ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทะเลาะ

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทะเลาะ-, *ทะเลาะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะเลาะ[V] quarrel, See also: exchange words, argue, dispute, wrangle, Syn. วิวาท, ทุ่มเถียง, เถียง, ทะเลาะเบาะแว้ง, Ant. ปรองดอง, สามัคคี, Example: รัฐมนตรีคนนี้สร้างปัญหาจนขัดแย้ง หรือทะเลาะกับคนอื่นมามากแล้ว, Thai definition: ทุ่มเถียงกันด้วยความโกรธ, โต้เถียงกัน, เป็นปากเป็นเสียงกัน
ทะเลาะวิวาท[V] brawl, See also: quarrel and fight, Syn. วิวาท, ทะเลาะ, Ant. ปรองดอง, รักใคร่ปรองดอง, Example: เขาเที่ยวทะเลาะวิวาทกับใครต่อใคร ไม่เลือกหน้า, Thai definition: ทุ่มเถียงและต่อสู้กัน
ทะเลาะเบาะแว้ง[V] brawl, See also: wrangle, bicker, quarrel, dispute, argue, squabble, spat, Syn. ทุ่มเถียง, ทะเลาะวิวาท, ทะเลาะ, วิวาท, พิพาท, Ant. ปรองดอง, Example: หากทะเลาะเบาะแว้งกับใครๆ เขาจะต้องจ้องเขม็งไปยังดวงตาของคู่อริตลอดเวลา, Thai definition: ทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆ น้อยๆ หยุมๆ หยิมๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทะเลาะก. ทุ่มเถียงกันด้วยความโกรธ, โต้เถียงกัน, เป็นปากเป็นเสียงกัน.
ทะเลาะเบาะแว้งก. ทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ หยุม ๆ หยิม ๆ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They heard an argument. Then they heard the father hit the boy twice.พวกเขาได้ยินเสียงทะเลาะกัน แล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงพ่อตีเด็กเป็นครั้งที่สอง 12 Angry Men (1957)
During the night, I spat up something strange.ดื่มตอนกลางคืน, ฉันทะเลาะวิวาทกันขึ้นสิ่งที่ แปลก The Old Man and the Sea (1958)
That's enough of these little games for the moment.นั่น พอแล้ว อย่ามาทะเลาะกันตอนนี้. Suspiria (1977)
She was always arguing, causing trouble.เธอชอบทะเลาะโต้เถียงเป็นประจำ, สร้างปัญหา. Suspiria (1977)
The demented world of Steven Gold.สตีเว่น โกลด์คนที่ทะเลาะกับโลก Punchline (1988)
If you want to fight, get out!ถ้าพวกคุณจะทะเลาะกัน ก็ออกไป! Night of the Living Dead (1990)
They'd fight about that and then have sex and everything would be all right again.พวกเขาทะเลาะกันเรื่องนั้น และพวกเขาก็มีเซ็กซ์... ...และทุกอย่างก็จะ ดีในที่สุด Basic Instinct (1992)
My father is gravely ill after fighting to come here because you begged me to.ท่านพ่อป่วยหนักเลย หลังจากเราทะเลาะกัน ฉันอยากมาที่นี้ เพราะว่าเธอขอร้องฉัน Wuthering Heights (1992)
Do you have fights in your game?แล้วเล่นทะเลาะกันไหม? The Cement Garden (1993)
You don't see the Swiss team fighting', do you?นายเห็นทีมสวิสทะเลาะวิวาทมั้ย? Cool Runnings (1993)
Can you believe they're still arguing?เหลือเชื่อเลย ยังทะเลาะกันอยู่เลยเหรอเนี่ย The Joy Luck Club (1993)
That's what you want? You want us to argue?+ คุณอยากให้เราทะเลาะกันงั้นเหรอ The Joy Luck Club (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทะเลาะ[v.] (thalǿ) EN: quarrel ; exchange words ; have a brawl ; argue; dispute ; wrangle ; bicker ; squabble ; spat ; have a row   FR: se disputer ; se quereller ; se chamailler ; avoir une prise de bec
ทะเลาะวิวาท[v. exp.] (thalǿwiwāt) EN: brawl ; quarrel and fight   
ทะเลาะเบาะแว้ง[n.] (kān thalǿbǿwaēng) EN: quarrel   
ทะเลาะเบาะแว้ง[v.] (thalǿbǿwaēng) EN: brawl ; wrangle ; bicker ; quarrel ; dispute ; argue ; squabble ; spat   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
altercate[VI] ทะเลาะกัน, Syn. quarrel
argue over[PHRV] ทะเลาะกันเรื่อง, See also: ถกเถียงเรื่อง, โต้เถียงเรื่อง, Syn. argue about
argue over[PHRV] ทะเลาะกับ, Syn. qurrel with
brangle[VI] เถียง, See also: ทะเลาะ
brangle[N] การทุ่มเถียง, See also: ทะเลาะ
brawl[VI] ทะเลาะเบาะแว้ง, See also: ทุ่มเถียง, ทะเลาะวิวาท, Syn. fight
bandy with[PHRV] ทะเลาะกับ, See also: โต้ตอบกันไปมา (ด้วยอารมณ์โกรธ)
bicker about[PHRV] ทะเลาะกันเรื่อง, See also: เถียงกันในเรื่อง, Syn. quarrel about
bicker over[PHRV] ทะเลาะกันเรื่อง, See also: เถียงกันในเรื่อง, Syn. quarrel about
bust up[PHRV] ทะเลาะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affray(อะเฟร') n. การทะเลาะวิวาท, การต่อสู้ของคนในสาธารณะ. -vt. ทำให้กลัว. -affrayer n., Syn. battle, fight, fracas ###A. peace)
altercate(ออล' เทอะเคท) vi. ทะเลาะกัน, วิวาทกัน. -altercator n. (dispute)
bantam(แบน'เทิม) n. ไก่ขนาดเล็ก,คนรูปร่างเล็กที่ชอบทะเลาะวิวาท adj. เล็ก (diminutive)
bellicose(เบล'ลิโคส) adj. ชอบต่อสู้,ชอบทะเลาะ, See also: bellicosity n. ความชอบต่อสู้,ความชอบทะเลาะ, Syn. belligerent ###A. pacific
bicker(บิค'เคอะ) {bickered,bickering,bickers} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,สั่น,ระยิบระยับ, See also: bicker n. ดูbicker
bickering(บิค'เคอริง) n. การทะเลาะวิวาท
bone(โบน) {boned,boning,bones} n. กระดูก vt. เอากระดูกออก vi. มุ่งเรียนอย่างหนัก -Phr. (bone of connection เรื่องที่ทะเลาะกัน)
brabblevt.,n. (การ) ทะเลาะ,ทะเลาะวิวาท
brawl(บรอล) {brawled,brawling,brawls} vt.,n. (การ) ทะเลาะวิวาทอย่างเสียงดัง,การเอะอะโวยวาย, See also: brawler n. ดูbrawl
broil(บลอล) {broiled,broiling,broils} vt.,vi.,n. (การ) ย่าง,ปิ้ง,เผา,ทำให้ร้อนจัด, เร่าร้อน,โกรธ,ทะเลาะวิวาท, Syn. cook,heat,bake,burn

English-Thai: Nontri Dictionary
affray(n) การทะเลาะวิวาท,การต่อสู้
altercate(vi) ทะเลาะกัน,วิวาทกัน,เป็นปากเสียงกัน
altercation(n) การวิวาท,การทะเลาะ
bellicose(adj) ชอบรบกัน,ชอบต่อสู้,ชอบทะเลาะ
bicker(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง
bicker(vi) ทะเลาะวิวาท,โต้เถียง
brawl(n) การทะเลาะกัน,การมีปากเสียง,การวิวาท
brawl(vt) ทะเลาะกัน,วิวาท,เป็นปากเสียง,ด่ากัน
broil(n) การทะเลาะวิวาท,การทะเลาะเบาะแว้ง
cantankerous(adj) พาล,เอาใจยาก,ดื้อดึง,ฉุนเฉียว,ชวนทะเลาะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
言い争う[いいあらそう, iiarasou] (vt ) ทะเลาะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
争議[そうぎ, sougi] Thai: ทะเลาะ English: quarrel

German-Thai: Longdo Dictionary
Streit(n) |der, nur Sing.| การทะเลาะเบาะแว้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top