Search result for

conflicting

(27 entries)
(0.0432 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conflicting-, *conflicting*, conflict
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conflicting evidenceพยานหลักฐานที่ขัดแย้งกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He was given conflicting orders and he did his best to interpret them.เขาได้รับการสั่งซื้อที่ขัดแย้งกัน และเขาได้ดีที่สุดที่จะแปล ความหมายได้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
The jury is out we see a lot of conflicting evidence about potential health risk.ยังไม่มีการตัดสินขั้นเด็ดขาด เราเห็นหลักฐานที่ขัดแย้งกันจำนวนมาก เกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น The Corporation (2003)
That's right. There are some conflicting reports about what actually went on at the crime scene.ใช่ มีข้อมูลขัดกันบางอย่าง Pilot (2004)
You still didn't find any conflicting DNA?คุณยังหา DNA แปลกปลอมไม่พบเหรอ? Reckoner (2009)
The result of conflicting neural impulses.ผลจากการขัดกันของระบบประสาท Of Human Action (2009)
We have two conflicting visions.เราเห็นภาพที่ขัดแย้งกันสองภาพ The Gift (2009)
Witnesses have conflicting stories.ผู้เห็นเหตุ ให้การขัดแย้งกัน Samaritan (2010)
That sometimes bringing together two conflicting things can create something totally unexpected.บางครั้งการนำเอาความขัดแย้งสองสิ่งมารวมกัน ก็สามารถสร้างสิ่งใหม่ที่เราคาดไม่ถึงขึ้นมาได้ Mash Off (2011)
There's either conflicting data surrounding this or once again, you are lying to me.จะทำให้ข้อมูลสับสนอีกเหรอ? หรือว่าจะโกหกฉันอีกครั้ง Tekken: Blood Vengeance (2011)
It's a lot of conflicting emotions.ความขัดแย้งทางอารมณ์มันเยอะ The Green Hornet (2011)
I mean, it's like I have these two conflicting lives-- memories of feelings for her...ผมหมายถึง มันเหมือนกับว่าผม มีชีวิตสองด้านที่ขัดแย้งกัน... ความทรงจำ ถึงความรู้สึกที่มีต่อเธอ... 7:15 A.M. (2012)
It's hard enough to live in a land where you don't belong, but knowing it, holding conflicting realities in your head...มันหนักหนาพอแล้ว ที่อยู่ในดินแดนที่ไม่ใช่ของคุณ แต่การรับรู้ถึงมันด้วย อยู่กับความเป็นจริงที่ขัดแย้งกันในหัวของคุณ Hat Trick (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conflictingConflicting reports prompted the director to reconsider her position.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การกระทบกระทั่ง    [N] conflicting with, See also: clashing with, contradicting, Syn. การโดน, การปะทะ, Example: ตำรวจหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกันระหว่างกลุ่มแกนนำกับฝ่ายตำรวจ

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFLICTING    K AH0 N F L IH1 K T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conflicting    (v) (k @1 n f l i1 k t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwiespältigkeit {f}conflicting nature [Add to Longdo]
zwiespältig; widerstreitend {adj} | zwiespältiger | am zwiespältigstenconflicting | more conflicting | most conflicting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
区々(P);区区[まちまち, machimachi] (adj-na,adj-no) several; various; divergent; conflicting; different; diverse; (P) [Add to Longdo]
食い違い(P);食違い(P);くい違い[くいちがい, kuichigai] (n) discrepancy; different or conflicting opinions; (P) [Add to Longdo]
対立意見[たいりついけん, tairitsuiken] (n) conflicting (opposite, contrasting) opinion; antagonistic view [Add to Longdo]
板挟み;板挾み;板ばさみ[いたばさみ, itabasami] (n) being stuck between a rock and a hard place; being in a dilemma; being torn between conflicting demands [Add to Longdo]
藪の中[やぶのなか, yabunonaka] (exp) inability to discern the truth due to conflicting testimony (name derived the Akutagawa Ryuunosuke story "In A Grove") [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conflict \Con*flict"\, v. i. [imp. & p. p. {Conflicted}; p. pr.
   & vb. n. {Conflicting}.] [L. conflictus, p. p. of confligere
   to conflict (cf. conflictare); con- + fligere to strike; cf.
   Gr. fli`bein, qli`bein, to press, L. flagrum whip.]
   1. To strike or dash together; to meet in violent collision;
    to collide. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Fire and water conflicting together. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To maintain a conflict; to contend; to engage in strife or
    opposition; to struggle.
    [1913 Webster]
 
       A man would be content to . . . conflict with great
       difficulties, in hopes of a mighty reward. --Abp.
                          Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   3. To be in opposition; to be contradictory.
    [1913 Webster]
 
       The laws of the United States and of the individual
       States may, in some cases, conflict with each other.
                          --Wheaton.
 
   Syn: To fight; contend; contest; resist; struggle; combat;
     strive; battle.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conflicting \Con*flict"ing\, a.
   1. Being in conflict or collision, or in opposition;
    contending; contradictory; incompatible; contrary;
    opposing; marked by discord.
 
   Syn: antagonistic, at odds(predicate), clashing.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
        Torn with sundry conflicting passions. --Bp. Hurd.
     [1913 Webster]
 
   2. in disagreement; -- of facts or theories.
 
   Syn: at odds(predicate), contradictory, self-contradictory.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conflicting
   adj 1: in disagreement; "the figures are at odds with our
       findings"; "contradictory attributes of unjust justice
       and loving vindictiveness"- John Morley [syn: {at
       odds(p)}, {conflicting}, {contradictory}, {self-
       contradictory}]
   2: on bad terms; "they were usually at odds over politics";
     "conflicting opinions"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top