ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -茑-, *茑*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[茑, niǎo, ㄋㄧㄠˇ] mistletoe; parasitic plants
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] weed,  Rank: 4,983

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, / ] grossulariaceae, #100,384 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come to your senses, lover's nightingale[CN] #快回来吧,我亲爱的夜 Haider (2014)
Dangling daggers against the male[CN] #一把利刀刺向雄 Haider (2014)
- Delhi has approved Operation Nightingale.[CN] 德里已经批准夜行动 Haider (2014)
Let the Nightingale start singing.[CN] 让夜开始唱歌 Haider (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top