Search result for

composite

(77 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -composite-, *composite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
composite[ADJ] ที่ประกอบขึ้นจากหลายส่วน, Syn. compound
composite[N] สิ่งที่ประกอบขึ้นจากหลายส่วน, Syn. compound

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
composite(คอม'พะซิท,คัมพอส'ซิท) adj. ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ,ประกอบขึ้น,ผสมเป็น,เกี่ยวกับพืชตระกูล Compositae (เช่น ต้นเบญจมาศ) n. ของที่รวมตัวกัน,สารประกอบ,รูปผสม,พืชตระกูลเบญจมาศ., See also: compositeness n. ดูcomposite, Syn. manifol
composite videoสัญญาณวีดิทัศน์คอมโพสิตหมายถึง สัญญาณวีดิทัศน์ที่ใช้กับเครื่องรับโทรทัศน์ โดยปกติแล้ว ใช้สายไฟสายเดียว ตรงข้ามกับสัญญาณอื่น เช่น สัญญาณ RGB (Red Green Blue) ซึ่งจะใช้แต่ละสาย สำหรับแต่ละสี คือมีสายสีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน เป็นต้น ฉะนั้น หากเราต้องการภาพ เลือน ๆ ให้ปรากฏบนจอภาพ เครื่องรับโทรทัศน์ของเรา ก็ทำได้โดยส่งสัญญาณนี้แทน

English-Thai: Nontri Dictionary
composite(adj) ประกอบขึ้น,ประกอบด้วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
compositeคอมโพสิต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
compositeสังขตภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
compositeประกอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
composite companyผู้รับประกันภัยรวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
composite cone; composite voicano; composite volcano; stratovolcanoกรวยภูเขาไฟสลับชั้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
composite familyครอบครัวประกอบรวม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
composite fault scarpผารอยเลื่อนผสม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
composite fold; compound foldชั้นหินคดโค้งร่วม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
composite fruit; collective fruit; multiple fruit; sorosis; syncarpผลรวม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
composite functionฟังก์ชันประกอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Composite depreciation methodการคิดค่าเสื่อมราคาโดยวิธีส่วนร่วม [การบัญชี]
Composite depreciation rateอัตราค่าเสื่อมราคาโดยวิธีส่วนร่วม [การบัญชี]
Composite Family ครอบครัวประกอบ
เป็นหน่วยครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ ประกอบด้วยครอบครัวเดี่ยวหลายครอบครัวรวมกัน สมาชิกทุกคนของกลุ่มวงศาคณาญาติ [สิ่งแวดล้อม]
Composite Family ครอบครัวประกอบ หรือครอบครัวร่วม (joint family)
มีความหมายเดียวกันกับครอบครัวขยาย (extended family) คือ ครอบครัวขนาดใหญ่ ประกอบด้วยครอบครัวเดี่ยว หลายครอบครัวรวมกัน หรืออาจหมายถึงสมาชิก ทุกคนของกลุ่มวงศาคณาญาติก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]
composite functionฟังก์ชันประกอบ, ฟังก์ชันใหม่ที่สร้างขึ้นจาก 2 ฟังก์ชันเดิมคือ f และ g เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  g  o  f และ  (g  o  f)(x) = g (f(x)) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
composite line graphกราฟเชิงประกอบ, กราฟที่ใช้แสดงรายละเอียดหรือส่วนย่อยของข้อมูลที่นำเสนอในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ กัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Composite materialsวัสดุเชิงประกอบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Composite materialsวัสดุเชิงประกอบ [TU Subject Heading]
Composite Pakaging บรรจุภัณฑ์วัสดุผสม
ภาชนะซึ่งผลิตจากวัสดุหลายอย่างซึ่งยากแก่การ นำกลับมาใช้ [สิ่งแวดล้อม]
Composite resinsคอมโพสิต เรซิน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Four of them had digital cameras, Which i composited like nasa did4 คนในนั้นมีกล้องดิจิตอล ซึ่งฉันทำเหมือนเวลาที่นาซ่า Not Cancer (2008)
Exactly. We believe this man was somehow connected to the blackout. This is a composite sketch.ชัดเจน เราเชื่อว่าชายคนนี้ เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หมดสติ นี่คือภาพสเ็ก็ตที่วาดมา จากหลายๆ องค์ประกอบ A561984 (2009)
We have a rough composite sketch.เรามีภาพร่างหยาบๆ The Internet Is Forever (2010)
Putting together composite sketches...พวกเขากำลังฟังดาว Are We Alone? (2010)
We're gonna have a sketch artist meet with the family, and get a composite of him.เราจะให้ช่างวาดภาพ ไปคุยกับครอบครัว แล้ววาดภาพเขา Hello, Bandit (2010)
We just got the unscrambled composite of Smith's visitor in prison.เรามีภาพนั่น เป็นคนที่มาเยี่ยมผู้ต้องขัง สมิธ The A-Team (2010)
- Get a composite of that man.สืบให้ได้ว่าเขาหน้าตาเป็นยังไง? Episode #1.3 (2010)
So I'll click some pics, make up some photo composites.ถ่ายรูปนิดหน่อย ตัดจมูกแปะหน้า Born This Way (2011)
All right, this is a composite sketch from the description the kid gave.เอาล่ะ นี่คือภาพสเก็ตช์คร่าวๆ ตามรายละเอียดที่เด็กให้มา There's No Place Like Home (2011)
You don't think you could remember enough to even get a composite drawn?การตัดต่อภาพหรือสเก๊ตช์ภาพ ก็ทำไม่ได้ใช่ไหม Poseidon (2011)
His composite armor has been replaced. Let's see if the insides look as good.ก็ มี เกราะบางชิ้นที่เปลี่ยนไหม่\ เดี๋ยวขอดูสภาพข้างในก่อน Real Steel (2011)
No real I.D. or composites, but according to the crime report they made off with close to a million dollars before they disappeared.ไม่รู้ชื่อจริงหรือลักษณะ แต่จากรายงานอาชญากรรม พวกเขาทำเงินได้ เกือบล้านเหรียญ Lekio (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพซ้อน[N] composite picture, Example: ผู้ป่วยรายนี้พูดไม่ได้ ดวงตามองเห็นเป็นภาพซ้อน 2 ภาพ, Count unit: ภาพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำนวนประกอบ[n. exp.] (jamnūan prakøp) EN: composite number   
นักแต่งเพลง[n.] (nak taeng phlēng) EN: composer   FR: compositeur [m]
ผู้เรียบเรียง[n.] (phūrīeprīeng) EN: complier ; author ; writer ; composer   FR: auteur [m] ; compositeur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPOSITE    K AH0 M P AA1 Z AH0 T
COMPOSITE    K AA0 M P AA1 Z AH0 T
COMPOSITES    K AH0 M P AA1 Z AH0 T S
COMPOSITES    K AA0 M P AA1 Z AH0 T S
COMPOSITE'S    K AH0 M P AA1 Z AH0 T S
COMPOSITE'S    K AA0 M P AA1 Z AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
composite    (j) (k o1 m p @ z i t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bildmontage {f}composite illustration [Add to Longdo]
Fotomontage {f}composite photograph [Add to Longdo]
Gemisch {n}; Mischung {f} | Gemische {pl}; Mischungen {pl}composite | composites [Add to Longdo]
Mischprobe {f}composite sample [Add to Longdo]
Scheinblüte {f} [bot.]composite flower [Add to Longdo]
Verbundmaterial {n}composite material [Add to Longdo]
Wassermischprobe {f}composite water sample [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウバーレ[, uba-re] (n) uvala (composite karst depression) (ger [Add to Longdo]
コンポジット[, konpojitto] (n) composite [Add to Longdo]
コンポジットインデックス[, konpojittoindekkusu] (n) composite index [Add to Longdo]
コンポジット信号[コンポジットしんごう, konpojitto shingou] (n) {comp} composite signal [Add to Longdo]
韓国総合株価指数[かんこくそうごうかぶかしすう, kankokusougoukabukashisuu] (n) Korea Composite Stock Price Index; KOSPI [Add to Longdo]
高度合成数[こうどごうせいすう, koudogouseisuu] (n) highly composite number [Add to Longdo]
合成[ごうせい, gousei] (n,vs) (1) composition; synthesis; (adj-no) (2) composite; compound; synthetic; mixed; combined; (P) [Add to Longdo]
合成モデリング変換[ごうせいモデリングへんかん, gousei moderingu henkan] (n) {comp} composite modelling transformation [Add to Longdo]
合成写真[ごうせいしゃしん, gouseishashin] (n,adj-no) (See モンタージュ写真) composite or montage photograph [Add to Longdo]
合成数[ごうせいすう, gouseisuu] (n) composite number; composite quantity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合成语境[hé chéng yǔ jìng, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄩˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] composite context [Add to Longdo]
综合[zōng hé, ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ, / ] composite; synthesized; to sum up; to integrate; to synthesize [Add to Longdo]
复合材料[fù hé cái liào, ㄈㄨˋ ㄏㄜˊ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, / ] composite material [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
合成モデリング変換[ごうせうモデリングへんかん, gouseu moderingu henkan] composite modelling transformation [Add to Longdo]
複合割付け対象体[ふくごうわりつけたいしょうたい, fukugouwaritsuketaishoutai] composite layout object [Add to Longdo]
複合構成部品[ふくごうこうせいぶひん, fukugoukouseibuhin] composite component [Add to Longdo]
複合法[ふくごうほう, fukugouhou] composite algorithm [Add to Longdo]
複合命令セットコンピューター[ふくごうめいれいセットコンピューター, fukugoumeirei settokonpyu-ta-] CISC, Composite Instruction Set Computer [Add to Longdo]
複合論理対象体[ふくごうろんりたいしょうたい, fukugouronritaishoutai] composite logical object [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Composite \Com*pos"ite\ (?; 277), a. [L. compositus made up of
   parts, p. p. of componere. See {Compound}, v. t., and cf.
   {Compost}.]
   1. Made up of distinct parts or elements; compounded; as, a
    composite language.
    [1913 Webster]
 
       Happiness, like air and water . . . is composite.
                          --Landor.
    [1913 Webster]
 
   2. (Arch.) Belonging to a certain order which is composed of
    the Ionic order grafted upon the Corinthian. It is called
    also the {Roman} or the {Italic} order, and is one of the
    five orders recognized by the Italian writers of the
    sixteenth century. See {Capital}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) Belonging to the order {Composit[ae]}; bearing
    involucrate heads of many small florets, as the daisy,
    thistle, and dandelion.
    [1913 Webster]
 
   {Composite carriage}, a railroad car having compartments of
    different classes. [Eng.]
 
   {Composite number} (Math.), one which can be divided exactly
    by a number exceeding unity, as 6 by 2 or 3..
 
   {Composite photograph} or {Composite portrait}, one made by a
    combination, or blending, of several distinct photographs.
    --F. Galton.
 
   {Composite sailing} (Naut.), a combination of parallel and
    great circle sailing.
 
   {Composite ship}, one with a wooden casing and iron frame.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Composite \Com*pos"ite\ (?; 277), n.
   That which is made up of parts or compounded of several
   elements; composition; combination; compound. [R.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 composite
   adj 1: consisting of separate interconnected parts
   2: of or relating to or belonging to the plant family Compositae
   n 1: a conceptual whole made up of complicated and related
      parts; "the complex of shopping malls, houses, and roads
      created a new town" [syn: {complex}, {composite}]
   2: considered the most highly evolved dicotyledonous plants,
     characterized by florets arranged in dense heads that
     resemble single flowers [syn: {composite}, {composite plant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top