Search result for

central

(167 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -central-, *central*
English-Thai: Longdo Dictionary
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
central role(n) บทบาทสำคัญ เช่น EU believes UN has central role to play in Iraq crisis.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
central[ADJ] เกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง
central[N] จุดศูนย์รวมของการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์, Syn. telephone exchange
central[ADJ] ซึ่งอยู่ตรงกลางหรือใกล้ตรงกลาง
central[ADJ] ที่เป็นศูนย์กลาง
central[ADJ] สำคัญ, See also: ที่สำคัญ, Syn. chief, main, principle
centralise[VT] รวมอำนาจมาศูนย์กลาง, See also: ทำให้มารวมที่ศูนย์กลาง, Syn. centralize, unify, concentrate
centralism[N] การปกครองหรือควบคุมจากศูนย์กลาง
centralize[VT] รวมอำนาจมาศูนย์กลาง, See also: ทำให้มารวมที่ศูนย์กลาง, Syn. centralise, unify, concentrate
central bank[N] ธนาคารแห่งชาติ
centralisation[N] การรวมอำนาจมาอยู่ส่วนกลาง, Syn. centralization

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
central(เซน'ทรัล) adj. ใจกลาง,สำคัญ -n. สำนักงานระบบชุมสายโทรศัพท์, Syn. middle ###A. outer, See also: centrality n.
central processing unitหน่วยประมวลผลกลางนิยมใช้ตัวย่อว่า CPU (ซีพียู) หมายถึง ส่วนที่เป็นสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่วนที่เรียกว่าตัวประมวลผล (microprocessor) และหน่วยความจำ ประกอบด้วยชิป (chip) ส่วนนี้นับเป็นส่วนสำ คัญที่สุด เพราะเป็นส่วนที่ใช้ทำหน้าที่ในการประมวลผล หรือทำการคำนวณ เมื่อทำการประมวลผล หรือคำนวณในส่วนนี้เสร็จแล้ว ก็จะถ่ายโอนผลลัพธ์ที่ได้ไปไว้ในส่วนอื่นอีกชั้นหนึ่ง ดู input unit และ output unit ประกอบ
centralisation(เซนทรัลไลเซ'เชิน) n. การรวมอำนาจมาอยู่ที่ศูนย์กลาง,ภาวะรวมศูนย์อำนาจบริหาร, See also: centraliser,centralizer n. centralise,centralize vt.
centralization(เซนทรัลไลเซ'เชิน) n. การรวมอำนาจมาอยู่ที่ศูนย์กลาง,ภาวะรวมศูนย์อำนาจบริหาร, See also: centraliser,centralizer n. centralise,centralize vt.
centralized systemระบบศูนย์กลางหมายถึง วิธีการประมวลผลที่ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จะใช้ผ่านศูนย์กลางจากเครื่องปลายทาง (terminal) การเรียกหาข้อมูลหรือโปรแกรมที่จะใช้ จะเรียกจากศูนย์กลางทั้งหมดดู terminal ประกอบ
decentralise(ดีเซน'ทระไลซ) vt. กระจายอำนาจจากจุดศูนย์กลาง, See also: decentralist n. ดูdecentralize decentraliz (s) ation n. ดูdecentralize
decentralize(ดีเซน'ทระไลซ) vt. กระจายอำนาจจากจุดศูนย์กลาง, See also: decentralist n. ดูdecentralize decentraliz (s) ation n. ดูdecentralize
decentralized data procesการประมวลผลข้อมูลแบบแยกจากศูนย์หมายถึงการประมวลผลข้อมูลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ที่หน่วยงานแต่ละหน่วย ต่างฝ่ายต่างประมวลผลไปได้เองโดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลจากกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
central(adj) ใจกลาง,เกี่ยวกับศูนย์กลาง,ส่วนกลาง,สำคัญ,เป็นหัวใจ,ตรงกลาง
CENTRAL central bank(n) ธนาคารกลาง
centralism(n) การรวมอำนาจ
centralization(n) การรวบรวม,การรวมอำนาจ
centralize(vt) รวบรวม,รวมอำนาจ
decentralize(vt) กระจายอำนาจ,แบ่งอำนาจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
central-กลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
central administrationราชการบริหารส่วนกลาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
central angle in a circleมุมจุดศูนย์กลางวงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
central apparatusเซนทรัลแอปพาราตัส [มีความหมายเหมือนกับ centrosome] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
central axisแกนผ่านศูนย์กลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
central bearing pointจุดศูนย์รับแรง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Central Children's and Juvenile Courtศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
central cityเมืองศูนย์กลาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
central cityเมืองศูนย์กลาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
central conicภาคตัดกรวยมีศูนย์กลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Centralตรงกลาง [การแพทย์]
Central Actionการออกฤทธิ์ที่ส่วนกลาง [การแพทย์]
Central Agonist Actionการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลาง [การแพทย์]
Central Americaอเมริกากลาง [TU Subject Heading]
Central American Common Marketกลุ่มตลาดร่วมอเมริกากลาง ก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายน 2506 ประกอบด้วยคอสตาริกา กัวเตมาลา ฮอนดูรัส นิการากัว และเอลซัลวาดอร์ [การทูต]
Central American Integration System หรือ Sistema de la Integracion Centromericanaระบบการรวมกลุ่มในอเมริกากลาง ก่อตั้งเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2534 เพื่อกระตุ้นกระบวนการบูรณาการกลุ่มประเทศในภูมิภาคอเมริกากลาง ประกอบด้วยสมาชิก 7 ประเทศจากอเมริกากลางได้แก่ เบลิซ คอสตาริกา เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา ฮอนดูรัส นิการากัว และปานามา และสมาชิกสมทบ 1 ประเทศ คือ สาธารณรัฐโดมิกัน และประเทศผู้สังเกตการณ์ 3 ประเทศ ได้แก่ สเปน จีน และเม็กซิโก [การทูต]
Central Anticholinergic Syndromeกลุ่มอาการต้านโคลีนย์ส่วนกลาง [การแพทย์]
Central Apparatusโครงสร้างในระบบประสาทส่วนกลาง [การแพทย์]
Central Auditory Mechanismการได้ยินทางด้านระบบประสาทส่วนกลาง [การแพทย์]
Central bankธนาคารกลาง [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Central Military Commission (org ) คณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง
centralizing operation (n phrase slang ) centralizing operation

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sources report the destruction in Kyrgyzstan... of a 1,000-year-old convent... one of the oldest continually functioning convents in Central Asia.แหล่งข่าวรายงานว่าโบสถ์ คีร์กิซสถาน... อายุกว่า 1000 ปี ถูกทำลาย หนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ที่สุด ที่ยังใช้งานได้ในเอเซียกลาง Babylon A.D. (2008)
- They're transferring me to Central Holding.พวกเขากำลังส่งผม ที่เซ็นทรัล โฮลดิ้ง The Dark Knight (2008)
On the loose, several animals, including the world famous Alex the Lion, escaped from the Central Park Zoo tonight.ดังภาพที่เห็น มีสัตว์หลายชนิด รวมทั้งAlex the lion ที่รู้จักันดีในนามเจ้าป่าแห่ง New York ได้หนีออกจากสวนสัตว์ตอนค่ำวันนี้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
The escapees were cornered in Grand Central Station.และมุ่งหน้าไปสถานี Central Station. Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Way off. From the Central Park Zoo, actually.ไม่ นะ หยุดหยุด Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
From Central Park!จากเซ็นทรัลปาร์คน่ะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- From Central Park!-จากเซ็นทรัลปาร์คไง! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I'm on a bench in Central Park with The Brothers Karamazov.ตอนนี้ผมกำลังนั่งอยู่บนม้านั่งในเซ็นทรัลพาร์ค กับ พี่น้องตระกูล คารามาซอฟ New York, I Love You (2008)
Central Park covers almost 843 acres.เซ็นทรัลพาร์ค ครอบคลุมเนื้อที่กว่า 843 เอเคอร์ New York, I Love You (2008)
At the end of the working day, the centrally located café is the ideal place for friends and families to join together for a hearty and nutritious meal.และเมื่อหมดวันทำงาน... เรายังมีคาเฟ่ ซึ่งเป็นที่ในฝันเลยล่ะ เพื่อให้เพื่อนและครอบครัว ได้ใช้เวลาร่วมกัน เพื่อทานอาหารดีๆ มีประโยชน์ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Central Park was just hit by what seems to be a terrorist attack.เซ็นทรัลปาร์ตถูกโจมตีโดย สิ่งที่เหมือนจะเป็นการก่อการร้าย The Happening (2008)
Central Park? That's kind of odd.เซ็นทรัลปาร์คหรอ มันค่อนข้างแปลกนะ The Happening (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
centralAmong the critics are those who think that the objective set for the European Central Bank is not appropriate.
centralCentral Bank is a bank that deals mainly with other banks and the government and assumes broad responsibilities in the interests of the national economy apart from the earning of profits.
centralCentral Park is near where I work.
centralCentral to this issue is the problem of modernization.
centralExcuse me, but could you tell me how to get to Central Park?
centralGrand Central Station, please.
centralHere the authors touch on the central methodological issue.
centralHe's back from his travels in Central Asia.
centralI don't think it's always right for local governments to submit to the central government.
centralI jog through Central Park every morning at 6 a.m.
centralIn a fight against speculators who are dumping the U.S. currency, central banks of major countries have carried out massive concerted interventions in the market.
centralIn Central America forests are replaced by cattle ranches.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซีไอเอ[N] CIA, See also: Central Intelligence Agency, Syn. หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกา
ธนาคารกลาง[N] central bank, Example: นายกรัฐมนตรียินดีที่จะให้เริ่มดำเนินการจัดตั้งธนาคารกลางแห่งยุโรป นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537, Count unit: ธนาคาร
ส่วนกลาง[ADJ] central, See also: middle, mid, Example: สมองส่วนกลางเป็นส่วนแคบระหว่างสมองส่วนหน้าและสมองส่วนหลัง
ศาลภาษีอากรกลาง[N] Central Tax Court, Syn. ศาลภาษีอากร, ศาลภาษีอากรจังหวัด, Count unit: ศาล, Notes: (กฎหมาย)
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง[N] Central Juvenile and Family Court, Count unit: ศาล, Thai definition: ศาลชั้นต้นซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในคดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด หรือคดีอาญาที่ศาลซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดาได้โอนมาตามกฎหมาย หรือคดีครอบครัว, Notes: (กฎหมาย)
ศาลแรงงานกลาง[N] Central Labour Court, Syn. ศาลแรงงานภาค, ศาลแรงงานจังหวัด, Count unit: ศาล, Notes: (กฎหมาย)
หน่วยประมวลผลกลาง[N] central processor, See also: CPU, Example: การจะให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ผู้ใช้จะต้องป้อนโปรแกรมเข้าสู่หน่วยประมวลผลกลาง, Count unit: หน่วย, Thai definition: หน่วยประมวลผลส่วนกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์
ตอนกลาง[N] middle, See also: central, neutral, median, Syn. ใจกลาง, ตรงกลาง, Example: ไม่มีใครยอมเดินเข้าไปตอนกลางของรถเมล์
รวบอำนาจ[V] centralize (power, authority), Example: การปกครองในรูปของตำบลสหพันธ์จังหวัดจะต้องไม่รวบอำนาจสู่ศูนย์กลาง จนชุมชนรอบนอกสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง
รวมอำนาจ[V] centralize, See also: centralize (power, authority) in oneself, Ant. กระจายอำนาจ, Example: ในสมัยอาณานิคมรัฐบาลได้รวมอำนาจไปไว้ส่วนกลาง ซึ่งทำให้คนรู้สึกขาดความมั่นคงทั้งในส่วนบุคคล และทรัพย์สิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอฟริกากลาง[n. prop.] (Aepfarikā Klāng = Aeffrikā Klāng) EN: Central Africa   FR: Afrique centrale [f]
อเมริกากลาง[n. prop.] (Amērikā Klāng) EN: Central America   FR: Amérique centrale [f]
อ่างทอง[n. prop.] (Āng Thøng) EN: Ang Thong (Central)   FR: Ang Thong (Centre)
โบสถ์[n.] (bōt) EN: Buddhist sanctuary ; central sanctuary in a Thai temple ; Buddhist temple ; Buddhist chapel ; bot   FR: temple bouddhiste [m] ; bot [m]
ชัยนาท[n. prop.] (Chaināt) EN: Chainat (Central) ; Chai Nat   FR: Chainat (Centre)
จุดกึ่งกลาง[n. exp.] (jut keungklāng) EN: middle point ; midpoint = mid point ; intermediate point   FR: point central [m]
จุดกลาง[n. exp.] (jut klāng) EN: center   FR: point central [m]
กรรมการกลาง[n. exp.] (kammakān klāng) EN: arbiter ; the one who has to say ; central committee   
กาญจนบุรี[n. prop.] (Kānjanaburī) EN: Kanchanaburi (Central)   FR: Kanchanaburi (Centre)
การกระจายอำนาจ[n. exp.] (kān krajāi amnāt) EN: decentralization   

CMU English Pronouncing Dictionary
CENTRAL    S EH1 N T R AH0 L
CENTRALE    S EH0 N T R AA1 L
CENTRAL'S    S EH1 N T R AH0 L Z
CENTRALIA    S EH0 N T R EY1 L IY0 AH0
CENTRALLY    S EH1 N T R AH0 L IY0
CENTRALITY    S EH0 N T AE1 L AH0 T IY0
CENTRALIZE    S EH1 N T R AH0 L AY2 Z
CENTRALISM    S EH1 N T R AH0 L IH2 Z AH0 M
CENTRALISTS    S EH1 N T R AH0 L AH0 S S
CENTRALISTS    S EH1 N T R AH0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
central    (n) (s e1 n t r @ l)
centrals    (n) (s e1 n t r @ l z)
centrally    (a) (s e1 n t r @ l ii)
centralize    (v) (s e1 n t r @ l ai z)
centralized    (v) (s e1 n t r @ l ai z d)
centralizes    (v) (s e1 n t r @ l ai z i z)
centralizing    (v) (s e1 n t r @ l ai z i ng)
centralization    (n) (s e2 n t r @ l ai z ei1 sh @ n)
centralizations    (n) (s e2 n t r @ l ai z ei1 sh @ n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: ตรงกลาง English: central

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zentrale Abwasserbeseitigung {f}central sewage treatment [Add to Longdo]
zentrale Abwasserbeseitigung {f}central sewerage provisions [Add to Longdo]
Brandmeldezentrale {f}central fire alarm system [Add to Longdo]
Gebäudeleittechnik {n}central building control system; building services management system [Add to Longdo]
Hauptuhr {f}central clock; master clock [Add to Longdo]
Hauptfigur {f}central character; main character; principal character; leading figure; central figure [Add to Longdo]
Hauptrechner {m} [comp.]central computer [Add to Longdo]
Hauptspeicher {m}central memory [Add to Longdo]
Kerngedanke {m}central idea [Add to Longdo]
Leitgedanke {m}; der rote Fadencentral theme [Add to Longdo]
Leitstelle {f}central office [Add to Longdo]
Mittelpolarisierung {f}central polarization [Add to Longdo]
Taktzentrale {f}; Zentraltaktsteuerung {f}central clock [Add to Longdo]
Vorstopper {m}; vorstopperin {f} [sport]central defender [Add to Longdo]
Zentrale {f}; Hauptstelle {f}central office [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CIA[シーアイエー, shi-aie-] (n) (See アメリカ中央情報局) Central Intelligence Agency; CIA [Add to Longdo]
CTC[シーティーシー, shi-tei-shi-] (n) centralized traffic control (centralised); CTC [Add to Longdo]
アカツキハギ;アキレスタン[, akatsukihagi ; akiresutan] (n) Achilles tang (Acanthurus achilles, species of surgeonfish found from the Western Pacific to the East Central Pacific) [Add to Longdo]
アシュケナジム[, ashukenajimu] (n) (See セファルディム) Ashkenazim (Jews of Central European descent) [Add to Longdo]
アメリカ中央情報局[アメリカちゅうおうじょうほうきょく, amerika chuuoujouhoukyoku] (n) (See シーアイエー) Central Intelligence Agency; CIA [Add to Longdo]
イエローテールサージョンフィッシュ;イエローテールサージャンフィッシュ[, iero-te-rusa-jonfisshu ; iero-te-rusa-janfisshu] (n) yellowtail surgeonfish (Prionurus punctatus, species of Eastern Central Pacific tang found in reefs from the Gulf of California to El Salvador) [Add to Longdo]
ゴスバンク[, gosubanku] (n) (obs) central bank of the Soviet Union (rus [Add to Longdo]
サズ[, sazu] (n) saz (Near-Eastern and Central-Asian lute-like instrument) [Add to Longdo]
スジクロハギ;ホワイトバーサージャンフィッシュ;ホワイトバーサージョンフィッシュ[, sujikurohagi ; howaitoba-sa-janfisshu ; howaitoba-sa-jonfisshu] (n) whitebar surgeonfish (Acanthurus leucopareius, Western Central Pacific species of tang) [Add to Longdo]
セリーグ[, seri-gu] (n) (abbr) Central League [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中亚[Zhōng Yà, ㄓㄨㄥ ㄧㄚˋ, / ] Central Asia [Add to Longdo]
中亚细亚[Zhōng Yà xì yà, ㄓㄨㄥ ㄧㄚˋ ㄒㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Central Asia [Add to Longdo]
中亚草原[Zhōng Yà cǎo yuán, ㄓㄨㄥ ㄧㄚˋ ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, / ] Central asian grasslands [Add to Longdo]
中国共产党中央委员会[Zhōng guó Gòng chǎn dǎng Zhōng yāng Wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Central Committee of the Communist Party of China [Add to Longdo]
中央[zhōng yāng, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, ] central; middle; center [Add to Longdo]
中央汇金[zhōng yāng huì jīn, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ, / ] central finance; Chinese monetary fund [Add to Longdo]
中央执行委员会[Zhōng yāng zhí xíng wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Central Executive committee (of Communist party or Guomindang) [Add to Longdo]
中央委员会[zhōng yāng wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Central Committee [Add to Longdo]
中央宣传部[zhōng yāng xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, / ] Central Propaganda Section; abbr. for 中国共产党中央委员会宣传部; Central Propaganda Department (of the Chinese communist party) [Add to Longdo]
中央专制集权[zhōng yāng zhuān zhì jí quán, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓㄨㄢ ㄓˋ ㄐㄧˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] centralized autocratic rule [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一元管理[いちげんかんり, ichigenkanri] unified management, centralized management [Add to Longdo]
局舎[きょくしゃ, kyokusha] (central) office building [Add to Longdo]
構造体中央記憶[こうぞうたいちゅうおうきろく, kouzoutaichuuoukiroku] centralized structure store [Add to Longdo]
集中データ処理[しゅうちゅうデータしょり, shuuchuu de-ta shori] centralized data processing [Add to Longdo]
集中データ処理システム[しゅうちゅうデータしょりシステム, shuuchuu de-ta shori shisutemu] centralized data processing system [Add to Longdo]
集中化[しゅうちゅうか, shuuchuuka] centralization (vs) [Add to Longdo]
集中管理[しゅうちゅうかんり, shuuchuukanri] centralized management [Add to Longdo]
集中型N多端点コネクション[しゅうちゅうがたNたたんてんこねくしょん, shuuchuugata N tatantenkonekushon] centralized (N)-multi-endpoint-connection [Add to Longdo]
集中処理[しゅうちゅうしょり, shuuchuushori] centralized (data) processing [Add to Longdo]
集中制御[しゅうちゅうせいぎょ, shuuchuuseigyo] centralized control [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Central \Cen"tral\, a. [L. centralis, fr. centrum: cf. F.
   central. See {Center}.]
   Relating to the center; situated in or near the center or
   middle; containing the center; of or pertaining to the parts
   near the center; equidistant or equally accessible from
   certain points.
   [1913 Webster]
 
   {Central force} (Math.), a force acting upon a body towards
    or away from a fixed or movable center.
 
   {Center sun} (Astron.), a name given to a hypothetical body
    about which M[aum]dler supposed the solar system together
    with all the stars in the Milky Way, to be revolving. A
    point near Alcyone in the Pleiades was supposed to possess
    characteristics of the position of such a body.
    [1913 Webster] Central

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Central \Cen"tral\, Centrale \Cen*tra"le\, n. [NL. centrale, fr.
   L. centralis.] (Anat.)
   The central, or one of the central, bones of the carpus or or
   tarsus. In the tarsus of man it is represented by the
   navicular.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 central
   adj 1: serving as an essential component; "a cardinal rule";
       "the central cause of the problem"; "an example that was
       fundamental to the argument"; "computers are fundamental
       to modern industrial structure" [syn: {cardinal},
       {central}, {fundamental}, {key}, {primal}]
   2: in or near a center or constituting a center; the inner area;
     "a central position" [ant: {peripheral}]
   n 1: a workplace that serves as a telecommunications facility
      where lines from telephones can be connected together to
      permit communication [syn: {central}, {telephone exchange},
      {exchange}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 central
   central
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 central [sãtral]
   exchange; power station
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 central
   central
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 central
   central
   exchange; power station
   average; mean; middle
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cent
 
 1. (kıs.) centigrade, central, centum, century.
 
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 central
   central
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top