ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

porcine

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -porcine-, *porcine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
porcine[ADJ] เกี่ยวกับหมู, Syn. hoggish, piggish

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Porcine reproductive and respiratory syndromeโรคพีอาร์อาร์เอส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Uh, porcine or...ใช้หัวใจหมูหรือ Blink (2010)
Mrs. Carlin, um, we've prepared the porcine valve replacement.คุณคาร์ลอนคะ เราเคยทำการเปลี่ยนลิ้นหัวใจจากพวกหมู Blink (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข้หวัดหมู[n. exp.] (khaiwat mū) EN: swine flu ; swine influenza   FR: grippe porcine [f]
ไข้หวัดใหญ่(ใน)สุกร [n. exp.] (khaiwat yai (nai) sukøn) EN: swine influenza   FR: grippe porcine [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
porcine    (j) pˈɔːsaɪn (p oo1 s ai n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蓝耳病[lán ěr bìng, ㄌㄢˊ ㄦˇ ㄅㄧㄥˋ, / ] porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS); blue-ear swine fever [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Porcine \Por"cine\, a. [L. porcinus, from porcus a swine. See
   {Pork}.]
   Of or pertaining to swine; characteristic of the hog.
   "Porcine cheeks." --G. Eliot.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 porcine
   adj 1: relating to or suggesting swine; "comparison between
       human and porcine pleasures"
   2: repellently fat; "a bald porcine old man" [syn: {gross},
     {porcine}]
   3: resembling swine; coarsely gluttonous or greedy; "piggish
     table manners"; "the piggy fat-cheeked little boy and his
     porcine pot-bellied father"; "swinish slavering over food"
     [syn: {hoggish}, {piggish}, {piggy}, {porcine}, {swinish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top