ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -礙-, *礙*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[礙, ài, ㄞˋ] to block, to deter, to hinder, to obstruct
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  疑 (yí ㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] stone,  Rank: 6,767

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ài, ㄞˋ, / ] to hinder; to obstruct; to block, #11,177 [Add to Longdo]
障碍[zhàng ài, ㄓㄤˋ ㄞˋ, / ] barrier; obstruction; hindrance; impediment; obstacle, #2,760 [Add to Longdo]
阻碍[zǔ ài, ㄗㄨˇ ㄞˋ, / ] to obstruct; to hinder; to block, #6,831 [Add to Longdo]
妨碍[fáng ài, ㄈㄤˊ ㄞˋ, / ] hinder; obstruct, #9,472 [Add to Longdo]
碍眼[ài yǎn, ㄞˋ ㄧㄢˇ, / ] offending the eye; an eye-sore; in the way, #54,278 [Add to Longdo]
碍事[ài shì, ㄞˋ ㄕˋ, / ] to be of importance; to matter; inconvenient; obstructive; to be a hindrance, #56,703 [Add to Longdo]
违碍[wéi ài, ㄨㄟˊ ㄞˋ, / ] taboo; prohibition, #294,392 [Add to Longdo]
碍口[ài kǒu, ㄞˋ ㄎㄡˇ, / ] to shy to speak out; tongue-tied; to hesitate; too embarassing for words, #350,582 [Add to Longdo]
碍难从命[ài nán cōng mìng, ㄞˋ ㄋㄢˊ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˋ, / ] difficult to obey orders (成语 saw); much to my embarrassment, I am unable to comply, #463,729 [Add to Longdo]
碍面子[ài miàn zi, ㄞˋ ㄇㄧㄢˋ ㄗ˙, / ] (not do sth) for fear of offending sb, #544,770 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All alone you hurdled Every obstacle in sight[CN] 你獨自一人克服 迎面而來的障 My Fair Lady (1964)
This means a great deal to me... and it's not a stunt.[CN] 這對我的意義重大 並不會造成阻 Adam's Rib (1949)
Ceiling and possibilities unlimited.[CN] 沒有障限制 North by Northwest (1959)
Now that we've overcome the barrier of language once again, what does this signal M.V. Mean?[CN] 現在我們戰勝了語言障 再問一次信號MV是什麼意思 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
-I won't let you. I never will.[CN] -我不會阻你,我永遠不會。 Courage for Every Day (1964)
Just keep out of my way.[CN] 別 The Train (1964)
That engine has blocked work on four trains for the front.[CN] 那個引擎阻了 四列開往前線火車的進度 The Train (1964)
Don't mess things up[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}你還是別著我了 Dai lü nian hua (1957)
Now, now...[CN] 但沒大 La Poison (1951)
It's filling up the deepest gap that separates class from class... and soul from soul.[CN] 這完全消弭了階級之間 靈魂之間的障 My Fair Lady (1964)
Hence this barrier[CN] 你要衝破障 The Cloud-Capped Star (1960)
Daini, am I causing you trouble?[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}黛妮,是不是我住這裏妨你了? Dai lü nian hua (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top