Search result for

both

(108 entries)
(0.0322 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -both-, *both*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
both[ADJ] ทั้งสอง, Syn. dual
both[CONJ] เหมือนๆ กัน, See also: เท่าๆกัน
bothy[N] กระท่อมบนภูเขาในสก็อตแลนด์
bother[VT] ทำให้ตัวเองยุ่งยาก
bother[N] ตัวก่อปัญหา, See also: ตัวปัญหา, Syn. trouble
bother[VT] ทำให้เกิดปัญหา, See also: ทำให้ยุ่งยาก, Syn. annoy
bother[N] การรบกวน, Syn. nuisance
bothered[VT] เป็นทุกข์เป็นร้อน, See also: ก่อกวน, รำคาญ, กวนใจ
bothersome[ADJ] ที่รบกวน, Syn. troublesome
bother with[PHRV] วิตกกังวลเกี่ยวกับ, See also: ห่วงใยในเรื่อง, Syn. bother about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
both(โบธ) adj.,adv. ทั้งสอง น -pron. อีกอย่างด้วย,อีกคนด้วย conj. เหมือนกัน,คล้ายกัน,เท่ากัน -Conf. each,and,as well as,either
bother(บอธ'เธอะ) {bothered,bothering,bothers} vt. รบกวน,ทำให้งง,ทำให้ยุ่งใจ vi. ยุ่งกับ -n. สิ่งที่น่ารำคาญ,คนที่น่ารำคาญ,งาน,ความกังวลใจ, Syn. pester
bothersome(บอธ'เธอเซิม) adj. ลำบาก,ยุ่ง,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ, Syn. annoying

English-Thai: Nontri Dictionary
both(adj) ทั้งสอง,ทั้งคู่
bother(n) สิ่งรบกวน,ความรำคาญ,ความน่าเบื่อ
bother(vt) ก่อกวน,รบกวน,ทำให้รำคาญ,ยุ่ง,เอาธุระ
bothersome(adj) น่าเบื่อ,น่ารำคาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Both to Blame Collision Clauseข้อกำหนดความรับผิดสองฝ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bothi treeต้นโพธิ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Both?ทั้งคู่? The Sweet Taste of Liberty (2005)
Both.ทั้งคู่ Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
It's no bother.ไม่เป็นไรหรอก. New Haven Can Wait (2008)
Well, since we're probably both gonna end up at hunterเยี่ยม,ตั้งแต่เราทั้งคู่หลบหนีมาแล้วมาจบที่การโดนตามล่า New Haven Can Wait (2008)
The good news is that I convinced them bothแต่ข่าวดีก็คือ ชั้นสามารถทำให้ทั้งคู่ออกจากเมืองไป Chuck in Real Life (2008)
We both know you'll do it again. It's just a question of when.เราก็รู้ คุณจะทำมันอีก คำถามก็คือเมื่อไหร่ Chuck in Real Life (2008)
Not what I expected. And then I realized this could benefit both of us.ไม่ใช่อย่างที่ฉันหวังไว้ และฉันคิดว่าเรื่องนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อเราทั้งสอง Chuck in Real Life (2008)
It's nice to meet you both. Nice work, e.ดีใจที่ได้เจอพวกเธอทั้งคู่นะ Chuck in Real Life (2008)
Sit down, both of you.นั่งก่อนสิ Chuck in Real Life (2008)
But you and I both know you prefer to hang out with girls.แต่เรารู้ดีว่าพี่หนะเหมาะจะไปกับผู้หญิงมากกว่า Chuck in Real Life (2008)
Wait, I forget. Did she marry both?เด๋ว ชั้นลืมไป เธอแต่งงานกันทั้งสองคนรึป่าว? Chuck in Real Life (2008)
Pursuing vanessa is beneath us both.สืบเรื่อง เวเนซซ่า มันไร้สาระสำหรับเราสองคน Chuck in Real Life (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bothBefore the fireman were able to arrive, both buildings burned down.
bothThe reform of both entrance examination system and curriculum makes slow progress.
bothI like both dogs and cats.
bothBoth air and water are indispensable for life.
bothHe has both experience and knowledge.
bothBoth of my parents were brought up in the country.
bothAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
bothHe took a taxi both ways.
bothWith both mind and body in their best condition, let's look forward to the newcomers' training camp.
bothBoth sisters are pretty.
bothThe cost of living has risen so quickly that it is almost impossible for us to make both ends meet.
bothBoth parents and teachers educate their children.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามตื๊อ[V] pester, See also: bother, Syn. ตื๊อ, Example: สมัยก่อนข้าราชการจะไม่ค่อยพูดนักข่าวจึงต้องตามตื๊อเพื่อทำข่าว, Thai definition: ตามเซ้าซี้รบกวนร่ำไป
โพ[N] bo tree, See also: bothi tree, pipal tree, Syn. โพธิ์, ต้นโพ, ต้นโพธิ์, Example: หน้าวัดมีต้นโพต้นใหญ่ให้ร่มเงาแก่ผู้สัญจรไปมา, Thai definition: ไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Ficus วงศ์ Moraceae เช่น โพศรีมหาโพธิ (F. religiosa Linn.) เป็นต้นไม้ซึ่งเป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ผลกินได้ ใบอ่อนและผลใช้ทำยาได้
ทั้งสอง[PRON] both, Syn. ทั้งคู่, Example: คนทั้งสองเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนอนุบาล
ทั้งคู่[PRON] both, Syn. ทั้งสอง, รวมทั้งคู่, Example: ทั้งคู่เป็นสามีภรรยาที่เหมาะสมกันมาก
ทั้งขึ้นทั้งล่อง[ADV] every way, See also: both ways, Example: เขาเข้าใจว่าเธอต้องเสียทั้งขึ้นทั้งล่อง แต่ก็ขอให้กำลังใจว่าจงแน่วแน่ และอดทนเข้าไว้, Thai definition: มีความเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ไม่พ้นไปได้ (มักใช้ในทำนองไม่ดี), Notes: (สำนวน)
ทั้ง[DET] both, See also: all, Syn. รวมหมด, ทั่ว, Example: ทั้งนิพนธ์และภรรยามีความสุขในชีวิตสมรสมาก
กวนใจ[V] disturb, See also: bother, annoy, harass, vex, irritate, agitate, Example: นี่ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย แต่ก็เป็นเรื่องจุกจิกกวนใจ, Thai definition: ทำให้รำคาญใจ, ทำให้ยุ่งยากใจ
ชไม[N] both, See also: two together, Syn. ทั้งคู่, ทั้งสอง
ทั้งสองฝ่าย[PRON] both sides, See also: both, Ant. ฝ่ายเดียว, Example: ในเมื่อทั้งสองฝ่ายไม่มีใครยอมรับผิด ผมก็จะลงโทษทั้งหมดเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาม[v.] (hām) EN: carry ; carry with both hands ; carry swinging from the middle of a pole   FR: porter à deux avec un bâton
หิ้วปีก[v.] (hiupīk) EN: support under both arms   
หอบ[v.] (høp) EN: lug ; tote ; hold in arms ; carry in arms ; carry with both arms against the chest   FR: porter dans les bras
ข้องใจ[v.] (khǿngjai) EN: doubt ; be in doubt ; question ; suspect ; be bothered (by sth)   
ความรำคาญ[n.] (khwām ramkhān) EN: annoyance ; irritation ; bother   FR: ennui [m]
ขว้างกา[n.] (khwāngkā) EN: [wooden weapon sharpened at both ends]   
ก็ตาม[adv.] (køtām) EN: no matter ; whatever ; as well as ; and ; or ... both ; or ... all   FR: quel que soit ; qu'importe ; peu importe ; ça ira
กวน[v.] (kūan) EN: bother ; annoy ; disturb ; cause trouble ; irritate ; provoke   FR: gêner ; ennuyer ; déranger ; importuner ; agiter
กวนใจ[v.] (kūanjai) EN: disturb ; bother ; annoy ; harass ; vex ; irritate ; agitate   FR: gêner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter
กวนโอ๊ย[v.] (kūan ōi) EN: irritate ; annoy ; agitate ; disturb ; trouble ; vex ; bother   

CMU English Pronouncing Dictionary
BOTH    B OW1 TH
BOTHE    B OW1 DH
BOTHA    B OW1 T AH2
BOTHA    B OW1 T AH0
BOTHA    B AA1 TH AH0
BOTHUN    B AA1 TH AH0 N
BOTHAM    B AA1 TH AH0 M
BOTHER    B AA1 DH ER0
BOTHA'S    B OW1 T AH0 Z
BOTHELL    B AA1 TH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
both    (j) (b ou th)
Botha    (n) (b ou1 t @)
bother    (v) (b o1 dh @ r)
bothers    (v) (b o1 dh @ z)
bothered    (v) (b o1 dh @ d)
bothering    (v) (b o1 dh @ r i ng)
bothersome    (j) (b o1 dh @ s @ m)
botheration    (uh) (b o2 dh @ r ei1 sh @ n)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
二人とも[ふたりとも, futaritomo] Thai: ทั้งสองคน, มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งสองคน English: both

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sowohl ... als auchboth ... and [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P) [Add to Longdo]
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
おつむてんてん[, otsumutenten] (exp,n) motion of a baby gently hitting his own face with both of his hands [Add to Longdo]
お互いに;御互いに[おたがいに, otagaini] (adv) (pol) (See 互いに) mutually; with each other; reciprocally; together; both [Add to Longdo]
お手数;御手数[おてすう;おてかず, otesuu ; otekazu] (n) (hon) (See 手数・てすう・1) trouble; bother [Add to Longdo]
お腹いっぱい[おなかいっぱい, onakaippai] (exp) (1) (col) full up; (2) to have had enough of something (both good and bad nuance) [Add to Longdo]
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting [Add to Longdo]
ご迷惑;御迷惑[ごめいわく, gomeiwaku] (n,adj-na) (See 迷惑) trouble; bother; annoyance [Add to Longdo]
しんどい[, shindoi] (adj-i) (1) tired; frazzled; (2) tiresome; worrisome; bothersome; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
并行不悖[bìng xíng bù bèi, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄅㄟˋ, / ] both can be implemented without coming into conflict; not be mutually exclusive; run parallel [Add to Longdo]
二者[èr zhě, ㄦˋ ㄓㄜˇ, ] both; both of them; neither [Add to Longdo]
[liǎng, ㄌㄧㄤˇ, / ] both; two; ounce; some; a few; tael [Add to Longdo]
两国[liǎng guó, ㄌㄧㄤˇ ㄍㄨㄛˊ, / ] both countries; two countries [Add to Longdo]
两厢情愿[liǎng xiāng qíng yuàn, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] both sides are willing; by mutual consent [Add to Longdo]
两败俱伤[liǎng bài jū shāng, ㄌㄧㄤˇ ㄅㄞˋ ㄐㄩ ㄕㄤ, / ] both sides suffer (成语 saw); neither side wins [Add to Longdo]
两旁[liǎng páng, ㄌㄧㄤˇ ㄆㄤˊ, / ] both sides; either sides [Add to Longdo]
两相情愿[liǎng xiāng qíng yuàn, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] both sides are willing; by mutual consent [Add to Longdo]
两者[liǎng zhě, ㄌㄧㄤˇ ㄓㄜˇ, / ] both sides [Add to Longdo]
两造[liǎng zào, ㄌㄧㄤˇ ㄗㄠˋ, / ] both parties (to a lawsuit); plaintiff and defendant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
否定積[ひていせき, hiteiseki] non-conjunction, NAND operation, NOT-BOTH operation [Add to Longdo]
否定論理積[ひていろんりせき, hiteironriseki] non-conjunction, NAND operation, NOT-BOTH operation [Add to Longdo]
両社[りょうしゃ, ryousha] both companies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Both \Both\ (b[=o]th), a. or pron. [OE. bothe, ba[thorn]e, fr.
   Icel. b[=a][eth]ir; akin to Dan. baade, Sw. b[*a]da, Goth.
   baj[=o][thorn]s, OHG. beid[=e], b[=e]d[=e], G. & D. beide,
   also AS. begen, b[=a], b[=u], Goth. bai, and Gr. 'a`mfw, L.
   ambo, Lith. ab[`a], OSlav. oba, Skr. ubha. [root]310. Cf.
   {Amb-}.]
   The one and the other; the two; the pair, without exception
   of either.
   [1913 Webster]
 
   Note: It is generally used adjectively with nouns; as, both
      horses ran away; but with pronouns, and often with
      nous, it is used substantively, and followed by of.
      [1913 Webster]
 
   Note: It frequently stands as a pronoun.
      [1913 Webster]
 
         She alone is heir to both of us.  --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Abraham took sheep and oxen, and gave them unto
         Abimelech; and both of them made a covenant.
                          --Gen. xxi.
                          27.
      [1913 Webster]
 
         He will not bear the loss of his rank, because he
         can bear the loss of his estate; but he will bear
         both, because he is prepared for both.
                          --Bolingbroke.
      [1913 Webster]
 
   Note: It is often used in apposition with nouns or pronouns.
      [1913 Webster]
 
         Thy weal and woe are both of them extremes.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
         This said, they both betook them several ways.
                          --Milton.
      [1913 Webster]
 
   Note: Both now always precedes any other attributive words;
      as, both their armies; both our eyes.
      [1913 Webster]
 
   Note: Both of is used before pronouns in the objective case;
      as, both of us, them, whom, etc.; but before
      substantives its used is colloquial, both (without of)
      being the preferred form; as, both the brothers.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Both \Both\, conj.
   As well; not only; equally.
   [1913 Webster]
 
   Note: Both precedes the first of two co["o]rdinate words or
      phrases, and is followed by and before the other, both
      . . . and . . .; as well the one as the other; not only
      this, but also that; equally the former and the latter.
      It is also sometimes followed by more than two
      co["o]rdinate words, connected by and expressed or
      understood.
      [1913 Webster]
 
         To judge both quick and dead.   --Milton.
      [1913 Webster]
 
         A masterpiece both for argument and style.
                          --Goldsmith.
      [1913 Webster]
 
         To whom bothe heven and erthe and see is sene.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
         Both mongrel, puppy, whelp, and hound.
                          --Goldsmith.
      [1913 Webster]
 
         He prayeth well who loveth well
         Both man and bird and beast.    --Coleridge.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 both
   adj 1: (used with count nouns) two considered together; the two;
       "both girls are pretty"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top