ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agriculture

AE1 G R IH0 K AH2 L CH ER0   
74 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agriculture-, *agriculture*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agriculture[N] เกษตรกรรม, See also: การเกษตร, กสิกรรม, Syn. farming

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agriculture(แอก' กริคัลเชอะ) n. การเกษตร, เกษตรกรรม,กสิกรรม,เกษตรศาสตร์, -agri- cultural adj., Syn. tillage, agronomy)

English-Thai: Nontri Dictionary
agriculture(n) เกษตรกรรม,กสิกรรม,การเกษตร,การเพาะปลูก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agriculture เกษตรกรรม, เกษตรกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Agricultureเกษตรศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultureเกษตรกรรม [TU Subject Heading]
Agriculture การเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultureเกษตรศาสตร์ [การแพทย์]
agricultureagriculture, เกษตรกรรม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Agriculture and stateเกษตรกรรมกับรัฐ [TU Subject Heading]
Agriculture cooperative credit associationsธนาคารสินเชื่อการเกษตร [TU Subject Heading]
Agriculture Institute สถาบันเกษตรกร
สถาบันเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับที่ดินจาก การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [สิ่งแวดล้อม]
Agriculture teachersครูเกษตร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Agriculture Organisation of the United Nations (n org) (หรือ FAO) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which sucks. But they said I could start Advanced Agriculture a year early.น่าเบื่อ แต่ให้ผมเริ่ม เกษตรกรรมชั้นสูงได้ก่อนปีนึง Interstellar (2014)
Climate change, the domestication of fire, the invention of tools, language, agriculture all played a role.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของไฟ การประดิษฐ์เครื่องมือ ภาษาการเกษตร ทุกบทบาท Hiding in the Light (2014)
Agriculture and civilization flourished for thousands of years.เป็นพัน ๆ ปี The World Set Free (2014)
It's a striking departure from the CO2 levels that prevailed during the rise of agriculture and civilization.มันเป็นการเดินทางที่ โดดเด่นจากระดับ ซีโอ2 ที่ชนะ ในระหว่างการเพิ่มขึ้น ของการเกษตรและอารยธรรม The World Set Free (2014)
Remember laos. You and agriculture do not mix.จำลาวได้ไหม จะเอาเรื่องเกษตรมารวมไม่ได้ The Hot Potato Job (2011)
The ex-minister of the Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries sent them to me... If it's not agriculture or forestry, it's food. A health food.ท่านอดีตรมต.กระทรวงเกษตรส่งกวางมาให้ เเต่ทว่า พวกมันไม่ใช่การเกษตร ป่าไม้เเละประมงหรอกนะ Episode #1.4 (2010)
Yep, U.S. Department of Agriculture keeps a soil database.ใ่ช่แล้ว ทางกระทรวง การเกษตรของสหรัฐ มีฐานข้อมูลดิน Goodbye Yellow Brick Road (2010)
I have seen agriculture on a human scale.ฉันเห็นเกษตรกรรม ที่เพียงพอต่อมนุษย์แล้ว Home (2009)
Our agriculture has become oil-powered.เกษตรกรรมถูกขับเคลื่อนโดยน้ำมันไปเรียบร้อยแล้ว Home (2009)
Agriculture is like a tradition handed down from generation to generation in sweat, graft and toil, because for humanity it is a prerequisite of survival.เกษตรกรรมเป็นเหมือนประเพณี ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ในวังวนของหยาดเหงื่อ หนี้สิน และความเหนื่อยยาก เพราะสำหรับมนุษย์ มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่รอด Home (2009)
Agriculture is still the world's most widespread occupation.เกษตรกรรมยังคงเป็นอาชีพ ที่แพร่หลายที่สุดในโลก Home (2009)
Agriculture was our first great revolution.เกษตรกรรม เป็นการปฏิวัติอันยิ่งใหญ่ของเรา Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agricultureAgriculture consumes a great amount of water.
agricultureAgriculture is defined as the cultivation of soil for growing crops.
agricultureAgriculture is economy of the country.
agricultureAnd in many countries, where the animals are already under pressure because their homes are being destroyed by agriculture, things can get even worse.
agricultureBiotechnology will bring about a revolution in agriculture.
agricultureFertile soil is indispensable for agriculture.
agricultureHe engaged in agriculture.
agricultureHe is studying agriculture.
agricultureHe went to a college of agriculture.
agricultureMy major is agriculture.
agricultureSome day man will reclaim the desert for agriculture.
agricultureThe changing seasons in Japan do much to Japan's agriculture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สินค้าเกษตร[N] agriculture goods, Syn. ผลิตภัณฑ์เกษตร
เกษตรศาสตร์[N] agricultural science, See also: agriculture, agronomy, science of agriculture, Example: ผลงานที่จะเสนอในที่ประชุม ประกอบด้วย 3 หมวดวิชาการ คือ หมวดเกษตรศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และหมวดศึกษาศาสตร์, Thai definition: วิชาว่าด้วยเกษตรกรรม, Notes: (สันสกฤต)
เกษตรกรรม[N] agriculture, See also: husbandry, farming, Example: การเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม จะกระทบกระเทือนโครงสร้างเดิมของสังคมที่มีโครงสร้างเกษตรกรรม, Thai definition: การใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำป่าไม้, Notes: (สันสกฤต)
กสิกรรม[N] agriculture, See also: farming, Syn. เกษตรกรรม, Example: การปลูกข้าวเป็นกสิกรรมหลักของเมืองไทย, Thai definition: การใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำป่าไม้
การกสิกรรม[N] agriculture, See also: cultivation, Example: การกสิกรรมหลักของไทย คือการปลูกข้าว, Thai definition: การใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำป่าไม้
การเกษตร[N] agriculture, Syn. การกสิกรรม, Example: การพัฒนาการเกษตรที่ดีคือการให้ความรู้แก่เกษตรกร, Thai definition: การใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำป่าไม้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเกษตร[n.] (kānkasēt) EN: agriculture   FR: agriculture [f]
การเพาะปลูก[n.] (kān phǿplūk) EN: cultivation ; agriculture   FR: culture [f] ; horticulture [f]
การทำนา[n.] (kān tham nā) EN: farming   FR: agriculture [f]
เกษตรกรรม[n.] (kasēttrakam = kasēttakam) EN: agriculture   FR: agriculture [f]
เกษตรศาสตร์[n.] (kasēttrasāt = kasēttasāt) EN: agricultural science ; agronomy ; science of agriculture   FR: sciences agricoles [fpl] ; agronomie [f]
กสิกรรม[n.] (kasikam) EN: agriculture ; farming ; animal husbandry   FR: agriculture [f]
กฎหมายธุรกิจเกษตร[n. exp.] (kotmāi thurakit kasēt) EN: business agriculture laws   
กระทรวงการเกษตร[org.] (Krasūang Kānkasēt) EN: Ministry of Agriculture   FR: ministère de l'Agriculture [m]
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์[org.] (Krasūang Kasēt lae Sahakøn) EN: Ministry of Agriculture and Cooperatives   
ผลิตภัณฑ์เกษตร[n. exp.] (phalittaphan kasēt) EN: agriculture goods   

CMU English Pronouncing Dictionary
AGRICULTURE    AE1 G R IH0 K AH2 L CH ER0
AGRICULTURE'S    AE1 G R IH0 K AH2 L CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agriculture    (n) ˈægrɪkʌltʃər (a1 g r i k uh l ch @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
农业[nóng yè, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ, / ] agriculture; farming, #939 [Add to Longdo]
[nóng, ㄋㄨㄥˊ, / ] agriculture, #3,012 [Add to Longdo]
农艺[nóng yì, ㄋㄨㄥˊ ㄧˋ, / ] agriculture, #47,632 [Add to Longdo]
农产[nóng chǎn, ㄋㄨㄥˊ ㄔㄢˇ, / ] agriculture products; farm produce [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグリカルチャー;アグリカルチャ[, agurikarucha-; agurikarucha] (n) agriculture [Add to Longdo]
ケレス;セレス[, keresu ; seresu] (n) (1) (See 準惑星) Ceres (dwarf planet); (2) Ceres (Roman goddess of agriculture) [Add to Longdo]
営農[えいのう, einou] (n,vs) farming; agriculture; (P) [Add to Longdo]
園芸農業[えんげいのうぎょう, engeinougyou] (n) horticultural agriculture [Add to Longdo]
火田[かでん, kaden] (n) slash-and-burn agriculture [Add to Longdo]
勧農[かんのう, kannou] (n) encouragement of agriculture [Add to Longdo]
近郊農業[きんこうのうぎょう, kinkounougyou] (n) agriculture in urban areas [Add to Longdo]
国際連合食糧農業機関[こくさいれんごうしょくりょうのうぎょうきかん, kokusairengoushokuryounougyoukikan] (n) Food and Agriculture Organization of the United Nations [Add to Longdo]
国連食糧農業機関[こくれんしょくりょうのうぎょうきかん, kokurenshokuryounougyoukikan] (n) UN Food and Agriculture Organization (Organisation); FAO [Add to Longdo]
粗放農業[そほうのうぎょう, sohounougyou] (n) extensive agriculture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agriculture \Ag"ri*cul`ture\ (?; 135), n. [L. agricultura; ager
   field + cultura cultivation: cf. F. agriculture. See {Acre}
   and {Culture}.]
   The art or science of cultivating the ground, including the
   harvesting of crops, and the rearing and management of live
   stock; tillage; husbandry; farming.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agriculture
   n 1: a large-scale farming enterprise [syn: {agribusiness},
      {agriculture}, {factory farm}]
   2: the practice of cultivating the land or raising stock [syn:
     {farming}, {agriculture}, {husbandry}]
   3: the federal department that administers programs that provide
     services to farmers (including research and soil conservation
     and efforts to stabilize the farming economy); created in
     1862 [syn: {Department of Agriculture}, {Agriculture
     Department}, {Agriculture}, {USDA}]
   4: the class of people engaged in growing food

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 agriculture /agʀikyltyʀ/ 
  agriculture; farming; tillage; agronomics

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top