Search result for

along

(93 entries)
(0.0087 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -along-, *along*
English-Thai: Longdo Dictionary
King Chulalongkorn Day(n) วันปิยะมหาราช

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
along[PREP] คล้ายกับ
along[PREP] คู่กันกับ, See also: ขนานไปกับ, ไปข้างๆ, Syn. parallel with, by, adjacent
along[ADV] ด้วย, See also: กับ, มากับ, Syn. with, accompanying, together with
along[ADV] ต่อไป, See also: ไปข้างหน้า
along[ADV] ไปยัง
alongside[PREP] ข้างๆ, See also: อยู่ถัดไป, Syn. at the side of, parallel to
alongside[ADV] อยู่ข้าง, Syn. side by side

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
along(อะลอง') prep. ตาม (ถนน,ทาง) , ระหว่าง, ร่วมด้วย, ด้วยกัน, สาย (เวลา) , เป็นเพื่อนชายมาด้วย. -all along ตลอดเวลา, Syn. through)
along ofเนื่องจาก, Syn. owing to
alongside(อะลอง' ไซดฺ, อะลอง' ไซดฺ) adv.,prep. อยู่ข้าง, อยู่ติดกับ, เทียบท่า,เคียง
passalong(แพส'ซะลอง) n. การส่งผ่าน

English-Thai: Nontri Dictionary
along(adv) ร่วมด้วย,ด้วยกัน,พร้อมด้วย,ต่อไป
along(pre) ตาม
alongside(pre) ใกล้ชิด,เทียบ(ท่า),อยู่ติดกับ,เคียงกับ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Or was it your plan all along just to get me out of the way?หรือมันจะเป็นแผนเขี่ยฉันออกวะ New Haven Can Wait (2008)
We were thinking more along the lines of some guidelines.เราเลยคิดเรื่องกฏเกณฑ์อะไรบ้างอย่างนิดหน่อย Chuck in Real Life (2008)
I mean, serena wants us to get along,คือหมายถึงว่า เซรีน่าอยากให้เราเป็นเพื่อนกันได้ Pret-a-Poor-J (2008)
So I just- - I may have helped it along.งั้น ฉันจะ ฉันขอความช่วยเหลือ Pret-a-Poor-J (2008)
Coming along?มานานแล้วหรอ? There Might be Blood (2008)
I'm just trying to speed things along.ผมแค่พยายามไปให้เร็ว Birthmarks (2008)
You like coming along for the ride.คุณเหมือนขี่ม้าเข้ามา Birthmarks (2008)
Moves things along much faster to just give him the answers.เคลื่อนไหวต่อไปและให้เร็วขึ้น ให้เขาตอบคำถามมากๆ The Itch (2008)
How you guys getting along?คุณเดินตามมาทำไม Emancipation (2008)
I mean, you can cook all the crank you want along the border.ฉันหมายถึง นายผลิตโคเคนทั้งหมดได้ นายต้องการตามแนวชายแดน Pilot (2008)
Backtracked one of Alvarez's dummy corporations in San Leandro... along the U-Pac rail line here.ย้อนกลับอีกอย่างของอัลวาเรซ บริษัทหุ่นเชิดในซานเลอันโดร ตามแนวทางรถไฟขนส่งสินค้าที่นี่ Pilot (2008)
We'll destroy that bridge and Grievous along with it.เราจะทำลายหอบังคับการ พร้อมๆกับไอ้กรีวัสไปด้วยเลย Shadow of Malevolence (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alongA bill came along with the package.
alongA brass band is marching along the street.
alongA car bouncing along a bad road.
alongA female beggar was begging with five or six children following along.
alongA fox came along.
alongAlong comes the grandmother and sees her grand-daughter.
alongAlong the way will be fine. It's a complicated matter.
alongAlong with his children he fled the country.
alongAlong with the plants, animal life, too, was developing in harmony with the strict requirements of the land.
alongAlong with this increase, there has been a change in the world's economic organization.
alongAlong with thousands of others, he fled the country.
alongAlong with Tokyo, Osaka is a center of commerce.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตลอดทาง[ADV] all the way, See also: along the road, Example: บนบันไดทางขึ้นเขามีน้ำเซาะระหว่างหินซึ่งไหลจากที่สูงผ่านลงมาตลอดทาง
ระหว่างทาง[ADV] on the way, See also: along the way, Syn. กลางทาง, Example: ระหว่างทางที่จะกลับบ้านมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ทำให้ผมกลับบ้านช้า
คู่ขนาน[ADV] alongside, Example: หน่วยงานองค์กรประเมินคุณภาพการศึกษาจะต้องมีความเป็นมาตรฐาน จะต้องทำงานคู่ขนานกับหน่วยงานงบประมาณ และมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
พร้อมด้วย[CONJ] together with, See also: along with, be in accompany with, Syn. กับ, พร้อม, พร้อมกับ, พร้อมทั้ง, Example: ดอนวิโตไปอิตาลีพร้อมด้วยกระเป๋าเอกสารสองใบที่มีเงินสดอัดแน่น 2 ล้านดอลลาร์
พร้อมทั้ง[CONJ] together with, See also: along with, be in accompany with, Syn. และ, พร้อมด้วย, พร้อมกับ, Example: วิทยากรจะบรรยายเรื่องสภาพแวดล้อมในประเทศไทยพร้อมทั้งวิธีการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมเป็นพิษด้วย, Thai definition: กับ
พลอย[ADV] accordingly, See also: along with, Syn. ประสม, ร่วมกัน, Example: เมื่อเราไม่รู้จักระบบใหม่นี้ เราก็เลยพลอยไม่รู้จักเครื่องมือด้วย, Thai definition: ประสมด้วย, ตามไปด้วย
ตาม[PREP] along, See also: around, among, through, throughout, Syn. แถว, แนว, ถิ่น, ที่, Example: ประติมากรรมไทยส่วนใหญ่เน้นเนื้อหาทางศาสนามักปรากฏอยู่ตามวัดและวัง, Thai definition: แถวหรือที่บริเวณนั้น
รายเรียง[ADV] along the way, Syn. เรียงราย, Example: แม้ว่าห้องประชุมจะมีม้ายาวไว้ให้นั่ง แต่เพราะสมาชิกมาก จึงต้องยกม้าไปไว้มุมห้อง แล้วสมาชิกนั่งรายเรียงกันที่พื้นห้องแทน
รายทาง[ADJ] along the way, See also: along the street, along the road, on the roadside, Syn. ตามทาง, Example: ระหว่างเดินทางเขาชอบแวะซื้อของตามรายทางไปเรื่อย ๆ, Thai definition: เรียงๆ กันไปตามทางเป็นระยะๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาไปด้วย[v. exp.] (ao pai dūay) EN: bring along   FR: emmener
บาง-[pref. (prep.)] (bāng-) EN: ... uppon - (prefix : riverside village or town) ; district along a waterway   FR: ... sur- (préf. : cité située sur la rive d'un cours d'eau)
ดินดาน[n.] (dindān) EN: hard soil ; subsoil ; compact soil ; subsoil along a river bed ; hard and compact soil   
เดินเลาะรั้ว[v. exp.] (doēn lǿ rūa) EN: walk along the fence   FR: longer la clôture
โดยสาร[v.] (dōisān) EN: ride (with, by) ; go (by) ; go along ; be a passenger ; be given a lift ; take ; catch   FR: voyager (en) ; prendre
ด้วยกัน[adv.] (dūaykan) EN: together ; in company with ; together with ; along   FR: ensemble ; conjointement
เห็นด้วย[v.] (hendūay) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve   FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn.
จุฬาฯ[n.] (Julā) EN: Chula (inf.) ; Chulalongkorn University   FR: Chula (fam.) ; université Chulalongkorn [f]
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[n. prop.] (Julālongkøn Mahāwitthayālai) EN: Chulalongkorn University   FR: université Chulalongkorn [f]
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[org.] (Khana Nitisāt Julālongkøn Mahāwitthayālai) FR: Faculté de Droit de l'université Chulalongkorn [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALONG    AH0 L AO1 NG
ALONGE    AE1 L AH0 N JH
ALONGI    AA0 L OW1 NG G IY0
ALONGS    AH0 L AO1 NG Z
ALONGSIDE    AH0 L AO2 NG S AY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
along    (a) (@1 l o1 ng)
alongside    (a) (@1 l o2 ng s ai1 d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
in großen Zügen; in groben Zügenalong general lines; in broad outline [Add to Longdo]
entlang {prp; +Akkusativ; +Dativ; +Genitiv} | den Weg entlang; entlang dem Weg; entlang des Wegesalong | along the path [Add to Longdo]
entlang; weiter; vorwärts {adv} | am Fluss entlang | Dort entlang, bitte!along | along the river | That way please! [Add to Longdo]
längs {prp; +Genitiv} | längs der Straßealong | along the road [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うまくやって行く;旨くやって行く[うまくやっていく, umakuyatteiku] (exp,v5k-s) to get along well with; to make a go of it [Add to Longdo]
お過ごし[おすごし, osugoshi] (exp) (hon) getting along [Add to Longdo]
がてら[, gatera] (prt) on the same occasion; at the same time; coincidentally; along with; partly (to do, for) [Add to Longdo]
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P) [Add to Longdo]
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[, zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P) [Add to Longdo]
そば飯;蕎麦飯[そばめし, sobameshi] (n) (uk) soba and rice cooked together along with meat, vegetables, etc. on a metal plate [Add to Longdo]
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P) [Add to Longdo]
に沿って[にそって, nisotte] (exp,adv) along; parallel to; in accordance with [Add to Longdo]
に就いて;に就て;に付いて[について, nitsuite] (exp) (uk) concerning; along; under; per [Add to Longdo]
ほふく前進;匍匐前進[ほふくぜんしん, hofukuzenshin] (n,vs) (See 匍匐) crawling along [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一同[yī tóng, ㄧ ㄊㄨㄥˊ, ] along; together [Add to Longdo]
并肩[bìng jiān, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄢ, / ] alongside; shoulder to shoulder; side by side; abreast [Add to Longdo]
偕同[xié tóng, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄨㄥˊ, ] along with; accompanied by; together with [Add to Longdo]
沿[yán, ㄧㄢˊ, 沿] along; following (a line) [Add to Longdo]
沿江[yán jiāng, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄤ, 沿] along the river; the region around the river [Add to Longdo]
沿线[yán xiàn, ㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, 沿线 / 沿] along the line (e.g. railway); the region near the line [Add to Longdo]
沿着[yán zhe, ㄧㄢˊ ㄓㄜ˙, 沿 / 沿] along [Add to Longdo]
沿路[yán lù, ㄧㄢˊ ㄌㄨˋ, 沿] along the way; the duration of a journey [Add to Longdo]
沿途[yán tú, ㄧㄢˊ ㄊㄨˊ, 沿] along the sides of the road; by the wayside [Add to Longdo]
随着[suí zhe, ㄙㄨㄟˊ ㄓㄜ˙, / ] along with; in the wake of; following [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Along \A*long"\, prep.
   By the length of, as distinguished from across. "Along the
   lowly lands." --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      The kine . . . went along the highway.  --1 Sam. vi.
                          12.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Along \A*long"\ [AS. gelang owing to.]
   (Now heard only in the prep. phrase {along of}.)
   [1913 Webster]
 
   {Along of}, {Along on}, often shortened to {Long of}, prep.
    phr., owing to; on account of. [Obs. or Low. Eng.] "On me
    is not along thin evil fare." --Chaucer. "And all this is
    long of you." --Shak. "This increase of price is all along
    of the foreigners." --London Punch.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Along \A*long"\ (?; 115), adv. [OE. along, anlong, AS. andlang,
   along; pref. and- (akin to OFris. ond-, OHG. ant-, Ger. ent-,
   Goth. and-, anda-, L. ante, Gr. ?, Skr. anti, over against) +
   lang long. See {Long}.]
   1. By the length; in a line with the length; lengthwise.
    [1913 Webster]
 
       Some laid along . . . on spokes of wheels are hung.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. In a line, or with a progressive motion; onward; forward.
    [1913 Webster]
 
       We will go along by the king's highway. --Numb. xxi.
                          22.
    [1913 Webster]
 
       He struck with his o'ertaking wings,
       And chased us south along.      --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   3. In company; together.
    [1913 Webster]
 
       He to England shall along with you.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {All along}, all through the course of; during the whole
    time; throughout. "I have all along declared this to be a
    neutral paper." --Addison.
 
   {To get along}, to get on; to make progress, as in business.
    "She 'll get along in heaven better than you or I." --Mrs.
    Stowe.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 along
   adv 1: with a forward motion; "we drove along admiring the
       view"; "the horse trotted along at a steady pace"; "the
       circus traveled on to the next city"; "move along";
       "march on" [syn: {along}, {on}]
   2: in accompaniment or as a companion; "his little sister came
     along to the movies"; "I brought my camera along"; "working
     along with his father"
   3: to a more advanced state; "the work is moving along"; "well
     along in their research"; "hurrying their education along";
     "getting along in years"
   4: in addition (usually followed by `with'); "we sent them food
     and some clothing went along in the package"; "along with the
     package came a bill"; "consider the advantages along with the
     disadvantages"
   5: in line with a length or direction (often followed by `by' or
     `beside'); "pass the word along"; "ran along beside me";
     "cottages along by the river"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top