ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lechery

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lechery-, *lechery*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lechery(เลช'เชอรี) n. ความมักมากในกามตัณหา

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lechery    (n) lˈɛtʃəriː (l e1 ch @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
漁色[ぎょしょく, gyoshoku] (n) lechery; debauchery; philandering [Add to Longdo]
助兵衛根性[すけべえこんじょう, sukebeekonjou] (n) (1) lechery; lewdness; (2) greed [Add to Longdo]
助平根性[すけべいこんじょう, sukebeikonjou] (n) (1) lechery; lewdness; (2) greed [Add to Longdo]
色好み[いろごのみ, irogonomi] (n) sensuality; lechery [Add to Longdo]
猟色[りょうしょく, ryoushoku] (n) lechery; philandering; lewdness; debauchery [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lechery \Lech"er*y\, n. [OE. lecherie, OF. lecherie. See
   {Lecher}.]
   1. Free indulgence of lust; excessive indulgence in sexual
    relations; -- used mostly of men.
    [1913 Webster]
 
   2. Selfish pleasure; delight. [Obs.] --Massinger.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lechery
   n 1: unrestrained indulgence in sexual activity

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top