หรือคุณหมายถึง großi?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grossi

G R OW1 S IY0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grossi-, *grossi*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
engrossingadj. หมกมุ่น,ซึ่งดึงดูดความสนใจ,น่าทึ่ง,ซึ่งทำให้เพลิดเพลินมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are so grossing me out right now.เธอนี่ ทะลึ่งจริงๆเลย American Beauty (1999)
I'm seeing a new side to you, sir. I gotta tell you, it's grossing me out.ผมได้เห็นอีกด้านของคุณแล้วครับ ต้องบอกเลยว่าทำผมปลื้มไปเลย 50 First Dates (2004)
Would you please stop talking? You're grossing out my baby.หยุดพูดเถอะ ลูกฉันคลื่นไส้ The Power of Madonna (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ่ง[v.] (beng) EN: raise ; bawl ; press ; inflate ; bulge ; put out ; puff of   FR: gonfler ; grossir ; bomber
ฉาบฉวย[adv.] (chāpchūay) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly   FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
กักขฬะ[adj.] (kakkhala) EN: rough ; vulgar ; rude   FR: grossier ; abject ; vulgaire
กำลังขยาย[n. exp.] (kamlang khayāi) FR: grossissement [m]
คำหยาบคาย[n.] (kham yāpkhāi) FR: gros mot [m] ; grossièreté [f] ; vulgarité [f] ; paroles grossières [fpl]
ขยาย[v.] (khayāi) EN: enlarge ; expand ; extend ; get bigger   FR: agrandir ; grossir ; amplifier ; étendre
ขี้จาบ[adj.] (khījāp) EN: rude ; impolite; uncivil ; curt   FR: grossier ; impoli ; vulgaire ; brusque
เลา ๆ[adv.] (lao-lao) EN: roughly ; vaguely ; approximately ; in outline   FR: approximativement ; grossièrement
ลวก[adj.] (lūak) EN: careless ; slovenly ; casual ; cursory ; slipshod ; perfunctory ; rough   FR: négligé ; désinvolte ; superficiel ; peu soigné ; grossier
ลวก[adv.] (lūak) EN: carelessly ; roughly ; casually   FR: négligemment ; grossièrement

CMU English Pronouncing Dictionary
GROSSI    G R OW1 S IY0
GROSSING    G R OW1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grossing    (v) grˈousɪŋ (g r ou1 s i ng)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top