ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lech

L EH1 K   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lech-, *lech*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lecher[N] ผู้มักมากในกามตัณหา
lech for[PHRV] อยากมีเพศสัมพันธ์กับ (คำสแลง), See also: หมกมุ่นในกามตัณหากับ, Syn. lust after
lecherous[ADJ] ที่มีกิเลส, See also: ที่มีตัณหา, ที่ลุ่มหลงในตัณหา, Syn. lustful
lech after[PHRV] อยากมีเพศสัมพันธ์กับ (คำสแลง), See also: หมกมุ่นในกามตัณหากับ, Syn. lust after

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lecher(เลช'เชอะ) {lechered,lechering,lechers} n. ผู้มักมากในกามตัณหา. vi.หมกมุ่นในกามตัณหา, Syn. rake,debauchee
lecherous(เลช'เชอรัส) adj. มักมากในกามตัณหา,กระตุ้นราคะ,เต็มไปด้วยราคะ., See also: lecherousness n. ดูlecherous
lechery(เลช'เชอรี) n. ความมักมากในกามตัณหา
gelechiid(จะลีค'อีอิด) n. ผีเสื้อราตรี, Syn. moth
parflechen. หนังดิบแช่น้ำด่าง
steeplechase(สที'เพิลเชส) n. การแข่งม้าวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางที่สร้างขึ้น,การวิ่งแข่งข้ามทุ่งหรือทุ่งที่มีสิ่งกีดขวาง vi. แข่งขี่ม้าข้ามสิ่งกีดขวาง,วิ่งแข่งข้ามสิ่งกีดขวาง

English-Thai: Nontri Dictionary
lecherous(adj) มีตัณหาจัด,มักมากในกาม,หมกมุ่นในกาม
steeplechase(n) การแข่งม้าทางวิบาก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lechesปลิง [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสือผู้หญิง[N] lecher, See also: fox, Example: พวกสื่อมวลชนพยายามทำลายชื่อเสียงของประธานาธิบดี โดยกล่าวหาว่าท่านเป็นเสือผู้หญิงหรือมีความสัมพันธ์กับพวกมาเฟีย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เชี่ยวชาญในการเกี้ยวและหลอกลวงผู้หญิง, Notes: (สำนวน)
บ้ากาม[ADJ] lecherous, See also: lustful, satyric, nymphomaniacal, Syn. บ้าตัณหา, ตัณหาจัด, Example: โจรบ้ากามก่อคดีปล้นแล้วข่มขืน, Thai definition: มักมากในกาม
กลัดมัน[ADJ] lustful, See also: lecherous, Example: ช้างป่ากลัดมันคลุ้มคลั่งออกมาอาละวาดทำลายข้าวของชาวบ้านเสียหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันเดอร์เลชท์[TM] (Andoēlēt) EN: Anderlecht   FR: Anderlecht [m] ; Sporting d'Anderlecht [m] ; RSC Anderlecht [m] ; RSCA [m]
อร่อยจัง[X] (arøi jang) EN: very good ; delicious ; yummy   FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
ช่างคิด[adj.] (chang khit) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever   FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
เฉา[v.] (chao) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline   FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
ฉาบฉวย[adv.] (chāpchūay) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly   FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
ดาวน์โหลด[v.] (dāolōt) EN: download   FR: télécharger
ดาวน์โหลดโปรแกรม[v. exp.] (dāolōt prōkraēm) FR: télécharger un logiciel
หุนหัน[adj.] (hunhan) EN: hasty ; rash ; impetuous ; quick-tempered   FR: imprudent ; irréfléchi ; impétueux
หุนหันพลันแล่น[v.] (hunhanphlanlaen) EN: be rash ; be hasty ; be impetuous   FR: agir sans réfléchir
คำนึง[v.] (khamneung) EN: think of ; meditate ; contemplate   FR: réfléchir ; méditer

CMU English Pronouncing Dictionary
LECH    L EH1 K
LECHER    L EH1 CH ER0
LECHNER    L EH1 K N ER0
LECHUGA    L EH1 CH UW0 G AH0
LECHMAN    L EH1 K M AH0 N
LECHLER    L EH1 K L ER0
LECHTERS    L EH1 K T ER0 Z
LECHMERE    L EH1 K M IH2 R
LECHEROUS    L EH1 CH ER0 AH0 S
LECHTENBERG    L EH1 K T AH0 N B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Lech    (n) lˈɛk (l e1 k)
lecher    (n) lˈɛtʃər (l e1 ch @ r)
lechers    (n) lˈɛtʃəz (l e1 ch @ z)
lechery    (n) lˈɛtʃəriː (l e1 ch @ r ii)
lecheries    (n) lˈɛtʃərɪz (l e1 ch @ r i z)
lecherous    (j) lˈɛtʃərəs (l e1 ch @ r @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
色狼[sè láng, ㄙㄜˋ ㄌㄤˊ, ] lecher; sex maniac; rapist, #18,587 [Add to Longdo]
乐昌[Lè chāng, ㄌㄜˋ ㄔㄤ, / ] Lechang county level city in Shaoguan 韶关, Guangdong, #59,881 [Add to Longdo]
好色之徒[hào sè zhī tú, ㄏㄠˋ ㄙㄜˋ ㄓ ㄊㄨˊ, ] lecher; womanizer; dirty old man, #87,849 [Add to Longdo]
乐昌市[Lè chāng shì, ㄌㄜˋ ㄔㄤ ㄕˋ, / ] Lechang county level city in Shaoguan 韶关, Guangdong, #89,675 [Add to Longdo]
淫鬼[yín guǐ, ㄧㄣˊ ㄍㄨㄟˇ, ] lecherous devil [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Geschlecht(n) |das, pl. Geschlechter| เพศ เช่น männliches Geschlecht เพศชาย, weibliches Geschlecht เพศหญิง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lechzen (Hund)to pant; to have the tongue hanging out [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
むっつり助兵衛[むっつりすけべえ, muttsurisukebee] (n) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it [Add to Longdo]
むっつり助平[むっつりすけべい;むっつりすけべ, muttsurisukebei ; muttsurisukebe] (n) (See むっつり・1) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it [Add to Longdo]
エロ爺[エロじじい, ero jijii] (n) (sl) dirty old man; pervert; groper (on trains); lecher [Add to Longdo]
エンテレケイア[, enterekeia] (n) (See エネルゲイア) entelechy (gre [Add to Longdo]
ゲッ;げっ;ゲ;げ[, getsu ; getsu ; ge ; ge] (int) exclamation of surprised disappointment, disgust, or worry (yuck, ick, ack, eeew, crap!, blech, gross) [Add to Longdo]
スティープルチェイス[, sutei-puruchieisu] (n) steeplechase [Add to Longdo]
テレチョイス[, terechoisu] (n) {comp} Telechoice [Add to Longdo]
淫乱[いんらん, inran] (adj-na,adj-no) debauched; lewd; lascivious; lecherous; salacious; wild [Add to Longdo]
漁色[ぎょしょく, gyoshoku] (n) lechery; debauchery; philandering [Add to Longdo]
漁色家[ぎょしょくか, gyoshokuka] (n) lecher; philanderer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テレチョイス[てれちょいす, terechoisu] Telechoice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lech \Lech\ (l[e^]ch), v. t. [F. l['e]cher. See {Lick}.]
   To lick. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 lech \lech\ (l[e^]ch), n. & v. i.
   Same as {letch}.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lecher \Lech"er\, n. [OE. lechur, lechour, OF. lecheor, lecheur,
   gormand, glutton, libertine, parasite, fr. lechier to lick,
   F. l['e]cher; of Teutonic origin. See {Lick}.]
   A man given to lewdness; one addicted, in an excessive
   degree, to the indulgence of sexual desire, or to illicit
   sexual relations with women; also called {letch} and {lech}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lech
   n 1: man with strong sexual desires [syn: {satyr}, {lecher},
      {lech}, {letch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top