ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

好色之徒

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -好色之徒-, *好色之徒*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好色之徒[hào sè zhī tú, ㄏㄠˋ ㄙㄜˋ ㄓ ㄊㄨˊ, ] lecher; womanizer; dirty old man, #87,849 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you think I'm such a brute, me?[CN] 你以为我只是好色之徒吗? Celestine, Maid at Your Service (1974)
He'd better watch out![CN] 你老板是好色之徒 Camille Claudel (1988)
- You're such a Mythorio.[CN] 好色之徒 Halloween: Resurrection (2002)
" Monsieur Bouloir was a man whose erotic appetites...[CN] "布罗瓦先生是个好色之徒... Quills (2000)
Ah it's you, Matko, you womanizer.[CN] 啊,是你,马考,你这个好色之徒 Black Cat, White Cat (1998)
Afraid of a church marriage he was, like all lechers.[CN] 288)}因為他討厭教堂式的婚姻 288)}跟所有好色之徒一樣. Run, Waiter, Run! (1981)
That you're a whore who does it with lechers![CN] 说你是专与好色之徒 有勾当的淫妇! Senso '45 (2002)
Satyr, I think.[CN] Satyr,希腊神话中半人半兽的森林之神, 指好色之徒,性欲极强的男人 萨梯, 我觉得应该是. Earthquake (1974)
Seems this honest craftsman is something of a satyr.[CN] 看来这个诚实匠人是个好色之徒 Love Is My Profession (1958)
You'd have seen a girl showing her legs to a bunch of jerks.[CN] 但你会看到一个姑娘被迫暴露身体取悦一群好色之徒 Insignificance (1985)
Wow! That means it's unaffordable to typical Hong Kong perverts![CN] {\fnFangSong_GB2312\bord1\shad1\pos(200,288)}哇,那一般的好色之徒豈不是玩不起 Under the Rose (1992)
A lecher who does what he wants![CN] 一位想做什么就做什么的 好色之徒 Senso '45 (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top