Search result for

trader

(50 entries)
(0.0471 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trader-, *trader*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trader[N] ผู้ค้า, See also: พ่อค้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trader(เทรด'เดอะ) n. พ่อค้า,ผู้ทำการค้า,นักธุรกิจ,เรือพาณิชย์,สมาชิกบริษัททรัพย์ที่ซื้อขายหุ้นเพื่อตัวเอง (ไม่ใช่เพื่อลูกค้า) ., See also: tradership n.
free tradern. ผู้สนับสนุนและยึดหลักการค้าเสรี
freetradern. ผู้สนับสนุนและยึดหลักการค้าเสรี

English-Thai: Nontri Dictionary
trader(n) พ่อค้า,เรือค้าขาย,นักธุรกิจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
traderผู้ค้า, ผู้ประกอบการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mr. Gandhi, you look at Mr. Khan and you see a successful Muslim trader.คุณคานธี คุณข่านเป็น คนมุสลิมที่ร่ำรวย Gandhi (1982)
Occupation well, let's call him a rather violent trader in questionable goods.เรียกเขาว่า"พ่อค้าความรุนแรง" ดีกว่า Ghost in the Shell (1995)
The traders who are involved in the market are not guys who are whose moral fibre when it comes to environmental conditions are going to be rattled at allผู้ค้าที่เกี่ยวข้องในตลาด (คาร์ลตัน บราวน์ นายหน้าค้าสินค้าโภคภัณฑ์) ไม่ใช่คนที่--- ธรรมะธรรมโม The Corporation (2003)
But I will tell you and every trader will tell you who was not in that building and who was buying gold and who owned gold and silver that when it happened the first thing you thought about was well how much is gold up?แต่ผมจะบอกคุณและผู้ค้าทุกคนจะบอกคุณ คนที่ไม่ได้อยู่ในตึกนั้น คนที่ค้าทองคำและคนที่มีทองคำกับเงิน The Corporation (2003)
-Bond trader.- นักค้าพันธบัตร Night at the Museum (2006)
-Bond trader. Sorry.- นักค้าพันธบัตร โทษที Night at the Museum (2006)
-A bond trader.- นักค้าพันธบัตร Night at the Museum (2006)
A bond trader?นักค้าพันธบัตร เหรอ Night at the Museum (2006)
Are humble traders journeying to China.คือ พ่อค้าผู้ถ่อมตัวนี้จะเดินทางไปจีน The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
... assomethingtheJusticeDepartment has red-fIagged for traders to report.เป็นรายชื่อที่หน่วยงานความมั่นคงปักธงแดงไว้ถ้าพบ บริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานให้ทราบ 24: Redemption (2008)
I'll go down to Trader Vic's and bring something back.ฉันจะไปร้านเทรดเดอร์ วิกส์ แล้วหิ้วอะไรกลับมาฝาก Frost/Nixon (2008)
Could they be transferring information to the energy trader using the gps?เขาถ่ายทอดข้อมูลการซื้อขายพลังงานผ่านระบบแผนที่นำทางได้ไหม London. Of Course (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
traderInternational traders are struggling just to get by.
traderI was almost deceived by a certain trader's sweet words into making a huge loss.
traderStill others are traders who have always lived by trading and continue to follow their traditional ways.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ประกอบการค้า[N] trader, See also: merchant, dealer, Syn. ผู้ประกอบการ, Example: คลังสินค้าเป็นแหล่งที่ช่วยให้เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า ผู้นำเข้า และส่งออก สามารถนำสินค้ามาฝากไว้ก่อน เพื่อรอการจำหน่าย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำการค้า
ผู้ทำการค้า[N] trader, See also: dealer, merchant, seller, Syn. ผู้ซื้อขาย, Example: หลังจากที่เขาเปลี่ยนมาเป็นผู้ทำการค้าอย่างเต็มตัว ก็ดูจะมีฐานะมั่นคงขึ้น, Count unit: คน, Thai definition: บุคลที่หาของหรือสินค้ามาขายแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นอาชีพ
พณิช[N] merchant, See also: trader, tradesman, dealer, businessman, Syn. ผู้ค้าขาย, พ่อค้า, คนค้าขาย, คนขาย, Ant. ผู้ซื้อ, ลูกค้า, Example: คณะพณิชจากต่างประเทศได้นำสินค้าแปลกๆ ใหม่ๆ มาเสนอขาย ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอันมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำการค้า, Notes: (บาลี), (สันสกฤต)
พ่อค้า[N] merchant, See also: trader, businessman, tradesman, Syn. คนค้าขาย, ผู้จำหน่าย, คนขาย, ผู้ขาย, Example: ทรัพย์สมบัติมูลค่ามหาศาลเหล่านั้นสะพัดเข้าไปอยู่ในอุ้งมือของพ่อค้าวานิชและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายต่อหลายนาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชายที่ทำการค้าขาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พาณิช[n.] (phānit) EN: businessman ; merchant ; tradesman ; trader   FR: commerçant [m] ; homme d'affaires [m]
พ่อค้า[n.] (phøkhā) EN: merchant ; trader ; businessman ; tradesman   FR: marchand [m] ; négociant [m] ; commerçant [m] ; homme d'affaires [m]
ผู้ค้า[n.] (phūkhā) EN: wholesaler ; dealer ; trader ; merchant   
ผู้ประกอบการ[n.] (phūprakøpkān) EN: entrepreneur ; operator ; businessman ; trader ; tycoon   FR: entrepreneur [m]
ผู้ประกอบการค้า[n. exp.] (phūprakøpkān khā) EN: trader ; merchant ; dealer   
ผู้ทำการค้า[n. exp.] (phū tham kānkhā) EN: trader   
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน[v. exp.] (song phūrāi khām daēn) EN: extradite ; extradite a criminal   FR: extrader

CMU English Pronouncing Dictionary
TRADER    T R EY1 D ER0
TRADERS    T R EY1 D ER0 Z
TRADER'S    T R EY1 D ER0 Z
TRADERS'    T R EY1 D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trader    (n) (t r ei1 d @ r)
traders    (n) (t r ei1 d @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
デイトレーダー[, deitore-da-] (n) day trader [Add to Longdo]
トレーダー[, tore-da-] (n) trader [Add to Longdo]
ポジショントレーダー[, pojishontore-da-] (n) position trader [Add to Longdo]
闇屋;やみ屋[やみや, yamiya] (n) black marketeer; black market trader [Add to Longdo]
業者[ぎょうしゃ, gyousha] (n) (1) trader; merchant; (2) manufacturer; contractor; (P) [Add to Longdo]
硬派[こうは, kouha] (n,adj-na) (1) tough elements; hard-liners; stalwarts; diehards; hawks; (2) considering association with women and interest in fashion as weakness and focusing on strength and manliness; young tough; young rowdy; (3) hard (news); hard news reporter; (4) strait-laced (person); straight-laced; overly serious regarding relations between men and women; (5) bullish traders; (P) [Add to Longdo]
弱気筋[よわきすじ, yowakisuji] (n) bearish traders; bear interests [Add to Longdo]
取引業者[とりひきぎょうしゃ, torihikigyousha] (n) broker; trader; dealer [Add to Longdo]
商人[しょうにん(P);あきんど;あきうど;あきゅうど;あきびと, shounin (P); akindo ; akiudo ; akyuudo ; akibito] (n,adj-no) trader; shopkeeper; merchant; (P) [Add to Longdo]
商売人[しょうばいにん, shoubainin] (n) (1) merchant; trader; (2) expert (professional) in a given trade or profession; shrewd businessman; expert; (3) (See 商売女,水商売) woman working in the nightlife business (bar or nightclub hostess, geisha, etc.); demimondaine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trader \Trad"er\, n.
   1. One engaged in trade or commerce; one who makes a business
    of buying and selling or of barter; a merchant; a
    trafficker; as, a trader to the East Indies; a country
    trader.
    [1913 Webster]
 
   2. A vessel engaged in the coasting or foreign trade.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trader
   n 1: someone who purchases and maintains an inventory of goods
      to be sold [syn: {trader}, {bargainer}, {dealer}, {monger}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top