ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disorderliness

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disorderliness-, *disorderliness*, disorderlines
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความทุลักทุเล[N] tangle, See also: disorderliness, confusion, chaos, Syn. ความยากลำบาก, Example: เขาขับรถมาตามถนนดินลูกรังด้วยความทุลักทุเล, Thai definition: อาการที่เป็นไปอย่างขลุกขลัก ยุ่งยาก วุ่นวาย ไม่เป็นระเบียบ
ความยุ่งเหยิง[N] complexity, See also: disorderliness, complication, intricateness, Syn. ความสับสน, ความวุ่นวาย, ความไม่เป็นระเบียบ, Ant. ความเป็นระเบียบ, Example: บ้านเมืองเกิดความยุ่งเหยิงเมื่อเปลี่ยนผู้นำประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความยุ่งเหยิง[n.] (khwām yungyoēng) EN: complexity ; disorderliness ; complication ; intricateness   FR: désordre [m[ ; pagaille [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
雑然[ざつぜん, zatsuzen] (n,adj-t,adv-to) disorderliness; confusion; jumble; mess [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disorderliness \Dis*or"der*li*ness\, n.
   The state of being disorderly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disorderliness
   n 1: a condition in which things are not in their expected
      places; "the files are in complete disorder" [syn:
      {disorderliness}, {disorder}] [ant: {order}, {orderliness}]
   2: rowdy behavior [syn: {rowdiness}, {rowdyism}, {roughness},
     {disorderliness}]
   3: untidiness (especially of clothing and appearance) [syn:
     {disarray}, {disorderliness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top