ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซับซ้อน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซับซ้อน-, *ซับซ้อน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซับซ้อน(v) complicate, See also: be complex, confuse, Syn. #สลับซับซ้อน, Example: แปลนโครงสร้างหอประชุมซับซ้อนมาก, Thai Definition: ปะปนทับถมรวมกันอยู่หลายอย่างหลายเรื่อง, ยุ่งยากสับสนสะสางยาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซับซ้อนก. ปะปนทับกันอยู่หลายชั้น เช่น เอกสารกองซับซ้อนอยู่บนโต๊ะ, ยุ่งยากสับสนสะสางยาก เช่น คดีซับซ้อน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complexซับซ้อนมาก, สารประกอบเชิงซ้อน, สลับซับซ้อน, คอมเพล็กซ์, คอมเพลกซ์, สารเชิงซ้อน, ลักษณะหลายอย่าง, เชิงซ้อน, ความซับซ้อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To continue, you've listened to a long and complex case, murder in the first degree.เพื่อดำเนินการต่อคุณได้ฟังกรณีที่ยาวและซับซ้อนฆาตกรรมในระดับแรก 12 Angry Men (1957)
It's capped with an elaborate headpiece in the shape of the sun, with a central crystal.มันครอบด้วยหมวกเกราะที่ซับซ้อนอันหนึ่ง รูปลักษณะเหมือนพระอาทิตย์, โดยมีคริสตัลอยู่ตรงกลาง. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Very complicated.มีความซับซ้อนมาก Idemo dalje (1982)
We have to specify it. Very complicated.เราต้องระบุไว้ มีความซับซ้อนมาก Idemo dalje (1982)
Can you see the antenna complex?คุณสามารถดูซับซ้อนเสา อากาศ? 2010: The Year We Make Contact (1984)
However well he may have mastered... the intricacies and complexities of this absurd society... he is what the jungle has made him.แต่ดีที่เขาอาจจะเข้าใจ ... ความซับซ้อนและความซับซ้อน ของสังคมที่ไร้สาระนี้ ... เขาคือสิ่งที่ป่าได้ทำให้เขา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
It's the "r" complex, Sarah... that central bit of prehistoric jelly... that we inherited from the reptiles.มันเป็นความซับซ้อน ของวุ้นที่อยู่กลางสมอง ซึ่งเราได้รับถ่ายทอดมาจากสัตว์เลื้อยคลาน Day of the Dead (1985)
Here. I've gone into the center here and attacked the "r" complex discretely.ผมเข้าไปทำลายความซับซ้อนที่จุดศูนย์กลาง Day of the Dead (1985)
The more a man's got to say, the more complicated his music gets.คนส่วนใหญ่ ใช้วิธีพูดออกมาตรงๆ แต่เขาใช้วิธีที่ซับซ้อนกว่า ในการพูด. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
African's got that complicated rhythm.ของอัฟริกัน จังหวะมันซับซ้อนกว่า . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Shooter had an ex-wife, a drinking problem a drug problem, a complicated sex problem he was barely aware of.มือปืนมีอดีตภรรยา ปัญหาการติดเหล้า... ...ปัญหายาเสพย์ติด ปัญหาเพศสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ที่เขาไม่ค่อยตระหนักถึงมัน Basic Instinct (1992)
Gentlemen, a bobsled is a simple thing.ท่านสุภาพบุรุษ บ๊อบสเลด เป็นกีฬาที่ไม่ซับซ้อน Cool Runnings (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซับซ้อน[sapsøn] (v) EN: be complicate ; be complex ; complicate  FR: être compliqué
ซับซ้อน[sapsøn] (adj) EN: sophisticated ; complex ; intricate ; having layer upon layer of  FR: compliqué ; sophistiqué ; élaboré ; complexe

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
complex(adj) ซับซ้อน, Syn. complicated, involved, Ant. simple
complicate(vi) ยาก, See also: ซับซ้อน
elaborate(adj) ซับซ้อน, Syn. complex, intricate
knotty(adj) ยุ่งยาก, See also: ซับซ้อน
perplexed(adj) ซับซ้อน, See also: ซึ่งเข้าใจยาก, ซึ่งยุ่งเหยิง, Syn. complicated, puzzled
tortuous(adj) ซับซ้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
algol(แอล' กอล) n. Algo (rithmic) L (anguge) เป็นภาษาหนึ่งในการทำ programming ของระบบคอมพิวเตอร์ ย่อมาจากคำว่า ALGOrithmic Language เป็นภาษาที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรม ปัจจุบันนี้ ภาษานี้เกือบจะไม่มีใช้แล้ว เพราะเป็นภาษาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน แต่ก็ถือกันว่าเป็นต้นตระกูลของ ภาษาปาสกาล (Pascal)
busy(บิซ'ซี) adj. { busied, busying, busies } ยุ่ง, วุ่น, มีงานมาก, มีธุระยุ่ง, ไม่ว่าง, ใช้อยู่ตลอดเวลา, ซับซ้อน vt. มีงานทำ, ทำให้ไม่ว่าง
chinese puzzlen. สิ่งที่สลับซับซ้อน, ปัญหาที่ยุ่งยาก, ปัญหาที่น่าเวียนหัว
complex(คอม'เพลคซฺ) adj. ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ , ซับซ้อน, เชิงซ้อน, ซึ่งประกอบด้วย2ส่วน (คำ) n. ความซับซ้อน, ภาวะเชิงซ้อน, ความคิดเห็นที่ครอบงำ, จิตครอบงำ, Syn. complicated, maze, Ant. integral
complexity(คัมเพลค'ซิที) n. ความซับซ้อน, ความสลับซับซ้อน, ลักษณะเชิงซ้อน, สิ่งที่ซับซ้อน
complicacy(คอม'พละคะซี) n. ภาวะยุ่งเหยิง, ภาวะซับซ้อน, ภาวะแทรกซ้อน, สิ่งที่แทรกซ้อน, โรคแทรกซ้อน, Syn. complexity
complicate(คอม'พลิเคท) { complicated, complicating, complicates } vt. ทำให้ซับซ้อน, ทำให้ลำบาก, ทำให้ยุ่งเหยิง adj. ยุ่งเหยิง, ยุ่งยาก, ซับซ้อน, พับหรือซ้อนตัวเอง, พับหรือซ้อนตัวเองตามยาว, Syn. confuse, confound
complicated(คอม'พละเคทิด) adj. ซับซ้อน, ยุ่งเหยิง, ยุ่งยาก, ยากที่จะวิเคราะห์ เข้าใจหรืออธิบาย, See also: complicatedness n. ดูcomplicated, Syn. complex
complication(คอมพลิเค'เชิน) n. ความซับซ้อน, ความยุ่งเหยิง, ความแทรกซ้อน, โรคแทรกซ้อน, สิ่งแทรกซ้อน, Syn. variation, problem
daedal(ดี'ดัล) adj. สลับซับซ้อน

English-Thai: Nontri Dictionary
complex(adj) ซับซ้อน, ยุ่ง, จุกจิก
complexity(n) ความซับซ้อน, สิ่งที่ซับซ้อน
complicate(vt) ทำให้ซับซ้อน, ทำให้สับสน, ทำให้ยุ่ง, ทำให้ลำบาก
complication(n) ความซับซ้อน, ความสับสน, ความยุ่งยาก, ความแทรกซ้อน
elaborate(adj) ที่ประณีต, อย่างรอบคอบ, ซับซ้อน, ละเอียด, ที่บรรจง
embroil(vt) ทำให้สับสน, ทำให้ยุ่ง, ทำให้พัวพัน, ทำให้ซับซ้อน
enigmatic(adj) เป็นปริศนา, น่าสงสัย, น่าฉงน, พิศวง, ลึกลับ,  ซับซ้อน
enigmatical(adj) เป็นปริศนา, น่าสงสัย, น่าฉงน, พิศวง, ลึกลับ,  ซับซ้อน
intricacy(n) ความยุ่งยาก, การพัวพัน, ความสับสน, ความสลับซับซ้อน
intricate(adj) ยุ่งยาก, สับสน, พัวพัน, สลับซับซ้อน

German-Thai: Longdo Dictionary
umständlich(adj, adv) ซับซ้อน, ยุ่งยาก, (งาน)ที่หนัก ต้องใช้ความกำลังและความพยายามเยอะ
durchschauen(vt) |durchschaute, hat durchschaut| เข้าใจทะลุปรุโปร่ง, เห็นหมด(มักหมายถึงเหตุการณ์ที่ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน) เช่น Mich kann er nicht täuschen. Ich habe seine Pläne durchschaut. เขาไม่สามารถหลอกลวงฉันได้ ฉันเข้าใจแผนการณ์ของเขาหมด

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top