Search result for

agriculture

(74 entries)
(0.0066 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agriculture-, *agriculture*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agriculture[N] เกษตรกรรม, See also: การเกษตร, กสิกรรม, Syn. farming

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agriculture(แอก' กริคัลเชอะ) n. การเกษตร, เกษตรกรรม,กสิกรรม,เกษตรศาสตร์, -agri- cultural adj., Syn. tillage, agronomy)

English-Thai: Nontri Dictionary
agriculture(n) เกษตรกรรม,กสิกรรม,การเกษตร,การเพาะปลูก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agriculture เกษตรกรรม, เกษตรกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Agricultureเกษตรศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultureเกษตรกรรม [TU Subject Heading]
Agriculture การเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Agricultureเกษตรศาสตร์ [การแพทย์]
agricultureagriculture, เกษตรกรรม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Agriculture and stateเกษตรกรรมกับรัฐ [TU Subject Heading]
Agriculture cooperative credit associationsธนาคารสินเชื่อการเกษตร [TU Subject Heading]
Agriculture Institute สถาบันเกษตรกร
สถาบันเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับที่ดินจาก การปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [สิ่งแวดล้อม]
Agriculture teachersครูเกษตร [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Agriculture Organisation of the United Nations (n org) (หรือ FAO) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The invention of agriculture turned our history on end.การค้นพบเกษตรกรรม ได้นำประวัติศาสตร์ของเรามาสู่จุดสุดท้าย Home (2009)
Agriculture was our first great revolution.เกษตรกรรม เป็นการปฏิวัติอันยิ่งใหญ่ของเรา Home (2009)
Agriculture is still the world's most widespread occupation.เกษตรกรรมยังคงเป็นอาชีพ ที่แพร่หลายที่สุดในโลก Home (2009)
Agriculture is like a tradition handed down from generation to generation in sweat, graft and toil, because for humanity it is a prerequisite of survival.เกษตรกรรมเป็นเหมือนประเพณี ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ในวังวนของหยาดเหงื่อ หนี้สิน และความเหนื่อยยาก เพราะสำหรับมนุษย์ มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่รอด Home (2009)
No spring escapes the demands of agriculture, which accounts for 70% of humanity's water consumption.ไม่มีน้ำสักหยดที่หลุดรอดการเกษตรไปได้ ซึ่งเป็นปริมาณ 70% ของการบริโภคน้ำของมนุษย์ Home (2009)
The biggest headache now was what to do with the surpluses engendered by modern agriculture.ปัญหาใหญ่ที่สุดในตอนนี้คือ จะทำอย่างไรกับผลผลิตมหาศาล ที่ได้มาจากเกษตรกรรมอันทันสมัยนี้ Home (2009)
Our agriculture has become oil-powered.เกษตรกรรมถูกขับเคลื่อนโดยน้ำมันไปเรียบร้อยแล้ว Home (2009)
In our race to conquer more land, we have reclaimed them as pasture for livestock, or as land for agriculture or building.ในขณะมนุษย์แย่งกันถือครองที่ดิน และได้ปรับเปลี่ยนเป็น ทุ่งหญ้าสำหรับปศุสัตว์ หรือพื้นที่ทำการเกษตรหรือก่อสร้าง Home (2009)
What's left is increasingly unsuitable for agriculture.สิ่งที่เหลืออยู่คือการเพิ่มขึ้นของ เกษตรกรรมที่ไม่เหมาะสม Home (2009)
Transport, industry, deforestation, agriculture...การขนส่ง, อุตสาหกรรม, การตัดไม้ทำลายป่า, เกษตรกรรม... Home (2009)
I have seen agriculture on a human scale.ฉันเห็นเกษตรกรรม ที่เพียงพอต่อมนุษย์แล้ว Home (2009)
Yep, U.S. Department of Agriculture keeps a soil database.ใ่ช่แล้ว ทางกระทรวง การเกษตรของสหรัฐ มีฐานข้อมูลดิน Goodbye Yellow Brick Road (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agricultureAgriculture consumes a great amount of water.
agricultureAgriculture is defined as the cultivation of soil for growing crops.
agricultureAgriculture is economy of the country.
agricultureAnd in many countries, where the animals are already under pressure because their homes are being destroyed by agriculture, things can get even worse.
agricultureBiotechnology will bring about a revolution in agriculture.
agricultureFertile soil is indispensable for agriculture.
agricultureHe engaged in agriculture.
agricultureHe is studying agriculture.
agricultureHe went to a college of agriculture.
agricultureMy major is agriculture.
agricultureSome day man will reclaim the desert for agriculture.
agricultureThe changing seasons in Japan do much to Japan's agriculture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สินค้าเกษตร[N] agriculture goods, Syn. ผลิตภัณฑ์เกษตร
เกษตรศาสตร์[N] agricultural science, See also: agriculture, agronomy, science of agriculture, Example: ผลงานที่จะเสนอในที่ประชุม ประกอบด้วย 3 หมวดวิชาการ คือ หมวดเกษตรศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และหมวดศึกษาศาสตร์, Thai definition: วิชาว่าด้วยเกษตรกรรม, Notes: (สันสกฤต)
เกษตรกรรม[N] agriculture, See also: husbandry, farming, Example: การเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม จะกระทบกระเทือนโครงสร้างเดิมของสังคมที่มีโครงสร้างเกษตรกรรม, Thai definition: การใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำป่าไม้, Notes: (สันสกฤต)
กสิกรรม[N] agriculture, See also: farming, Syn. เกษตรกรรม, Example: การปลูกข้าวเป็นกสิกรรมหลักของเมืองไทย, Thai definition: การใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำป่าไม้
การกสิกรรม[N] agriculture, See also: cultivation, Example: การกสิกรรมหลักของไทย คือการปลูกข้าว, Thai definition: การใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำป่าไม้
การเกษตร[N] agriculture, Syn. การกสิกรรม, Example: การพัฒนาการเกษตรที่ดีคือการให้ความรู้แก่เกษตรกร, Thai definition: การใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำป่าไม้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเกษตร[n.] (kānkasēt) EN: agriculture   FR: agriculture [f]
การเพาะปลูก[n.] (kān phǿplūk) EN: cultivation ; agriculture   FR: culture [f] ; horticulture [f]
การทำนา[n.] (kān tham nā) EN: farming   FR: agriculture [f]
เกษตรกรรม[n.] (kasēttrakam = kasēttakam) EN: agriculture   FR: agriculture [f]
เกษตรศาสตร์[n.] (kasēttrasāt = kasēttasāt) EN: agricultural science ; agronomy ; science of agriculture   FR: sciences agricoles [fpl] ; agronomie [f]
กสิกรรม[n.] (kasikam) EN: agriculture ; farming ; animal husbandry   FR: agriculture [f]
กฎหมายธุรกิจเกษตร[n. exp.] (kotmāi thurakit kasēt) EN: business agriculture laws   
กระทรวงการเกษตร[org.] (Krasūang Kānkasēt) EN: Ministry of Agriculture   FR: ministère de l'Agriculture [m]
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์[org.] (Krasūang Kasēt lae Sahakøn) EN: Ministry of Agriculture and Cooperatives   
ผลิตภัณฑ์เกษตร[n. exp.] (phalittaphan kasēt) EN: agriculture goods   

CMU English Pronouncing Dictionary
AGRICULTURE    AE1 G R AH0 K AH2 L CH ER0
AGRICULTURE'S    AE1 G R AH0 K AH2 L CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agriculture    (n) (a1 g r i k uh l ch @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグリカルチャー;アグリカルチャ[, agurikarucha-; agurikarucha] (n) agriculture [Add to Longdo]
ケレス;セレス[, keresu ; seresu] (n) (1) (See 準惑星) Ceres (dwarf planet); (2) Ceres (Roman goddess of agriculture) [Add to Longdo]
営農[えいのう, einou] (n,vs) farming; agriculture; (P) [Add to Longdo]
園芸農業[えんげいのうぎょう, engeinougyou] (n) horticultural agriculture [Add to Longdo]
火田[かでん, kaden] (n) slash-and-burn agriculture [Add to Longdo]
勧農[かんのう, kannou] (n) encouragement of agriculture [Add to Longdo]
近郊農業[きんこうのうぎょう, kinkounougyou] (n) agriculture in urban areas [Add to Longdo]
国際連合食糧農業機関[こくさいれんごうしょくりょうのうぎょうきかん, kokusairengoushokuryounougyoukikan] (n) Food and Agriculture Organization of the United Nations [Add to Longdo]
国連食糧農業機関[こくれんしょくりょうのうぎょうきかん, kokurenshokuryounougyoukikan] (n) UN Food and Agriculture Organization (Organisation); FAO [Add to Longdo]
粗放農業[そほうのうぎょう, sohounougyou] (n) extensive agriculture [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nóng, ㄋㄨㄥˊ, / ] agriculture [Add to Longdo]
农业[nóng yè, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ, / ] agriculture; farming [Add to Longdo]
农产[nóng chǎn, ㄋㄨㄥˊ ㄔㄢˇ, / ] agriculture products; farm produce [Add to Longdo]
农艺[nóng yì, ㄋㄨㄥˊ ㄧˋ, / ] agriculture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agriculture \Ag"ri*cul`ture\ (?; 135), n. [L. agricultura; ager
   field + cultura cultivation: cf. F. agriculture. See {Acre}
   and {Culture}.]
   The art or science of cultivating the ground, including the
   harvesting of crops, and the rearing and management of live
   stock; tillage; husbandry; farming.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agriculture
   n 1: a large-scale farming enterprise [syn: {agribusiness},
      {agriculture}, {factory farm}]
   2: the practice of cultivating the land or raising stock [syn:
     {farming}, {agriculture}, {husbandry}]
   3: the federal department that administers programs that provide
     services to farmers (including research and soil conservation
     and efforts to stabilize the farming economy); created in
     1862 [syn: {Department of Agriculture}, {Agriculture
     Department}, {Agriculture}, {USDA}]
   4: the class of people engaged in growing food

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 agriculture [agrikyltyr]
   agriculture; farming; tillage
   agriculture
   agriculture; agronomics
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top