ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เกษตรกร

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกษตรกร-, *เกษตรกร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกษตรกร[N] agriculturist, See also: farmer, Example: การแก้ปัญหาเรื่องความแห้งแล้งของชนบทเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเกษตรกรต้องใช้น้ำในการประกอบอาชีพ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ประกอบอาชีพด้านการเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำป่าไม้, Notes: (สันสกฤต)
เกษตรกรรม[N] agriculture, See also: husbandry, farming, Example: การเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม จะกระทบกระเทือนโครงสร้างเดิมของสังคมที่มีโครงสร้างเกษตรกรรม, Thai definition: การใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชต่างๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการทำป่าไม้, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกษตรกร(กะเสดตฺระกอน) น. ผู้ทำเกษตรกรรม.
เกษตรกรรม(กะเสดตฺระกำ) น. การใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชต่าง ๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ การประมง และการป่าไม้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tenant farmerเกษตรกรผู้เช่าไร่นา, ลูกนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
crofterเกษตรกรรายย่อย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agriculture เกษตรกรรม, เกษตรกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Agricultural chemistryเกษตรกรรมเคมี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sustainable agricultureเกษตรกรรมแบบยั่งยืน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural chemistryเกษตรกรรมเคมี [TU Subject Heading]
Agricultural conservationเกษตรกรรมอนุรักษ์ [TU Subject Heading]
Agricultureเกษตรกรรม [TU Subject Heading]
Agriculture and stateเกษตรกรรมกับรัฐ [TU Subject Heading]
Alternative agricultureเกษตรกรรมทางเลือก [TU Subject Heading]
Farmersเกษตรกร [TU Subject Heading]
Organic farmingเกษตรกรรมเชิงชีวภาพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But over two million civilians, mostly peasants farmers and their families, have been systematically slaughtered by invading Russian armies.ประชากรมากกว่า 2 ล้านคน ส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกร ชาวไร่Nชาวนากับครอบครัวพวกเขา กำลังถูกกองทัพรัสเซียรุกราน เข่นฆ่า Rambo III (1988)
We actually have governments around the world who pay farmers not to produce milk.มีรัฐบาลตั้งหลายประเทศทั่วโลก ที่จ่ายค่าชดเชยให้เกษตรกรเพื่อไม่ต้องผลิตนม The Corporation (2003)
Bad for the farmerไม่ดีต่อเกษตรกร The Corporation (2003)
So that farmers are not able to save their seeds.เกษตรกรจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกอีกไม่ได้ The Corporation (2003)
They bought ads ...farmers in the milk industry say it's safe but studies suggest a link to cancer....เกษตรกรในอุตสาหกรรมโคนมบอกว่ามันปลอดภัย แต่งานวิจัยระบุถึงความเชื่อมโยงกับโรคมะเร็ง อย่าพลาดรายงานพิเศษชิ้นนี้จากรายการ The Investigators... The Corporation (2003)
Farmers who grow their own seeds save their own seeds don't buy pesticides have threefold more incomes than farmers who are locked into the chemical treadmill depending on Monsanto and Cargillเกษตรกรที่ปลูกเมล็ดพันธุ์ของตน เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ของตน ไม่ซื้อยาฆ่าแมลง The Corporation (2003)
The war, the lack of education for our children and an uncertain future for white farmers had left me with no option.สงคราม ลูกไม่มีที่เรียน และอนาคตที่ไม่แน่นอน ของเกษตรกรผิวขาว ทำให้ผมไม่มีทางเลือก Faith Like Potatoes (2006)
Agricultural unions have asked the government to declare the KwaZulu-Natal Midlands and other regions a disaster area.สหภาพเกษตรกรได้ขอให้รัฐบาล ประกาศว่าเขต ควาซูลู-นาทาล มิดแลนด์ส และเขตอื่นๆว่าเป็นเขตวิบัติภัย Faith Like Potatoes (2006)
I've been reading the farmer-sutra.ผมอ่าน"เกษตรกรณ์กามาสูตร"มาแล้ว The Messengers (2007)
New roads, agriculture, employment, education.ถนนตัดใหม่ เกษตรกรรม การจ้างงาน There Will Be Blood (2007)
Agriculture. Speaker of the House.เกษตรกรรม. Eagle Eye (2008)
Paying particularly attention to small farm towns.โดยให้ดูเมืองเกษตรกรรมเล็ก ๆ เป็นพิเศษ Catching Out (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกษตรกร[n.] (kasēttrakøn = kasettakon) EN: farmer ; agriculturist   FR: agriculteur [m] ; fermier [m]
เกษตรกรรม[n.] (kasēttrakam = kasēttakam) EN: agriculture   FR: agriculture [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agriculture[N] เกษตรกรรม, See also: การเกษตร, กสิกรรม, Syn. farming
husbandman[N] เกษตรกร, See also: ชาวไร่ชาวนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agriculture(แอก' กริคัลเชอะ) n. การเกษตร, เกษตรกรรม,กสิกรรม,เกษตรศาสตร์, -agri- cultural adj., Syn. tillage, agronomy)
agriculturist(แอกกริคัล' เชอะริสทฺ) n. ชาวนา, เกษตรกร., Syn. agriculturalist
agro-(คำเสริมหน้า) เกี่ยกวับเกษตรกรรมหรือยา
agrobiology(แอก' โกรไบออล' โลจี) ชีวเกษตรกรรม, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับชีวิต และโภชนาการของพืช. -agrobiologic, agribiological adj. -agrobiologist n. วิทยาที่เกี่ยวกับเ (agro+biology)
agrology(อะกรอล' โลจี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดินเพาะปลูกเกษตรกรรม, ปฐพีเกษตรกรรม. -agroligic, agrological adj.
agronomics(แอกโรนอม' มิคซฺ) ปฐพีศาสตร์, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพื้นดินเพาะปลูกสำหรับเกษตรกรรม (science of managing crops)
aquaculture(แอด'ควะคัลเชอะ) n. การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ใต้น้ำ, เกษตรกรรมใต้น้ำ., Syn. aquiculture
aquiculture(แอค'วิคัลเซอะ) n. เกษตรกรรมใต้น้ำ, การเลี้ยงสัตว์หรือพืชใต้น้ำ, การหล่อเลี้ยงด้วยน้ำ. -aquiculturist n. (hydroponics)
cereus(เซอ'เรซ) n. พระแม่เกษตรกรรม
soil(ซอลย์) n. ดิน,พื้นดิน,ดินชนิดใดชนิดหนึ่ง,ที่ดิน,ดินแดน,ที่ทีเหมาะสำหรับเจริญเติบโต,ประเทศ,ภูมิลำเนา,ปิตุภูมิ,เกษตรกรรม,ชีวิตเกษตรกร vt.,vi.,n. (การ) สกปรก,้เปื้อน,ด่างพร้อย,มีมลทิน,มัวหมอง.,รอยเปื้อน,รอยสกปรก,ด่างพร้อย,มลทิน,ความสกปรก,ความโสโครก,ปุ๋ย.

English-Thai: Nontri Dictionary
agricultural(adj) เกี่ยวกับเกษตรกรรม,เกี่ยวกับการเกษตร,เกี่ยวกับกสิกรรม
agriculture(n) เกษตรกรรม,กสิกรรม,การเกษตร,การเพาะปลูก
agriculturist(n) เกษตรกร,กสิกร,ชาวนา
cultivator(n) กสิกร,เกษตรกร,ผู้อบรมสั่งสอน

German-Thai: Longdo Dictionary
Hagelschlag(n) |der| การตกอย่างหนักของลูกเห็บ ซึ่งมักก่อความเสียหายแก่เกษตรกร
Bauer(n) |der, pl. Bauern| ชาวนา, เกษตรกร เช่น Bauern freuen sich auf Regen. เกษตรกรยินดีกับการมาของฝน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top