ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

文物

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -文物-, *文物*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
文物[wén wù, ㄨㄣˊ ㄨˋ, ] cultural relic; historical relic, #3,803 [Add to Longdo]
国家文物委员会[Guó jiā wén wù wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄨㄣˊ ㄨˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] National Committee of Cultural Heritage [Add to Longdo]
国家文物[Guó jiā wén wù jú, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄨㄣˊ ㄨˋ ㄐㄩˊ, / ] PRC State Administration of Cultural Heritage (SACH) [Add to Longdo]
国家文物鉴定委员会[Guó jiā wén wù jiàn dìng wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄨㄣˊ ㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] National Commission for the identification of cultural heritage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
文物[ぶんぶつ, bunbutsu] (n) (the products of) culture or civilization (civilisation) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
10.45, Historic Monuments Association, 11.00, The National Trust.[CN] 45 文物古迹协会 11: 00 国民托管组织 10.45, Historic Monuments Association, 11.00, The National Trust. 11: The Middle-Class Rip-Off (1982)
They're antiques, not corpses[CN] 因为这两件不是尸体,是文物 Mr. Vampire II (1986)
And in that cave a fabulous treasure of fossils and artifacts.[CN] 洞穴中有许多化石和文物等宝藏 Planet of the Apes (1968)
But the artifacts lying here were found at this level, and date back 700 years earlier.[CN] 可是这里的文物 是在这一层找到的 是七百年前的 Planet of the Apes (1968)
He's got some valuable historical relics to show me.[CN] 他带来一些有价值的历史文物给我看 Man's Favorite Sport? (1964)
Now, admittedly, many of these objects are unidentified.[CN] 许多文物都是不知名的 Planet of the Apes (1968)
There'll be letters in The Times, hostile articles in the Sundays, you'll be called a vandal.[CN] 泰晤士报会刊登他们的信 There'll be letters in The Times, 周末版会撰文批判您破坏文物 hostile articles in the Sundays, you'll be called a vandal. The Middle-Class Rip-Off (1982)
We at the Hill Valley Preservation Society think it should be preserved exactly the way it is as part of our history and heritage.[CN] 山谷市文物保护会认为 应该保留我们的历史跟古迹 Back to the Future (1985)
Antiques?[CN] 文物 Mr. Vampire II (1986)
I've seen some of your fossils and artifacts. Worthless.[CN] 我见过你的宝藏与文物 根本不值钱 Planet of the Apes (1968)
An architectural monument, property of the Academy of Sciences. Casing, carving, ridge![CN] "木结构文物,科学院财产。" Farewell (1983)
That's lunacy. I can offer alternate descriptions of every one of those articles which is just as ingenious as yours.[CN] 荒唐 每一个文物 我都有其他的解释 每个都和你的一样精彩 Planet of the Apes (1968)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top