Search result for

lecher

(49 entries)
(0.0222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lecher-, *lecher*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lecher[N] ผู้มักมากในกามตัณหา
lecherous[ADJ] ที่มีกิเลส, See also: ที่มีตัณหา, ที่ลุ่มหลงในตัณหา, Syn. lustful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lecher(เลช'เชอะ) {lechered,lechering,lechers} n. ผู้มักมากในกามตัณหา. vi.หมกมุ่นในกามตัณหา, Syn. rake,debauchee
lecherous(เลช'เชอรัส) adj. มักมากในกามตัณหา,กระตุ้นราคะ,เต็มไปด้วยราคะ., See also: lecherousness n. ดูlecherous
lechery(เลช'เชอรี) n. ความมักมากในกามตัณหา

English-Thai: Nontri Dictionary
lecherous(adj) มีตัณหาจัด,มักมากในกาม,หมกมุ่นในกาม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yup, and as lecherous as ever- So?ใช่และยังลามกไม่เปลี่ยน Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Until lechero gets back,we should start looking for pieces about four feet in length.ระหว่างรอเลเชอโร่กลับมา เราควรหาของที่ยาวซักสี่ฟุตไปก่อน Dirt Nap (2008)
Where the hell is lechero?เลเชอโร่มันหายหัวไปไหนวะ? Dirt Nap (2008)
I'm going upstairs to find lechero and his equipment.ฉันจะขึ้นไปข้างบน ไปดูเลเชอโร่ว่าหาเครื่องมือได้รึยัง Dirt Nap (2008)
If lechero gets stranded up there,we're not getting out of here.ถ้าเลเชอโร่หาของไม่ได้ เราไม่ได้ออกไปแน่ Dirt Nap (2008)
I got your good buddy lechero here.ฉันพาเพื่อนรักของแก เลเชอโร่มาแล้ว Dirt Nap (2008)
Tell Lechero I need his phone.บอกเลอเชโร่ ว่าฉันอยากได้โทรศัพท์ Under & Out (2008)
Under Lechero's room.ใต้ห้องเลอเชโร่ Hell or High Water (2008)
Lechero... he's...เขา The Art of the Deal (2008)
Lechero is dead!ลีเซอโร ตายแล้ว The Art of the Deal (2008)
T - Bag: Lechero is dead!ลีเซอโร ตายแล้ว The Art of the Deal (2008)
Of lechero's cruel empire in my hand.สิ่งที่เลวร้ายมันอยู่ในมือของฉัน The Art of the Deal (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสือผู้หญิง[N] lecher, See also: fox, Example: พวกสื่อมวลชนพยายามทำลายชื่อเสียงของประธานาธิบดี โดยกล่าวหาว่าท่านเป็นเสือผู้หญิงหรือมีความสัมพันธ์กับพวกมาเฟีย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เชี่ยวชาญในการเกี้ยวและหลอกลวงผู้หญิง, Notes: (สำนวน)
บ้ากาม[ADJ] lecherous, See also: lustful, satyric, nymphomaniacal, Syn. บ้าตัณหา, ตัณหาจัด, Example: โจรบ้ากามก่อคดีปล้นแล้วข่มขืน, Thai definition: มักมากในกาม
กลัดมัน[ADJ] lustful, See also: lecherous, Example: ช้างป่ากลัดมันคลุ้มคลั่งออกมาอาละวาดทำลายข้าวของชาวบ้านเสียหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลีย[v.] (līa) EN: lick ; lap   FR: lécher ; laper ; passer la langue sur
ล่อ[v.] (lø) EN: lure ; entice ; tempt ; seduce   FR: appâter ; leurrer ; allécher ; affriander (vx - litt.)
ล่อใจ[v.] (løjai) EN: tempt ; lure ; entice ; seduce ; allure ; invite ; attract   FR: tenter ; attirer ; séduire ; allécher
ประจบ[v.] (prajop) EN: curry favour with (s.o.) ; fawn on ; by sycophantic ; play the toady ; ingratiate oneself with ; make up to   FR: chercher à gagner les faveurs (de qqn.) ; faire la fête à qqn. ; flatter (servilement) ; lécher les bottes (fam.) ; être obséquieux ; flagorner (litt.) ; se faire bien voir de qqn. ; passer de la pommade à qqn. (fam.)
สอพลอ[v.] (søphlø) EN: fawn on ; flatter ; curry flavour ; suck up to ; lick one's boots   FR: flatter bassement ; flagorner (litt.) ; lécher les bottes (à qqn) (fam.) ; lécher le cul (à qqn) (vulg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
LECHER    L EH1 CH ER0
LECHEROUS    L EH1 CH ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lecher    (n) (l e1 ch @ r)
lechers    (n) (l e1 ch @ z)
lechery    (n) (l e1 ch @ r ii)
lecheries    (n) (l e1 ch @ r i z)
lecherous    (j) (l e1 ch @ r @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
むっつり助兵衛[むっつりすけべえ, muttsurisukebee] (n) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it [Add to Longdo]
むっつり助平[むっつりすけべい;むっつりすけべ, muttsurisukebei ; muttsurisukebe] (n) (See むっつり・1) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it [Add to Longdo]
エロ爺[エロじじい, ero jijii] (n) (sl) dirty old man; pervert; groper (on trains); lecher [Add to Longdo]
淫乱[いんらん, inran] (adj-na,adj-no) debauched; lewd; lascivious; lecherous; salacious; wild [Add to Longdo]
漁色[ぎょしょく, gyoshoku] (n) lechery; debauchery; philandering [Add to Longdo]
漁色家[ぎょしょくか, gyoshokuka] (n) lecher; philanderer [Add to Longdo]
好き者[すきもの, sukimono] (n) (vulg) dilettante; lecher; nymphomaniac [Add to Longdo]
好色っ漢;好色漢[こうしょっかん(好色っ漢);こうしょくかん(好色漢), koushokkan ( koushoku tsu kan ); koushokukan ( koushoku kan )] (n) lecher [Add to Longdo]
助兵衛[すけべえ, sukebee] (adj-na,n) (See 助平・すけべい) lewdness; lewd person; lecher [Add to Longdo]
助兵衛根性[すけべえこんじょう, sukebeekonjou] (n) (1) lechery; lewdness; (2) greed [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好色之徒[hào sè zhī tú, ㄏㄠˋ ㄙㄜˋ ㄓ ㄊㄨˊ, ] lecher; womanizer; dirty old man [Add to Longdo]
淫鬼[yín guǐ, ˊ ㄍㄨㄟˇ, ] lecherous devil [Add to Longdo]
色狼[sè láng, ㄙㄜˋ ㄌㄤˊ, ] lecher; sex maniac; rapist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lecher \Lech"er\, n. [OE. lechur, lechour, OF. lecheor, lecheur,
   gormand, glutton, libertine, parasite, fr. lechier to lick,
   F. l['e]cher; of Teutonic origin. See {Lick}.]
   A man given to lewdness; one addicted, in an excessive
   degree, to the indulgence of sexual desire, or to illicit
   sexual relations with women; also called {letch} and {lech}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lecher \Lech"er\, v. i. [imp. & p. p. {Lechered}; p. pr. & vb.
   n. {Lechering}.]
   To practice lewdness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lecher
   n 1: man with strong sexual desires [syn: {satyr}, {lecher},
      {lech}, {letch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top