Search result for

การซื้อขาย

(52 entries)
(0.0537 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การซื้อขาย-, *การซื้อขาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การซื้อขาย[N] trading, See also: buy and sell, barter, dealing, transaction, Syn. การค้าขาย, Example: ตลาดหุ้นโตเกียวอยู่ในสภาวะที่การซื้อขายค่อนข้างเบาบางเนื่องจากนักลงทุนต่างก็ไม่มั่นใจในทิศทางเศรษฐกิจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insider tradingการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลวงใน [เศรษฐศาสตร์]
Big lotการซื้อขายรายใหญ่
การซื้อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง (อาจเป็นหุ้นหรือตราสารหนี้ก็ได้) จำนวนเดียวโดยไม่แบ่งย่อย และมีปริมาณหรือมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ หรือสูงกว่าปริมาณหรือมูลค่าที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์กำหนดว่า การซื้อขายคราวละตั้งแต่ 1 ล้านหุ้น หรือมูลค่า 3 ล้านบาทขึ้นไป ถือเป็นการซื้อขายรายใหญ่ (big lot) ตลาดหลักทรัพย์จัด big-lot board (กระดานซื้อขายรายใหญ่) ไว้รองรับการซื้อขายเช่นนี้ [ตลาดทุน]
Insider tradingการซื้อขายหลักทรัพย์โดยบุคคลภายใน
การที่บุคคลภายในทราบข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้มีการเผยแพร่สู่สาธารณชน และใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ได้มีข้อกำหนดห้ามมิให้บุคคลภายในใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์และกำหนดโทษไว้ด้วย [ตลาดทุน]
Over-the-counterการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์
การซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นนอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ การซื้อขายหุ้นนอกตลาด โดยทั่วไปจะมีขนาดหรือปริมาณการค้าน้อย มีสภาพคล่องต่ำ และมีการคุ้มครองผลประโยชน์ของนักลงทุนน้อยกว่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีทางการกำกับดูแล [ตลาดทุน]
Customer typeการซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามประเภทผู้ลงทุน
การแสดงข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์แบ่งแยกตามประเภทผู้ลงทุน 3 ประเภท ได้แก่ สถาบันในประเทศ (Local Institution) ผู้ลงทุนต่างประเทศ (Foreign Investor) และผู้ลงทุนในประเทศ (Local Investors) [ตลาดทุน]
Commodity exchangesการซื้อขายสินค้าโคโมดิตี้ [TU Subject Heading]
Electronic trading of securitiesการซื้อขายหลักทรัพย์ในระบบออนไลน์ [TU Subject Heading]
Insider trading in securitiesการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน [TU Subject Heading]
Open market operationsการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดเปิด [TU Subject Heading]
Swaps (Finance)การซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Trading has been halted on the New York Stock Exchange, the Nikkei and Hang Seng, as Manhattan prepares for a massive evacuation.มีการหยุดการซื้อขายหุ้น ในตลาดหุ้นนิวยอร์ค ญี่ปุ่น ฮ่องกง และทางแมนฮัตตัน The Day the Earth Stood Still (2008)
I just didn't want you guys to meet her until I knew we were serious.เธอคิดว่าการรวมยูเอ็นอาร์เป็นแผนการซื้อขายพลังงาน Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Patty thinks the unr merger is about an energy trading scheme.แพตตี้คิดว่าการรวมยูเอ็นอาร์เป็นแผนการซื้อขาย London. Of Course (2009)
Could they be transferring information to the energy trader using the gps?เขาถ่ายทอดข้อมูลการซื้อขายพลังงานผ่านระบบแผนที่นำทางได้ไหม London. Of Course (2009)
Could they be transferring information to the energy trader using the gps?เขาส่งข้อมูลการซื้อขายพลังงานผ่านระบบจีพีเอสได้ไหม Look What He Dug Up This Time (2009)
These are confidential trades.เป็นการซื้อขายที่เป็นความลับ Look What He Dug Up This Time (2009)
Yes, and each brownout coincides with a futures trade made by...ใช่ และการดับไฟแต่ละครั้ง เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกับที่จะมีการซื้อขายโดย.. Look What He Dug Up This Time (2009)
You have no proof of that. The evidence ms.ใช่ และการดับไฟแต่ละครั้ง เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกับที่จะมีการซื้อขายโดย.. Trust Me (2009)
How's the baby? What do you want?และฉันขอเสนอพยานผู้เกี่ยวข้องกับ\ การทุจริตการซื้อขาย Trust Me (2009)
Sailed right through the Trade Commission.ฉลุยผ่านคณะกรรมการซื้อขาย A Pretty Girl in a Leotard (2009)
The trade went through.การซื้อขายผ่านแล้ว New York Sucks (2009)
On call for the biggest deal of our lives.รอสายโทรศัพท์การซื้อขายที่สำคัญที่สุด ต่อปากต่อท้องของชีวิตเรา Phoenix (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การซื้อขายด้วยเงินสด[n. exp.] (kān seūkhāi dūay ngoensot) EN: cash transaction   
การซื้อขายตามตัวอย่าง[v. exp.] (kān seūkhāi tām tūayāng) EN: purchase by sample   
การซื้อขายล่วงหน้า[n. exp.] (kān seūkhāi lūang-nā) EN: futures trading   
การซื้อขายหุ้น[n. exp.] (kān seūkhāi hun) EN: stockbroking ; securities trade   FR: bourse [f]
การซื้อขายแบบเหมารวม[n. exp.] (kān seūkhāi baēp mao rūam) EN: package deal   
การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน[n. exp.] (kān seūkhāi dōi chai khømūn wong-nai) EN: insider trading ; insider dealing   

English-Thai: Longdo Dictionary
art dealer(n ) ผู้ประกอบกิจการซื้อขายงานศิลปะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bourse[N] การซื้อขายหุ้น
buyout[N] การซื้อขายหุ้นของบริษัท
deal[N] การซื้อขาย, See also: การตกลงซื้อขาย, ข้อตกลง, การตกลง, การตกลงราคา, การทำความตกลง, ข้อสัญญา, สัญญา, การติดต่อธุรก, Syn. agreement, bargain, trade, business transaction, business agreement
marketability[N] การทำตลาด, See also: การซื้อขายในตลาด
marketing[N] การซื้อขายสินค้าหรือบริการ, See also: การซื้อขายในตลาด, Syn. distribution
package[N] การซื้อขายเหมาทั้งชุด
stockbrokerage[N] การซื้อขายหุ้น, See also: การซื้อขายหลักทรัพย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deal(ดีล) {dealt,dealing,deals} v. จัดการ,จัดสรร,แจกไพ่,ติดต่อธุรกิจ,ค้าขาย,ประพฤติ. n. การติดต่อธุรกิจ,การตกลงลับ,การซื้อขาย,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,การแจกไพ่,สัญญา,นโยบาย
future(ฟิว'เชอะ) n. อนาคต,ภายภาคหน้า,เวลาภายหน้า,อนาคตกาล,สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต,การซื้อขายล่วงหน้า. adj. อนาคต,ภายหน้า,ต่อไป,ภายหลัง., See also: futuristic adj. futuristically adv.
market(มาร์ค'คิท) n. ตลาด,การค้าขาย,กลุ่มคนที่กระทำกิจการซื้อขาย,การตลาด,ธุรกิจ,ความต้องการสินค้า,กลุ่มผู้ซื้อ,ราคาหรือค่าปัจจุบัน -Phr. (on the market สำหรับขายหาซื้อได้) vi. ซื้อหรือขายในตลาด. vt. วางตลาด,นำสู่ตลาด,ขาย, See also: marketability n.
neural networkเครือข่ายเส้นประสาทหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นเลียนแบบเส้นใยประสาทของมนุษย์ ที่เรียกว่า นิวโรน ในสมองมนุษย์ ซึ่งมีนับจำนวนล้าน ๆ ตัว การประมวลผลกิจกรรมต่าง ๆ จะออกมาในลักษณะแบบขนาน (ไม่ใช่แบบอนุกรม) หมายถึง ทำงานพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ได้คำตอบอันเดียว ทั้งนี้หมายถึง การที่ต้องสามารถทำงานที่สลับซับซ้อนมาก ๆ โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ได้เอง ฉะนั้นการที่เครือข่ายแบบนิวโรนนี้จะให้คำตอบได้ก็ต่อเมื่อมีการส่งปัญหาต่าง ๆ เข้าไปให้ลองทำมาก ๆ เครือข่ายแบบนี้จะเป็นประโยชน์ เฉพาะในงานประมวลผลงานบางประเภท เช่น เรื่องการประมวลผลเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในตลาด หรือการหาความคล้ายคลึงระหว่างภาพหลาย ๆ ภาพ เช่น ลายนิ้วมือ เป็นต้น ดู artificial intelligence ประกอบ
package dealn. การซื้อขายเหมาทั้งหมด
stockbroking(สทอค'โบคิง) n. การซื้อขายหุ้น,การซื้อขายหลักทรัพย์., Syn. stockbrokerage
tie-in(ไท'อิน) adj. เกี่ยวกับการซื้อขายของร่วมที่ควบกัน,ควบกัน,ไปด้วยกัน n. สิ่งที่ไปด้วยกัน,สิ่งควบ,ส่วนควบ,การเชื่อมต่อกัน,ความสัมพันธ์,พันธะ., Syn. connection
trade-in(เทรด'อิน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) สินค้าที่หักราคาเอาเพื่อซื้อสินค้าอื่น,กิจการซื้อขายแลกเปลี่ยน.

English-Thai: Nontri Dictionary
deal(n) การซื้อขาย,การตกลง,การติดต่อ,การจัดการ,ส่วนใหญ่
marketing(n) การตลาด,การซื้อขาย
negotiation(n) การเจรจา,การประชุม,การซื้อขาย
trade(n) การค้าขาย,การซื้อขาย,ธุรกิจการค้า,ตลาด
transaction(n) การติดต่อกัน,ธุรกิจ,การซื้อขาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
insider tradingการซื้อขายของคนวงใน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
営業[えいぎょう, eigyou] Thai: การซื้อขาย English: trade

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top