ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

telephone exchange

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -telephone exchange-, *telephone exchange*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
telephone exchange; certral officeชุมสายโทรศัพท์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, Doris, would you please contact the Chicago area telephone exchange supervisors.เอาละ ดอริส คุณช่วยติดต่อ ผู้บริหารชุมสายโทรศัพท์เขตชิคาโกนะ มีหกคน Public Enemies (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชุมสายโทรศัพท์(n) telephone exchange, Syn. ชุมสาย, Example: พนักงานกำลังแก้โทรศัพท์อยู่ที่ชุมสายโทรศัพท์, Thai Definition: ศูนย์กลางคู่สายโทรศัพท์ และเป็นที่ที่สายโทรศัพท์หมายเลขต่างๆ เชื่อมติดต่อกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุมสายโทรศัพท์[chumsāi thōrasap] (n, exp) EN: telephone exchange ; switched board

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fernsprechamt { n } | Fernsprechämter { pl }telephone exchange | telephone exchanges [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
開局[かいきょく, kaikyoku] (n, vs) opening of post-office or telephone exchange; (P) #4,231 [Add to Longdo]
局番[きょくばん, kyokuban] (n) telephone exchange number; (P) #5,721 [Add to Longdo]
電話交換局[でんわこうかんきょく, denwakoukankyoku] (n) telephone switching station; telephone exchange; central office [Add to Longdo]
閉局[へいきょく, heikyoku] (n, vs) closing of post-office or telephone exchange [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電話交換局[でんわこうかんきょく, denwakoukankyoku] telephone exchange [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Telephone exchange \Tel`e*phone ex*change"\
   A central office in which the wires of telephones from local
   subscribers may be connected by switches to other local
   telephones or to long-distance lines, to permit transmission
   of conversation or data.
 
   Note: In the late 1990's the traditional copper wires
      connecting local telephones to the telephone exchange
      have begun to be replaced with optical fiber
      connections.
      [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 exchange \ex*change"\ ([e^]ks*ch[=a]nj"), n. [OE. eschange,
   eschaunge, OF. eschange, fr. eschangier, F. ['e]changer, to
   exchange; pref. ex- out + F. changer. See {Change}, and cf.
   {Excamb}.]
   1. The act of giving or taking one thing in return for
    another which is regarded as an equivalent; as, an
    exchange of cattle for grain.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of substituting one thing in the place of another;
    as, an exchange of grief for joy, or of a scepter for a
    sword, and the like; also, the act of giving and receiving
    reciprocally; as, an exchange of civilities or views.
    [1913 Webster]
 
   3. The thing given or received in return; esp., a publication
    exchanged for another. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Com.) The process of setting accounts or debts between
    parties residing at a distance from each other, without
    the intervention of money, by exchanging orders or drafts,
    called bills of exchange. These may be drawn in one
    country and payable in another, in which case they are
    called foreign bills; or they may be drawn and made
    payable in the same country, in which case they are called
    inland bills. The term bill of exchange is often
    abbreviated into exchange; as, to buy or sell exchange.
    [1913 Webster]
 
   Note: A in London is creditor to B in New York, and C in
      London owes D in New York a like sum. A in London draws
      a bill of exchange on B in New York; C in London
      purchases the bill, by which A receives his debt due
      from B in New York. C transmits the bill to D in New
      York, who receives the amount from B.
      [1913 Webster]
 
   5. (Law) A mutual grant of equal interests, the one in
    consideration of the other. Estates exchanged must be
    equal in quantity, as fee simple for fee simple.
    --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   6. The place where the merchants, brokers, and bankers of a
    city meet at certain hours, to transact business; also,
    the institution which sets regulations and maintains the
    physical facilities of such a place; as, the New York
    Stock Exchange; a commodity exchange. In this sense the
    word was at one time often contracted to {'change}
    [1913 Webster +PJC]
 
   {Arbitration of exchange}. See under {Arbitration}.
 
   {Bill of exchange}. See under {Bill}.
 
   {Exchange broker}. See under {Broker}.
 
   {Par of exchange}, the established value of the coin or
    standard of value of one country when expressed in the
    coin or standard of another, as the value of the pound
    sterling in the currency of France or the United States.
    The par of exchange rarely varies, and serves as a measure
    for the rise and fall of exchange that is affected by the
    demand and supply. Exchange is at par when, for example, a
    bill in New York, for the payment of one hundred pounds
    sterling in London, can be purchased for the sum. Exchange
    is in favor of a place when it can be purchased there at
    or above par.
 
   {Telephone exchange}, a central office in which the wires of
    any two telephones or telephone stations may be connected
    to permit conversation.
 
   Syn: Barter; dealing; trade; traffic; interchange.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 telephone exchange
   n 1: a workplace that serves as a telecommunications facility
      where lines from telephones can be connected together to
      permit communication [syn: {central}, {telephone exchange},
      {exchange}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top