricultural Land Reform Office, See also: ALRO, Syn. ส.ป.ก., Example: สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีความประสงค์จะชื้อเครื่องมือใหม่ เพื่อใช้ในโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม[n. exp.] (kān patirūp thīdin pheūa kasēttrakam = kān patirūp thīdin pheūa kasēttakam) EN: agricultural land reform   
การส่งออกสินค้าเกษตร[n. exp.] (kān song-øk sinkhā kasēt) EN:agricultural exports   FR: exportations agricoles [fpl]
เกษตร[adj.] (kasēt) EN: agricultural   FR: agricole
เกษตร-[pref. (adj.)] (kasēttra-) EN: agricultural   FR: agricole
เกษตรศาสตร์[n.] (kasēttrasāt = kasēttasāt) EN: agricultural science ; agronomy ; science of agriculture   FR: sciences agricoles [fpl] ; agronomie [f]
เกี่ยวกับเกษตรกรรม[adj.] (kīokap kasēttrakam = kīokap kasēttakam) EN: agricultural   FR: agricole
เงินอุดหนุนสินค้าเกษตร[n. exp.] (ngoen utnun sinkhā kasēt) EN: agricultural subsidies   FR: aides agricoles [fpl]
พืชผล[n. exp.] (pheūtphon) EN: crops ; fruits ; agricultural products   FR: plante agricole [f]
ภูมิศาสตร์การเกษตร[n. exp.] (phūmisāt kān kasēt) EN: agricultural geography   
ประเทศเกษตรกรรม[n. exp.] (prathēt kasēttrakam ) EN: agrarian country ; agricultural country   FR: pays agricole [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AGRICULTURAL    AE2 G R AH0 K AH1 L CH ER0 AH0 L
AGRICULTURALLY    AE2 G R AH0 K AH1 L CH ER0 AH0 L IY0
AGRICULTURALIST    AE2 G R AH0 K AH1 L CH ER0 AH0 L AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agricultural    (j) (a2 g r i k uh1 l ch @ r @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agrarerzeugnisse {n} | Agrarerzeugnisse {pl}agricultural product | agricultural products [Add to Longdo]
Agrarexport {m} | Agrarexporte {pl}agricultural export; agri export | agricultural exports; agri exports [Add to Longdo]
Agrarimport {m} | Agrarimporte {pl}agricultural import | agricultural imports [Add to Longdo]
Agrarkredit {m}agricultural credit [Add to Longdo]
Agrarökologie {f}Agricultural Ecology [Add to Longdo]
Agrarpolitik {f}agricultural policy [Add to Longdo]
Agrarpreise {pl}agricultural prices [Add to Longdo]
Agrarproduktion {f}agricultural production [Add to Longdo]
Agrarstatistik {f}agricultural statistics [Add to Longdo]
Agrarstruktur {f} | Verbesserung {f} der Agrarstrukturagricultural structure | improvement of agricultural structure [Add to Longdo]
Agrarsubvention {f} | Agrarsubventionen {pl}agricultural aid; aid to farmers | agricultural aids; aids to farmers [Add to Longdo]
Agrarüberschüsse {pl}agricultural surplus [Add to Longdo]
Agrarverordnung {f}agricultural regulation [Add to Longdo]
Agrarwissenschaft {f}agricultural economics [Add to Longdo]
Agrarzoll {m} | Agrarzölle {pl}agricultural duty | agricultural duties [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JAS[ジャス, jasu] (n) Japanese Agricultural Standard; JAS; (P) [Add to Longdo]
アグリカルチュラル[, agurikaruchuraru] (n) agricultural [Add to Longdo]
外国産[がいこくさん, gaikokusan] (adj-no) foreign (product, esp. agricultural); of foreign manufacture [Add to Longdo]
栽培種[さいばいしゅ, saibaishu] (n) agricultural species [Add to Longdo]
作物[さくもつ, sakumotsu] (n) produce (e.g. agricultural); crops; (P) [Add to Longdo]
精農[せいのう, seinou] (n) hard-working farmer or agriculturalist [Add to Longdo]
大躍進[だいやくしん, daiyakushin] (n) (1) Great Leap Forward (failed attempt to industrialize China and increase agricultural production, from 1958-1960); (n,vs) (2) significant breakthrough; great strides [Add to Longdo]
屯田兵[とんでんへい, tondenhei] (n) agricultural soldiers; colonizers; colonisers [Add to Longdo]
日本農林規格[にほんのうりんきかく, nihonnourinkikaku] (n) Japan Agricultural Standards; JAS [Add to Longdo]
農科[のうか, nouka] (n) agricultural course or department [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国农业银行[Zhōng guó Nóng yè Yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ˊ ㄏㄤˊ, / ] Agricultural Bank of China [Add to Longdo]
耕奴[gēng nú, ㄍㄥ ㄋㄨˊ, ] agricultural slave; serf [Add to Longdo]
农事活动[nóng shì huó dòng, ㄋㄨㄥˊ ㄕˋ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] agricultural activities [Add to Longdo]
农学[nóng xué, ㄋㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] agricultural science [Add to Longdo]
农工[nóng gōng, ㄋㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ, / ] agricultural worker; abbr. for 農業工人|农业工人; peasant and worker (in Marxism) [Add to Longdo]
农业区[nóng yè qū, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄑㄩ, / ] agricultural region [Add to Longdo]
农业机械[nóng yè jī xiè, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ, / ] agricultural machinery [Add to Longdo]
农业生产合作社[nóng yè shēng chǎn hé zuò shè, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄜˋ, / ] agricultural producers' cooperative [Add to Longdo]
农机[nóng jī, ㄋㄨㄥˊ ㄐㄧ, / ] agricultural machinery [Add to Longdo]
农产品[nóng chǎn pǐn, ㄋㄨㄥˊ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] agricultural produce [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agricultural \Ag`ri*cul"tur*al\, a.
   Of or pertaining to agriculture; connected with, or engaged
   in, tillage; as, the agricultural class; agricultural
   implements, wages, etc. -- {Ag`ri*cul"tur*al*ly}, adv.
   [1913 Webster]
 
   {Agricultural ant} (Zool.), a species of ant which gathers
    and stores seeds of grasses, for food. The remarkable
    species ({Myrmica barbata}) found in Texas clears circular
    areas and carefully cultivates its favorite grain, known
    as ant rice.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agricultural
   adj 1: relating to or used in or promoting agriculture or
       farming; "agricultural engineering"; "modern agricultural
       (or farming) methods"; "agricultural (or farm)
       equipment"; "an agricultural college"
   2: relating to rural matters; "an agrarian (or agricultural)
     society"; "farming communities" [syn: {agrarian},
     {agricultural}, {farming(a)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top