Search result for

complication

(51 entries)
(0.0232 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -complication-, *complication*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
complication[N] การทำให้ยาก, See also: การทำให้ยุ่ง, Syn. complexity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
complication(คอมพลิเค'เชิน) n. ความซับซ้อน,ความยุ่งเหยิง,ความแทรกซ้อน,โรคแทรกซ้อน,สิ่งแทรกซ้อน, Syn. variation,problem

English-Thai: Nontri Dictionary
complication(n) ความซับซ้อน,ความสับสน,ความยุ่งยาก,ความแทรกซ้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
complication๑. โรคแทรก๒. ภาวะแทรกซ้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
complicationการผูกปม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complication Diseasesโรคแทรกซ้อน [การแพทย์]
Complicationsภาวะแทรกซ้อน [TU Subject Heading]
Complicationsโรคแทรกซ้อน,อาการแทรกซ้อน,ภาวะแทรกซ้อน,สิ่งแทรกซ้อน,โรคแทรก,ภาวะแทรกซ้อน [การแพทย์]
Complications, Chronicสภาวะแทรกซ้อนชนิดเรื้อรัง [การแพทย์]
Complications, Earlyภาวะแทรกซ้อนที่เกิดในระยะแรกๆ [การแพทย์]
Complications, Lateภาวะแทรกซ้อนที่เกิดล่า [การแพทย์]
Complications, Majorผลแทรกซ้อนที่สำคัญ [การแพทย์]
Complications, Minorผลแทรกซ้อนแบบธรรมดา [การแพทย์]
Complications, Rareภาวะแทรกซ้อนและพิษที่พบได้ยาก [การแพทย์]
Complications, Remoteภาวะแทรกซ้อนที่เกิดภายหลัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And in each case, serious complications came on suddenly And without warning.ในแต่ละราย มีโรคแทรกซ้อนที่น่ากังวล และเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน โดยที่ไม่มีท่าทีใดๆมาก่อน Not Cancer (2008)
The lung inflammation is a complication Of the pancreatic failure,ภาวะปอดอักเสบเป็นผลแทรกซ้อน จากภาวะตับอ่อนล้มเหลว Not Cancer (2008)
Withdrawal complications.การถอนยาซับซ้อน Adverse Events (2008)
Whatever your big problem is, it's caused a complication we call "colon FOS."ไม่ว่าปัญหาของคุณ จะใหญ่แค่ไหน มันมีสาเหตุที่ซับซ้อน ที่เราเรียกว่า colon FOS The Itch (2008)
- She's got a neurological problem. - Surgical complication?เธอมีปัญหาเรื่องระบบประสาท การผ่าตัดซับซ้อนมาก Dying Changes Everything (2008)
A common complication of leprosy.ผลแทรกซ้อนของโรคเรื้อน Dying Changes Everything (2008)
There's been a complication.ชิคาโก อิลลินอยส์ มีเรื่องยุ่งยากครับ Breaking and Entering (2008)
My wife was pregnant. And there were complications and the doctor messed up.หมอทำเรื่องผิดพลาด Greatness Achieved (2008)
Yeah, a month later she's dead. There's complications.แน่นอนว่า เดือนถัดมาเธอตาย มีภาวะแทรกซ้อน Emotional Rescue (2009)
Patient went deaf at age four. Complication of meningitis.คนไข้หูหนวกตอน 4 ขวบ\\\ จากเยื่อหุ้มสมองอักเสบแบบซับซ้อน House Divided (2009)
Probably just a post-op complication.บางทีมันอาจซับซ้อน House Divided (2009)
His complications killed him.ความซับซ้อนของเขาฆ่าเขา Balm (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคแทรก[N] complication, See also: incurrent disease, Syn. โรคแทรกซ้อน, Example: ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาจมีโรคแทรกทางตาเกิดขึ้นได้ ดังนั้นแม้ยังไม่มีอาการของสายตา ก็ควรให้จักษุแพทย์ตรวจอย่างน้อยปีละครั้ง
โรคแทรกซ้อน[N] incurrent disease, See also: complication, Syn. โรคแทรก, Example: สมุนไพรหลายอย่างสามารถเยียวยาโรคแทรกซ้อนจากโรคเอดส์ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อขัดขวาง[n. exp.] (khø khatkhwāng) EN: obstacle ; complication ; objections   
ความยุ่งยาก[n.] (khwām yungyāk) EN: trouble ; difficulty ; hassle   FR: complication [f]
ความยุ่งเหยิง[n.] (khwām yungyoēng) EN: complexity ; disorderliness ; complication ; intricateness   FR: désordre [m[ ; pagaille [f]
ปัญหา[n.] (panhā) EN: problem ; trouble ; difficulty   FR: problème [m] ; difficulté [f] ; question [f] ; ennui [m] ; complication [f] ; pépin [m] (fam.) ; embêtement [m] (fam.)
แทรกซ้อน[v.] (saēksøn) EN: cause complications ; create side issues ; raise obstacles ; deliberately complicate an issue ; have complications   

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPLICATION    K AA2 M P L AH0 K EY1 SH AH0 N
COMPLICATIONS    K AA2 M P L AH0 K EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
complication    (n) (k o2 m p l i k ei1 sh @ n)
complications    (n) (k o2 m p l i k ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いざこざ[, izakoza] (n) trouble; quarrel; difficulties; complication; tangle; (P) [Add to Longdo]
葛藤[かっとう, kattou] (n,vs) conflict; complication; troubles; discord; (P) [Add to Longdo]
含蓄[がんちく, ganchiku] (n,vs) implication; significance; connotation; depth of meaning; complications of a problem; (P) [Add to Longdo]
曲折[きょくせつ, kyokusetsu] (n,vs) windings; meanderings; complications; (P) [Add to Longdo]
交錯[こうさく, kousaku] (n,vs) mixture; blending; complication; (P) [Add to Longdo]
合併症[がっぺいしょう, gappeishou] (n) complications (in an illness); (P) [Add to Longdo]
錯雑[さくざつ, sakuzatsu] (n) complication; intricacy [Add to Longdo]
錯綜;錯そう[さくそう, sakusou] (n,vs) complication; intricacy [Add to Longdo]
複雑化[ふくざつか, fukuzatsuka] (n,vs) complication [Add to Longdo]
紛糾[ふんきゅう, funkyuu] (n,vs) complication; confusion; disorder; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
并发症[bìng fā zhèng, ㄅㄧㄥˋ ㄈㄚ ㄓㄥˋ, / ] complications (undesired side-effect of medical procedure) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Complication \Com`pli*ca"tion\, n. [L. compliasion: cf. F.
   complication.]
   1. The act or process of complicating; the state of being
    complicated; intricate or confused relation of parts;
    entanglement; complexity.
    [1913 Webster]
 
       A complication of diseases.      --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Through and beyond these dark complications of the
       present, the New England founders looked to the
       great necessities of future times.  --Palfrey.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) A disease or diseases, or adventitious
    circumstances or conditions, coexistent with and modifying
    a primary disease, but not necessarily connected with it.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 complication
   n 1: the act or process of complicating
   2: a situation or condition that is complex or confused; "her
     coming was a serious complication"
   3: any disease or disorder that occurs during the course of (or
     because of) another disease; "bed sores are a common
     complication in cases of paralysis"
   4: a development that complicates a situation; "the court's
     decision had many unforeseen ramifications" [syn:
     {complication}, {ramification}]
   5: puzzling complexity [syn: {complicatedness}, {complication},
     {knottiness}, {tortuousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top