หรือคุณหมายถึง groß?
Search result for

gross

(132 entries)
(0.0074 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gross-, *gross*, gros
English-Thai: Longdo Dictionary
gross income(n) รายได้รวม (รายได้ก่อนหักภาษี ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง อากรอื่นๆ), A. net income,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gross[ADJ] อ้วนเผละ, See also: ใหญ่เบ้อเริ่ม, Syn. obese, porcine
gross[ADJ] หยาบช้า, See also: ต่ำช้า, เลวร้าย, น่าสะอิดสะเอียน, Syn. repugnant
gross[ADJ] ทั้งหมด, See also: ยอดรวม, Syn. entire, total
gross[N] หนึ่งกุรุส, See also: จำนวน 12 โหล
gross[N] รายได้รวม, See also: ยอดรวม, Syn. sum, total
gross up[PHRV] เพิ่มดอกเบี้ย (กฎหมายภาษี)
gross ton[N] หน่วยชั่งน้ำหนักมีค่าเท่ากับ 2,000 ปอนด์ (907,1847 กิโลกรัม)
gross-out[SL] สิ่งที่น่ารังเกียจ
Gross National Product[N] ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประชากรใน 1 ปี (คำย่อคือ GNP)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gross(โกรส) adj. โดยไม่มีการลด,ไม่เหมาะสม,หยาบ,หยาบคาย,ใหญ่,จำนวนมาก ๆ ,ทั้งหมด,เหมา,อ้วนมาก,หนา,แน่น,หนัก. n. 12 โหล,หนึ่งกุรุส,จำนวนมาก,จำนวนส่วนใหญ่,รายได้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้หัก,ร่างกาย. vt. ได้กำไรทั้งหมด
gross national productค่าเงินของสินค้าที่ผลิตได้และการบริการทั้งหมดของประเทศในระยะเวลาหนึ่ง,GNP
gross profitรายได้ทั้งหมดลบด้วยทุนการผลิต
gross tonตันอังกฤษ (2240ปอนด์) ,long-ton,=gross tonnage
gross tonnageปริมาตรทั้งหมดของเรือเป็นหน่วย100 ลูกบาศก์ฟุต., Syn. gross register tonnage
grossularite(กรอส'ซัลละไรท) n. หินแร่แคลเซียมอะลูมินัม
engross(เอนโกรส') vt. เอาไปหมด,ครองหมด,หมกมุ่น,ใช้ตัวใหญ่เขียน., See also: engrossedly adv. ดูengross engrosser n. ดูengross, Syn. busy
engrossingadj. หมกมุ่น,ซึ่งดึงดูดความสนใจ,น่าทึ่ง,ซึ่งทำให้เพลิดเพลินมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
gross(adj) เทอะทะ,อ้วนใหญ่,ทั้งหมด,รวมยอด,เลว,หยาบ,เหมา
gross(n) 12 โหล,กุรุส
engross(vt) เอาไปหมด,เป็นเจ้าของทั้งหมด,ครองหมด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
grossกุรุส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
gross anatomy; anatomy, macroscopicมหกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gross arrived damaged valueมูลค่ารวม ณ ปลายทางหลังเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross combination weight (GCW)น้ำหนักรวมรวบยอด (จีซีดับเบิลยู) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross domestic product (G.D.P.)ผลิตภัณฑ์ในประเทศเบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gross earned premiumsเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้รวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross expectation of working lifeค่าคาดหมายรวมของอายุการทำงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
gross incomeรายได้เบื้องต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gross indecencyการกระทำลามกอนาจาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross interchange of migrationการย้ายสลับถิ่นรวม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grossก่อนหักรายจ่าย [การบัญชี]
Grossมองด้วยตาเปล่า, [การแพทย์]
Gross Anatomyมหกายวิภาคศาสตร์ [การแพทย์]
Gross book valueราคาตามบัญชียกมา [การบัญชี]
gross capacity reservoirgross capacity reservoir, ความจุอ่างเก็บน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Gross domestic productผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ [TU Subject Heading]
Gross Domestic Productผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
มูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นภายในประเทศในช่วงเวลา 1 ปี โดยไม่คำนึงว่าจะผลิตด้วยทรัพยากรจากที่ใด เป็นมูลค่าที่คำนวณขึ้นมาโดยยังไม่ได้หักค่าเสื่อมราคาและภาษีทางอ้อมธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Gross Domestic Product (GDP) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
การวัดผลิตผลของชาติที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 1 ปี เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (ดู GNP) แต่ที่แตกต่างกันคือ การวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) จะพิจารณาเฉพาะผลิตผลที่ได้มีการผลิตขึ้นภายในประเทศเท่านั้น ไม่ว่าผลิตผลนั้นจะเกิดจากคนในประเทศหนือชาวต่างประเทศ ที่เข้ามาประกอบการในประเทศนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Gross earnings, gross incomeกำไรขั้นต้น [การบัญชี]
Gross Human Anatomyวิชามหกายวิภาคศาสตร์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
gross national income (n ) รายได้รวมของประชากรของชาติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ugh. Gross.อู้ว น่ารักเกียจ Chuck in Real Life (2008)
Do not do anything gross to my friend.ดูแลเพื่อนฉันดีดีด้วยละ There Might be Blood (2008)
That guy was pretty gross.ผู้ชายคนนั้นแต่งตัวได้พิลึกเลอะเทอะมาก There Might be Blood (2008)
It's in the genes. This is gross.คงฝังอยู่ในสายเลือดแล้วสิ? Bolt (2008)
Gross! You fucking pissed on me!เลวเอ๊ย แกฉี่ใส่หัวฉัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Seaweed's gross.สาหร่ายมันแหยะอะค่ะ New York, I Love You (2008)
Marley! Oh, gross.โอย มาร์ลีย์ เหม็น! Marley & Me (2008)
- He's so gross.- เขาหยาบคายมาก Made of Honor (2008)
- Gross. Are you okay?- เเหวะ นายโอเคนะ Pineapple Express (2008)
Hit him with a pot of hot coffee. It's gross.มันซัดหน้าแมธธีสันซะเละ เอาหม้อกาแฟฟาดหน้าเขา Pineapple Express (2008)
So seriously, how gross does my ear look?ถ้าจริงว่าหูฉันดูทุเรศแค่ไหน Pineapple Express (2008)
Gross.อุบาวท์ชะมัด Pineapple Express (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grossGross national product is a nation's total output of goods and services as measured in monetary value.
grossGross national product is a nation's total output of goods and services during a given period of time as measured in monetary value.
grossGross National Product is not the same as Net National Product.
grossHe is gross man.
grossHis gross manners offended his companions.
grossThe gross amount of the loss was larger than 100 million yen.
grossThe gross national product of our country is the second largest.
grossWhat was the gross income in the previous calendar year?
grossYou must be more careful to avoid making a gross mistake.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ่ง[v.] (beng) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of   FR: gonfler ; grossir ; bomber
ฉาบฉวย[adv.] (chāpchūay) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly   FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
ใจรัก[v.] (jairak) EN: like ; love ; be extremely fond of something ; love ; be bent on ; be engrossed in ; be wrapped up in   FR: être fou amoureux ; adorer
กักขฬะ[adj.] (kakkhala) EN: rough ; vulgar ; rude   FR: grossier ; abject ; vulgaire
กำลังขยาย[n. exp.] (kamlang khayāi) FR: grossissement [m]
กำไรขั้นต้น[n. exp.] (kamrai khanton) EN: gross profit   
คำหยาบคาย[n.] (kham yāpkhāi) FR: gros mot [m] ; grossièreté [f] ; vulgarité [f] ; paroles grossières [fpl]
ขยาย[v.] (khayāi) EN: enlarge ; expand ; extend ; get bigger   FR: agrandir ; grossir ; amplifier ; étendre
ขี้จาบ[adj.] (khījāp) EN: rude ; impolite; uncivil ; curt   FR: grossier ; impoli ; vulgaire ; brusque
ขิงแก่[n. exp.] (khing kaē) FR: grosse légume [f] (fam.) ; éléphant [m] (fig.)

CMU English Pronouncing Dictionary
GROSS    G R OW1 S
GROSSO    G R OW1 S OW0
GROSSE    G R AA1 S
GROSSI    G R OW1 S IY0
GROSSLY    G R OW1 S L IY0
GROSSES    G R OW1 S AH0 Z
GROSSER    G R OW1 S ER0
GROSSED    G R OW1 S T
GROSS'S    G R OW1 S AH0 Z
GROSSING    G R OW1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gross    (v) (g r ou1 s)
grossed    (v) (g r ou1 s t)
grosses    (v) (g r ou1 s i z)
grossly    (a) (g r ou1 s l ii)
grossing    (v) (g r ou1 s i ng)
grossness    (n) (g r ou1 s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brutto {n} | brutto für nettogross | gross for net [Add to Longdo]
Bruttobetrag {m}gross amount [Add to Longdo]
Bruttogewicht {n} | Bruttogewichte {pl}gross weight | gross weights [Add to Longdo]
Bruttogehalt {n}gross salary [Add to Longdo]
Bruttopreis {m}gross price [Add to Longdo]
Bruttoverdienst {m}gross income [Add to Longdo]
Bruttoverdienst {m} | Bruttoverdienste {pl}gross profit | gross profits [Add to Longdo]
Bruttovolkseinkommen {m}gross national income [Add to Longdo]
Bruttowertschöpfung {f}gross value added [Add to Longdo]
Bruttodividende {f}gross dividend [Add to Longdo]
Gesamtbetrag {m} | Gesamtbeträge {pl}gross amount; total; total amount | sum totals [Add to Longdo]
Gros {n}gross (twelve dozen) [Add to Longdo]
Rohdichte {f}gross density [Add to Longdo]
Rohertrag {m}; Bruttoertrag {m}gross yield; gross proceeds [Add to Longdo]
Sozialprodukt {n}gross national product [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GDP[ジーディーピー, ji-dei-pi-] (n) gross domestic product; GDP [Add to Longdo]
GNP[ジーエヌピー, ji-enupi-] (n) gross national product; GNP [Add to Longdo]
きしょー;きっしょー[, kisho-; kissho-] (int) (See きしょい) gross; nasty; yuck [Add to Longdo]
きめえ[, kimee] (exp) (sl) (See キモい) disgusting; gross; bad feeling; weird [Add to Longdo]
げろげろ[, gerogero] (exp) (sl) gross me out!; disgusting! [Add to Longdo]
キモい;きもい[, kimo i ; kimoi] (adj-i) (sl) (abbr) (See 気持ち悪い) gross; disgusting [Add to Longdo]
クロス(P);クロース[, kurosu (P); kuro-su] (n,vs) (1) cross; (2) gross; (3) cloth; (P) [Add to Longdo]
グロい;ぐろい[, guro i ; guroi] (adj-i) (sl) (from グロ) grotesque; disgusting; gross [Add to Longdo]
グロス[, gurosu] (n) (a) gross [Add to Longdo]
グロストン[, gurosuton] (n) gross ton [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国内生产总值[guó nèi shēng chǎn zǒng zhí, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ, / ] gross domestic product (GDP), #12,185 [Add to Longdo]
国民生产总值[guó mín shēng chǎn zǒng zhí, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ, / ] gross national product; gross domestic product (GDP), #23,717 [Add to Longdo]
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, / ] grossulariaceae, #100,384 [Add to Longdo]
生产总值[shēng chǎn zǒng zhí, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ, / ] gross domestic production (GDP); total output value [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
丹念[たんねん, tannen] grosse_Sorgfalt, Eifer [Add to Longdo]
偉丈夫[いじょうふ, ijoufu] grosser_Mann, grosser_Geist [Add to Longdo]
偉人[いじん, ijin] grosser_Mann, grosser_Geist [Add to Longdo]
偉勲[いくん, ikun] grosse_Verdienste, hervorragende_Verdienste [Add to Longdo]
偉才[いさい, isai] grosser_Mann, grosses_Talent [Add to Longdo]
傑物[けつぶつ, ketsubutsu] grosser_Mann, herausragende_Figur [Add to Longdo]
億兆[おくちょう, okuchou] grosse_Menge, das_Volk [Add to Longdo]
功名[こうみょう, koumyou] grosses_Verdienst, Ruhm [Add to Longdo]
[おろし, oroshi] Grosshandel [Add to Longdo]
卸し商[おろししょう, oroshishou] Grosshaendler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gross \Gross\, n. [F. gros (in sense 1), grosse (in sense 2).
   See {Gross}, a.]
   1. The main body; the chief part, bulk, or mass. "The gross
    of the enemy." --Addison.
    [1913 Webster]
 
       For the gross of the people, they are considered as
       a mere herd of cattle.        --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. sing. & pl. The number of twelve dozen; twelve times
    twelve; as, a gross of bottles; ten gross of pens.
    [1913 Webster]
 
   {Advowson in gross} (Law), an advowson belonging to a person,
    and not to a manor.
 
   {A great gross}, twelve gross; one hundred and forty-four
    dozen.
 
   {By the gross}, by the quantity; at wholesale.
 
   {Common in gross}. (Law) See under {Common}, n.
 
   {In the gross}, {In gross}, in the bulk, or the undivided
    whole; all parts taken together.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gross \Gross\, a. [Compar. {Grosser}; superl. {Grossest}.] [F.
   gros, L. grossus, perh. fr. L. crassus thick, dense, fat, E.
   crass, cf. Skr. grathita tied together, wound up, hardened.
   Cf. {Engross}, {Grocer}, {Grogram}.]
   1. Great; large; bulky; fat; of huge size; excessively large.
    "A gross fat man." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A gross body of horse under the Duke. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Coarse; rough; not fine or delicate.
    [1913 Webster]
 
   3. Not easily aroused or excited; not sensitive in perception
    or feeling; dull; witless.
    [1913 Webster]
 
       Tell her of things that no gross ear can hear.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Expressing, or originating in, animal or sensual
    appetites; hence, coarse, vulgar, low, obscene, or impure.
    [1913 Webster]
 
       The terms which are delicate in one age become gross
       in the next.             --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. Hence: Disgusting; repulsive; highly offensive; as, a
    gross remark.
    [PJC]
 
   6. Thick; dense; not attenuated; as, a gross medium.
    [1913 Webster]
 
   7. Great; palpable; serious; vagrant; shameful; as, a gross
    mistake; gross injustice; gross negligence.
    [1913 Webster]
 
   8. Whole; entire; total; without deduction; as, the gross
    sum, or gross amount, the gross weight; -- opposed to
    {net.}
    [1913 Webster]
 
   {Gross adventure} (Law) the loan of money upon bottomry, i.
    e., on a mortgage of a ship.
 
   {Gross average} (Law), that kind of average which falls upon
    the gross or entire amount of ship, cargo, and freight; --
    commonly called {general average}. --Bouvier. --Burrill.
 
   {Gross receipts}, the total of the receipts, before they are
    diminished by any deduction, as for expenses; --
    distinguished from net profits. --Abbott.
 
   {Gross weight} the total weight of merchandise or goods,
    without deduction for tare, tret, or waste; --
    distinguished from {neat weight}, or {net weight}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gross
   adj 1: before any deductions; "gross income" [ant: {net},
       {nett}]
   2: lacking fine distinctions or detail; "the gross details of
     the structure appear reasonable"
   3: repellently fat; "a bald porcine old man" [syn: {gross},
     {porcine}]
   4: visible to the naked eye (especially of rocks and anatomical
     features) [syn: {megascopic}, {gross}]
   5: without qualification; used informally as (often pejorative)
     intensifiers; "an arrant fool"; "a complete coward"; "a
     consummate fool"; "a double-dyed villain"; "gross
     negligence"; "a perfect idiot"; "pure folly"; "what a sodding
     mess"; "stark staring mad"; "a thoroughgoing villain"; "utter
     nonsense"; "the unadulterated truth" [syn: {arrant(a)},
     {complete(a)}, {consummate(a)}, {double-dyed(a)},
     {everlasting(a)}, {gross(a)}, {perfect(a)}, {pure(a)},
     {sodding(a)}, {stark(a)}, {staring(a)}, {thoroughgoing(a)},
     {utter(a)}, {unadulterated}]
   6: conspicuously and tastelessly indecent; "coarse language"; "a
     crude joke"; "crude behavior"; "an earthy sense of humor"; "a
     revoltingly gross expletive"; "a vulgar gesture"; "full of
     language so vulgar it should have been edited" [syn: {crude},
     {earthy}, {gross}, {vulgar}]
   7: conspicuously and outrageously bad or reprehensible; "a
     crying shame"; "an egregious lie"; "flagrant violation of
     human rights"; "a glaring error"; "gross ineptitude"; "gross
     injustice"; "rank treachery" [syn: {crying(a)}, {egregious},
     {flagrant}, {glaring}, {gross}, {rank}]
   n 1: twelve dozen [syn: {gross}, {144}]
   2: the entire amount of income before any deductions are made
     [syn: {gross}, {revenue}, {receipts}]
   v 1: earn before taxes, expenses, etc.

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 gr.
 
 1. (kıs.) grain, grand, great, gross.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top