Search result for

wrangle

(41 entries)
(0.0396 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wrangle-, *wrangle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wrangle[VI] ทะเลาะหรือโต้เถียงเสียงดัง, Syn. dispute, quarrel, squabble, Ant. agree, concur
wrangle[N] การทะเลาะ, See also: การโต้เถียง, การถกเถียง
wrangler[N] ผู้ทะเลาะ, See also: ผู้โต้เถียง, ผู้ถกเถียง
wrangle over[PHRV] ทะเลาะเกี่ยวกับ, See also: ถกเถียงเกี่ยวกับ, Syn. wrangle about
wrangle about[PHRV] ทะเลาะเกี่ยวกับ, See also: ถกเถียงเกี่ยวกับ, Syn. quarrel about, wranggle over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wrangle(แรง'เกิล) vi.,vt.,n. (การ) ทะเลาะ,โต้เถียง,ถกเถียง,ต้อน (สัตว์มารวมกัน), Syn. quarrel,argue
wrangler(แรง'เกลอะ) n. ผู้ทะเลาะ,ผู้โต้เถียง,ผู้ต้อนปศุสัตว์,โคบาล

English-Thai: Nontri Dictionary
wrangle(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง,การถกเถียง
wrangle(vi) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง,ถกเถียง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I just need two minutes to wrangle a reporter.ขอเวลาแค่ 2 นาทีเพื่อพบกับนักข่าว Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
You have a royal reptile wrangler?ที่วังนั่นมีสัตว์เลื้อยคลานไหม Princess Protection Program (2009)
It's been hard to wrangle resources since Primatech folded.มันเป็นการยากเหมือนกัน ที่จะไปทะเลาะักับแหล่งข่าว ตั้งแต่ที่ ไพรมาเทค ล้ม Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
He's nothing but a glorified midget wrangler.เขาไม่มีอะไรนะ แต่พวกตัวแคระนั่นคงสรรเสริญเขาน่าดู 17 Again (2009)
Wrangle the volunteers.-ยื้อกับพวกอาสาสมัคร Plan B (2010)
It's getting a little chilly outside, so the animal wranglers have asked that every student pick up a puppy and hold it, so they stay warm while the volunteers hand out tiny, puppy-sized hats.ทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ จึงขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน หยิบลูกสุนัขขึ้นมาและกอดมันไว้ เพื่อที่พวกมันจะได้อบอุ่น ขณะที่อาสาสมัคร Cooperative Calligraphy (2010)
Maybe Nikki couldn't wrangle an invitation.Maybe Nikki couldn't wrangle an invitation. All the Way (2010)
And thanks for helping me wrangle them pups tonight.ขอบใจที่ช่วยจัดการ เรื่องลูกหมาทะเลาะกันคืนนี้นะ Spellbound (2011)
I have to warn you not to try and wrangle an interview with my daughter and the Prince.ฉันต้องเตือนคุณไว้ว่า อย่าพยายามหาเรื่องโต้เถียง การสัมภาษณ์ ลูกสาวของฉันและเจ้าชาย The Fasting and the Furious (2011)
The "Ghost Wranglers" are here?เดอะ "ปราบผี" อยู่ที่นี่เหรอ? Demons (2011)
I'm saying, maybe Mr. Sinclair finally met a wraith he couldn't wrangle.ผมบอกว่า บางทีคุณซินแคลร์อาจจเอกับความโกรธ ที่เขารับไม่ไหว Demons (2011)
"Ghost Wranglers" did a piece on five points correctional, and Ron was featured.'นักล่าผี'มีรายการถ่ายทำ ที่เรือนจำไฟว์พอยด์ และมีรอนเป็นตัวเอก Demons (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะเลาะเบาะแว้ง[V] brawl, See also: wrangle, bicker, quarrel, dispute, argue, squabble, spat, Syn. ทุ่มเถียง, ทะเลาะวิวาท, ทะเลาะ, วิวาท, พิพาท, Ant. ปรองดอง, Example: หากทะเลาะเบาะแว้งกับใครๆ เขาจะต้องจ้องเขม็งไปยังดวงตาของคู่อริตลอดเวลา, Thai definition: ทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆ น้อยๆ หยุมๆ หยิมๆ
ระหองระแหง[V] quarrel, See also: wrangle, Syn. บาดหมาง, Thai definition: บาดหมางกันเพราะเรื่องเล็กๆ น้อยๆ, ไม่ปรองดองกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจี้ยว[v.] (jīo) EN: squabble ; quarrel ; row ; wrangle ; brawl   
แก่งแย่ง[v.] (kaengyaēng) EN: compete for ; vie for ; contest ; wrangle ; contend for ; struggle for ; scramble ; strive   
การทะเลาะ[n.] (kān thalǿ) EN: quarrel ; squabble ; bicker ; wrangle ; dispute   FR: querelle [f] ; dispute [f]
ทะเลาะ[v.] (thalǿ) EN: quarrel ; exchange words ; have a brawl ; argue; dispute ; wrangle ; bicker ; squabble ; spat ; have a row   FR: se disputer ; se quereller ; se chamailler ; avoir une prise de bec
ทะเลาะเบาะแว้ง[v.] (thalǿbǿwaēng) EN: brawl ; wrangle ; bicker ; quarrel ; dispute ; argue ; squabble ; spat   
เถียง[v.] (thīeng) EN: dispute ; debate ; argue ; wrangle ; discuss ; contradict ; talk back   FR: contester ; objecter ; répliquer ; discuter ; débattre

CMU English Pronouncing Dictionary
WRANGLE    R AE1 NG G AH0 L
WRANGLED    R AE1 NG G AH0 L D
WRANGLER    R AE1 NG G AH0 L ER0
WRANGLES    R AE1 NG G AH0 L Z
WRANGLERS    R AE1 NG G AH0 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wrangle    (v) (r a1 ng g l)
wrangled    (v) (r a1 ng g l d)
wrangles    (v) (r a1 ng g l z)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrangle \Wran"gle\, v. i. [imp. & p. p. {Wrangled}; p. pr. & vb.
   n. {Wrangling}.] [OE. wranglen to wrestle. See {Wrong},
   {Wring}.]
   [1913 Webster]
   1. To argue; to debate; to dispute. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To dispute angrily; to quarrel peevishly and noisily; to
    brawl; to altercate. "In spite of occasional wranglings."
    --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       For a score of kingdoms you should wrangle. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He did not know what it was to wrangle on
       indifferent points.          --Addison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrangle \Wran"gle\, v. t.
   To involve in a quarrel or dispute; to embroil. [R.] --Bp.
   Sanderson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrangle \Wran"gle\, n.
   An angry dispute; a noisy quarrel; a squabble; an
   altercation.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Altercation; bickering; brawl; jar; jangle; contest;
     controversy. See {Altercation}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wrangle
   n 1: an angry dispute; "they had a quarrel"; "they had words"
      [syn: {quarrel}, {wrangle}, {row}, {words}, {run-in},
      {dustup}]
   2: an instance of intense argument (as in bargaining) [syn:
     {haggle}, {haggling}, {wrangle}, {wrangling}]
   v 1: to quarrel noisily, angrily or disruptively; "The bar
      keeper threw them out, but they continued to wrangle on
      down the street" [syn: {brawl}, {wrangle}]
   2: herd and care for; "wrangle horses"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top