ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entrepreneur

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entrepreneur-, *entrepreneur*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entrepreneur(n) นักลงทุนทางการเงิน, Syn. contractor, enterpriser

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entrepreneur(อานทระพระเนอ') n. ผู้บริหารกิจการ, นายจ้าง, นักวิสาหกิจ, นายทุน., See also: entrepreneurial adj. ดูentrepreneur entrepreneurship n. ดูentrepreneur, Syn. employer -pl. entrepreneurs

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
entrepreneurวิสาหกร, ผู้ประกอบวิสาหกิจ, ผู้ประกอบการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
entrepreneurวิสาหกร, ผู้ประกอบวิสาหกิจ, ผู้ประกอบการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Entrepreneurshipความเป็นผู้ประกอบการ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
entrepreneur(n) ผู้ประกอบการ

WordNet (3.0)
entrepreneur(n) someone who organizes a business venture and assumes the risk for it, Syn. enterpriser
entrepreneurial(adj) of or relating to an entrepreneur
entrepreneurial(adj) willing to take risks in order to make a profit

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Entrepreneur

‖n. [ F. See Enterprise. ] (Polit. Econ.) One who takes the initiative to create a product or establish a business for profit; generally, whoever undertakes on his own account an enterprise in which others are employed and risks are taken. F. A. Walker. [ 1913 Webster +PJC ]

entrepreneurial

adj. 1. of or pertaining to an entrepreneur or entrepreneurship; as, entrepreneurial risks. [ WordNet 1.5 ]

2. willing to undertake a project requiring initiative and involving risk, for one's own purposes; -- of people. [ PJC ]

entrepreneurship

n. the activity of organizing, managing, and assuming the risks of a business enterprise. The individual doing the organizing is called the entrepreneur. [ PJC ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So you're an entrepreneur, too?อาจารย์ทำธุรกิจด้วยเหรอคะ Always - Sunset on Third Street (2005)
I have a company that provides banking-support services mainly in the South, but, really, I'm an old-fashioned entrepreneur.ผมมีบริษัทที่ให้บริการ เกี่ยวกับกิจการของธนาคาร... ...รายใหญ่ทางใต้, แต่, จริงๆ, ผมเป็นนักลงทุนการเงินรุ่นเก่า Firewall (2006)
She's an internet, um...entrepreneur. Do you know what that means?เราเป็นพลเมืองอเมริกามากว่า 40 ปีแล้ว Harold (2008)
Hey, there's that entrepreneur you like.พยานบรรยายรูปพรรณคนขับและคนนั่งข้าง... Harold (2008)
I'm an entrepreneur.เป็นนักลงทุนย่ะ Mine (2008)
His father is william haversham, genius entrepreneur.พ่อของเขาคือวิลเลียม แฮเวอร์แชม ผู้ประกอบการอัจฉริยะ Ghosts (2008)
Now, our first guest is an author and an entrepreneur.ขณะนี้ แขกคนแรกของพวกเราคือนักเขียนและนักวิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุนทางธุรกิจ S.O.B. (2009)
Where I'm standing with entrepreneur, Jason Wang.ที่ซึ่งผมอยู่กับ ผู้บริหารกิจการ เจสัน แวง Chuck Versus the Best Friend (2009)
Excuse me. Is this "unleash your inner entrepreneur"?ขอโทษครับ.ที่นี่คือ\"unleash\\ผู้ประกอบการภายในของคุณ? Pilot (2009)
He was the entrepreneur.เขาเป็นผู้ประกอบการ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I'm an entrepreneur.ผมเป็นผู้ประกอบการ The Social Network (2010)
That I'm an entrepreneur.ว่าผมเป็นผู้ประกอบการ The Social Network (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entrepreneurEveryone is an entrepreneur.
entrepreneurHis claim is really the same as the one Benson proposed in Entrepreneurs.
entrepreneurThe company is owned by a group of entrepreneurs who started it right after the war.
entrepreneurThe new venture was financed by a group of entrepreneurs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ประกอบธุรกิจ(n) businessperson, See also: entrepreneur, Example: ในสหัสวรรษใหม่นี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถทำตนให้โดดเด่นจากคู่แข่งและชนะใจลูกค้าได้เท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำการงานเกี่ยวกับกิจการต่างๆ ที่ไม่ใช่ราชการ
ผู้ประกอบการ(n) entrepreneur, See also: businessman, trader, tycoon, operator, Syn. ผู้ผลิต, Ant. ผู้บริโภค, Example: การทุ่มตลาดจากต่างประเทศทำให้ผู้ประกอบการต่างๆ รวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐคุ้มครองเป็นพิเศษ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ลงทุนและดำเนินการใช้ที่ดิน เครื่องจักร และว่าจ้างคนงานมาทำการผลิตสินค้าเพื่อขายในตลาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ดำเนินธุรกิจ[phū damnoēn thurakit] (n, exp) EN: entrepreneur
ผู้ประกอบการ[phūprakøpkān] (n) EN: entrepreneur ; operator ; businessman ; trader ; tycoon  FR: entrepreneur [ m ]
ผู้ประกอบธุรกิจ[phū prakøp thurakit] (n, exp) EN: businessperson ; entrepreneur
สัปเหร่อ[sapparoē] (n) EN: undertaker ; mortician ; funeral director  FR: entrepreneur des pompes funèbres [ m ] ; croquemort = croque-mort [ m ] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
entrepreneur
entrepreneur
entrepreneurs
entrepreneur's
entrepreneurial
entrepreneurship
entrepreneurialism

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entrepreneur
entrepreneurs
entrepreneurial
entrepreneurship

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
企业家[qǐ yè jiā, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄚ,    /   ] entrepreneur; industrialist #4,037 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アントルプルヌール;アントレプレナー[antorupurunu-ru ; antorepurena-] (n) entrepreneur [Add to Longdo]
企業家[きぎょうか, kigyouka] (n) industrialist; entrepreneur; (P) [Add to Longdo]
起業家[きぎょうか, kigyouka] (n) entrepreneur; person who starts a new business [Add to Longdo]
起業家精神[きぎょうかせいしん, kigyoukaseishin] (n) entrepreneurial spirit [Add to Longdo]
事業主[じぎょうぬし, jigyounushi] (n) entrepreneur [Add to Longdo]
自前[じまえ, jimae] (n, adj-no) (1) taking care of one's responsibilities by oneself; one's own efforts; one's own expense; (2) going into business for oneself (selling one's own products); entrepreneur of such a business; (P) [Add to Longdo]
社会起業家[しゃかいきぎょか, shakaikigyoka] (n) (See 社会的企業) social entrepreneur [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top