Search result for

entrepreneur

(48 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entrepreneur-, *entrepreneur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entrepreneur[N] นักลงทุนทางการเงิน, Syn. contractor, enterpriser

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entrepreneur(อานทระพระเนอ') n. ผู้บริหารกิจการ,นายจ้าง,นักวิสาหกิจ,นายทุน., See also: entrepreneurial adj. ดูentrepreneur entrepreneurship n. ดูentrepreneur, Syn. employer -pl. entrepreneurs

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
entrepreneurวิสาหกร, ผู้ประกอบวิสาหกิจ, ผู้ประกอบการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
entrepreneurวิสาหกร, ผู้ประกอบวิสาหกิจ, ผู้ประกอบการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Entrepreneurshipความเป็นผู้ประกอบการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Where I'm standing with entrepreneur, Jason Wang.ที่ซึ่งผมอยู่กับ ผู้บริหารกิจการ เจสัน แวง Chuck Versus the Best Friend (2009)
Excuse me. Is this "unleash your inner entrepreneur"?ขอโทษครับ.ที่นี่คือ\"unleash\\ผู้ประกอบการภายในของคุณ? Pilot (2009)
Now, our first guest is an author and an entrepreneur.ขณะนี้ แขกคนแรกของพวกเราคือนักเขียนและนักวิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุนทางธุรกิจ S.O.B. (2009)
He was the entrepreneur.เขาเป็นผู้ประกอบการ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Some entrepreneurial huckster's attempt to sell us on the idea that the odds of the future happening can be "calculated."ผู้ประกอบการบางราย พยายามขายความคิด ให้กับเรา ค่าประมาณการคร่าวๆ ของอนาคตที่จะเกิดขึ้นนั่น สามารถคำนวนเอาได้ Playing Cards with Coyote (2009)
I'm an entrepreneur.ผมเป็นผู้ประกอบการ The Social Network (2010)
That I'm an entrepreneur.ว่าผมเป็นผู้ประกอบการ The Social Network (2010)
It has occurred to me that I may not be much of an entrepreneur.ที่ว่าผมไม่ได้เป็นผู้ประกอบการ ที่เก่งเท่าไร Polly Wants a Crack at Her (2010)
First rule of entrepreneurship...กฎข้อแรกของผู้ประกอบการที่ดี This Is Why We Stay (2010)
An entrepreneur bought it, and he had it shipped from Ireland to his estate in Coast City.An entrepreneur bought it, and he had it shipped from Ireland Disciple (2010)
Me? I'm a slightly dishonorable entrepreneur.ข้าเหรอ ก็แค่พ่อค้ากิ๊กก๊อกคนหนึ่ง Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
Kal, as his Harvard classmates like to call him, is also an entrepreneur.แต่คาร์ ชื่อที่เพื่อนฮาวาร์ดของเขาใช้เรียก เป็นบางอย่างทที่เหมือนกับนายทุน Girl's Best Friend (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entrepreneurEveryone is an entrepreneur.
entrepreneurHis claim is really the same as the one Benson proposed in Entrepreneurs.
entrepreneurThe company is owned by a group of entrepreneurs who started it right after the war.
entrepreneurThe new venture was financed by a group of entrepreneurs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ประกอบธุรกิจ[N] businessperson, See also: entrepreneur, Example: ในสหัสวรรษใหม่นี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถทำตนให้โดดเด่นจากคู่แข่งและชนะใจลูกค้าได้เท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำการงานเกี่ยวกับกิจการต่างๆ ที่ไม่ใช่ราชการ
ผู้ประกอบการ[N] entrepreneur, See also: businessman, trader, tycoon, operator, Syn. ผู้ผลิต, Ant. ผู้บริโภค, Example: การทุ่มตลาดจากต่างประเทศทำให้ผู้ประกอบการต่างๆ รวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐคุ้มครองเป็นพิเศษ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ลงทุนและดำเนินการใช้ที่ดิน เครื่องจักร และว่าจ้างคนงานมาทำการผลิตสินค้าเพื่อขายในตลาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ดำเนินธุรกิจ[n. exp.] (phū damnoēn thurakit) EN: entrepreneur   
ผู้ประกอบการ[n.] (phūprakøpkān) EN: entrepreneur ; operator ; businessman ; trader ; tycoon   FR: entrepreneur [m]
ผู้ประกอบธุรกิจ[n. exp.] (phū prakøp thurakit) EN: businessperson ; entrepreneur   
สัปเหร่อ[n.] (sapparoē) EN: undertaker ; mortician ; funeral director   FR: entrepreneur des pompes funèbres [m] ; croquemort = croque-mort [m] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTREPRENEUR    AA2 N T R AH0 P R AH0 N ER1
ENTREPRENEUR    AA2 N T R AH0 P R AH0 N UH1 R
ENTREPRENEURS    AA2 N T R AH0 P R AH0 N ER1 Z
ENTREPRENEUR'S    AA2 N T R AH0 P R AH0 N ER1 Z
ENTREPRENEURIAL    AA2 N T R AH0 P R AH0 N ER1 IY0 AH0 L
ENTREPRENEURIALI    EH2 N T R AH0 P R AH0 N UW2 R IY1 AH0 L IH2 Z AH0 M
ENTREPRENEURSHIP    AA2 N T R AH0 P R AH0 N ER1 SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entrepreneur    (n) (o2 n t r @ p r @ n @@1 r)
entrepreneurs    (n) (o2 n t r @ p r @ n @@1 z)
entrepreneurial    (j) (o2 n t r @ p r @ n @@1 r i@ l)
entrepreneurship    (n) (o1 n t r @ p r @ n y u@1 sh i p)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アントルプルヌール;アントレプレナー[, antorupurunu-ru ; antorepurena-] (n) entrepreneur [Add to Longdo]
企業家[きぎょうか, kigyouka] (n) industrialist; entrepreneur; (P) [Add to Longdo]
起業家[きぎょうか, kigyouka] (n) entrepreneur; person who starts a new business [Add to Longdo]
起業家精神[きぎょうかせいしん, kigyoukaseishin] (n) entrepreneurial spirit [Add to Longdo]
事業主[じぎょうぬし, jigyounushi] (n) entrepreneur [Add to Longdo]
自前[じまえ, jimae] (n,adj-no) (1) taking care of one's responsibilities by oneself; one's own efforts; one's own expense; (2) going into business for oneself (selling one's own products); entrepreneur of such a business; (P) [Add to Longdo]
社会起業家[しゃかいきぎょか, shakaikigyoka] (n) (See 社会的企業) social entrepreneur [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
企业家[qǐ yè jiā, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄚ, / ] entrepreneur; industrialist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entrepreneur \En`tre*pre*neur"\, n. [F. See {Enterprise}.]
   (Polit. Econ.)
   One who takes the initiative to create a product or establish
   a business for profit; generally, whoever undertakes on his
   own account an enterprise in which others are employed and
   risks are taken. --F. A. Walker.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entrepreneur
   n 1: someone who organizes a business venture and assumes the
      risk for it [syn: {entrepreneur}, {enterpriser}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top