ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

geschlecht

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geschlecht-, *geschlecht*
German-Thai: Longdo Dictionary
Geschlecht(n) |das, pl. Geschlechter| เพศ เช่น männliches Geschlecht เพศชาย, weibliches Geschlecht เพศหญิง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschlecht {n} | Geschlechter {pl} | das zarte Geschlecht | das schöne Geschlecht | das Geschlecht bestimmensex | sexes | the gentle sex | the fair sex | to sex [Add to Longdo]
Geschlechter-Diskriminierung {f}sexual discrimination [Add to Longdo]
Geschlechter {pl}; Gattungen {pl}genera [Add to Longdo]
Geschlechts...; Geschlechtsteil {n}genital [Add to Longdo]
Geschlechts...venereal [Add to Longdo]
Geschlechtsakt {m}; Akt {m}coitus; sexual act [Add to Longdo]
Geschlechtsbestimmung {f}sexing [Add to Longdo]
Geschlechtskrankheit {f} | Geschlechtskrankheiten {pl}venereal disease | venereal diseases [Add to Longdo]
Geschlechtsleben {n}sex life [Add to Longdo]
Geschlechtslosigkeit {f}asexuality [Add to Longdo]
Geschlechtslosigkeit {f}sexlessness [Add to Longdo]
Geschlechtsreife {f}sexual maturity [Add to Longdo]
Geschlechtstrieb {m} | abnormer Geschlechtstrieb des Mannessexual instinct | satyriasis [Add to Longdo]
Geschlechtsumwandlung {f}sex change [Add to Longdo]
Geschlechtsunterschiede {pl}sexual dimorphism [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せい, sei] GESCHLECHT, NATUR, EIGENSCHAFT [Add to Longdo]
[せい, sei] Geschlecht, Natur, Eigenschaft [Add to Longdo]
性交[せいこう, seikou] Geschlechtsverkehr [Add to Longdo]
性欲[せいよく, seiyoku] Geschlechtstrieb [Add to Longdo]
性病[せいびょう, seibyou] Geschlechtskrankheit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Geschlecht /gəʃlɛçt/ 
   gender; sex

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top