ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความเป็นระเบียบ

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเป็นระเบียบ-, *ความเป็นระเบียบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเป็นระเบียบ[N] orderliness, See also: tidiness, neatness, Syn. ความเรียบร้อย, ความเป็นระเบียบเรียบร้อย, Ant. ความวุ่นวาย, ความยุ่งเหยิง, Example: ความเป็นระเบียบของการทำงานช่วยให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็ว
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย[N] decorum, See also: orderliness, regularity, Syn. ความเป็นระเบียบ, ความเรียบร้อย, Ant. ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย, Example: การออกกฎข้อบังคับขึ้นมาใช้ในสังคมเพื่อให้สังคมเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's a lawyer, she likes order.คุณทนาย เธอชอบความเป็นระเบียบ The Pianist (2002)
This is the neatest handwriting I've ever seen.นี่เป็นลายมือที่มีความเป็นระเบียบเนี๊ยบ เท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยค่ะ Mr. Monk Gets Fired (2004)
He promised you order, he promised you peace and all he demanded in return was your silent, obedient consent.เขาสัญญาจะนำพาความเป็นระเบียบ... . เขาสัญญาจะนำพาความสงบ... V for Vendetta (2005)
Okay, please move toward the buses in an orderly fashion.โอเค, กรุณาไปที่ รถบัสด้วยความเป็นระเบียบด้วย The Host (2006)
Where is the orderly, controled, effective, Dexter?ความเป็นระเบียบ การควบคุม ประสิทธิภาพ อยู่ไหน Waiting to Exhale (2007)
Get out of the city in an orderly fashion.ออกจากเมืองไปด้วยความเป็นระเบียบด้วย Cloverfield (2008)
We must maintain order at all costs.เราต้องรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม The Labyrinth of Gedref (2008)
I was very neat and organized.คือฉันเป็นพวกชอบความเป็นระเบียบ แล้วก็ช่างจัดการน่ะ 500 Days of Summer (2009)
shipshape, ticker tape looks to me like a narrow escape but I know what I am, they know what they are so let me be but it's all right, it's okayความเป็นระเบียบ ป้ายราคาสินค้า มันจ้องมองเหมือนจะไล่ล่าฉัน แต่ฉันรู้ว่าฉันเป็นใคร แล้วพวกเขาก็รู้ว่าอะไร It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
–We'll get this straightened out.- เราจะใช้ความเป็นระเบียบ Toy Story 3 (2010)
No matter where and when, always maintain a clean and tidy look.ไม่ว่าที่ไหนและเมื่อไหร่ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย Protect the Boss (2011)
You stand in front of one of Pollock's works, the chaos fades away and you see the discipline, the balance of restraint and abandon.นายกำลังยืนอยู่ข้างหน้า หนึ่งในงานของ พอลล็อค นะ ความยุ่งเหยิงจางหายไป และก็มองเห็นความเป็นระเบียบ มีความเท่าเทียมกันระหว่าง ความยับยั้งชั่งใจและปล่อยวาง Stealing Home (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neatness[N] ความเป็นระเบียบเรียบร้อย, Syn. tidiness, spruceness
order[N] ความเป็นระเบียบเรียบร้อย, Syn. tidiness, organization, Ant. disorganization, chaos
orderliness[N] ความเป็นระเบียบ, Syn. discipline, neatness
tidiness[N] ความเป็นระเบียบ, See also: ความเรียบร้อย, Syn. neatness, uniformity, spruceness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cosmos(คอส'เมิส,คอส'โมส) n. จักรวาล,อวกาศ,ความเป็นระเบียบที่สมบูรณ์,ความลงรอยกัน,

English-Thai: Nontri Dictionary
orderliness(n) ความเป็นระเบียบ,ความเรียบร้อย,ความมีวินัย
regularity(n) ความเป็นระเบียบ,ความสม่ำเสมอ,ความปกติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top