Search result for

along with

(48 entries)
(0.0263 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -along with-, *along with*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We'll destroy that bridge and Grievous along with it.เราจะทำลายหอบังคับการ พร้อมๆกับไอ้กรีวัสไปด้วยเลย Shadow of Malevolence (2008)
Let me get this back to the lab along with everything else the killer might have touched.ให้ผมเอาเลือดนี่กับทุกอย่างที่ฆาตกรน่าจะจับต้อง กลับไปตรวจที่แล็ปก่อน And How Does That Make You Kill? (2008)
At least 52 people died, along with four bombers... and 700 were injured.จากการระเบิด 4 ครั้งที่ผ่านมา พบว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 52 คน และบาดเจ็บกว่า 700 คน Babylon A.D. (2008)
He disappeared along with six others. Their bodies were never found.หายไปกับพวก 6 คน ร่างของเขาไม่เคยพบ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Maybe the Spaniards found this skull along with all this other loot.บางทีพวกสเปนนี่อาจได้กระโหลกมาตอนปล้นสดมภ์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
For you've chosen to follow the path of evil, ultimately we'll destroy you, along with your fiendish puppet master.ฉันจะทำลายพวกแกให้สิ้นซาก รวมทั้งเจ้านายของแกด้วย Bolt (2008)
Along with other things.รวมทั้งอย่างอื่นด้วย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Along with St. Petersburg, Paris, Middle Earth, distant planets and Shangri-la.แล้วก็เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปารีส ใจกลางโลก ดวงดาวที่ห่างไกล แม้กระทั่งสรวงสวรรค์ Inkheart (2008)
♪♪ [resumes singing along with radio][ร้องเพลงตามเสียงวิทยุ] New York, I Love You (2008)
WaIter collins was brutally murdered, along with as many as 19 other boysวอลเตอร์ คอลลินส์ อาจจะตายอย่างน่าเวทนา พร้อมกับเด็กผู้ชายอีก 19 คน Changeling (2008)
And then you come along with your weird kryptonite death grip, and...แล้วคุณก็เข้ามากับความคิดแย่ๆของคุณ ความชั่วร้ายแล้วก็... The House Bunny (2008)
Leveled a 4 storied research lab along with him.กวาดเอาแล็บวิจัย 4 ชั้น ราบไปกับเขาด้วย Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
along withA bill came along with the package.
along withAlong with his children he fled the country.
along withAlong with the plants, animal life, too, was developing in harmony with the strict requirements of the land.
along withAlong with this increase, there has been a change in the world's economic organization.
along withAlong with thousands of others, he fled the country.
along withAlong with Tokyo, Osaka is a center of commerce.
along withAre you getting along with your neighbors?
along withAre you getting along with your work?
along withCome along with me.
along withCome along with me and go fishing.
along withCome along with us.
along withCome along with us if you like.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พร้อมด้วย[CONJ] together with, See also: along with, be in accompany with, Syn. กับ, พร้อม, พร้อมกับ, พร้อมทั้ง, Example: ดอนวิโตไปอิตาลีพร้อมด้วยกระเป๋าเอกสารสองใบที่มีเงินสดอัดแน่น 2 ล้านดอลลาร์
พร้อมทั้ง[CONJ] together with, See also: along with, be in accompany with, Syn. และ, พร้อมด้วย, พร้อมกับ, Example: วิทยากรจะบรรยายเรื่องสภาพแวดล้อมในประเทศไทยพร้อมทั้งวิธีการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมเป็นพิษด้วย, Thai definition: กับ
พลอย[ADV] accordingly, See also: along with, Syn. ประสม, ร่วมกัน, Example: เมื่อเราไม่รู้จักระบบใหม่นี้ เราก็เลยพลอยไม่รู้จักเครื่องมือด้วย, Thai definition: ประสมด้วย, ตามไปด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็นด้วย[v.] (hendūay) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve   FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn.
คล้อย[v.] (khløi) EN: go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; agree with   FR: abonder (dans le sens de qqn)
คล้อยตาม[v.] (khløitām) EN: comply with ; consent ; go along with   
แกล้ม[v.] (klaēm) EN: eat a savory along with a drink   
ลงรอย[v.] (longrøi) EN: get along with ; get on well together ; be on good terms with someone ; be compatible ; come to terms ; agree ; get on well together   FR: être en bons termes (avec qqn) ; être en accord (avec)
พลอย[adv.] (phløi) EN: in the same manner ; likewise ; also ; as well ; accordingly ; along with ; in the wake of ; in pace of   FR: de la même façon
พร้อมด้วย[conj.] (phrøm dūay) EN: together with ; along with ; be in accompany with ; accompanied by   FR: avec ; inclus
รวมไปถึง[adv.] (rūam pai theung) EN: including ; together with ; along with   
ตลอดจน[conj.] (taløt jon) EN: including ; covering ; and ; as well as ; along with   FR: même ; jusqu'à

Japanese-English: EDICT Dictionary
がてら[, gatera] (prt) on the same occasion; at the same time; coincidentally; along with; partly (to do, for) [Add to Longdo]
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P) [Add to Longdo]
そば飯;蕎麦飯[そばめし, sobameshi] (n) (uk) soba and rice cooked together along with meat, vegetables, etc. on a metal plate [Add to Longdo]
ノリ突っ込み[ノリつっこみ, nori tsukkomi] (n) (See 突っ込み・2) going along with a joke, etc. at the beginning then pointing out its ridiculousness [Add to Longdo]
引き連れる;引連れる(io);引きつれる[ひきつれる, hikitsureru] (v1,vt) to take along with [Add to Longdo]
横並び[よこならび, yokonarabi] (n,vs) (1) going along with something; following the crowd; (2) treating something in an equal or egalitarian manner [Add to Longdo]
希望に沿う[きぼうにそう, kibounisou] (exp,v5u) to meet someone's requirements; to meet expectations; to go along with what somebody wants [Add to Longdo]
共に(P);倶に;供に(iK)[ともに, tomoni] (adv) (1) (uk) together; jointly; (2) (uk) (often as ...とともに) at the same time; with; as ...; including; along with; (3) (uk) both; (P) [Add to Longdo]
迎合[げいごう, geigou] (n,vs) ingratiation; going along with somebody's views; adjusting oneself (to something, to somebody); flattery; (P) [Add to Longdo]
時代と共に歩む[じだいとともにあゆむ, jidaitotomoniayumu] (exp,v5m) to move along with the times [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偕同[xié tóng, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄨㄥˊ, ] along with; accompanied by; together with [Add to Longdo]
随着[suí zhe, ㄙㄨㄟˊ ㄓㄜ˙, / ] along with; in the wake of; following [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top