ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

involved

IH2 N V AA1 L V D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -involved-, *involved*, involv, involve
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
involved(adj) ที่เกี่ยวข้อง, See also: ซึ่งพัวพัน, ซึ่งเกี่ยวข้อง, Syn. concerned, implicated
involved(adj) ที่เอาใจใส่, See also: หมกมุ่น, เอาใจจดจ่อ
involved(adj) ที่ซับซ้อน, See also: ซึ่งเข้าใจยาก, Syn. complicated, complex

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're taking up fox hunting so young people are involved in their sacrifices.เรากำลังการล่าสุนัขจิ้งจอกขึ้น เพื่อให้คนหนุ่ม สามารถมีส่วนร่วมในการเสียสละของ พวกเขาเอง Help! (1965)
There's a certain amount of hurry up involved here.มีจำนวนหนึ่งของรีบขึ้น เกี่ยวข้องกับที่นี่ เพชรพลอย, เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าชีวิตของฉัน อยู่ในอันตราย Help! (1965)
In my humble opinion, we've become involved in Einstein's time-space continuum theory.ที่เราได้มีส่วนร่วมในของ ไอน์สไต ทฤษฎีเวลาพื้นที่ต่อเนื่อง นักพูดที่คือ Yellow Submarine (1968)
They wouldn't be friendly long if I was involved in drugs instead of gambling, which they regard as a harmless vice, but drugs is a dirty business.พวกเขาจะไม่เป็นมิตรนานถ้าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแทนการเล่นการพนัน ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นรองไม่เป็นอันตราย แต่ยาเสพติดเป็นธุรกิจที่สกปรก The Godfather (1972)
-If you're so involved with us....ถ้าท่านสนใจเรื่องเรานัก Oh, God! (1977)
I tell them to be careful, not to get involved with questionable friendships.ฉันบอกพวกเขาให้ระมัดระวัง, อย่าไปเกี่ยวข้องกับพวกเพื่อนที่น่าสงสัย. Suspiria (1977)
Are you involved too, Mrs. Nehru?คุณมีส่วนด้วยรึเปล่า คุณนายเนห์รู Gandhi (1982)
So whoever knew that the cook was involved killed her?ดังนั้นใครก็ตามที่รู้ ว่าแม่ครัวเกี่ยวข้องด้วยเป็นคนฆ่าเธอใช่ไหม? Clue (1985)
He was involved with some guy named David.รู้สึกว่าเขาจะมีความเกี่ยวพันอะไรบางอย่าง กับคนที่ชื่อ เดวิด อะไรเนี่ยแหละ Mannequin (1987)
The most famous is never get involved in a land war in Asia, but only slightly less well known is this.บทกวีที่โด่งดังที่สุดก็คือ "อย่าไปเกี่ยวข้องกับสงครามกลางเมืองในเอเชีย" แต่ที่โด่งดังน้อยลงมาหน่อยก็คือ... The Princess Bride (1987)
Let's get out of here before we get involved again.รีบออกไปจากที่ พวกเราจะเจอเรื่องยุ่งมากไปกว่านี้อีก Akira (1988)
You're saying, then you involved yourself in rape to avoid being ridiculed?คุณให้การว่า.. คุณร่วมข่มขืนเพื่อกันเพื่อนล้อเลียน Casualties of War (1989)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
involvedAs regards the expense involved, it is of no concern to me.
involvedAt first many things seemed different, but I soon got involved in my new life.
involvedCalculating the risk which is involved in the event of failure, he demanded a show-down with the other party.
involvedDon't get involved with bad men.
involvedDon't get involved with those people.
involvedHappily, she was not involved in the troubles.
involvedHe admits being involved in the scandal.
involvedHe denied having been involved in the affair.
involvedHe didn't deny that he was formerly involved in the program.
involvedHe has a reputation as being straight as an arrow. He'd never get involved in corruption.
involvedHe is involved in the case a little.
involvedHe is involved in working out a crossword puzzle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีส่วน(v) participate, See also: involved, take part, Syn. พัวพัน, เกี่ยวข้อง, Example: พินัยกรรมระบุว่าทุกคนมีส่วนในกองมรดกนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็นอกเห็นใจ[hen-ok henjai] (v, exp) EN: sympathize (with) ; have sympathy for ; be emotionally involved with  FR: sympathiser
เอี่ยว[īo] (v) EN: have a part ; have a stake ; be involved  FR: participer ; être impliqué dans
เข้าไปพันพัวใน[khao pai phanphūa] (v, exp) EN: get involved ; gert caught up
คู่กรณี[khūkaranī = khūkøranī] (n) EN: litigant ; party ; person involved  FR: partie [f]
มีส่วน[mī suan] (v) EN: participate ; be involved ; take part  FR: influencer ; jouer un rôle ; prendre part
เป็นความ[pen khwām] (v) EN: have a case in court ; litigate ; be involved in a lawsuit ; go to law or court ; carry on a lawsuit on ; file/bring a suit against
พลอยฟ้าพลอยฝน[phløifāphløifon] (v) EN: get someone into trouble ; be involved (in)
พัวพัน[phūaphan] (adj) EN: involved ; implicated ; connected ; linked ; related (to)  FR: impliqué ; engagé
พัวพันกับ[phūaphan kap] (v, exp) EN: involve in ; be involved in
พัวพันกับคดีอาญา[phūaphan kap khadī āyā] (v, exp) EN: be involved in a criminal suit ; be involved in a penal suit

CMU English Pronouncing Dictionary
INVOLVED IH2 N V AA1 L V D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
involved (v) ˈɪnvˈɒlvd (i1 n v o1 l v d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wěn, ㄨㄣˇ, ] involved; tangled; disorderly; confused; chaotic; Taiwan pr. wen4, #45,093 [Add to Longdo]
涉讼[shè sòng, ㄕㄜˋ ㄙㄨㄥˋ, / ] involved in a law suit; to sue sb, #88,706 [Add to Longdo]
烟花债[yān huā zhài, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄓㄞˋ, / ] involved in a love affair [Add to Longdo]
风流债[fēng liú zhài, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄓㄞˋ, / ] involved in a love affair [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schachtelsatz {m}involved period [Add to Longdo]
Verklausulierung {f}involved formulation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P) [Add to Longdo]
セックスフレンド[sekkusufurendo] (n) sex friend; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway [Add to Longdo]
セフレ[sefure] (n) (abbr) (See セックスフレンド) sex friend (someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway) [Add to Longdo]
ヤリ友;やり友;遣り友[ヤリとも(ヤリ友);やりとも(やり友;遣り友), yari tomo ( yari tomo ); yaritomo ( yari tomo ; yari tomo )] (n) (vulg) fuck buddy; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway [Add to Longdo]
一枚噛む[いちまいかむ, ichimaikamu] (exp,v5m) to participate in (as a member); to get involved in [Add to Longdo]
引き合い(P);引合い;引合[ひきあい, hikiai] (n) (1) reference; comparison; example; (2) inquiry; enquiry; (3) witness; being involved in a court case; deal; (P) [Add to Longdo]
陰乍ら;陰ながら[かげながら, kagenagara] (adv) (uk) secretly; behind someone's back; unbeknownst to the parties involved [Add to Longdo]
[つばめ(P);つばくらめ(ok);つばくら(ok);つばくろ(ok);ツバメ(P), tsubame (P); tsubakurame (ok); tsubakura (ok); tsubakuro (ok); tsubame (P)] (n) (1) (uk) swallow (bird of the Hirundinidae family); martin; (2) barn swallow (Hirundo rustica); (3) (See 若い燕) younger man involved with an older woman; (P) [Add to Longdo]
横から[よこから, yokokara] (exp) (1) from one's side; from the side (of something); (2) (See 横から口を挟む) from someone unconnected; from someone uninvolved [Add to Longdo]
横から口を挟む;横から口をはさむ[よこからくちをはさむ, yokokarakuchiwohasamu] (exp,v5m) to butt into a conversation (from someone uninvolved) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Involved \In*volved"\, a. (Zool.)
   Same as {Involute}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Involve \In*volve"\, v. t. [imp. & p. p. {Involved}; p. pr. &
   vb. n. {Involving}.] [L. involvere, involutum, to roll about,
   wrap up; pref. in- in + volvere to roll: cf. OF. involver.
   See {Voluble}, and cf. {Involute}.]
   [1913 Webster]
   1. To roll or fold up; to wind round; to entwine.
    [1913 Webster]
 
       Some of serpent kind . . . involved
       Their snaky folds.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To envelop completely; to surround; to cover; to hide; to
    involve in darkness or obscurity.
    [1913 Webster]
 
       And leave a sing[`e]d bottom all involved
       With stench and smoke.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To complicate or make intricate, as in grammatical
    structure. "Involved discourses." --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. To connect with something as a natural or logical
    consequence or effect; to include necessarily; to imply.
    [1913 Webster]
 
       He knows
       His end with mine involved.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The contrary necessarily involves a contradiction.
                          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   5. To take in; to gather in; to mingle confusedly; to blend
    or merge. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The gathering number, as it moves along,
       Involves a vast involuntary throng.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Earth with hell
       To mingle and involve.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. To envelop, infold, entangle, or embarrass; as, to involve
    a person in debt or misery.
    [1913 Webster]
 
   7. To engage thoroughly; to occupy, employ, or absorb.
    "Involved in a deep study." --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   8. (Math.) To raise to any assigned power; to multiply, as a
    quantity, into itself a given number of times; as, a
    quantity involved to the third or fourth power.
 
   Syn: To imply; include; implicate; complicate; entangle;
     embarrass; overwhelm.
 
   Usage: To {Involve}, {Imply}. Imply is opposed to express, or
      set forth; thus, an implied engagement is one fairly
      to be understood from the words used or the
      circumstances of the case, though not set forth in
      form. Involve goes beyond the mere interpretation of
      things into their necessary relations; and hence, if
      one thing involves another, it so contains it that the
      two must go together by an indissoluble connection.
      War, for example, involves wide spread misery and
      death; the premises of a syllogism involve the
      conclusion.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 involved
   adj 1: connected by participation or association or use; "we
       accomplished nothing, simply because of the large number
       of people involved"; "the problems involved"; "the
       involved muscles"; "I don't want to get involved";
       "everyone involved in the bribery case has been
       identified" [ant: {uninvolved}]
   2: entangled or hindered as if e.g. in mire; "the difficulties
     in which the question is involved"; "brilliant leadership
     mired in details and confusion" [syn: {involved}, {mired}]
   3: emotionally involved
   4: highly complex or intricate and occasionally devious; "the
     Byzantine tax structure"; "Byzantine methods for holding on
     to his chairmanship"; "convoluted legal language";
     "convoluted reasoning"; "the plot was too involved"; "a
     knotty problem"; "got his way by labyrinthine maneuvering";
     "Oh, what a tangled web we weave"- Sir Walter Scott;
     "tortuous legal procedures"; "tortuous negotiations lasting
     for months" [syn: {Byzantine}, {convoluted}, {involved},
     {knotty}, {tangled}, {tortuous}]
   5: enveloped; "a castle involved in mist"; "the difficulties in
     which the question is involved"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top