ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วรรณ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วรรณ-, *วรรณ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วรรณ(n) caste, Syn. วรรณะ, ชนชั้น, ชาติชั้น, ชาติชั้นวรรณะ, Example: ในสังคมฮินดูแบ่งคนออกเป็น 4 วรรณะ คือ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ ศูทร
วรรณ(n) complexion, See also: colour, Syn. สี, ผิว, วรรณะ
วรรณ(n) complexion, See also: skin, Syn. ผิว, Example: วรรณะของนางเปล่งปลั่งเพราะนางกำลังมีครรภ์
วรรณ(n) caste, See also: grade, level, degree, caste, row, rank, class, Syn. ชั้น, ชาติชั้น, ชนชั้น, ชนชั้นวรรณะ, Example: วรรณะของอินเดียนั้น คนอยู่ในวรรณใดจะต้องอยู่ในวรรณะนั้นตลอดไป
วรรณนา(n) description, See also: narration, depiction, Syn. พรรณนา, การอธิบาย, Thai Definition: การกล่าวถ้อยคำให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ
วรรณคดี(n) literature, Example: การวิจารณ์วรรณคดีน่าจะเป็นกิจกรรมของผู้เสพวรรณคดีที่มีมาพร้อมกับการแต่ง อันเป็นกิจกรรมของผู้สร้าง, Thai Definition: งานที่เขียนหรือแต่งขึ้น และเรื่องเล่าทั่วๆ ไป
วรรณกรรม(n) literature, See also: literary works, writings, Example: ถ้าเธอได้อ่านเรื่องราวในวรรณกรรมเยาวชนอาจจะทำให้จิตใจดีขึ้นก็ได้, Thai Definition: งานหนังสือ
วรรณยุกต์(n) tone marks, See also: intonation marks, Example: การฝึกหัดผันตัวอักษรทั้งพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องหัดผันให้ครบทุกตัวอักษร, Thai Definition: เครื่องหมายแสดงระดับเสียงสูงต่ำของคำในภาษาไทย
วรรณศิลป์(n) art created language, Example: นราเป็นนักเขียนเรื่องสั้นที่มีฝีมือทางวรรณศิลป์, Thai Definition: ศิลปะในการแต่งหนังสือ, ศิลปะทางวรรณกรรม
วรรณกรรมชิ้นเอก(n) literary masterpiece, Example: วรรณกรรมเรื่องสี่แผ่นดินเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ปราโมช

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วรรณ-, วรรณ(วันนะ-) น. สี เช่น เบญจวรรณ แปลว่า ๕ สี, มักใช้เข้าคู่กับคำ สีสัน เป็น สีสันวรรณ
วรรณ-, วรรณผิว เช่น ขอให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ, มักใช้เข้าคู่กับคำ ผิวพรรณ เป็น ผิวพรรณวรรณ
วรรณ-, วรรณชั้นชน, ในสังคมฮินดูแบ่งคนออกเป็น ๔ วรรณะ คือ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ ศูทร
วรรณ-, วรรณหนังสือ เช่น วรรณกรรม วรรณคดี.
วรรณกรรมน. งานหนังสือ, งานประพันธ์, บทประพันธ์ทุกชนิดทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง, เช่น วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ วรรณกรรมของเสฐียรโกเศศ วรรณกรรมฝรั่งเศส วรรณกรรมประเภทสื่อสารมวลชน.
วรรณคดีน. วรรณกรรมที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดีมีคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ถึงขนาด เช่น พระราชพิธีสิบสองเดือน มัทนะพาธา สามก๊ก เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน.
วรรณนา(วันนะ-) ก. พรรณนา, กล่าวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ.
วรรณพฤติ(วันนะพรึด) น. ฉันท์ที่กำหนดด้วยอักษรตามอักขรวิธีเป็นเสียงหนักเบาที่เรียกว่า ครุ ลหุ เป็นสำคัญ.
วรรณยุกต์, วรรณยุตน. ระดับเสียงสูงต่ำของคำในภาษาไทย มี ๕ เสียง คือ เสียงสามัญ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา มีรูปเครื่องหมายบอกระดับของเสียงอยู่เบื้องบนอักษร ๔ รูป คือ  (ไม้เอก)  (ไม้โท)  (ไม้ตรี)  (ไม้จัตวา).
วรรณศิลป์น. ศิลปะในการประพันธ์หนังสือ เช่น ลิลิตพระลอเป็นวรรณคดีที่มีวรรณศิลป์สูงส่ง, ศิลปะทางวรรณกรรม เช่น นักวรรณศิลป์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
erotic literatureวรรณกรรมกามวิสัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
analogueวรรณกรรมคล้ายคลึง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
didactic literatureวรรณกรรมคำสอน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
lettersวรรณกรรมจดหมาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
bourgeois literatureวรรณกรรมชนชั้นกลาง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
folk literatureวรรณกรรมชาวบ้าน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
samizdatวรรณกรรมซามิซดัต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tamizdatวรรณกรรมทามิซดัต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
baroqueวรรณกรรมบารอก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
apocalyptic literatureวรรณกรรมพยากรณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Children's literatureวรรณกรรมสำหรับเด็ก, หนังสือสำหรับเด็ก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Zen literatureวรรณกรรมเซ็น [TU Subject Heading]
Agricultural literatureวรรณกรรมการเกษตร [TU Subject Heading]
American literatureวรรณกรรมอเมริกัน [TU Subject Heading]
Art literatureวรรณกรรมศิลปะ [TU Subject Heading]
Black Tai literatureวรรณกรรมไทดำ [TU Subject Heading]
Books on postage stampsวรรณกรรมบนไปรษณียากร [TU Subject Heading]
Buddhist literatureวรรณกรรมพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Casteวรรณ[TU Subject Heading]
Children's literatureวรรณกรรมสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Wanna piece of gum?- วรรณาชิ้นส่วนของหมากฝรั่ง? 12 Angry Men (1957)
He's a teacher of medieval literature.เขาเป็นศาสตราจารย์ ของวรรณคดียุคกลาง Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Come back with the goods on Dante, starting with his real name, and I'll get you a knighthood for literature.กลับมาพร้อมกับสินค้าที่เกี่ยวกับ Dante เริ่มต้นด้วยชื่อจริงของเขา และฉันจะรับคุณอัศวินวรรณกรรม The Russia House (1990)
Tell them you've met a fascinating man that wants to talk literature to you all day.ที่ต้องการที่จะพูดคุยวรรณกรรมกับคุณตลอดทั้งวัน The Russia House (1990)
I teach history and literature. Since when is not essential ?ฉันสอนประวัติศาสตร์กับวรรณคดี Schindler's List (1993)
- Wanna share a cab?- วรรณาใช้รถแท็กซี่หรือไม่ Pulp Fiction (1994)
We discuss literature here, not politics.เราวิเคราะห์วรรณกรรม ไม่ใช่การเมืองนะ Wild Reeds (1994)
He's the biggest distributor and writer... of White Power literature and videos in L.A. County.เขาเป็นตัวเอ้แจก และเขียน... วรรณกรรมของ "ไวท์ พาวเวอร์" และวิดีโอ ในถิ่น แอลเอ American History X (1998)
I have a masters in Russian literature... a Ph. D in biochemistry... and for the last eighteen months...ผมมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องวรรณกรรมรัสเซีย และป.เอกสาขาชีวเคมี และ 19 เดือนที่ผ่านมา Legally Blonde (2001)
Like brothel literature.อย่างวรรณกรรมปกขาว Everybody Has a Little Secret (2004)
She's Sharona and Varla's creative writing teacher, and last night she killed her husband.เธอเป็นครูสอนวิชาวรรณกรรม ของชาโรน่าและวาร์ลา และเมื่อคืนนี้เธอฆ่าสามีของเธอ Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
I'm looking at romantic heroes, like in literature.หนูกำลังวิเคราะห์ตัวเอกสุดโรแมนติก ในวรรณคดีค่ะ The Perfect Man (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วรรณ = วรรณ[wanna = wan] (n) EN: complexion ; colour = color (Am.) ; tint ; skin  FR: teint [ m ] ; couleur [ f ]
วรรณ = วรรณ[wanna = wan] (n) EN: caste ; grade ; level ; degree ; rank ; class  FR: caste [ f ] ; classe [ f ]
วรรณ-[wanna-] (pref, (n)) EN: book ; writing  FR: livre [ m ] ; écrit [ m ]
วรรณกรรม[wannakam] (n) EN: literary work ; writing ; literature  FR: oeuvre littéraire [ f ] ; littérature [ f ]
วรรณกรรมชิ้นเอก[wannakam chin ēk] (n, exp) EN: literary masterpiece  FR: chef-d'oeuvre littéraire [ m ]
วรรณกรรมร่วมสมัย[wannakam ruamsamai] (n, exp) EN: contemporary literature  FR: littérature contemporaine [ f ]
วรรณกรรมร้อยกรอง[wannakam røikrøng] (n, exp) EN: poetry
วรรณกรรมร้อยแก้ว[wannakam røikaēo] (n, exp) EN: prose  FR: prose [ f ]
วรรณกรรมสำหรับเด็ก[wannakam samrap dek] (n, exp) FR: littérature d'enfance [ f ]
วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน[wannakam samrap dek lae yaowachon] (n, exp) FR: littérature d'enfance et de jeunesse [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n, name) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100, 000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100, 000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belles-letters(n) วรรณคดี
caste(n) วรรณะในศาสนาฮินดู, See also: ชนชั้นในศาสนาฮินดู
epic(n) วรรณคดี ละคร ภาพยนตร์ที่ลงทุนสูงมากในการสร้างและมักมีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
literature(n) วรรณคดี, See also: วรรณกรรม
treasury(n) วรรณกรรมมีค่า
untouchable(n) วรรณะจัณฑาล, See also: สมาชิกวรรณะจัณฑาล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
belles-lettres(เบลเล'ทระ) n., pl. วรรณคดี, วรรณวิจิตร, See also: belletrist n. นักรรณคดี, นักวรรณวิจิตร -belletristic adj. เกี่ยวกับรรณคดี, เกี่ยวกับวรรณวิจิตร
biographial(ไบโอกราฟ'ฟิค, -เคิล) adj., n. เกี่ยวกับชีวิตของบุคคล, วรรณคดีชีวประวัติ'
biographic(ไบโอกราฟ'ฟิค, -เคิล) adj., n. เกี่ยวกับชีวิตของบุคคล, วรรณคดีชีวประวัติ'
caste(คาสทฺ) n. วรรณะ, ชั้น, วงศ์ตระกูล, กลุ่มของสังคม, ฐานะในสังคม adj. เกี่ยวกับชั้นวรรณะ, Syn. class, status
character setชุดอักขระหมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่จัดรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ มีตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษต่าง ๆ เช่น เครื่องหมาย สระ วรรณยุกต์
chef-d'oeuvre(เช'เดอฟร) n. งานชิ้นเอก (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศิลปะ วรรณคด'ดนตรี)
chrestomathyn. รวมวรรณคดีที่เลือกสรรแล้ว, See also: chrestomathic adj.
class(คลาส) { classed, classing, classes } n. ชั้น, ชนชั้น, วรรณะ, ประเภท, ชนิด, จำพวก, ระดับ, ยอดเยี่ยม, ชั้นหนึ่ง, พวกชนชั้นสูง, ท่าทาง vt. จัดแบ่งออกเป็นชั้น ๆ vi. อยู่ในชั้นหนึ่งชั้นใด
classic(แคลส'ซิค) adj. ยอดเยี่ยม, ดีเด่น, ชั้นหนึ่ง, ชั้นเอก, ดีถึงขนาด, อมตะ, เป็นพื้นฐาน, เป็นหลัก, มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์หรือวรรณคดี, เป็นแบบอย่าง, เป็นประเพณี, เกี่ยวกับภาษากรีกและลาติน, แบบกรีกและโรมัน, เกี่ยวกับเอกลักษณ์หรือลีลาโบราณ. n. นักเขียนชั้นหนึ่ง, นักวรรณ
classical(แคลส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับแบบกรีกและโรมันโบราณ, ชั้นหนึ่ง, ดีเด่น, เป็นแนวหน้า, เกี่ยวกับวรรณคดีสมัยคลาสซิค, ชื่อเสียงโด่งดัง, เป็นมรดกตกทอดแต่โบราณ, เป็นแบบฉบับที่เชื่อถือได้, See also: classicality, classicalness n. -Conf. classic

English-Thai: Nontri Dictionary
caste(n) ตระกูล, ชั้น, วรรณะ, ฐานะทางสังคม
class(n) ประเภท, ขั้น, จำพวก, วรรณะ, ชนิด, ชั้นเรียน, ท่าทาง
ethnography(n) ชาติพันธุ์วรรณนา, ชาติวงศ์วรรณนา
letters(n) อักษรศาสตร์, วรรณคดี, การประพันธ์
literary(adj) ทางวรรณคดี, เกี่ยวกับการประพันธ์, ในเชิงอักษรศาสตร์
literature(n) วรรณกรรม, วรรณคดี, การประพันธ์, อักษรศาสตร์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
蜻蛉日記[かげろうにっき, kagerounikki] (n) วรรณกรรมประเภทบันทึกสมัยเฮอัน ที่ได้รับการบันทึกโดยสตรีเล่มแรกของญี่ปุ่น เขียนโดย 道綱の母(みちつなのはは)เนื้อหาพรรณาเกี่ยวกับความเศร้าจากชีวิตแต่งงานของผู้เขียน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
国文[こくぶん, kokubun] TH: วรรณคดีของชาติ  EN: national literature

German-Thai: Longdo Dictionary
Literatur(n) |die, meistens Sg.| วรรณคดี, วรรณกรรม, ผลงานประพันธ์, สิ่งตีพิมพ์
Kaste(n) |die, pl. Kasten| วรรณะในศาสนาฮินดู, ชนชั้นวรรณะ เช่น Diese Menschen standen noch unterhalb der untersten Kaste.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top