Search result for

ใจกลาง

(52 entries)
(0.2955 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใจกลาง-, *ใจกลาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจกลาง[N] center, See also: heart, middle, core, Syn. ศูนย์กลาง, แกนกลาง, แก่น, จุดศูนย์กลาง, Example: ห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่อยู่ในใจกลางของเมืองกำลังลดราคากางเกงยีนส์ครั้งใหญ่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจกลางน. ศูนย์กลาง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coreใจกลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
kernel; nucleusใจกลาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
nucleus; kernelใจกลาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
urban nucleusใจกลางเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
urban nucleusใจกลางเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Centroid of Solid Waste Generation ใจกลางแหล่งผลิตขยะ
ใจกลางของพื้นที่ซึ่งรวบรวมขยะจากชุมชน ใจกลางนี้อาจจะกำหนด จากสภาพภูมิประเทศหรือจากความหนาแน่นของประชากร หรืออุตสาหกรรม [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I know we're in the middle of nowhere, R6, but that's the Republic beacon we're looking for.ข้ารู้ว่าเราอยู่ตรงใจกลาง ของที่ที่เราไม่รู้จัก อาร์ซิกส์ แต่นั่นต้องเป็นสัญญานของ ยานสาธารณรัฐที่เราตามหาอยู่แน่ Lair of Grievous (2008)
I will use the corruption at the heart of his kingdom, and such an abundance of gold will buy me into the King's chambers, even to the King himself.ข้าจะใช้การทุจริต ในใจกลางอาณาจักรของเขา ทองคำมหาศาลนี้ จะนำพาข้าเข้าสู่ห้องของกษัตริย์ได้ หรือแม้แต่ตัวกษัตริย์เอง To Kill the King (2008)
Look at this eye. This is a major hurricane.ดูที่ใจกลางสิคะ นี่เป็นพายุเฮอริเคนที่รุนแรงมาก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Along with St. Petersburg, Paris, Middle Earth, distant planets and Shangri-la.แล้วก็เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปารีส ใจกลางโลก ดวงดาวที่ห่างไกล แม้กระทั่งสรวงสวรรค์ Inkheart (2008)
Go to the Days Inn downtown, okay?ไปโรงแรมเดย์อินที่อยู่ใจกลางเมือง Pineapple Express (2008)
- into the heart of the mass.ใจกลางของมัน และผล The Day the Earth Stood Still (2008)
But the bones of this thing are three-quarters inchแต่ใจกลางผนังหนา3เศษ1ส่วน4นิ้ว Safe and Sound (2008)
They penetrated the heart of cells similar to the mother cell that is shared by all forms of life.พวกมันเจาะเข้าไปในใจกลางของเซลล์ เซลล์ที่กลายเป็นต้นกำเนิดของชีวิตทั้งหมด Home (2009)
Even on the world's highest peaks, in the heart of the Himalayas, eternal snows and glaciers are receding.แม้แต่จุดที่สูงที่สุดในโลก, ใจกลางเทือกเขาหิมาลัย หิมะและธารน้ำแข็งตลอดกาล กำลังลดลง Home (2009)
He would have done it.ตรงใจกลางนั่น Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
And aimed at cities on our eastern seaboard.และตั้งเป้าหมายไปยังใจกลางเมือง Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
I'm gonna call those suckers over at Burkett% Randle and tell them they have an Equikrom spy in the heart of their security team.ผมจะโทรไปป่าวประกาศ ให้พวกเวร เบอร์เก็ต แรนเดิลรู้ บอกว่ามีสายลับของเอควิครอม แฝงอยู่ใจกลางความปลอดภัยของพวกเขา Duplicity (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจกลาง[n.] (jaiklāng) EN: center ; heart ; middle ; core   FR: centre [m] ; milieu [m] ; coeur [m] ; sein [m] (litt.)
ใจกลางย่านธุรกิจ[n. exp.] (jaiklāng yān thurakit) EN: commercial district   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bull's-eye[N] ใจกลางเป้า
center[N] ศูนย์กลาง, See also: ใจกลาง, แกนกลาง, Syn. centre, heart, middle
centre[N] ศูนย์กลาง, See also: ใจกลาง, แกนกลาง, Syn. center, heart, middle
downtown[ADV] ตัวเมือง, See also: ใจกลางเมือง, ในเมือง, Syn. uptown
downtown[N] ตัวเมือง, See also: ใจกลางเมือง, ย่านดาวน์ทาวน์, Syn. uptown
downtown[ADJ] ตัวเมือง, See also: ใจกลางเมือง, ในเมือง
heart[N] ส่วนสำคัญ, See also: ใจกลาง, แก่น, Syn. center, core, kernel
midtown[N] ใจกลางเมือง, Syn. downtown, central, inner-city, Ant. suburban, rural
nucleus[N] ใจกลาง, See also: แกนกลาง, ส่วนสำคัญ, Syn. center, core, essence, heart, nub, heart

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acentric(อะเซน' ทริค) adj. ไม่อยู่ตรงกลาง, ไร้ศูนย์กลาง, ห่างใจกลาง (not centered)
bull's eye(บูล'ซอาย) n. ใจกลางเป้า,ขีปนาวุธที่ยิงถูกกลางเป้า., See also: bull's-eyed adj. ดูbull's eye
central(เซน'ทรัล) adj. ใจกลาง,สำคัญ -n. สำนักงานระบบชุมสายโทรศัพท์, Syn. middle ###A. outer, See also: centrality n.
centre(เซน'เทอะ) n. ศูนย์กลาง,ใจกลาง,จุดสำคัญ,หัวใจ,เป้า -v. รวมศูนย์,อยู่ตรงกลาง,
intown(อิน'เทาน์) adj. ในตัวเมือง,ใจกลางเมือง,ในเมือง
nucleus(นิว'เคลียส) n. นิวเคลียส ใจกลาง,แก่นกลาง pl. nuclei
outermost(เอา'เอทโมสทฺ) adj. นอกสุด,ไกลสุด,ห่างใจกลางที่สุด
pulp cavityเป็นช่องเล็ก ๆ ภายในไส้หรือใจกลางของเนื้อฟัน มีลักษณะอ่อน มีเส้นโลหิตฝอย เส้นประสาท

English-Thai: Nontri Dictionary
center(n) ศูนย์กลาง,ใจกลาง,เป้า,หัวใจ,จุดสำคัญ
central(adj) ใจกลาง,เกี่ยวกับศูนย์กลาง,ส่วนกลาง,สำคัญ,เป็นหัวใจ,ตรงกลาง
centre(n) ศูนย์กลาง,ใจกลาง,เป้า,หัวใจ,จุดสำคัญ
core(n) แกน,ไส้,แก่นแท้,ใจกลาง
nuclear(adj) ที่เป็นใจกลาง,เกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์
nucleus(n) ใจกลาง,แก่นกลาง,นิวเครียส

German-Thai: Longdo Dictionary
Mitte(n) |die, pl. Mitten| ใจกลาง, ศูนย์กลาง, See also: das Zentrum
Zentrum(n) |das, pl. Zentren| จุดศูนย์กลาง, ใจกลางเมือง
Wochenmarkt(n) |der, pl. Wochenmärkte| ตลาดสดประจำอาทิตย์ โดยทั่วไปที่เยอรมนีตลาดสดจะถูกจัดขึ้นตามใจกลางเมือง อาจมีอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนมากขายผัก ผลไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์วางขาย
Image:
Herz(n) |das, nur Sg.| ใจกลาง, ศูนย์กลาง เช่น Bangkok liegt im Herzen Thailands. กรุงเทพตั้งอยู่ตรงใจกลางของประเทศไทย
historisch(adj) ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เช่น die historische Innenstadt ใจกลางเมืองที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์

French-Thai: Longdo Dictionary
centre-ville(n) |m| ใจกลางเมือง, ตัวเมือง
au milieu de(prep) ตรงกลาง, ใจกลาง (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Au milieu du jardin, il y a une fontaine. ตรงกลางของสวนมีน้ำพุ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top