Search result for

businessman

(54 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -businessman-, *businessman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
businessman[N] นักธุรกิจ, Syn. executive, tradesman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
businessmann. นักธุรกิจชาย

English-Thai: Nontri Dictionary
businessman(n) นักธุรกิจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Businessmanนักธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, I'm just a businessman now.เอ่อ.. ตอนนี้ชั้นเป็นแค่นักธุรกิจเท่านั้น Superhero Movie (2008)
A businessman of your stature will understand and with you here now, we can continue.นักธุรกิจระดับคุณคงเข้าใจ ตอนนี้คุณอยู่นี่แล้ว เรามาคุยต่อเลยครับ The Dark Knight (2008)
I'm sure a businessman of your stature will understand.นักธุรกิจระดับคุณคงเข้าใจ The Dark Knight (2008)
When he took out that businessman in the elevator.และที่เค้าฆ่านักธุรกิจคนนึงตายคาลิฟท์ Wanted (2008)
I want you to say you're a businessman with visions of being a shipping magnate.ฉันอยากจะบอกว่า คุณเป็นนักธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ กว้างไกลของการขนส่งทางเรือ ที่มีอำนาจมาก Episode #1.7 (2008)
A businessman. Someone who fits the role of jihadist without actually being jihadist.นักธุรกิจ ที่ไม่มีอะไรบ่งบอกว่าเป็นพวกจิฮัด Body of Lies (2008)
We were sadly unable to do the taping at Casa Pacifica because of the Coast Guard radio interference, so we ended up at the rather more modest Smith house, which was owned by a local Republican businessman.เราได้แ่ต่เสียดายที่ไม่ได้ ไปอัดเทปกันที่คาซา แปซิฟิคา เพราะคลื่นวิทยุยามชายฝั่ง ส่งสัญญาณรบกวน เราเลยยุติ แล้วย้ายไปที่ดูหรูยิ่งกว่า คือที่คฤหาสถ์สมิธ Frost/Nixon (2008)
Business for the businessman.สำหรับนักธุรกิจก็ต้องคุยเรื่องธุรกิจ Pineapple Express (2008)
Selling the electronic computer to the American businessman.ขายคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจชาวอเมริกัน Revolutionary Road (2008)
/But unfortunately, /a pretty bad businessman.เห็นมั้ยบรอนสัน Bedtime Stories (2008)
I'm a businessman.ฉันเป็นนักธุรกิจ.. G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
I'm a businessman, Daniel. I don't give a shit about fire and brimstone.ผมเป็นนักธุรกิจ แดเนียล\ ผมไม่สนเรื่องนรกสวรรค์หรอก Look What He Dug Up This Time (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
businessmanA businessman is working out some figures with a calculator.
businessmanA good businessman knows how to make money.
businessmanA Japanese businessman bought the artwork for 200 million yen.
businessmanAn Indian buyer and a Japanese businessman haggled over the price of the new product.
businessmanAs a businessman he is far above me.
businessmanA wise businessman knows how to clamp down on costs.
businessmanBesides being a businessman, he is a musician.
businessman"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.
businessmanHe has a good record as a businessman.
businessmanHe is acute as businessman.
businessmanHe is a promising young businessman.
businessmanHe is not a businessman but a diplomat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ประกอบการ[N] entrepreneur, See also: businessman, trader, tycoon, operator, Syn. ผู้ผลิต, Ant. ผู้บริโภค, Example: การทุ่มตลาดจากต่างประเทศทำให้ผู้ประกอบการต่างๆ รวมตัวกันเรียกร้องให้รัฐคุ้มครองเป็นพิเศษ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ลงทุนและดำเนินการใช้ที่ดิน เครื่องจักร และว่าจ้างคนงานมาทำการผลิตสินค้าเพื่อขายในตลาด
พาณิช[N] businessman, See also: merchant, tradesman, trader, Syn. พ่อค้า, Thai definition: ผู้ที่ค้าขาย
นักธุรกิจ[N] businessman, Example: นักธุรกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอาชีพค้าขาย
นักธุรกิจชาย[N] businessman

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักธุรกิจ[X] (nakthurakit) EN: businessman ; businesswoman ; businesspeople   FR: homme d'affaires [m] ; femme d'affaires [f] ; commerçant [m] ; commerçante [f] ; businessman [m] ; businesswoman [f]
นักธุรกิจที่สร้างเนื้อสร้างตัว [n. exp.] (nakthurakit thī sāng neūa sāng tūa) EN: self-made businessman   FR: homme d'affaires qui s'est fait tout seul [m] ; homme d'affaires qui est l'artisan de sa propre réussite [m] ; self-made man [m]
พาณิช[n.] (phānit) EN: businessman ; merchant ; tradesman ; trader   FR: commerçant [m] ; homme d'affaires [m]
พ่อค้า[n.] (phøkhā) EN: merchant ; trader ; businessman ; tradesman   FR: marchand [m] ; négociant [m] ; commerçant [m] ; homme d'affaires [m]
ผู้กระทำการค้า[n. exp.] (phū kratham kānkhā) EN: businessman   
ผู้ประกอบการ[n.] (phūprakøpkān) EN: entrepreneur ; operator ; businessman ; trader ; tycoon   FR: entrepreneur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BUSINESSMAN    B IH1 Z N AH0 S M AE2 N
BUSINESSMAN'S    B IH1 Z N AH0 S M AE2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
businessman    (n) (b i1 z n @ s m a n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschäftsmann {m}; Kaufmann {m} | Geschäftsleute {pl}businessman | businessmen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters [Add to Longdo]
アグリビジネスマン[, aguribijinesuman] (n) agribusinessman [Add to Longdo]
ビジネスマン[, bijinesuman] (n) businessman; (P) [Add to Longdo]
営業マン[えいぎょうマン, eigyou man] (n) salesman; businessman [Add to Longdo]
外商[がいしょう, gaishou] (n) foreign businessman; out-of-store sales [Add to Longdo]
事業家[じぎょうか, jigyouka] (n) enterprising man; businessman; industrialist [Add to Longdo]
実業家[じつぎょうか, jitsugyouka] (n) industrialist; businessman; (P) [Add to Longdo]
商売人[しょうばいにん, shoubainin] (n) (1) merchant; trader; (2) expert (professional) in a given trade or profession; shrewd businessman; expert; (3) (See 商売女,水商売) woman working in the nightlife business (bar or nightclub hostess, geisha, etc.); demimondaine [Add to Longdo]
小商人[こあきんど, koakindo] (n) small businessman; petty trader [Add to Longdo]
政商[せいしょう, seishou] (n) businessman with political ties [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Businessman \Busi"ness*man`\ (b[i^]z"n[e^]s*m[a^]n`), a.
   a person employed in a business at a managerial level,
   especially an executive or proprietor.
 
   Note: This term is seldom applied to technical specialists,
      unless they are part of upper management.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 businessman
   n 1: a person engaged in commercial or industrial business
      (especially an owner or executive) [syn: {businessman},
      {man of affairs}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top