ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

simple

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -simple-, *simple*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
simple(adj) ง่าย, See also: ไม่ยุ่งยาก, ไม่ซับซ้อน, Syn. easy, Ant. hard, difficult
simple(adj) เรียบๆ, See also: ธรรมดา, ปกติ, สามัญ, Syn. common, ordinary, plain, Ant. unusual
simple(adj) พื้นฐาน, See also: ทั่วไป, Syn. basic, Ant. hard, difficult
simple(adj) โง่, See also: สมองทึบ, ทึ่ม, Syn. feeble-minded, defective, retarded
simple(adj) ซึ่งมีองค์ประกอบเดียว, See also: ซึ่งประกอบด้วยธาตุเดียว, ซึ่งไม่เจือปน
simple(n) คนโง่
simple(n) คนถ่อมตัว, See also: สามัญชน, คนง่ายๆ, สิ่งที่ง่ายๆ
simple(n) สมุนไพร
simplex(adj) ง่ายๆ
simpleton(n) คนโง่, See also: คนเซ่อ, Syn. bungler, idiot, Ant. expert, genius

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
simple(ซิม'เพิล) adj. ง่าย ๆ , ง่าย, ไม่ยุ่งยาก, ไม่สลับซับซ้อน, เข้าใจยาก, ชัดแจ้ง, เรียบ, ถ่อมตัว, บริสุทธิ์, เซ่อ ๆ , ขาดประสบการณ์หรือความรู้, ประกอบด้วยสารหรือธาตุเดียว, ไม่เจือปน, ไม่แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ , มีองค์ประกอบเดียว, เกี่ยวกับเส้นตรง n.. คนเรียบ ๆ , คนเซ่อ, คนโง่, สิ่งที่ง่าย ๆ
simple fractionn. อัตราส่วนสองจำนวน
simple interestn. ดอกเบี้ยเชิงเดียว
simple sentencen. ประโยคที่มีอนุประโยคเดียว
simple timen. (ดนตรี) 2-3 จังหวะ
simple-mindedadj. ใจซื่อ, ไร้เดียงสา, ไม่เฉียบแหลม, ด้อยปัญญา
simpleton(ซิม'พลิทัน) n. คนโง่, คนเง่า, คนเซ่อ, Syn. foolish person
simplex(ซิม'เพลคซฺ) adj. ง่าย ๆ , ประกอบด้วยองค์ประกอบเดียว, เชิงเดียว, อย่างเดียว, ไม่เชิงซ้อน n.. ห้องชั้นเดียว, Syn. simple
herpes simplexn. เริม

English-Thai: Nontri Dictionary
simple(adj) ง่าย, เดี่ยว, เซ่อ, เรียบๆ, สามัญ, ต่ำต้อย, ชัดแจ้ง
simpleton(n) คนโข่ง, คนโง่, คนเซ่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
simple๑. สามัญ๒. เดียว, เดี่ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
simple articulatorกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองแบบธรรมดา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
simple averageค่าเฉลี่ยเชิงเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
simple chancre; chancre, soft; chancroidแผลริมอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
simple closed curveเส้นโค้งปิดเชิงเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
simple contractสัญญาแบบธรรมดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
simple correlationสหสัมพันธ์เชิงเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
simple extensionภาคขยายเชิงเดียว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
simple familyครอบครัวธรรมดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
simple flat pelvisเชิงกรานแบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
simple bar chartแผนภูมิแท่งเชิงเดียว, แผนภูมิแท่งที่แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของข้อมูลที่สนใจศึกษาเพียงลักษณะเดียว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
simple eventเหตุการณ์เชิงเดียว, เหตุการณ์ซึ่งไม่สามารถแยกออกเป็นเหตุการณ์ย่อย ๆ ได้ต่อไป เช่น การโยนเหรียญ 1 อัน 1 ครั้ง ประกอบด้วยเหตุการณ์เชิงเดียว 2 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์ที่เกิดหัวและเหตุการณ์ที่เกิดก้อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Simple Familyครอบครัวเบื้องต้น, Example: มีความหมายเหมือนคำว่าครอบครัวพื้นฐาน หรือครอบครัวเชิงชีววิทยา อาจจะหมายถึงเฉพาะบิดา มารดา และบุตรของตนเท่านั้น [สิ่งแวดล้อม]
simple goiterโรคคอพอก, โรคที่เกิดจากร่างกายขาดไอโอดีนทำให้ต่อมไทรอยด์ไม่สามารถสร้างไทรอกซินได้ และ TSH จะกระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์มีขนาดโตขึ้นทำให้บริเวณคอโตกว่าปกติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
simple harmonic motionการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย, การเคลื่อนที่ของวัตถุกลับไปมาซ้ำทางเดิมผ่านตำแหน่งสมดุล โดยมีขนาดของความเร่งเป็นสัดส่วนกับขนาดของการกระจัด แต่มีทิศทางตรงข้าม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
simple line graphกราฟเส้นเชิงเดียว, กราฟที่แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของข้อมูลที่สนใจศึกษาเพียงลักษณะเดียว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
simple machineเครื่องกลอย่างง่าย, เครื่องกลที่ให้ความสะดวกหรือช่วยผ่อนแรงในการทำงาน เช่น คาน รอก ล้อกับเพลา พื้นเอียง ลิ่ม เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Simple Network Management Protocolโปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
simple pendulumลูกตุ้มอย่างง่าย, ระบบที่ประกอบด้วยวัตถุขนาดเล็ก แขวนด้วยเชือกเบา ความยาวคงตัว อีกปลายตรึงแน่น เมื่อดึงวัตถุให้เชือกทำมุมเล็ก ๆ กับแนวดิ่ง แล้วปล่อย วัตถุจะมีการเคลื่อนที่กลับไปกลับมา (แกว่ง) รอบตำแหน่งสมดุล (ดู restoring force ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
simplex transmissionการสื่อสารทางเดียว, รูปแบบของการรับ-ส่งข้อมูล โดยข้อมูลสามารถส่งได้ทางเดียวโดยแต่ละฝ่ายจะทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เป็นผู้รับหรือผู้ส่ง บางครั้งเรียกการสื่อสารแบบนี้ว่าการส่งทิศทางเดียว (unidirectional transmission) เช่น การกระจายเสียงของสถานีโทรทัศน์หรือสถานีวิทยุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
simple substance(n) สารเชิงเดี่ยว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a very simple plan.มันเป็นแผนง่ายมาก แผนทั้งหมดของฉันมีแผนการ ที่เรียบง่าย How I Won the War (1967)
All my plans are simple plans. Look at Dieppe. That was simple.ดูปป์ ที่ง่าย How I Won the War (1967)
It's a very simple plan.แผนทั้งหมดของฉันมีความ เรียบง่าย How I Won the War (1967)
Members of the Citizens' Council, I am a simple soldier.ท่านสมาชิกสภาราษฎร ผมเป็นเพียงทหารน้อยธรรมดา Beneath the Planet of the Apes (1970)
-It's as simple as that.ก็ง่าย ๆ เเค่นี้ Beneath the Planet of the Apes (1970)
I trust this simple ceremony convinced you of our peaceable intentions.เชื่อว่าพิธีกรรมของเรา ทําให้คุณรู้ว่าเรารักสันติ Beneath the Planet of the Apes (1970)
"Marry my daughter." You've got to remember these are just simple farmers."แต่งงานกับลูกสาวฉันสิ" จำไว้ คนพวกนี้เป็นชาวนาธรรมดา Blazing Saddles (1974)
Wherever a man cannot live in simple dignity.ที่ที่คนไม่สามารถอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี Blazing Saddles (1974)
I just want to know one simple thing. When do I get to become an Islander?เเค่อยากรู้อย่างนึง ฉันจะนับว่าเป็นชาวเกาะเมื่อไหร่ Jaws (1975)
What I need is a red zone. It's a simple thing you can take care of.ผมว่าน่าจะทําเป็นเขตห้ามจอด คุณคงทําได้ง่ายๆ Jaws (1975)
I started them on simple calisthenics, worked up to rudimentary game skills, and finally, advanced competitive theory.ผมเริ่มด้วยกายกรรมเพื่อสุขภาพง่ายๆ จนถึงทักษะการแข่งขันพื้นฐาน และในที่สุด ทฤษฎีการแข่งขันขั้นสูง Airplane! (1980)
He was a man who made humility and simple truth more powerful than empires."เขาเป็น ผู้ทำให้ความถ่อมตัว และความจริง Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
simpleAs far as I am concerned, the problem is not a simple one.
simpleAs far as I am concerned the question is not simple.
simpleAs it is written in simple English, this book is easy to read.
simpleAs shown above, it is possible to obtain ample profit and customers with truly simple know-how that anyone can do!
simpleBecause it is written in simple English even a child can understand it.
simpleDriving a car is really very simple.
simpleEverybody love the simple scholar.
simpleFinding one's way around Nagoya is very simple. All you do is look at the signs.
simpleFirst we have International English, which will probably become simpler than "standard."
simpleFor all his wealth, he lives a simple life.
simpleHe couldn't do even simple arithmetic.
simpleHe did not relish this simple family life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาดำๆ(adj) innocent, See also: simple and unaffected, Example: พ่อค้าคนกลางกักตุนสินค้าเพื่อรอเวลาขึ้นราคาขูดเลือดชาวบ้านตาดำๆ, Thai Definition: เป็นคำเปรียบเทียบว่า น่าสงสาร
อย่างตรงไปตรงมา(adv) straightforwardly, See also: simple and direct, bluntly, Syn. อย่างไม่อ้อมค้อม, Ant. วกวน, อ้อมค้อม, Example: นักวิจารณ์แสดงข้อคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
หมู(adj) easy, See also: simple, comfortable, Syn. ง่าย, สะดวก, กล้วยๆ, Ant. ยาก, Example: งานนี้ไม่ใช่งานหมูเลย
คำธรรมดา(n) simple word, Example: ทุกวันนี้คำว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ดูจะเป็นคำธรรมดาที่ได้ยินได้ฟังกันเสมอ
ควาย(n) fool, See also: simpleton, dunce, Syn. คนโง่, คนเซอ, Ant. คนฉลาด, Example: ในอตีดที่ผ่านมา สังคมไทยเห็นว่าผู้หญิงเป็นควาย ส่วนผู้ชายเป็นคน แต่เมื่อความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมเข้ามา สภาพที่ผู้หญิงเป็นควาย ผู้ชายเป็นคนก็ผ่านพ้นไป, Thai Definition: คนที่ถูกเปรียบว่าเป็นคนไม่ฉลาด เป็นคนโง่
เอกรรถประโยค(n) simple sentence, Syn. เอกัตถประโยค, ประโยคความเดียว, Ant. อเนกรรถประโยค, Count Unit: ประโยค, Thai Definition: ประโยคที่มีเนื้อความเดียว มีบทกริยาสำคัญเพียงบทเดียว
หญ้าปากคอก(adj) simple, See also: easy, Syn. ง่าย, Example: อย่าเอาปัญหาหญ้าปากคอกอย่างนั้นมาถามผมเลย, Thai Definition: คุ้นเสียจนมองข้ามไป, Notes: (สำนวน)
นุ่งเจียมห่มเจียม(v) simple dressed, See also: dress sparingly, Example: โลกไม่ได้หมุนตามที่คุณคิดเสมอไป หรือคุณคิดว่าคุณบอกให้นุ่งเจียมห่มเจียมแล้วฉันต้องทำตาม, Thai Definition: แต่งตัวพอสมกับฐานะ
เชิงเดียว(adj) simple, See also: uncomplicated, Ant. เชิงซ้อน, Example: เลขข้อนี้เป็นเลขเชิงเดียวเขายังทำไม่ได้เลย, Thai Definition: ไม่ซับซ้อน, ไม่มีสิ่งอื่นเจือปน.
กล้วยๆ(adj) easy, See also: simple, Syn. ง่าย, ง่ายๆ, Ant. ยาก, ลำบาก, Example: เรื่องกล้วยๆ แค่นี้ใครก็ทำได้, Thai Definition: ทำได้โดยง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบลูกทุ่ง[baēp lūkthung] (n, exp) EN: in simple style ; in folksy style ; like countryfolk
เบ ๆ[bē-bē] (n) EN: simple and easy
ชีวิตเรียบ ๆ[chīwit rīep-rīep] (n, exp) EN: plain living  FR: vie simple [ f ]
เชิงเดี่ยว[choēngdīo] (adj) EN: simple  FR: simple
เดียว[dīo] (adj) EN: only ; sole ; one only ; single ; only one ; alone : lonesome ; one ; unique ; solo ; odd  FR: seul ; unique ; simple ; dépareillé
เดินทางไปเที่ยวเดียว[doēnthāng pai thīo dīo] (n, exp) EN: one-way  FR: aller simple [ m ] ; trajet simple [ m ] ; voyage aller [ m ]
ดอกเบี้ยเชิงเดี่ยว[døkbīa choēngdīo] (n, exp) EN: simple interest  FR: intérêt simple [ m ]
ดอกเบี้ยคงต้น[dokbia khong ton] (n, exp) EN: simple interest  FR: intérêt simple [ m ]
ดูเล่น[dūlen] (v) EN: just have a look ; look at something for pleasure  FR: jeter un simple coup d'oeil ; regarder simplement ; observer pour le plaisir
ห้องเตียงเดี่ยว[hǿng tīeng dīo] (n, exp) EN: single room  FR: chambre simple [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
simple
simpler
simpler
simplex
simplest
simplesse

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
simple
simpler
simples
simplest
simpleton
simpletons
simple-minded
simple-hearted

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
简单[jiǎn dān, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ,   /  ] simple; not complicated #817 [Add to Longdo]
单纯[dān chún, ㄉㄢ ㄔㄨㄣˊ,   /  ] simple; pure; alone; merely #3,231 [Add to Longdo]
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, / ] simple #6,649 [Add to Longdo]
简便[jiǎn biàn, ㄐㄧㄢˇ ㄅㄧㄢˋ,  便 /  便] simple and convenient; handy #10,906 [Add to Longdo]
简易[jiǎn yì, ㄐㄧㄢˇ ㄧˋ,   /  ] simple; easy #11,300 [Add to Longdo]
简陋[jiǎn lòu, ㄐㄧㄢˇ ㄌㄡˋ,   /  ] simple and crude (of a room or building) #13,767 [Add to Longdo]
质朴[zhì pǔ, ㄓˋ ㄆㄨˇ,   /  ] simple; plain; unadorned; unaffected; unsophisticated; rustic; earthy #19,936 [Add to Longdo]
淳朴[chún pǔ, ㄔㄨㄣˊ ㄆㄨˇ,   /  ] simple and honest; unsophisticated #24,300 [Add to Longdo]
憨厚[hān hòu, ㄏㄢ ㄏㄡˋ,  ] simple and honest; straightforward; Humboldt #24,652 [Add to Longdo]
简明[jiǎn míng, ㄐㄧㄢˇ ㄇㄧㄥˊ,   /  ] simple and clear; concise #28,513 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jordanbogen { m } [ math. ]simple arc [Add to Longdo]
Simplex... [ math. ]simplex [Add to Longdo]
Simplexbetrieb { m } (nur in einer Richtung)simplex mode [Add to Longdo]
Simplexverfahren { n } [ math. ]simplex method [Add to Longdo]
simplex (Betrieb in einer Richtung)simplex [Add to Longdo]
Hartlaubbülbül { m } [ ornith. ]Simple Greenbul [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
発生[はっせい, hassei] (n, vs, adj-no) (1) outbreak; spring forth; occurrence; incidence; origin; (2) (See 個体発生) ontogeny; development of complex multicellular structures from cell(s) in a simple state; (P) #792 [Add to Longdo]
[たん, tan] (pref) (1) single; simple; (n) (2) (abbr) (See 単試合) singles (in tennis); (3) (abbr) (See 単勝式) winning system (as in horse racing) #2,426 [Add to Longdo]
簡単(P);簡短(oK)[かんたん, kantan] (adj-na, n) simple; easy; brief; uncomplicated; (P) #2,603 [Add to Longdo]
氷(P);凍り[こおり, koori] (n) (1) ice; (2) (See かき氷) shaved ice (usually served with flavored simple syrup); (P) #3,195 [Add to Longdo]
容易[ようい, youi] (adj-na, n) easy; simple; plain; (P) #4,162 [Add to Longdo]
単なる[たんなる, tannaru] (adj-pn) mere; simple; sheer; (P) #4,473 [Add to Longdo]
単一[たんいつ, tan'itsu] (adj-na, n, adj-no) single; simple; sole; individual; unitary; (P) #6,626 [Add to Longdo]
早い(P);速い(P);疾い(oK);捷い(oK)[はやい, hayai] (adj-i) (1) (esp. 速い, 疾い, 捷い) fast; quick; hasty; brisk; (2) (esp. 早い) early (in the day, etc.); premature; (3) (esp. 早い) (too) soon; not yet; (too) early; (4) (esp. 早い) (See 手っ取り早い) easy; simple; quick; (P) #6,627 [Add to Longdo]
単体[たんたい, tantai] (n) (1) simple substance (e.g. chemical); (2) something standing alone; separate item #7,051 [Add to Longdo]
シンプル[shinpuru] (adj-na, n) simple; (P) #9,237 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シンプルステートメント[しんぷるすてーとめんと, shinpurusute-tomento] simple statement [Add to Longdo]
シンプレックス法[シンプレックスほう, shinpurekkusu hou] simplex method [Add to Longdo]
簡易認証[かんいにんしょう, kan'ininshou] simple authentication [Add to Longdo]
単純コマンド[たんじゅんコマンド, tanjun komando] simple command [Add to Longdo]
単純緩衝法[たんじゅんかんしょうほう, tanjunkanshouhou] simple buffering [Add to Longdo]
単純型[たんじゅんがた, tanjungata] simple type [Add to Longdo]
単純条件[たんじゅんじょうけん, tanjunjouken] simple condition [Add to Longdo]
単純連結処理定義[たんじゅんれんけつしょりていぎ, tanjunrenketsushoriteigi] simple link (process definition) [Add to Longdo]
単方向[たんほうこう, tanhoukou] simplex (a-no) [Add to Longdo]
単方向通信[たんほうこうつうしん, tanhoukoutsuushin] simplex (comms) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Simple \Sim"ple\, a. [Compar. {Simpler}; superl. {Simplest}.]
   [F., fr. L. simplus, or simplex, gen. simplicis. The first
   part of the Latin words is probably akin to E. same, and the
   sense, one, one and the same; cf. L. semel once, singuli one
   to each, single. Cg. {Single}, a., {Same}, a., and for the
   last part of the word cf. {Double}, {Complex}.]
   1. Single; not complex; not infolded or entangled;
    uncombined; not compounded; not blended with something
    else; not complicated; as, a simple substance; a simple
    idea; a simple sound; a simple machine; a simple problem;
    simple tasks.
    [1913 Webster]
 
   2. Plain; unadorned; as, simple dress. "Simple truth."
    --Spenser. "His simple story." --Burns.
    [1913 Webster]
 
   3. Mere; not other than; being only.
    [1913 Webster]
 
       A medicine . . . whose simple touch
       Is powerful to araise King Pepin.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Not given to artifice, stratagem, or duplicity;
    undesigning; sincere; true.
    [1913 Webster]
 
       Full many fine men go upon my score, as simple as I
       stand here, and I trust them.     --Marston.
    [1913 Webster]
 
       Must thou trust Tradition's simple tongue? --Byron.
    [1913 Webster]
 
       To be simple is to be great.     --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   5. Artless in manner; unaffected; unconstrained; natural;
    inartificial;; straightforward.
    [1913 Webster]
 
       In simple manners all the secret lies. --Young.
    [1913 Webster]
 
   6. Direct; clear; intelligible; not abstruse or enigmatical;
    as, a simple statement; simple language.
    [1913 Webster]
 
   7. Weak in intellect; not wise or sagacious; of but moderate
    understanding or attainments; hence, foolish; silly. "You
    have simple wits." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The simple believeth every word; but the prudent man
       looketh well to his going.      --Prov. xiv.
                          15.
    [1913 Webster]
 
   8. Not luxurious; without much variety; plain; as, a simple
    diet; a simple way of living.
    [1913 Webster]
 
       Thy simple fare and all thy plain delights.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   9. Humble; lowly; undistinguished.
    [1913 Webster]
 
       A simple husbandman in garments gray. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Clergy and laity, male and female, gentle and simple
       made the fuel of the same fire.    --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   10. (BOt.) Without subdivisions; entire; as, a simple stem; a
     simple leaf.
     [1913 Webster]
 
   11. (Chem.) Not capable of being decomposed into anything
     more simple or ultimate by any means at present known;
     elementary; thus, atoms are regarded as simple bodies.
     Cf. {Ultimate}, a.
     [1913 Webster]
 
   Note: A simple body is one that has not as yet been
      decomposed. There are indications that many of our
      simple elements are still compound bodies, though their
      actual decomposition into anything simpler may never be
      accomplished.
      [1913 Webster]
 
   12. (Min.) Homogenous.
     [1913 Webster]
 
   13. (Zool.) Consisting of a single individual or zooid; as, a
     simple ascidian; -- opposed to compound.
     [1913 Webster]
 
   {Simple contract} (Law), any contract, whether verbal or
    written, which is not of record or under seal. --J. W.
    Smith. --Chitty.
 
   {Simple equation} (Alg.), an equation containing but one
    unknown quantity, and that quantity only in the first
    degree.
 
   {Simple eye} (Zool.), an eye having a single lens; -- opposed
    to {compound eye}.
 
   {Simple interest}. See under {Interest}.
 
   {Simple larceny}. (Law) See under {Larceny}.
 
   {Simple obligation} (Rom. Law), an obligation which does not
    depend for its execution upon any event provided for by
    the parties, or is not to become void on the happening of
    any such event. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Single; uncompounded; unmingled; unmixed; mere;
     uncombined; elementary; plain; artless; sincere;
     harmless; undesigning; frank; open; unaffected;
     inartificial; unadorned; credulous; silly; foolish;
     shallow; unwise.
 
   Usage: {Simple}, {Silly}. One who is simple is sincere,
      unaffected, and inexperienced in duplicity, -- hence
      liable to be duped. A silly person is one who is
      ignorant or weak and also self-confident; hence, one
      who shows in speech and act a lack of good sense.
      Simplicity is incompatible with duplicity, artfulness,
      or vanity, while silliness is consistent with all
      three. Simplicity denotes lack of knowledge or of
      guile; silliness denotes want of judgment or right
      purpose, a defect of character as well as of
      education.
      [1913 Webster]
 
         I am a simple woman, much too weak
         To oppose your cunning.      --Shak.
      [1913 Webster]
 
         He is the companion of the silliest people in
         their most silly pleasure; he is ready for every
         impertinent entertainment and diversion. --Law.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Simple \Sim"ple\, v. i.
   To gather simples, or medicinal plants.
   [1913 Webster]
 
      As simpling on the flowery hills she [Circe] strayed.
                          --Garth.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Simple \Sim"ple\, n. [F. See {Simple}, a.]
   1. Something not mixed or compounded. "Compounded of many
    simples." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) A medicinal plant; -- so called because each
    vegetable was supposed to possess its particular virtue,
    and therefore to constitute a simple remedy.
    [1913 Webster]
 
       What virtue is in this remedy lies in the naked
       simple itself as it comes over from the Indies.
                          --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   3. (Weaving)
    (a) A drawloom.
    (b) A part of the apparatus for raising the heddles of a
      drawloom.
      [1913 Webster]
 
   4. (R. C. Ch.) A feast which is not a double or a semidouble.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 simple
   adj 1: having few parts; not complex or complicated or involved;
       "a simple problem"; "simple mechanisms"; "a simple
       design"; "a simple substance" [ant: {complex}]
   2: easy and not involved or complicated; "an elementary problem
     in statistics"; "elementary, my dear Watson"; "a simple
     game"; "found an uncomplicated solution to the problem" [syn:
     {elementary}, {simple}, {uncomplicated}, {unproblematic}]
   3: apart from anything else; without additions or modifications;
     "only the bare facts"; "shocked by the mere idea"; "the
     simple passage of time was enough"; "the simple truth" [syn:
     {bare(a)}, {mere(a)}, {simple(a)}]
   4: exhibiting childlike simplicity and credulity; "childlike
     trust"; "dewy-eyed innocence"; "listened in round-eyed
     wonder" [syn: {childlike}, {wide-eyed}, {round-eyed}, {dewy-
     eyed}, {simple}]
   5: lacking mental capacity and subtlety [syn: {dim-witted},
     {simple}, {simple-minded}]
   6: (botany) of leaf shapes; of leaves having no divisions or
     subdivisions [syn: {simple}, {unsubdivided}] [ant:
     {compound}]
   7: unornamented; "a simple country schoolhouse"; "her black
     dress--simple to austerity"
   n 1: any herbaceous plant having medicinal properties
   2: a person lacking intelligence or common sense [syn:
     {simpleton}, {simple}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 simple /sɛ̃pl/ 
  simple; straightforward

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 simple
  simple; straightforward(simpla)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top