Search result for

ทะเลาะ

(54 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทะเลาะ-, *ทะเลาะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะเลาะ[V] quarrel, See also: exchange words, argue, dispute, wrangle, Syn. วิวาท, ทุ่มเถียง, เถียง, ทะเลาะเบาะแว้ง, Ant. ปรองดอง, สามัคคี, Example: รัฐมนตรีคนนี้สร้างปัญหาจนขัดแย้ง หรือทะเลาะกับคนอื่นมามากแล้ว, Thai definition: ทุ่มเถียงกันด้วยความโกรธ, โต้เถียงกัน, เป็นปากเป็นเสียงกัน
ทะเลาะวิวาท[V] brawl, See also: quarrel and fight, Syn. วิวาท, ทะเลาะ, Ant. ปรองดอง, รักใคร่ปรองดอง, Example: เขาเที่ยวทะเลาะวิวาทกับใครต่อใคร ไม่เลือกหน้า, Thai definition: ทุ่มเถียงและต่อสู้กัน
ทะเลาะเบาะแว้ง[V] brawl, See also: wrangle, bicker, quarrel, dispute, argue, squabble, spat, Syn. ทุ่มเถียง, ทะเลาะวิวาท, ทะเลาะ, วิวาท, พิพาท, Ant. ปรองดอง, Example: หากทะเลาะเบาะแว้งกับใครๆ เขาจะต้องจ้องเขม็งไปยังดวงตาของคู่อริตลอดเวลา, Thai definition: ทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆ น้อยๆ หยุมๆ หยิมๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทะเลาะก. ทุ่มเถียงกันด้วยความโกรธ, โต้เถียงกัน, เป็นปากเป็นเสียงกัน.
ทะเลาะเบาะแว้งก. ทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ หยุม ๆ หยิม ๆ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe we just had that fightบางที เราอาจจะทะเลาะกัน New Haven Can Wait (2008)
But to simply defy us... Not you, him.ขอบอกง่ายๆว่าที่เราทะเลาะกัน ไม่ใช่เพราะแม่ แต่เป็นเค้า Chuck in Real Life (2008)
Guaranteed breakup. Guaranteed ugliness.รับประกันว่าทะเลาะกันแน่ รับประกันว่าน่าเกลียด The Itch (2008)
Any relationship that doesn't end in a breakup ends in death.ความสัมพันธุ์ไม่ได้สิ้นสุดด้วยการทะเลาะกันเสมอไป สิ้นสุดคือความตาย The Itch (2008)
my dad and mom were constantly squabbling.หลังจากนั้นพ่อกับแม่ของฉัน ก็เริ่มทะเลาะกัน Akai ito (2008)
And I remember the trouble it got me into,ก็เรื่องแบบนี้แหละ ทำให้ข้าทะเลาะ The Moment of Truth (2008)
This is no time for a marital quarrel-นี่ไม่ใช่เวลามาทะเลาะกันนะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I had a row with the mirror-maker and have accidently killed himหม่อมฉันมีเรื่องทะเลาะ กับช่างทำกระจกเงา และพลั้งมือฆ่าเขาตายโดยไม่เจตนา Portrait of a Beauty (2008)
I will strive to listen to you more and quarrel with you less.ข้าพยายามจะฟังเจ้าให้มากขึ้น และทะเลาะกับเจ้าให้น้อยลง To Kill the King (2008)
My noisy little son keeps the TV blaring, and has the sofa all to himself.ลูกของฉันเสียงดังแล้วก็น่ารำคาญ เขาจองโซฟาทั้งตัวและก็นั่งดูทีวีทั้งวัน แต่พ่อของฉันไม่เคยทะเลาะกับเขาเลย และมักจะยอมเขาเสมอ Scandal Makers (2008)
I left my father's house after a big fight.ฉันทะเลาะกับพ่อ แล้วก็ออกจากบ้านมา Scandal Makers (2008)
What is it? Lover's tiff (quarrel)?มันอะไรกัน คู่รักทะเลาะกันเหรอ The Bank Job (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทะเลาะ[v.] (thalǿ) EN: quarrel ; exchange words ; have a brawl ; argue; dispute ; wrangle ; bicker ; squabble ; spat ; have a row   FR: se disputer ; se quereller ; se chamailler ; avoir une prise de bec
ทะเลาะวิวาท[v. exp.] (thalǿwiwāt) EN: brawl ; quarrel and fight   
ทะเลาะเบาะแว้ง[n.] (kān thalǿbǿwaēng) EN: quarrel   
ทะเลาะเบาะแว้ง[v.] (thalǿbǿwaēng) EN: brawl ; wrangle ; bicker ; quarrel ; dispute ; argue ; squabble ; spat   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
altercate[VI] ทะเลาะกัน, Syn. quarrel
argue over[PHRV] ทะเลาะกันเรื่อง, See also: ถกเถียงเรื่อง, โต้เถียงเรื่อง, Syn. argue about
argue over[PHRV] ทะเลาะกับ, Syn. qurrel with
brangle[VI] เถียง, See also: ทะเลาะ
brangle[N] การทุ่มเถียง, See also: ทะเลาะ
brawl[VI] ทะเลาะเบาะแว้ง, See also: ทุ่มเถียง, ทะเลาะวิวาท, Syn. fight
bandy with[PHRV] ทะเลาะกับ, See also: โต้ตอบกันไปมา (ด้วยอารมณ์โกรธ)
bicker about[PHRV] ทะเลาะกันเรื่อง, See also: เถียงกันในเรื่อง, Syn. quarrel about
bicker over[PHRV] ทะเลาะกันเรื่อง, See also: เถียงกันในเรื่อง, Syn. quarrel about
bust up[PHRV] ทะเลาะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affray(อะเฟร') n. การทะเลาะวิวาท, การต่อสู้ของคนในสาธารณะ. -vt. ทำให้กลัว. -affrayer n., Syn. battle, fight, fracas ###A. peace)
altercate(ออล' เทอะเคท) vi. ทะเลาะกัน, วิวาทกัน. -altercator n. (dispute)
bantam(แบน'เทิม) n. ไก่ขนาดเล็ก,คนรูปร่างเล็กที่ชอบทะเลาะวิวาท adj. เล็ก (diminutive)
bellicose(เบล'ลิโคส) adj. ชอบต่อสู้,ชอบทะเลาะ, See also: bellicosity n. ความชอบต่อสู้,ความชอบทะเลาะ, Syn. belligerent ###A. pacific
bicker(บิค'เคอะ) {bickered,bickering,bickers} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,สั่น,ระยิบระยับ, See also: bicker n. ดูbicker
bickering(บิค'เคอริง) n. การทะเลาะวิวาท
bone(โบน) {boned,boning,bones} n. กระดูก vt. เอากระดูกออก vi. มุ่งเรียนอย่างหนัก -Phr. (bone of connection เรื่องที่ทะเลาะกัน)
brabblevt.,n. (การ) ทะเลาะ,ทะเลาะวิวาท
brawl(บรอล) {brawled,brawling,brawls} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาทอย่างเสียงดัง,การเอะอะโวยวาย, See also: brawler n. ดูbrawl
broil(บลอล) {broiled,broiling,broils} vt.,vi.,n. (การ) ย่าง,ปิ้ง,เผา,ทำให้ร้อนจัด, เร่าร้อน,โกรธ,ทะเลาะวิวาท, Syn. cook,heat,bake,burn

English-Thai: Nontri Dictionary
affray(n) การทะเลาะวิวาท,การต่อสู้
altercate(vi) ทะเลาะกัน,วิวาทกัน,เป็นปากเสียงกัน
altercation(n) การวิวาท,การทะเลาะ
bellicose(adj) ชอบรบกัน,ชอบต่อสู้,ชอบทะเลาะ
bicker(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง
bicker(vi) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง
brawl(n) การทะเลาะกัน,การมีปากเสียง,การวิวาท
brawl(vt) ทะเลาะกัน,วิวาท,เป็นปากเสียง,ด่ากัน
broil(n) การทะเลาะวิวาท,การทะเลาะเบาะแว้ง
cantankerous(adj) พาล,เอาใจยาก,ดื้อดึง,ฉุนเฉียว,ชวนทะเลาะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
言い争う[いいあらそう, iiarasou] (vt ) ทะเลาะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
争議[そうぎ, sougi] Thai: ทะเลาะ English: quarrel

German-Thai: Longdo Dictionary
Streit(n) |der, nur Sing.| การทะเลาะเบาะแว้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top