ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขัดแย้งกับ

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขัดแย้งกับ-, *ขัดแย้งกับ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Especially since your interests don't conflict with mine. Thank you.โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ความสนใจของคุณไม่ขัดแย้งกับเหมือง ขอบคุณ The Godfather (1972)
To solve your coincidence, we have to put it into context.ความขัดแย้งกับแบรด สแตนด์ ดูเหมือนสำคัญ I Heart Huckabees (2004)
A separate report has been filed suggesting a train, despite the fact that the tunnels surrounding Parliament have been sealed shut.แต่มีรายงานที่แยกออกมาว่า... ...อาจจะเป็นทางรถไฟ, แม้ว่าจะขัดแย้งกับข้อเท็จจริง ที่อุโมงค์รอบๆรัฐสภา... ...ได้ถูกปิดตายหมดแล้ว. V for Vendetta (2005)
Going against your father...มันขัดแย้งกับพ่อของเธอ... Episode #1.1 (2006)
General, don't you always go against His Royal Highness?ท่านแม่ทัพ ท่านเองไม่ใช่หรือที่ขัดแย้งกับองค์รัชทายาทเสมอ Episode #1.42 (2006)
Exactly contradictory to my feelings now.ซึ่งจริงๆแล้วมันขัดแย้งกับความรู้สึกตอนนี้ The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
I need you to get ready for the Nanny Conflict Resolution Seminar at the Parents' Society.ฉันต้องให้เธอเตรียมพร้อมสำหรับ การสัมมนาเรื่องความขัดแย้งกับพี่เลี้ยงเด็ก ที่สมาคมผู้ปกครองอีก The Nanny Diaries (2007)
But it's a conflict.แต่มันขัดแย้งกับคดี Do You Take Dexter Morgan? (2008)
Well,whatever you do,don't suggest eloping because a wedding conflicts with a big case you've got coming up.ไม่ว่ายังไง ไม่แนะนำให้หนีตามกัน เพราะการแต่งงานขัดแย้งกับคดีใหญ่ที่คุณกำลังจะได้ทำ All in the Family (2008)
but that doesn't fit with the care he takes with the bodies.แต่มันขัดแย้งกับที่เขาแต่งตัวให้ศพ The Instincts (2008)
I had no quarrel with your maid.ข้าไม่ได้ขัดแย้งกับสาวใช้ท่าน To Kill the King (2008)
That is contradicting against your heart.นั่นมัน ขัดแย้งกับหัวใจของคุณ Episode #1.8 (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขัดแย้งกับกฎหมาย[v. exp.] (khatyaēng kap kotmāi) EN: come into collision with the law ; be against the law   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be up against[PHRV] ขัดแย้งกับ, See also: มีปัญหากับ, Syn. bring up against, come up against
clash against[PHRV] ไม่เห็นด้วยกับ, See also: ขัดแย้งกับ, Syn. conflict with
collide with[PHRV] ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ, See also: ขัดแย้งกับ, Syn. conflict with
conflict with[PHRV] เกิดขึ้นในเวลาเดียวกับ, See also: ขัดแย้งกับ, โต้แย้งกับ, ไม่ลงรอยกับ, Syn. clash with, coincide with
conflict with[PHRV] ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ, See also: ขัดแย้งกับ, โต้แย้งกับ, ไม่ลงรอยกับ, Syn. clash against
cut across[PHRV] ขัดแย้งกับ, See also: แบ่งแยกกับ
get in with[PHRV] เป็นศัตรูกับ, See also: ขัดแย้งกับ, ไม่ได้รับอนุมัติจาก, Syn. be in with
match against[PHRV] ต่อต้าน, See also: ขัดแย้งกับ, Syn. pit against, Ant. match with
over against[ADV] ตรงข้ามกับ, See also: ขัดแย้งกับ, Syn. abreast, against
over the way[ADV] ขัดแย้งกับ, Syn. over against

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contradictory(คอนทระดิค'ทะรี) adj. ซึ่งขัดแย้ง,ซึ่งไม่ลงรอยกัน,ซึ่งตรงกันข้าม n. ข้อเสนอที่ขัดแย้งกับข้อเสนออื่น.
contraindicatevt. (ยาชนิดหนึ่ง) ขัดแย้งกับ (ยาอีกชนิดหนึ่ง) โดยทำให้เกิดอาการได้, See also: contraindication n.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top