ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไปข้างหน้า

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไปข้างหน้า-, *ไปข้างหน้า*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go ahead, make a fool of yourself.ไปข้างหน้าให้คนโง่ของตัวเอง Pinocchio (1940)
Go ahead, Pinoke, ask them.ไปข้างหน้า ปีโนก ขอให้มัน Pinocchio (1940)
If you wanna hang this jury, go ahead.ถ้าคุณอยากจะแขวนลูกขุนนี้ไปข้างหน้า 12 Angry Men (1957)
You go ahead. You say anything you like.คุณไปข้างหน้า คุณบอกว่าสิ่งที่คุณต้องการ 12 Angry Men (1957)
- Go ahead.- ไปข้างหน้า 12 Angry Men (1957)
Go ahead.ตรง ไปข้างหน้า The Good, the Bad and the Ugly (1966)
(shot) Inflating parties forward.ฝ่ายพองไปข้างหน้า How I Won the War (1967)
To the front, salute.ไปข้างหน้าถวายพระพร How I Won the War (1967)
Cable attached, Gripweed?สายเคเบิ้ลที่แนบมา กริปวีด? โอเคไปข้างหน้า How I Won the War (1967)
Corporal Dooley, with one LMG, will move forward to high ground at 1.00 o'clock from my present position.จะก้าวไปข้างหน้ากับพื้นดินสูง ที่ 1.00 โมงจากตำแหน่ง ปัจจุบันของฉัน How I Won the War (1967)
Forward!ไปข้างหน้าHow I Won the War (1967)
Full speed ahead, Mr. Boatswain.ความเร็วเต็มไปข้างหน้านายกะลาสี ความเร็วเต็มไปข้างหน้า Yellow Submarine (1968)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไปข้างหน้า[X] (pai khāng-nā) EN: forward   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ahead[ADJ] ไปข้างหน้า, See also: ขึ้นหน้าไป, ออกหน้า
ahead[ADV] ไปข้างหน้า, See also: ขึ้นหน้าไป, ออกหน้า, Syn. forward, onward
along[ADV] ต่อไป, See also: ไปข้างหน้า
forth[ADV] ไปข้างหน้า (คำทางการ), Syn. ahead, forward, onward
frontward[ADV] ไปข้างหน้า, See also: อยู่ข้างหน้า
get up[PHRV] ไป (คำสั่งกระตุ้นม้า), See also: ไปข้างหน้า
go along[PHRV] ไปข้างหน้า, See also: เดินไปข้างหน้า, แล่นไปข้างหน้า
go forward[PHRV] ไปข้างหน้ามากขึ้น
onward[ADJ] ไปข้างหน้า, Syn. forward, Ant. backward
onward[ADV] ไปข้างหน้า, Syn. forward, Ant. backward

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advance(แอดวานซ'ฺ) vt.,vi.,n. นำหรือส่งไปข้างหน้า, ก้าวหน้า, เสนอความเห็น, เจริญ,เลื่อน (ตำแหน่ง) , เพิ่ม (อัตรา) , เร่ง,จัดให้, ยก (ธง) , ล่วงหน้า, อ้าง,ทาบทาม,เกี้ยว, Syn. forward)
aha(อาเฺฮด') adv.,adj. ไปข้างหน้า, ข้างหน้า, ภายหน้า, ล่วงเกิน, นำหน้า, ก่อน, เดินต่อไปข้างหน้า, เกิน, ล้ำหน้า (in front , at the head)
antrorse(แอนทรอส') adj. งอไปข้างหน้าหรือขึ้นข้างบน
autogiro(ออโทไจ'โร) n. เครื่องบินที่มีใบพัดสำหรับเคลื่อนไปข้างหน้าและมีตัวหมุนตามแนวนอนสำหรับเคลื่อนขึ้นสูง, Syn. autogyro, gyroplane (an aircraft)
breast(เบรสทฺ) {breasted,breasting,breasts} n. หน้าอก,เต้านม,ทรวงอก,น้ำใจ,อารมณ์,เชิงกำแพง,ส่วนที่นูนออกคล้ายเต้านม vt. เอาอกทาบกับเชือก,เผชิญ,ฝ่าไปข้างหน้า -S.bust
breeze(บรีซ) {breezed,breezing,breezes} n. ลมพัดเบา,งานเบา vt. พัดลมเบา,ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและง่ายดาย, Syn. gale
charge(ชาร์ดจฺ) vt. บรรจุ,ประจุ,อัดไฟ,ทำให้เต็ม,วางเงื่อนไข,สั่ง,ตักเตือน,แนะนำ,กล่าวหา,ฟ้องร้อง,เรียกเก็บเงิน,โจมตี,เป็นภาระ บันทึกเป็นหนี้ -vi. พุ่งเข้าไป,พุ่งไปข้างหน้า,โจมตี,เรียกเก็บ,หมอบลง (ตามคำสั่ง) -n. การอัดประจุไฟฟ้า,กระแสไฟที่อัด,ปริมาณดินระเบิด,ภาระ
complete(คัมพลีท') {completed,completing,completes} adj. สมบูรณ์,เสร็จ,สำเร็จ,ครบ,สมบูรณ์,พร้อม,เต็มที่,สิ้นเชิง vt. ทำให้เสร็จ,ทำให้สมบูรณ์,ทำให้ครบ,ส่งฟุตบอลไปข้างหน้าได้สำเร็จ, Syn. remainder,balance -Conf. completer
completion(คัมพลี'เชิน) n. การทำให้สมบูรณ์,การทำให้เสร็จ,การสำเร็จลุล่วง,การสรุป,การส่งลูกฟุตบอลไปข้างหน้าได้สำเร็จ, Syn. fulfillment,attainment
drum plotterพล็อตเตอร์แบบดรัมเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดพล็อตเตอร์ (plotter) มีรูปเป็นทรงกระบอกหรือดรัม มีกระดาษพันรอบ ดรัมนี้จะหมุนไปข้างหน้าและข้างหลังได้ มีปลายเป็นเหมือนปากกาติดอยู่เหนือดรัม ซึ่งจะเลื่อนไปซ้ายไปขวาได้ เวลาวาด จะลากเป็นเส้นลงบนกระดาษ การขยับขึ้นลงของดรัม และปากกาจะทำให้เกิดเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งได้ ความแม่นยำของเครื่องวาดชนิดนี้มีน้อยกว่าเครื่องวาดแบบระนาบ (flatbed plotter) แต่ราคาก็ถูกกว่า จึงนิยมใช้กันมากในเชิงพาณิชย์

English-Thai: Nontri Dictionary
advance(vi,vt) ให้ล่วงหน้า,ก้าวหน้า,เจริญ,ขึ้นหน้า,ส่งไปข้างหน้า,เลื่อน(ตำแหน่ง,ยศ,ขั้น)
ahead(adv) ล่วงหน้า,นำหน้า,ก่อน,ขึ้นหน้า,ตรงไปข้างหน้า
forge(vi) ฝ่าฟัน,บุกบั่น,ก้าวไปข้างหน้า
forward(adv) ไปข้างหน้า,ล้ำหน้า,ต่อไป,ก้าวหน้า,ล่วงหน้า
on(adv) ต่อเนื่อง,ต่อไป,ประจำ,เรื่อยไป,ไปข้างหน้า
onward(adj) ก้าวหน้า,ต่อไปข้างหน้า,ต่อมา,มุ่งหน้าไป
onward(adv) ต่อไปข้างหน้า,มุ่งหน้าไป,ก้าวหน้า,ต่อมา
onwards(adv) ต่อไปข้างหน้า,มุ่งหน้าไป,ก้าวหน้า,ต่อมา
straightforward(adj) ตรงไปข้างหน้า,ซื่อตรง,ไม่อ้อมค้อม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top