ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

国民生产总值

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -国民生产总值-, *国民生产总值*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国民生产总值[guó mín shēng chǎn zǒng zhí, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄓˊ, / ] gross national product; gross domestic product (GDP), #23,717 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The gross national product, borrowing requirements, draft agendas...[CN] 国民生产总值 贷款条件 党内议程草案 Gross product, borrowing requirements, draft agendas... The Death List (1981)
America's industry is ten times greater than ours.[CN] 是因为这里有美国舰队的中转站 如果比较开发以后的国民生产总值 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)
CARBON EMISSIONS IN CHINA PER THOUSAND DOLLARS OF GNP[CN] 在中国的每千美元国民生产总值的碳排放量 Death by China (2012)
We enrich your very existence, all the while contributing to the gross national product through our achievements in corporate America.[CN] 是我们让你的生活更加充实 同时我们在国民生产总值 各方面的成就 让我们在美国公司贡献良多 Be Cool (2005)
And our executives, how do we pay them? Wait, our CEO for example, whose salary is nearly the amount of[CN] 我们的首席执行官,他的收入相当於布基纳法索的国民生产总值 99 francs (2007)
We have greatly increased the gross national product, and increased the tax base and the revenues of the federal government.[CN] 我们已大大增加 国民生产总值, 和增加税基和 联邦政府收入。 Eyeborgs (2009)
Carry the nine, divide by the gross national product.[CN] 除以国民生产总值 The Mask (1994)
Add up all your billions together and you get the GDP of Slovakia.[CN] 把你们的几十亿加起来吧 得出的不过是斯洛伐克国民生产总值 Chapter 18 (2014)
Years ago, you had the highest GNP in the world.[CN] 20年前,你们有世界上最高的人均国民生产总值 Syriana (2005)
The cost of it all, seven percent of the gross national product.[CN] 情报部成本占国民生产总值百分之七 Brazil (1985)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top