ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

complex

K AA1 M P L EH0 K S   
132 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -complex-, *complex*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
complex[N] ความคิดหรือกิจกรรมที่สัมพันธ์กัน
complex[ADJ] ซับซ้อน, Syn. complicated, involved, Ant. simple
complex[ADJ] ที่ประกอบด้วยสองส่วนขึ้นไป
complexion[N] ลักษณะผิว, Syn. coloration, skin coloring
complexity[N] ความซับซ้อน
complexioned[ADJ] ที่มีผิวลักษณะพิเศษ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
complex(คอม'เพลคซฺ) adj. ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ,ซับซ้อน,เชิงซ้อน,ซึ่งประกอบด้วย2ส่วน (คำ) n. ความซับซ้อน,ภาวะเชิงซ้อน,ความคิดเห็นที่ครอบงำ,จิตครอบงำ, Syn. complicated,maze ###A. integral
complex fractionn. เศษส่วนร่วม,เศษส่วนประกอบ -Conf. complicated
complexion(คัมเพลค'เชิน) n. สีหน้า,สีผิว,คุณลักษณะ,เค้า,ความคิดเห็น,ความเชื่อ
complexioned(คัมเพลค'เชินดฺ) adj. ซึ่งมีสีผิวเฉพาะ
complexity(คัมเพลค'ซิที) n. ความซับซ้อน,ความสลับซับซ้อน,ลักษณะเชิงซ้อน,สิ่งที่ซับซ้อน
castration complexn. โรคกลัวสูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
golgi complexเป็นส่วนที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กับ endoplasmic reticulum (ER) มีลักษณะเป็นถุงแบน ๆ ทำหน้าที่เป็นแหล่งสะสมชั่วคราวของโปรตีนที่สร้างมากจาก ER และยังทำให้สารโปรตีนเข้มข้นขึ้น
inferior complexปมด้อย,ความรู้สึกต่ำต้อย,การขาดความมั่นใจในตัวเอง
superiority complexn. ปมเขื่อง,ความรู้สึกว่าตนเหนือกว่าผู้อื่น
vitamin b complexn. กลุ่มวิตามินกลุ่มหนึ่งที่ประกอบด้วย vitamin B1,vitamin B2และอื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
complex(adj) ซับซ้อน,ยุ่ง,จุกจิก
complex(n) ความลำเอียง,จิตวิปลาส,ปมด้อย
complexion(n) ผิวหน้า,สีหน้า,สีผิว,ท่าทาง,เค้า,ความหมาย
complexity(n) ความซับซ้อน,สิ่งที่ซับซ้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
complex๑. ซับซ้อน๒. ปม (ทางจิต)๓. กลุ่มรวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
complexเชิงผสม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
complexหน่วยหินซับซ้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
complex analysisการวิเคราะห์เชิงซ้อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
complex fractionเศษซ้อน, เศษส่วนซ้อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
complex householdครัวเรือนเชิงซ้อน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
complex metaphor; telescoped metaphorอุปลักษณ์ซับซ้อน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
complex numberจำนวนเชิงซ้อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
complex planeระนาบจำนวนเชิงซ้อน [มีความหมายเหมือนกับ Argand plane] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
complex pocketร่องลึกปริทันต์วกวน, พ็อกเก็ตวกวน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complexซับซ้อนมาก,สารประกอบเชิงซ้อน,สลับซับซ้อน,คอมเพล็กซ์,คอมเพลกซ์,สารเชิงซ้อน,ลักษณะหลายอย่าง,เชิงซ้อน,ความซับซ้อน [การแพทย์]
Complex analysisการวิเคราะห์เชิงซ้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
complex compoundสารประกอบเชิงซ้อน, สารประกอบที่มีองค์ประกอบส่วนหนึ่งเป็นไอออนเชิงซ้อน  เช่น K4Fe(CN)6 , Cu(NH3)4SO4 เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Complex compoundsสารประกอบเชิงซ้อน [TU Subject Heading]
Complex Formationการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน [การแพทย์]
Complex Household ครัวเรือนซับซ้อน หรือครัวเรือนประกอบ (composite household)
ครัวเรือนที่มีสมาชิกมาจากครอบครัวเชิง ชีววิทยาหรือครอบครัวเดี่ยวมากกว่าหนึ่งครอบครัวในครัวเรือนซับซ้อนนี้ สามารถแยกออกได้หลายแกน (nuclei) คือมีแกนปฐมภูมิ (primary nucleus) แกนทุติยภูมิ (secondary nucleus) [สิ่งแวดล้อม]
Complex IIIคอมเพลกซ์III [การแพทย์]
Complex Interactionกระบวนการตอบโต้ซึ่งกันและกัน [การแพทย์]
complex ionไอออนเชิงซ้อน, องค์ประกอบส่วนหนึ่งของสารประกอบเชิงซ้อนมีส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ อะตอมกลางกับส่วนที่มาล้อมรอบซึ่งสร้างพันธะโคเวเลนต์ต่อกันโดยอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งเช่น  [Fe(CN)6]4 -,  [Cu(NH3)4]2+  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Complex IVคอมเพลกซ์IV [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
complexity (n vi vt ) ทำให้ยุ่ง,จุกจิก, ประกอบด้วยส่วนต่างๆที่จุกจิก,แทรกแซง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To continue, you've listened to a long and complex case, murder in the first degree.เพื่อดำเนินการต่อคุณได้ฟังกรณีที่ยาวและซับซ้อนฆาตกรรมในระดับแรก 12 Angry Men (1957)
Can you see the antenna complex?คุณสามารถดูซับซ้อนเสา อากาศ? 2010: The Year We Make Contact (1984)
However well he may have mastered... the intricacies and complexities of this absurd society... he is what the jungle has made him.แต่ดีที่เขาอาจจะเข้าใจ ... ความซับซ้อนและความซับซ้อน ของสังคมที่ไร้สาระนี้ ... เขาคือสิ่งที่ป่าได้ทำให้เขา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
It's the "r" complex, Sarah... that central bit of prehistoric jelly... that we inherited from the reptiles.มันเป็นความซับซ้อน ของวุ้นที่อยู่กลางสมอง ซึ่งเราได้รับถ่ายทอดมาจากสัตว์เลื้อยคลาน Day of the Dead (1985)
Here. I've gone into the center here and attacked the "r" complex discretely.ผมเข้าไปทำลายความซับซ้อนที่จุดศูนย์กลาง Day of the Dead (1985)
I don't want him inside the complex.ฉันไม่อยากเห็นมันข้างในอีก Day of the Dead (1985)
How not all of them own apartment complexes.โซ ไปโรงเรียนเองนะ แล้วก้อจุง.. -คุณนักสืบ ฝากด้วยนะ Hero (1992)
The first sign of psychosis is a Christ complex.เอาพระคริสต์ มาปนกันแบบผิดๆ The Lawnmower Man (1992)
Life has become more complex in the overwhelming sea of information.ชีวิตมีความซับซ้อนมากขึ้น ในยุคข้อมูลข่าวสารข้ามประเทศ Ghost in the Shell (1995)
Her features are not at all handsome. Her complexion has no brilliancy.ลักษณะหน้าตาของหล่อนก็ไม่สวย ผิวพรรณก็ไม่แจ่มใส Episode #1.5 (1995)
This is a complex number, full of mythic themes.นี้เป็นตัวเลขที่ซับซ้อนเต็มรูปแบบของรูปแบบเทพนิยาย The Birdcage (1996)
With a piece of engineering this complex with so many unknowns, could the unthinkable occur?กับชิ้นส่วนของ วิศวกรรมที่ซับซ้อนนี้ กับราชวงศ์จำนวนมาก คิดไม่ถึงอาจเกิดขึ้น? Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
complexA computer is a complex machine.
complexBut as civilizations grew more complex, better methods of communication were needed.
complexChris got a remarkable grade for the complex homework.
complexDNA is a complex chemical that makes up a gene.
complexDo you know anything about complex carbohydrates?
complexFreud developed the love-hate relationship between parents and child as the Oedipus complex.
complexHe came up with a terrific solution to the complex problem.
complexHe dwelt on the complexities of modern life.
complexHe has an inferiority complex.
complexHer girlish complexion belied the fact that she was over forty.
complexHow complex?
complexHowever, I recommend you to take the JR Narita Express (a train leaves every 30-60 minutes from the airport), to avoid the complexity of changing trains.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยุ่งยาก[ADJ] complicated, See also: complex, involved, convoluted, labyrinthine, Ant. ง่ายดาย, สะดวกสบาย, Example: ระบบนี้ยังมีข้อยุ่งยากทางด้านทฤษฎี, Thai definition: เกี่ยวกับความสลับซับซ้อน
พรรณ[N] complexion, Syn. ผิวพรรณ, Example: คนโบราณมักสั่งลูกหลานให้กินน้ำมะพร้าวเพื่อให้ลูกคลอดออกมาผิวพรรณดีสะอาดไม่มีเมือกหรือไขมันมาก, Thai definition: สีผิว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ฉวี[N] complexion, See also: skin, Syn. ผิว, ผิวพรรณ, ผิวกาย
เชิงซ้อน[ADJ] complex, See also: complicated, Syn. ซับซ้อน, ซ้อนกัน, สลับซับซ้อน, Ant. เชิงเดียว, Example: ถั่วแดงมีสารคาร์โบไฮเดรตประเภทเชิงซ้อน
จำนวนเชิงซ้อน[N] complex number, Example: วันนี้ครูจะสอนเรื่องจำนวนเชิงซ้อน, Thai definition: จำนวนที่มีองค์ประกอบ 2 ส่วน
วรรณ[N] complexion, See also: colour, Syn. สี, ผิว, วรรณะ
ความยุ่งเหยิง[N] complexity, See also: disorderliness, complication, intricateness, Syn. ความสับสน, ความวุ่นวาย, ความไม่เป็นระเบียบ, Ant. ความเป็นระเบียบ, Example: บ้านเมืองเกิดความยุ่งเหยิงเมื่อเปลี่ยนผู้นำประเทศ
วรรณะ[N] complexion, See also: skin, Syn. ผิว, Example: วรรณะของนางเปล่งปลั่งเพราะนางกำลังมีครรภ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์เก็บกด[n. exp.] (ārom kep kot) EN: mental complex   
เชิงซ้อน[adj.] (choēngsøn) EN: complex ; complicated   FR: complexe ; compliqué
จำนวนเชิงซ้อน[n. exp.] (jamnūan choēngsøn) EN: complex number   FR: nombre complexe [m]
โครงกระดูก[n.] (khrōngkradūk) EN: skeleton ; anatomical structure ; complex body part ; bodily structure ; body structure   FR: squelette [m] ; ossature [f]
ความซับซ้อน[n.] (khwām sapsøn) EN: complexity   FR: complexité [f]
ความยุ่งเหยิง[n.] (khwām yungyoēng) EN: complexity ; disorderliness ; complication ; intricateness   FR: désordre [m[ ; pagaille [f]
พรรณ[n.] (phan) EN: colour ; complexion   FR: teint [m] ; pigment [m]
ผิว[n.] (phiu = phiū ) EN: complexion ; colour of the skin ; race   FR: couleur de peau [f] ; teint [m] ; carnation [f]
ผิวขาว[n. exp.] (phiu khāo) EN: light skin ; light complexion ;   
ผิวพรรณ[n.] (phiuphan) EN: complexion ; skin   

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPLEX    K AA1 M P L EH0 K S
COMPLEX    K AH0 M P L EH1 K S
COMPLEXES    K AA1 M P L EH0 K S AH0 Z
COMPLEXION    K AH0 M P L EH1 K SH AH0 N
COMPLEXITY    K AH0 M P L EH1 K S AH0 T IY0
COMPLEXITY    K AH0 M P L EH1 K S IH0 T IY0
COMPLEXIONS    K AH0 M P L EH1 K SH AH0 N Z
COMPLEXITIES    K AH0 M P L EH1 K S IH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
complex    (n) kˈɒmplɛks (k o1 m p l e k s)
complexes    (n) kˈɒmplɛksɪz (k o1 m p l e k s i z)
complexion    (n) kˈəmplˈɛkʃən (k @1 m p l e1 k sh @ n)
complexity    (n) kˈəmplˈɛksɪtiː (k @1 m p l e1 k s i t ii)
complexions    (n) kˈəmplˈɛkʃənz (k @1 m p l e1 k sh @ n z)
complexities    (n) kˈəmplˈɛksɪtɪz (k @1 m p l e1 k s i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脸色[liǎn sè, ㄌㄧㄢˇ ㄙㄜˋ, / ] complexion; look, #4,368 [Add to Longdo]
复合[fù hé, ㄈㄨˋ ㄏㄜˊ, / ] complex; compound; hybrid, #6,439 [Add to Longdo]
面色[miàn sè, ㄇㄧㄢˋ ㄙㄜˋ, ] complexion, #8,944 [Add to Longdo]
情结[qíng jié, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] complex (psychology), #13,142 [Add to Longdo]
复杂性[fù zá xìng, ㄈㄨˋ ㄗㄚˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] complexity, #14,607 [Add to Longdo]
气色[qì sè, ㄑㄧˋ ㄙㄜˋ, / ] complexion, #28,035 [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, ] complex; double, #115,055 [Add to Longdo]
复杂系统[fù zá xì tǒng, ㄈㄨˋ ㄗㄚˊ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] complex system [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Funktionentheorie {f} [math.]complex analysis [Add to Longdo]
Gebäudekomplex {m}complex of buildings [Add to Longdo]
Komplex {m} | Komplexe {pl}complex | complexes [Add to Longdo]
Themenkomplex {m}; Thematik {f}complex of themes [Add to Longdo]
komplexe Zahl {f} [math.]complex number [Add to Longdo]
unübersichtlich {adj} | unübersichtlicher | am unübersichtlichstencomplex | more complex | most complex [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CISC[シスク, shisuku] (n) {comp} complex instruction set computer; CISC [Add to Longdo]
いじける[, ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary [Add to Longdo]
ややこしい[, yayakoshii] (adj-i) puzzling; tangled; complicated; complex; (P) [Add to Longdo]
アーバンコンプレックス[, a-bankonpurekkusu] (n) urban complex [Add to Longdo]
インフェリオリティーコンプレックス[, inferioritei-konpurekkusu] (n) inferiority complex [Add to Longdo]
エディプスコンプレックス[, edeipusukonpurekkusu] (n) Oedipus complex; sexual attraction to one's mother [Add to Longdo]
エレクトラコンプレックス[, erekutorakonpurekkusu] (n) Electra complex [Add to Longdo]
オフィスビル[, ofisubiru] (n) office building; office complex [Add to Longdo]
カインコンプレックス[, kainkonpurekkusu] (n) Cain complex (jealousy of a sibling, ultimately leading to hatred) [Add to Longdo]
コンビナート[, konbina-to] (n) industrial complex (rus [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
共役転置[きょうやくてんち, kyouyakutenchi] complex conjugate transpose (of a matrix) [Add to Longdo]
計算の複雑性[けいさんのふくざつせい, keisannofukuzatsusei] computational complexity [Add to Longdo]
複合条件[ふくごうじょうけん, fukugoujouken] complex condition, compound condition [Add to Longdo]
複雑命令セットコンピュータ[ふくざつめいれいセットコンピュータ, fukuzatsumeirei settokonpyu-ta] Complex Instruction Set Computer, CISC [Add to Longdo]
複素区間[ふくそくかん, fukusokukan] complex interval [Add to Longdo]
複素数[ふくそすう, fukusosuu] complex compound number (a + bi), complex number [Add to Longdo]
複素定数[ふくそていすう, fukusoteisuu] complex constant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Complex \Com"plex\ (k[o^]m"pl[e^]ks), a. [L. complexus, p. p. of
   complecti to entwine around, comprise; com- + plectere to
   twist, akin to plicare to fold. See {Plait}, n.]
   1. Composed of two or more parts; composite; not simple; as,
    a complex being; a complex idea.
    [1913 Webster]
 
       Ideas thus made up of several simple ones put
       together, I call complex; such as beauty, gratitude,
       a man, an army, the universe.     --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. Involving many parts; complicated; intricate.
    [1913 Webster]
 
       When the actual motions of the heavens are
       calculated in the best possible way, the process is
       difficult and complex.        --Whewell.
    [1913 Webster]
 
   {Complex fraction}. See {Fraction}.
 
   {Complex number} (Math.), in the theory of numbers, an
    expression of the form a + b[root]-1, when a and b are
    ordinary integers.
 
   Syn: See {Intricate}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Complex \Com"plex\, n. [L. complexus]
   Assemblage of related things; collection; complication.
   [1913 Webster]
 
      This parable of the wedding supper comprehends in it
      the whole complex of all the blessings and privileges
      exhibited by the gospel.         --South.
   [1913 Webster]
 
   {Complex of lines} (Geom.), all the possible straight lines
    in space being considered, the entire system of lines
    which satisfy a single relation constitute a complex; as,
    all the lines which meet a given curve make up a complex.
    The lines which satisfy two relations constitute a
    congruency of lines; as, the entire system of lines, each
    one of which meets two given surfaces, is a congruency.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 complex
   adj 1: complicated in structure; consisting of interconnected
       parts; "a complex set of variations based on a simple
       folk melody"; "a complex mass of diverse laws and
       customs" [ant: {simple}]
   n 1: a conceptual whole made up of complicated and related
      parts; "the complex of shopping malls, houses, and roads
      created a new town" [syn: {complex}, {composite}]
   2: a compound described in terms of the central atom to which
     other atoms are bound or coordinated [syn: {complex},
     {coordination compound}]
   3: (psychoanalysis) a combination of emotions and impulses that
     have been rejected from awareness but still influence a
     person's behavior
   4: a whole structure (as a building) made up of interconnected
     or related structures [syn: {building complex}, {complex}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 complex /kɔmplɛks/
  1. complex
  2. complex

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top